• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Sol i càncer de pell

Sol i càncer de pell

PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE PELL

Efectes beneficiosos 
Són àmpliament coneguts els efectes beneficiosos del sol sobre el nostre planeta, ja que sense ell no hi hauria vida.
Alguns aspectes concrets dels beneficis que té per a la nostra salut són:

1) Proporciona pro vitamina D, necessària per prevenir el raquitisme.
2) Estimula els neurotransmissors, substàncies que tenen un efecte antidepressiu.
3) Té propietats terapèutiques en moltes malalties dermatològiques, com ara la psoriasi.
4) Proporciona una coloració a la pell que, actualment, s'associa amb una imatge més saludable. 
Cal tenir present que al llarg de la història aquesta circumstància ha estat subjecta a diverses modes.

Tipus de radiacions
Però, d'altra banda, el sol o, millor, l'excés de sol, també pot provocar efectes nocius per a la salut. Per comprendre'ls hem de conèixer la composició de les radiacions que emet, que són de tres tipus:

UVA. Són els rajos més comuns als quals estem exposats. Són les radiacions que ens bronzegen, però també són les responsables de l'aparició d'arrugues i l'envelliment o deteriorament de la pell.

UVB. Aquestes són les més perjudicials, ja que són les principals causants del càncer de pell.

UVC. Són absorbides gairebé totalment per la capa d'ozó, el que impedeixi que puguin ser perjudicials per a la salut. És per això que el deteriorament de la capa d'ozó de l'atmosfera constitueix una greu amenaça per a la vida a la terra, en disminuir la seva protecció contra aquest tipus de radiacions, fet que provoca un increment de la temperatura.

Càncer de pell
La pell pot desenvolupar tres tipus diferents de lesions malignes:

1) Carcinoma basocel•lular. És un tipus de càncer que no ocasiona la mort, però que s'estén per la superfície de la pell. Apareix sobre pell prèviament sana i el seu inici és el d'una petita crosta que no cura després d'un mes aproximadament. És de fàcil diagnòstic, i el tractament aconsegueix la curació total.

2) Carcinoma espinocel•lular. Aquest tipus de càncer és de pitjor pronòstic i pot fer metàstasi (disseminar-se per l'organisme). Normalment apareix sobre pell danyada o sobre mucoses (llavi, zona genital). Si es diagnostica precoçment, pot curar-se en un elevat percentatge de casos.

3) Melanoma. Es tracta d'una piga que maligniza. Cal acudir al dermatòleg davant qualsevol piga que:

1. Canvia de color
2. Els contorns es tornen irregulars (es fistonegen).
3. Pica o fa mal sobtadament
4. Sagna
5. Simplement ens crida l'atenció, encara que sempre hi hagi estat

De la rapidesa en el diagnòstic dependrà el pronòstic, de manera que, com a prevenció, és recomanable acudir al dermatòleg un cop l'any. Ningú no dubta de la necessitat de realitzar una higiene dental anual o que les dones han d'anar al ginecòleg un cop l'any per practicar-se la revisió ginecològica anual.

Què és un fotoprotector i com funciona?     
Es tracta d'una substància química que impedeix, en major o menor mesura, que els raigs UV arribin a la pell i produeixin efectes nocius sobre ella.
En reduir els seus efectes sobre la pell, permeten incrementar el temps d'exposició a les radiacions. Per exemple:
Si la pell sense cap tipus de protecció triga 20 minuts a enrogir, en utilitzar un factor de protecció 15, el temps d'exposició necessari perquè aparegui el mateix enrogiment s'incrementa 15 vegades. És a dir, que per assolir el mateix enrogiment caldria una exposició de 5 hores.
Si avaluem els fotoprotectors en funció de percentatges, veurem que un FPS/15 bloqueja aproximadament el 93% de tots els raigs UVB, mentre que un FPS/30 bloqueja el 97% i un FPS/50 arriba a impedir el pas del 99% aquesta radiació.

Qui ha d’usar la fotoprotecció? 
S’ha de protegir qualsevol persona de més de sis mesos d’edat.

Com s’ha d’aplicar? 
Per a una protecció adequada, és imprescindible que s'apliqui 30 minuts abans que comenci l'exposició al sol, i s'ha de repetir l’aplicació cada dues hores i sempre després de banyar-se.

Seguint aquestes recomanacions és possible gaudir del plaer de prendre el sol amb tota tranquil•litat.

