• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Recomanacions sobre l’estalvi

Recomanacions sobre l’estalvi

Quan pensem en estalvis, a tots ens venen al cap paraules com preferents, subordinades... molt utilitzades els darrers temps, però realment les possibilitats financeres són molt diverses i varien en funció de la situació i el moment concret de cada persona.
Per aquest motiu, és imprescindible que sempre tinguem present l’afirmació següent afirmació: el producte financer perfecte no existeix, però podem crear l’estratègia adequada per a cada persona,  seguint les següents regles:
•    En primer lloc, cal disposar d’un compte corrent el qual utilitzarem per pagar les despeses diàries.
•    En segon lloc, es imprescindible que tinguem disponible l’equivalent als ingressos (pensió, ajudes, lloguers...) de tres mesos per cobrir imprevistos que poguessin sorgir. Per exemple, si disposem d’una pensió de jubilació de 800 € i del lloguer d’un pis de 500€, al cap del mes tindrem uns ingressos de 1300 €. Seguint el que dèiem amb anterioritat l’import mínim recomanat disponible seria de 3.900 €.
•    A partir d’aquest moment, ja s’aconsella utilitzar altres productes, com els de mitjà o llarg termini, que ens proporcionen un rendiment més elevat.
•    Finalment, i sempre que quan tinguem els apartats anteriors coberts, podem destinar una part dels nostres diners a productes de gestió borsària, que comporten un risc alt.
Tal i com hem dit en el primer punt, és important disposar d’un COMPTE CORRENT*, que és un producte bàsic que utilitzem per rebre ingressos, com ara la pensió de jubilació, lloguers o altres prestacions i que utilitzem per fer pagaments (llum, aigua, gas, telèfon...). Les diferències que podem trobar entre entitats sobretot radiquen en les despeses de manteniment que ens poden cobrar cada una, i en les bonificacions per algunes de la gestions que hi fem o per pagaments domiciliats.
És en aquest mateix compte corrent que tindrem el “raconet” per als imprevistos. Per tant, no sols l’utilitzarem per posar-hi i treure diners sinó que serà on tindrem l’estalvi “per si de cas”.
A partir d’aquest moment es quan podem pensar a dipositar diners a curt termini de manera segura. Principalment podem escollir entre:
1.    IPF: (Imposicions a Termini Fix) o tal i com en diem col•loquialment, dipòsits bancaris. En aquesta tipologia de producte bancari és important que tinguem en compte que tenen una durada estipulada i que no podrem disposar dels diners abans de la data final.

Cal que tinguem en compte quin es el rendiment que ens poden donar aquesta tipologia de productes. En l’actualitat, el Banc d’Espanya ha recomanat:

TERMINI            INTERÈS

De 0 a 12 mesos      1,75%

De 13 a 24 mesos    2,25%

25 mesos o més       2,75%

Hem de tenir clar que les entitats bancàries també ofereixen el que en diuen dipòsits estructurats, amb els quals es pot obtenir una rendibilitat més alta que amb els dipòsits convencionals, però corren més risc. Es caracteritzen per dividir la inversió en dues parts: una part es destina a un dipòsit bancari convencional, el qual genera un interès TAE establert amb la entitat emissora i l'altra part un interès variable que depèn de l'evolució d'altres actius o indicadors (accions, índexs borsaris, Euríbor, etc.) fet que pot provocar rendiments negatius. Amb això no volem dir que aquest sigui un mal producte, però cal saber clarament els riscos que correm i el grau. Aquests dipòsits han de ser presos com a complement d’una inversió a termini fix.

RECOMANACIÓ: Si es possible, no posarem tot els estalvis a un sol termini sinó que mirarem que els venciments es reparteixin en el temps. Seria adequat que cada mig any o 3 mesos vencés algun dels dipòsits que tenim. D’aquesta manera, sempre podem decidir i no caldrà esperar al moment final per disposar-ne ni que sigui d’una part petita dels diners.

2.    Bons: són valors que emeten les empreses i òrgans públics. Poden ser una alternativa als dipòsits, ja que solen donar un rendiment més elevat.
Cal saber que els bons representen préstecs que aquestes entitats reben dels diferents inversors, els quals reben interessos periòdics.

Quan adquirim un bo hem de tenir en compte la lletra petita, podem trobar clàusules on s’especifica que en el cas que l’entitat no pugui fer front al bo seran canviats per accions, pagats amb terminis etc. Aquest fet pot afectar la disponibilitat dels diners dipositats o dels rendiments estipulats en el cas que l’entitat no pogués fer front al pagament.

RECOMANACIÓ: per tal de no córrer riscos, recomanem contractar bons mitjançant entitats asseguradores, fet que implica disminuir una mica el rendiment però assegurar-se que el risc el corre un altre; en aquest cas, l’entitat asseguradora.

3.    Estalvis alternatius: en l’actualitat les companyies asseguradores ofereixen una gran diversitat de productes amb durades d’entre 1 i 5 anys que s’estan consolidant com a producte estrella en les imposicions a curt termini.

Pel que fa als productes a llarg termini, fons d’inversió (de renda fixa o variable) o la inversió directa en borsa, recomanem que es consulti a un assessor o persona entesa.
Es important que tinguem en compte la seguretat d’aquests productes. En l’actualitat els comptes corrents i els IPF que estiguin adscrits al FGD (Fons de Garantia de Dipòsits) estaran assegurats fins a 100.000€ per entitat i persona.

