• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Salut mental

Salut mental

Detecció dels problemes de memòria 

Moltes persones grans es mostren preocupades per les pèrdues de memòria. Sovint quan ens fem grans disminueix una mica la nostra memòria sense que això tingui un efecte en la nostra vida diària. El senyal d’alarma que ens ha de preocupar sobre les pèrdues de memòria és si tenim dificultats a l'anar a comprar, o tenim problemes per orientar-nos quan sortim al carrer o en la realització de les tasques diàries que abans fèiem sense problemes. Si és així, cal que consulteu el metge. 

Consells per activar la memòria:

 • Mantingueu una vida social activa
 • Relacioneu-vos amb d'altres persones
 • Mantingueu-vos informats de l'actualitat
 • Llegiu, participeu en jocs de taula com dòmino, cartes, escacs, etc...
 • Participeu en activitats comunitàries o socials que siguin del vostre interès, que us permetin aprendre coses noves i relacionar-vos amb altres persones.
 • Apunteu-vos a activitats de voluntariat per transmetre a altres la vostra experiència, ensenyar a altres persones grans o més joves les vostres habilitats o per ajudar a persones que ho necessitin.
 • Els tallers de memòria que ofereixen molts Casals i Centres d’Atenció Primària són un bon recurs per treballar la memòria i a la vegada relacionar-se amb altres passant una bona estona. 

Detectar l’estat d'ànim depressiu

La depressió en les persones grans es troba sovint infradiagnosticada i infratractada en comparació amb d'altres grups d'edat. Els símptomes clínics són menys intensos i més inespecífics

 • Cal fer un esforç especial en la detecció dels trastorns depressius i assegurar-ne el tractament i seguiment, ja que hi ha tractaments farmacològics efectius disponibles. També la psicoteràpia pot ser de gran ajut.
 • Canvis d'humor inexplicables, o referència a idees de mort han de ser motiu per consultar el vostre metge. Alguns símptomes poden ser també deguts a d'altres malalties.

Detección de los problemas de memoria 

Muchas personas mayores se muestran preocupadas por las pérdidas de memoria. A menudo cuando nos hacemos mayores disminuye un poco nuestra memoria sin que ello tenga un efecto en nuestra vida diaria. La señal de alarma que debe preocuparnos sobre las pérdidas de memoria es si tenemos dificultades al ir a comprar, o tenemos problemas para orientarnos cuando salimos a la calle o en la realización de las tareas diarias que antes hacíamos sin problemas . Si es así, hay que consultar al médico. 

Consejos para activar la memoria:

 • Mantenga una vida social activa
 • Relaciónese con otras personas
 • Manténgase informado de la actualidad
 • Lea, participe en juegos de mesa como dominó, cartas, ajedrez, etc …
 • Participa en actividades comunitarias o sociales que sean de su interés, que le permitan aprender cosas nuevas y relacionarse con otras personas.
 • Apúntese a actividades de voluntariado para transmitir a otros su experiencia, enseñar a otras personas mayores o más jóvenes sus habilidades o para ayudar a personas que lo necesiten.
 • Los talleres de memoria que ofrecen muchos Casals y Centros de Atención Primaria son un buen recurso para trabajar la memoria ya la vez relacionarse con otros pasando un buen rato. 

Detectar el estado de ánimo depresivo

La depresión en las personas mayores se encuentra a menudo infradiagnosticada e infratratada en comparación con otros grupos de edad. Los síntomas clínicos son menos intensos y más inespecíficos

 • Hay que hacer un esfuerzo especial en la detección de los trastornos depresivos y asegurar el tratamiento y seguimiento, ya que hay tratamientos farmacológicos efectivos disponibles. También la psicoterapia puede ser de gran ayuda.
 • Cambios de humor inexplicables, o referencia a ideas de muerte deben ser motivo para consultar a su médico. Algunos síntomas pueden ser también debidos a otras enfermedades.