• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Vacunació en les persones grans

Vacunació en les persones grans

Dr. Jordi Foraster i Roselló

Metge de capçalera

De què parlem?

Una vacuna és un preparat d’antígens que un cop dins de l’organisme provoca el desenvolupament d’anticossos enfront de microorganismes patògens, produint una resposta immunitària estable en el temps, que ens confereix protecció davant de les malalties de les quals ens hem vacunat. La primera vacuna utilitzada va ser la de la verola el 1796, descobriment de l’investigador Edward Jenner.

Durant el segle XX la vacunació ha estat una de les mesures de més impacte en la salut pública, ja que amb la seva administració s’ha aconseguit disminuir la mortalitat per malalties  infeccioses. Amb  l’excepció de l’accés a l’aigua potable, no hi ha hagut una altra mesura preventiva o terapèutica, ni tan sols els antibiòtics, que hagi tingut més efecte en la reducció de la mortalitat de la població del món i amb la qual s’ha aconseguit fites històriques, com ara l’eradicació mundial de la verola l’any 1980 i una davallada important de la mortalitat en moltes altres malalties infeccioses.

Ja sabem que, fonamentalment, és la població infantil  la que se sotmet a un calendari exhaustiu de vacunacions i que molt sovint s’amplien amb noves vacunes que s’afegeixen a les ja existents. Però també la gent gran té un seguit de vacunes recomanades per protegir-la de les malalties, ja que atesa la seva edat té el sistema immunitari afeblit, o en altres casos, la presència de malalties cròniques fa que sigui més susceptibles de patir altres malalties o que quan les contrau, ho fa de manera més greu.

Dit això com a preàmbul, per remarcar la importància de les vacunes com a mesura preventiva per evitar malalties infeccioses, anem a veure quines són les més aconsellables per a la gent gran i en quines situacions les aplicarem.

 

Quines vacunes serien les recomanables per a la gent gran?

Vacuna de la grip

L’any 1944 es va desenvolupar la primera vacuna contra la grip. Cada any des de 1992 un grup d’experts de la Unió Europea decideix la soca dels virus de la campanya següent en relació amb la situació epidemiològica. Per exemple, fa dos anys va aparèixer la grip A i des de l’any passat la vacuna ja incorpora la soca de la grip A. Aquesta, potser, és la vacuna més famosa per a la gent gran. Cada any, entre octubre i novembre, es du a terme la campanya de vacunació, amb la qual s’aconsegueix una participació important de la població i una efectivitat de la vacuna —que té una validesa d’un any— del 80%. Es recomana la seva administració a tota la població més gran de 65 anys i especialment als malalts crònics (cardíacs, pulmonars, diabètics, hepàtics, oncològics, trasplantats, etc.) i també, molt especialment, a la gent gran que resideix en institucions tancades i als seus convivents o cuidadors.

Vacuna del tètanus

És una vacuna molt recomanable per a la gent gran, especialment d’aquells en situació de dependència, atesa la seva fragilitat, que els provoca caigudes freqüents i petites ferides o erosions de la pell que poden ser la porta d’entrada als bacils tetànics. Tot i que la incidència del tètanus en el nostre país és molt baixa, uns 25 casos l’any, la seva mortalitat segueix sent elevada (60%). Si no està vacunat, es recomana iniciar el procés amb 3 dosis i després una de record cada 10 anys.

Vacuna del pneumococ

            Vacuna d’introducció recent relativament al nostre país que ens protegeix contra  les malalties provocades pel bacteri pneumocòccic, que és el responsable del 70% de les pneumònies i d’altres malalties, com ara meningitis i sèpsia, amb una mortalitat important. Tot i que a Catalunya es recomana  a tota la població de més de 65 anys, els grups de més risc de contagi són els que viuen en institucions tancades —per l’elevat perill de transmissió de la infecció— i els seus cuidadors i convivents, i també els portadors de patologies cròniques.

Vacuna de les hepatitis A i B

Recomanable en viatgers a zones endèmiques, treballadors socials, cuidadors i convivents que puguin tenir contacte amb portadors crònics del virus.

 

Quines vacunacions serien les aconsellades en diferents situacions?

Avui dia, la gent gran viu unes situacions personals molt diverses: ens podem trobar una persona totalment autònoma fins a una altra totalment depenent. L’augment del temps lliure és ocupat en diferents activitats segons les seves capacitats i disponibilitats (col·laboracions, voluntariats, feines socials, activitats culturals, viatges, oci, esports, etc.).

Així doncs, les activitats diferents que fan poden requerir una recomanació de vacunes adaptada a cada situació. A grans trets podríem parlar de les indicacions següents per a cada grup:

1. Gent gran autònoma i no convivent ni cuidador de malalt crònic: grip, tètanus.

2. Gent gran depenent cuidat en domicili: grip, tètanus, pneumococ.

3. Gent gran depenent en institució tancada: grip, tètanus, pneumococ, potser hepatitis A i B.

4. Gent gran cuidador de depenent o col·laborador en institucions tancades o d’ajut social: grip, tètanus, pneumococ, hepatitis A i B.

5. Gent gran que viatja: grip, tètanus, pneumococ, hepatitis A i B (segons el país), i d’altres com: tifus, febre groga, triple vírica (xarampió, rosa, galteres), còlera, meningitis i sempre segons el país de destinació  i la mena de turisme que anem a fer, seguint els consells dels centres de vacunació internacional.