 Dr. Esteban Navarro Soto
 Dermatòleg . Centre Aribau Agrupació Mútua
 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL

Efectos beneficiosos
Son ampliamente conocidos los efectos beneficiosos del sol sobre nuestro planeta, ya que sin él no habría vida.
Algunos aspectos concretos de los beneficios que tiene para nuestra salud son:

1) Proporciona pro vitamina D, necesaria para prevenir el raquitismo.
2) Estimula los neurotransmisores, sustancias que tienen un efecto antidepresivo.
3) Tiene propiedades terapéuticas en muchas enfermedades dermatológicas, como la psoriasis.
4) Proporciona una coloración en la piel que, actualmente, se asocia con una imagen más saludable. 
Hay que tener presente que a lo largo de la historia esta circunstancia ha sido sujeta a varias modas.

Tipo de radiaciones
Pero, por otro lado, el sol o, mejor, el exceso de sol, también puede provocar efectos nocivos para la salud. Para comprenderlos debemos conocer la composición de las radiaciones que emite, que son de tres tipos:

UVA. Son los rayos más comunes a los que estamos expuestos. Son las radiaciones que nos broncean, pero también son las responsables de la aparición de arrugas y el envejecimiento o deterioro de la piel.

UVB. Estas son las más perjudiciales, ya que son los principales causantes del cáncer de piel.

UVC. Son absorbidas casi totalmente por la capa de ozono, lo que impida que puedan ser perjudiciales para la salud. Es por ello que el deterioro de la capa de ozono de la atmósfera constituye una grave amenaza para la vida en la tierra, al disminuir su protección contra este tipo de radiaciones, lo que provoca un incremento de la temperatura.

Cáncer de piel
La piel puede desarrollar tres tipos diferentes de lesiones malignas:

1) Carcinoma basocel • lular. Es un tipo de cáncer que no ocasiona la muerte, pero que se extiende por la superficie de la piel. Aparece sobre piel previamente sana y su inicio es el de una pequeña costra que no cura después de un mes aproximadamente. Es de fácil diagnóstico, y el tratamiento consigue la curación total.

2) Carcinoma Espinocelular • lular. Este tipo de cáncer es de peor pronóstico y puede hacer metástasis (diseminarse por el organismo). Normalmente aparece sobre piel dañada o sobre mucosas (labio, zona genital). Si se diagnostica precozmente, puede curarse en un elevado porcentaje de casos.

3) Melanoma. Se trata de un lunar que maligniza. Hay que acudir al dermatólogo ante cualquier lunar que:

1. Cambia de color
2. Los contornos se vuelven irregulares (se fistonegen).
3. Pica o duele repentinamente
4. Sagna
5. Simplemente nos llama la atención, aunque siempre haya sido

De la rapidez en el diagnóstico dependerá el pronóstico, por lo que, como prevención, es recomendable acudir al dermatólogo una vez al año. Nadie duda de la necesidad de realizar una higiene dental anual o que las mujeres tienen que ir al ginecólogo una vez al año para practicarse la revisión ginecológica anual.

¿Qué es un fotoprotector y cómo funciona?    
Se trata de una sustancia química que impide, en mayor o menor medida, que los rayos UV lleguen a la piel y produzcan efectos nocivos sobre ella.
Al reducir sus efectos sobre la piel, permiten incrementar el tiempo de exposición a las radiaciones. Por ejemplo:
Si la piel sin ningún tipo de protección tarda 20 minutos a enrojecer, al utilizar un factor de protección 15, el tiempo de exposición necesario para que aparezca el mismo enrojecimiento incrementa 15 veces. Es decir, que para alcanzar el mismo enrojecimiento habría una exposición de 5 horas.
Si evaluamos los fotoprotectores en función de porcentajes, veremos que un FPS / 15 bloquea aproximadamente el 93% de todos los rayos UVB, mientras que un FPS / 30 bloquea el 97% y un FPS / 50 llega a impedir el paso del 99% esta radiación.

Quién debe usar fotoprotección? 
Se debe proteger cualquier persona de más de seis meses de edad.

Como se aplicará? 
Para una protección adecuada, es imprescindible que se aplique 30 minutos antes de que comience la exposición al sol, y se debe repetir la aplicación cada dos horas y siempre después de bañarse.

Siguiendo estas recomendaciones es posible disfrutar del placer de tomar el sol con toda tranquilo • dad.

 Dr. Esteban Navarro Soto
 Dermatólogo. Centro Aribau Agrupación Mutua