• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Què podem fer per mantenir la ment activa?

Què podem fer per mantenir la ment activa?

L’envelliment és un procés de canvi lligat al pas del temps. Es tracta d’una experiència única i individual en què intervenen diferents factors: l’estat de salut general, la genètica, el nivell d’activitat física, el nivell educatiu i els factors econòmics, socials i familiars. A més dels canvis físics, l’envelliment comporta canvis cognitius i psicològics. No obstant això, hem de tenir en compte que envelliment no és sinònim de malaltia o discapacitat, sinó que es tracta d’una etapa d’ajustament de capacitats.

Entre els canvis cognitius derivats de l’envelliment s’inclou la pèrdua de memòria i l’alentiment a l’hora de fer activitats. Les funcions cognitives relacionades amb el funcionament de la part prefrontal del cervell són les més afectades: fluïdesa verbal, flexibilitat mental, inhibició, planificació, memòria prospectiva i memòria de treball. Així, podem tenir més dificultat per trobar una paraula que tenim a la punta de la llengua, per canviar d’una tasca a una altra, per planificar un recorregut no conegut, per resoldre un problema, i més facilitat per oblidar alguna cosa que havíem pensat que compraríem, etc. En canvi, en l’envelliment, hi ha algunes funcions que gairebé no es deterioren, com el llenguatge, ja que amb el pas dels anys s’adquireix més vocabulari.

Per això és important mantenir-nos actius mentalment, en general, i per a una bona salut cognitiva. Però de quina manera podem mantenir la ment activa?

Es pot fer activitat mental com la lectura, resoldre passatemps, jugar a cartes, participar en xerrades, o també es pot dur a terme un entrenament cognitiu formal de caràcter especialitzat com ara assistir a tallers de memòria i tallers d’estimulació cognitiva als casals de la gent gran i als centres cívics. És important que siguin activitats significatives per a cadascú, és a dir, que s’ajustin a les nostres preferències i al nivell socioeducatiu.

Cal destacar que dur a terme activitat mental de manera periòdica s’ha associat amb una disminució del risc de patir demència, especialment quan es fan tasques noves, com per exemple, aprendre una llengua. A més, l’activitat mental es relaciona amb el concepte de reserva cognitiva, que fa referència a què si mantenim el cervell actiu, tindrem la capacitat de minimitzar el declivi mental que apareix amb l’envelliment normal, o amb malalties com l’Alzheimer, és a dir, que tindrem més estratègies per afrontar-ho.

Però també hi ha altres maneres de mantenir la ment activa.

La pràctica regular d’exercici físic pot disminuir o prevenir el deteriorament cognitiu associat a l’edat. Per tant, és important que ens moguem físicament.

Una alimentació saludable també pot promoure una bona salut cognitiva, per la qual cosa és important seguir una dieta mediterrània completa.

De la mateixa manera, tenir uns bons hàbits del son ens pot ajudar a mantenir activa la ment, per això és recomanable dormir de 7 a 8 hores.

I tenir una bona xarxa social (família, amistats...) afavoreix la salut mental i cognitiva, no hem d’estar aïllats socialment, ens hem de relacionar amb altres persones.

En resum, és indispensable seguir uns hàbits saludables (no fumar, reduir el consum d’alcohol), mantenir la ment activa, seguir una dieta saludable, fer exercici físic, descansar, tenir uns bons hàbits del son i fomentar les relacions socials.

Altres recomanacions per mantenir la ment activa i prevenir el deteriorament cognitiu poden ser: seguir una rutina en les activitats diàries, estar actius a les xarxes socials (per relacions socials, consultes mèdiques...), utilitzar l’enginy i la creativitat per fer coses noves, tenir bon sentit de l’humor i mantenir una actitud positiva envers la vida.

 

Sara Domènech

El envejecimiento es un proceso de cambio vinculado al paso del tiempo. Se trata de una experiencia única e individual en la que intervienen distintos factores: el estado de salud general, la genética, el nivel de actividad física, el nivel educativo y los factores económicos, sociales y familiares. Además de los cambios físicos, el envejecimiento implica cambios cognitivos y psicológicos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad o discapacidad, sino que se trata de una etapa de ajuste de capacidades.

Entre los cambios cognitivos derivados del envejecimiento, se incluye la pérdida de memoria y la ralentización a la hora de llevar a cabo las actividades. Las funciones cognitivas relacionadas con el funcionamiento de la zona prefrontal del cerebro son las más afectadas: fluidez verbal, agilidad mental, inhibición, planificación, memoria prospectiva y memoria de trabajo. Así, puede resultarnos más difícil encontrar la palabra que tenemos en la punta de la lengua, cambiar de una tarea a otra, planificar un recorrido no conocido, resolver un problema, y es más probable que olvidemos algo que habíamos previsto comprar, etc. En cambio, en el envejecimiento, hay funciones que apenas se deterioran, como el lenguaje, puesto que con el paso de los años se adquiere más vocabulario.

Por eso es importante, en general, mantenernos activos mentalmente, y especialmente para conservar una buena salud cognitiva. ¿Pero cómo podemos mantener la mente activa?

Se puede realizar actividad mental como la lectura, resolver pasatiempos, jugar a las cartas, participar en charlas, o también se puede seguir un entrenamiento cognitivo formal de carácter especializado como, por ejemplo, asistir a talleres de memoria y talleres de estimulación cognitiva en los centros de personas mayores y en los centros cívicos. Es importante que sean actividades significativas, es decir, que se ajusten a nuestras preferencias y nivel socioeducativo.

Cabe destacar que practicar una actividad mental de forma periódica se asocia con una disminución del riesgo de sufrir demencia, especialmente cuando se trata de tareas nuevas, como, por ejemplo, aprender una lengua. Además, la actividad mental se relaciona con el concepto de reserva cognitiva, que hace referencia a que si mantenemos el cerebro activo, podremos minimizar el declive mental relacionado con el envejecimiento normal, o con enfermedades como el Alzheimer, es decir, que tendremos más estrategias para hacerles frente.

Pero también existen otras formas de mantener activa la mente.

La práctica regular de ejercicio físico puede disminuir o prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad. Por tanto, es recomendable que nos mantengamos activos físicamente.

Una alimentación saludable también puede promover una buena salud cognitiva, por lo que es importante seguir una dieta mediterránea completa.

Del mismo modo, tener unos buenos hábitos de sueño puede ayudarnos a mantener activa la mente, por eso es recomendable dormir de 7 a 8 horas.

Disponer de una buena red social (familia, amistades, etc.) favorece la salud mental y cognitiva. No debemos aislarnos socialmente, sino cuidar las relaciones con otras personas.

En resumen, es indispensable seguir unos hábitos saludables (no fumar, reducir el consumo de alcohol), mantener la mente activa, seguir una dieta saludable, realizar ejercicio físico, descansar, tener unos buenos hábitos del sueño y fomentar las relaciones sociales.

Otras recomendaciones para mantener la mente activa y prevenir el deterioro cognitivo pueden ser: seguir una rutina en las actividades diarias, mantenernos activos en las redes sociales (por relaciones sociales, consultas médicas, etc.), utilizar el ingenio y la creatividad para hacer cosas nuevas, tener buen sentido del humor y mantener una actitud positiva hacia la vida.