Com sempre, davant el dubte, demaneu consell al vostre equip mèdic sobre la vacuna més convenient

Dr. Jordi Foraster y Roselló

Médico de cabecera

De qué hablamos?

Una vacuna es un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca el desarrollo de anticuerpos frente a microorganismos patógenos, produciendo una respuesta inmunitaria estable en el tiempo, que nos confiere protección frente a las enfermedades de las que nos hemos vacunado . La primera vacuna utilizada fue la de la viruela en 1796, descubrimiento del investigador Edward Jenner.

Durante el siglo XX la vacunación ha sido una de las medidas de mayor impacto en la salud pública, ya que con su administración se ha logrado disminuir la mortalidad por enfermedades infecciosas. Con la excepción del acceso al agua potable, no ha habido otra medida preventiva o terapéutica, ni siquiera los antibióticos, que haya tenido más efecto en la reducción de la mortalidad de la población del mundo y con la que se ha conseguido hitos históricos, tales como la erradicación mundial de la viruela en 1980 y un descenso importante de la mortalidad en muchas otras enfermedades infecciosas.

Ya sabemos que, fundamentalmente, es la población infantil la que se somete a un calendario exhaustivo de vacunaciones y que muy a menudo se amplían con nuevas vacunas que se añaden a las ya existentes. Pero también la gente mayor tiene una serie de vacunas recomendadas para protegerla de las enfermedades, ya que dada su edad tiene el sistema inmunitario debilitado, o en otros casos, la presencia de enfermedades crónicas hace que sea más susceptibles de sufrir otras enfermedades o que cuando las contrae, lo hace de manera más grave.

Dicho esto como preámbulo, para remarcar la importancia de las vacunas como medida preventiva para evitar enfermedades infecciosas, vamos a ver cuáles son las más aconsejables para las personas mayores y en qué situaciones las aplicaremos.

 

Qué vacunas serían las recomendables para las personas mayores?

Vacuna de la gripe

En 1944 se desarrolló la primera vacuna contra la gripe. Cada año desde 1992 un grupo de expertos de la Unión Europea decide la raíz de los virus de la campaña siguiente en relación con la situación epidemiológica. Por ejemplo, hace dos años apareció la gripe A y desde el año pasado la vacuna ya incorpora la cepa de la gripe A. Esta, quizás, es la vacuna más famosa para la gente mayor. Cada año, entre octubre y noviembre, se lleva a cabo la campaña de vacunación, con la que se consigue una participación importante de la población y una efectividad de la vacuna -que tiene una validez de un año- del 80%. Se recomienda su administración a toda la población mayor de 65 años y especialmente a los enfermos crónicos (cardíacos, pulmonares, diabéticos, hepáticos, oncológicos, trasplantados, etc.) y también, muy especialmente,

Vacuna del tétanos

Es una vacuna muy recomendable para las personas mayores, especialmente de aquellos en situación de dependencia, dada su fragilidad, que les provoca caídas frecuentes y pequeñas heridas o erosiones de la piel que pueden ser la puerta de entrada a los bacilos tetánica. Aunque la incidencia del tétanos en nuestro país es muy baja, unos 25 casos al año, su mortalidad sigue siendo elevada (60%). Si no está vacunado, se recomienda iniciar el proceso con 3 dosis y luego una de recuerdo cada 10 años.

Vacuna del neumococo

            Vacuna de introducción reciente relativamente en nuestro país que nos protege contra las enfermedades provocadas por la bacteria neumocócica, que es el responsable del 70% de las neumonías y otras enfermedades, tales como meningitis y sepsis, con una mortalidad importante. Aunque en Cataluña se recomienda a toda la población de más de 65 años, los grupos de mayor riesgo de contagio son los que viven en instituciones cerradas -por el elevado peligro de transmisión de la infección- y sus cuidadores y convivientes, y también los portadores de patologías crónicas.

Vacuna de las hepatitis A y B

Recomendable en viajeros a zonas endémicas, trabajadores sociales, cuidadores y convivientes que puedan tener contacto con portadores crónicos del virus.

 

Qué vacunaciones serían las aconsejadas en diferentes situaciones?

Hoy día, las personas mayores vive unas situaciones personales muy diversas: nos podemos encontrar una persona totalmente autónoma a otra totalmente dependiente. El aumento del tiempo libre es ocupado en diferentes actividades según sus capacidades y disponibilidades (colaboraciones, voluntariados, trabajos sociales, actividades culturales, viajes, ocio, deportes, etc.).

Así pues, las actividades diferentes que hacen pueden requerir una recomendación de vacunas adaptada a cada situación. A grandes rasgos podríamos hablar de las indicaciones siguientes para cada grupo:

1. Personas mayores autónoma y no conviviente ni cuidador de enfermo crónico: gripe, tétanos.

2. Personas mayores dependiendo cuidado en domicilio: gripe, tétanos, neumococo.

3. Personas mayores dependiendo en institución cerrada: gripe, tétanos, neumococo, quizás hepatitis A y B.

4. Personas mayores cuidador de dependiente o colaborador en instituciones cerradas o de ayuda social: gripe, tétanos, neumococo, hepatitis A y B.

5. Personas mayores que viaja: gripe, tétanos, neumococo, hepatitis A y B (según el país), y otros como: tifus, fiebre amarilla, triple vírica (sarampión, rosa, paperas), cólera, meningitis y siempre según el país de destino y el tipo de turismo que vamos a hacer, siguiendo los consejos de los centros de vacunación internacional.

Como siempre, ante la duda, pida consejo a su equipo médico sobre la vacuna más conveniente