Núria Salvà Cot 
Economista 
Gestora personal per a OVB

Cuando pensamos en ahorros, a todos nos vienen a la cabeza palabras como preferentes, subordinadas … muy utilizadas los últimos tiempos, pero realmente las posibilidades financieras son muy diversas y varían en función de la situación y el momento concreto de cada persona.
Por este motivo, es imprescindible que siempre tengamos presente la afirmación siguiente afirmación:  el producto financiero perfecto no existe , pero podemos crear la estrategia adecuada para cada persona, siguiendo las siguientes reglas:
• En primer lugar, hay que disponer de un cuenta corriente el que utilizaremos para pagar los gastos diarios.
• En segundo lugar, es imprescindible que tengamos disponible el equivalente a los ingresos (pensión, ayudas, alquileres …) de tres meses para cubrir imprevistos que pudieran surgir. Por ejemplo, si disponemos de una pensión de jubilación de 800 € y del alquiler de un piso de 500 €, al cabo del mes tendremos unos ingresos de 1300 €. Siguiendo lo que decíamos con anterioridad el importe mínimo recomendado disponible sería de 3.900 €.
• A partir de este momento, ya se aconseja utilizar otros productos, como los de medio o largo plazo, que nos proporcionan un rendimiento más elevado.
• Por último, y siempre que cuando tengamos los apartados anteriores cubiertos, podemos destinar una parte de nuestro dinero en productos de gestión bursátil, que conllevan un riesgo alto.
Tal y como hemos dicho en el primer punto, es importante disponer de un CUENTA CORRIENTE *, que es un producto básico que utilizamos para recibir ingresos, tales como la pensión de jubilación, alquileres u otras prestaciones y que utilizamos para hacer pagos (luz , agua, gas, teléfono …). Las diferencias que podemos encontrar entre entidades sobre todo radican en los gastos de mantenimiento que nos pueden cobrar cada una, y en las bonificaciones por algunas de la gestiones que hacemos o por pagos domiciliados.
Es en este mismo cuenta corriente que tendremos el “rinconcito” para los imprevistos. Por tanto, no sólo la utilizaremos para poner y sacar dinero sino que será donde tendremos el ahorro “por si acaso”.
A partir de este momento es cuando podemos pensar a depositar dinero a corto plazo de manera segura. Principalmente podemos elegir entre:
1. IPF: (Imposiciones a Plazo Fijo) o tal y como lo llamamos col • quialmente, depósitos bancarios. En esta tipología de producto bancario es importante que tengamos en cuenta que tienen una duración estipulada y que no podremos disponer del dinero antes de la fecha final.

Hay que tener en cuenta cuál es el rendimiento que nos pueden dar esta tipología de productos. En la actualidad, el Banco de España ha recomendado:

PLAZO INTERÉS

De 0 a 12 meses 1,75%

De 13 a 24 meses 2,25%

25 meses o más 2,75%

Debemos tener claro que las entidades bancarias también ofrecen lo que llaman depósitos estructurados, con los que se puede obtener una rentabilidad más alta que con los depósitos convencionales, pero corren más riesgo. Se caracterizan por dividir la inversión en dos partes: una parte se destina a un depósito bancario convencional, el cual genera un interés TAE establecido con la entidad emisora ​​y la otra parte un interés variable que depende de la evolución de otros activos o indicadores (acciones, índices bursátiles, Euribor, etc.) lo que puede provocar rendimientos negativos. Con esto no queremos decir que este sea un mal producto, pero hay que saber claramente los riesgos que corremos y el grado. Estos depósitos deben ser tomados como complemento de una inversión a plazo fijo.

RECOMENDACIÓN: Si es posible, no pondremos todo los ahorros en un solo plazo sino que trataremos que los vencimientos se repartan en el tiempo. Sería adecuado que cada medio año o 3 meses venciera alguno de los depósitos que tenemos. De esta manera, siempre podemos decidir y no habrá que esperar al momento final para disponer de ella aunque sea de una parte pequeña del dinero.

2. Bonos: son valores que emiten las empresas y órganos públicos. Pueden ser una alternativa a los depósitos, ya que suelen dar un rendimiento más elevado.
Porque los buenos representan préstamos que estas entidades reciben de los diferentes inversores, los que reciben intereses periódicos.

Cuando adquirimos un bono debemos tener en cuenta la letra pequeña, podemos encontrar cláusulas donde se especifica que en caso de que la entidad no pueda hacer frente al bono serán cambiados por acciones, pagados con plazos etc. Este hecho puede afectar la disponibilidad del dinero depositado o de los rendimientos estipulados en el caso de que la entidad no pudiera hacer frente al pago.

RECOMENDACIÓN: para no correr riesgos, recomendamos contratar buenos mediante entidades aseguradoras, lo que implica disminuir un poco el rendimiento pero asegurarse de que el riesgo el corre otro; en este caso, la entidad aseguradora.

3. Ahorros alternativos: en la actualidad las compañías aseguradoras ofrecen una gran diversidad de productos con duraciones de entre 1 y 5 años que se están consolidando como producto estrella en las imposiciones a corto plazo.

En cuanto a los productos a largo plazo, fondos de inversión (de renta fija o variable) o la inversión directa en bolsa, recomendamos que se consulte a un asesor o persona entendida.
Es importante que tengamos en cuenta la seguridad de estos productos. En la actualidad las cuentas corrientes y los IPF que estén adscritos al FGD (Fondo de Garantía de Depósitos) estarán asegurados hasta 100.000 € por entidad y persona.

Nuria Salvá Cot 
Economista 
Gestora personal para OVB