• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Testament vital

Testament vital

El testament vital, anomenat Document de Voluntats Anticipades (DVA), és el document, per a ús mèdic, mitjançant el qual una persona deixa per escrit les instruccions i cures de salut que voldria rebre en cas que es trobés en una situació en què no pogués expressar personalment la seva voluntat. Per tant, el testament vital no té efecte mentre la persona pugui expressar-se per ella mateixa.

Els únics requisits per atorgar un testament vital són ser major d'edat i tenir capacitat d'obrar.

La formalització del testament vital es fa davant notari o davant de tres testimonis (dos d'ells no poden tenir relació de parentiu fins a segon grau).

També podem utilitzar el testament vital per designar un representant, una persona de plena confiança que conegui els nostres valors i la nostra voluntat, que quedarà facultat en el nostre nom com a interlocutor davant l'equip mèdic en cas que no ens puguem expressar per nosaltres mateixos.

EL DVA és de compliment obligat per al metge, per la qual cosa, en cas d'objecció de consciència, haurà de procurar-se l'assistència d'un altre facultatiu.

En el contingut del document, i depenent de la voluntat de cada persona, es pot fer constar l'estat de deteriorament físic o mental a partir del qual el pacient no vol que se li prolongui la vida per mitjans artificials, i ordenar que se li administrin fàrmacs per evitar patiment, fins i tot la sedació terminal. L'única limitació és que no siguin contraris a l'ordenament jurídic vigent.

Les situacions més comunes que es poden recollir en un testament vital són les que poden derivar-se de casos com danys cerebrals irreversibles, càncer en fase avançada, malalties degeneratives en fases avançades del sistema nerviós o muscular, amb limitació important de la mobilitat, o demències severes.

Un cop atorgat el testament vital, l'interessat, o si escau la família, podran lliurar-lo al centre hospitalari on s'estigui atenent el pacient perquè s'incorpori a la seva història clínica. A Catalunya es pot inscriure al Registre de Voluntats Anticipades, que permetrà que l'equip mèdic en tingui coneixement directe a través de l'accés telemàtic al Registre esmentat.

La inscripció en el Registre es pot tramitar via notarial, ja que hi ha un acord entre el Col·legi de Notaris i el Departament de Salut per procedir al registre d'aquells DVA que s'atorguin en seu notarial, o bé a través de la sol·licitud i document privat (davant de tres testimonis) al Centre d'Atenció Primària, que, a més de sol·licitar una sèrie de documentació addicional, procedirà a la tramitació de la inscripció.

La inscripció al Registre determina la incorporació del DVA al fitxer automatitzat de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, cal esmentar que hi ha el Registre Nacional d'Instruccions Prèvies (RNIP), sincronitzat amb el RVA i que permet que els documents registrats a Catalunya siguin accessibles per a qualsevol metge a la resta de Comunitats.

El DVA és revisable, revocable i modificable en qualsevol moment. El vàlid és l'últim testament atorgat, que deixa sense efecte els anteriors.

D'acord amb unes estadístiques del Servei Català de la Salut de l'any 2014, publicades al diari La Vanguardia a principis de l'any passat, podem dir que un 64 % dels DVA a Catalunya els presenten dones, i que són els ciutadans de la província de Barcelona els que més es decanten per fer testaments vitals (es registren 75 DVA per cada 10.000 habitants de la província de Barcelona, 61 en el cas de Girona, 60 a Tarragona i 44 a Lleida). Un 55 % dels DVA registrats han estat formalitzats davant notari, i la resta, davant de testimonis.

Per tenir-ne més informació, a la Comunitat Autònoma de Catalunya poden consultar la Llei 21/2000 de 29 de desembre, i per a tràmits i inscripció en el Registre de Voluntats Anticipades, el web http://web.gencat.cat en l'apartat de Tràmits-Registre de Voluntats Anticipades.

El testamento vital, llamado Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), es el documento, para uso médico, mediante el cual una persona deja por escrito las instrucciones y cuidados de salud que quisiera recibir en caso de que se encontrara en una situación en que no pudiera expresar personalmente su voluntad. Por tanto, el testamento vital no tiene efecto mientras la persona pueda expresarse por sí misma.

Los únicos requisitos para otorgar un testamento vital son ser mayor de edad y tener capacidad de obrar.

La formalización del testamento vital se hace ante notario o ante tres testigos (dos de ellos no pueden tener relación de parentesco hasta segundo grado).

También podemos utilizar el testamento vital para designar un representante, una persona de plena confianza que conozca nuestros valores y nuestra voluntad, que quedará facultado en nuestro nombre como interlocutor ante el equipo médico en caso de que no nos podamos expresar por nosotros mismos.

EL DVA es de obligado cumplimiento para el médico, por lo que, en caso de objeción de conciencia, deberá procurarse la asistencia de otro facultativo.

En el contenido del documento, y dependiendo de la voluntad de cada persona, se puede hacer constar el estado de deterioro físico o mental a partir del cual el paciente no quiere que se le prolongue la vida por medios artificiales, y ordenó que se le administren fármacos para evitar sufrimiento, incluso la sedación terminal. La única limitación es que no sean contrarios al ordenamiento jurídico vigente.

Las situaciones más comunes que se pueden recoger en un testamento vital son las que pueden derivarse de casos como daños cerebrales irreversibles, cáncer en fase avanzada, enfermedades degenerativas en fases avanzadas del sistema nervioso o muscular, con limitación importante de la movilidad, o demencias severas.

Una vez otorgado el testamento vital, el interesado, o en su caso la familia, podrán entregarlo al centro hospitalario donde se esté atendiendo al paciente para que se incorpore a su historia clínica. En Cataluña se puede inscribir en el Registro de Voluntades Anticipadas, que permitirá que el equipo médico tenga conocimiento directo a través del acceso telemático al Registro.

La inscripción en el Registro se puede tramitar vía notarial, ya que hay un acuerdo entre el Colegio de Notarios y el Departamento de Salud para proceder al registro de aquellos DVA que se otorguen en su notarial, o bien a través de la solicitud y documento privado (ante tres testigos) en el Centro de Atención Primaria, que, además de solicitar una serie de documentación adicional, procederá a la tramitación de la inscripción.

La inscripción en el Registro determina la incorporación del DVA en el fichero automatizado de la Dirección General de Regulación, Planificación y Recursos Sanitarios del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña. Por otro lado, cabe mencionar que existe el Registro Nacional de Instrucciones Previas (RNIP), sincronizado con el RVA y que permite que los documentos registrados en Cataluña sean accesibles para cualquier médico en el resto de Comunidades.

El DVA es revisable, revocable y modificable en cualquier momento. El válido es el último testamento otorgado, que deja sin efecto los anteriores.

De acuerdo con unas estadísticas del Servicio Catalán de la Salud del año 2014, publicadas en el diario  La Vanguardia  a principios del año pasado, podemos decir que un 64% de los DVA en Cataluña los presentan mujeres, y que son los ciudadanos de la provincia de Barcelona los que más se decantan por hacer testamentos vitales (se registran 75 DVA por cada 10.000 habitantes de la provincia de Barcelona, 61 en el caso de Girona, 60 en Tarragona y 44 en Lleida). Un 55% de los DVA registrados han sido formalizados ante notario, y el resto, ante testigos.

Para tener más información, en la Comunidad Autónoma de Cataluña pueden consultar la Ley 21/2000 de 29 de diciembre, y para trámites e inscripción en el Registro de Voluntades Anticipadas, la web  http://web.gencat.cat  en el apartado de Trámites-registro de voluntades anticipadas.