• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Què inclou la salut?

Què inclou la salut?

Què inclou la salut?

La salut ha estat definida de diferents maneres al llarg dels anys. Tradicionalment s’associava, i sovint es continua associant, la salut com absència de malaltia. Cal recordar però que la Organització Mundial de la Salut, l’any 1946, va dir que la salut és l’estat de complet benestar físic, mental i social i no sols l’absència de malalties. Aquesta definició ha estat criticada per ser massa utòpica, deixant a la major part de persones com a mancades de salut.

Tot i això, cal destacar que aquesta manera d’entendre la salut parteix d’una visió molt integral del benestar. 30 anys més tard, el 1976, el Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana definia la salut com una manera de viure autònoma, solidària i joiosa. També el microbiòleg René Dubos va fer una definició on incloïa les capacitats en relació a les aspiracions i desitjos de cada persona: “La salut és principalment una mesura de la capacitat de cada persona de fer o de convertir-se en el que vol ser”.En aquestes dues últimes definicions, aspectes com la participació i la realització personal, l’autonomia i les relacions de suport amb els altres, prenen una gran importància. 

Què és l’autocura?

L’autocura és la pràctica d’activitats que les persones inicien i realitzen pel manteniment de la seva pròpia vida, salut i  benestar. Una segona definició apunta que l’autocura és una conducta que apareix en situacions concretes de la vida, i que la persona dirigeix cap a sí mateix o cap a l’entorn per regular factors que afecten el seu propi desenvolupament i activitat en benefici de la vida, salut i benestar. Així doncs, l’autocura ens parla de conèixer el que ens fa bé i el que no, i de responsabilitzar-nos del que fem, per tal de trobar-nos bé, per tal d’estar i viure millor. 

Qué incluye la salud?

La salud ha sido definida de diferentes maneras a lo largo de los años. Tradicionalmente se asociaba, ya menudo se sigue asociando,  la salud como ausencia de enfermedad . Cabe recordar pero que la Organización Mundial de la Salud, en 1946, dijo que  la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades . Esta definición ha sido criticada por ser demasiado utópica, dejando a la mayor parte de personas como carentes de salud.

Sin embargo, cabe destacar que esta manera de entender la salud parte de una visión muy integral del bienestar. 30 años más tarde, en 1976, el Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana definía  la salud como una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa . También el microbiólogo René Dubos hizo una definición donde incluía las capacidades en relación a las aspiraciones y deseos de cada persona:  “La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona de hacer o de convertirse en lo que quiere ser” .En estas dos últimas definiciones, aspectos como la participación y la realización personal, la autonomía y las relaciones de apoyo con los otros, toman una gran importancia. 

¿Qué es el autocuidado?

El autocuidado es la práctica de actividades que las personas inician y realizan el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar. Una segunda definición apunta que el autocuidado es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que la persona dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular factores que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar. Así pues, el autocuidado nos habla de conocer lo que nos hace bien y lo que no, y de responsabilizarnos de lo que hacemos, para encontrarnos bien, para estar y vivir mejor.