• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Prevenció del càncer i envelliment saludable

Prevenció del càncer i envelliment saludable

Josep M. Borràs

 Sovint s’oblida que la meitat dels càncers apareixen a partir dels 65 anys, i prop del 30% en persones més grans de 75 anys. Els tumors més rellevants en aquests grups d’edat són el càncer de pròstata −els pacients diagnosticats d’aquest tumor tenen una edat mitjana de diagnòstic de 72 anys− i el càncer de colon i recte, amb una edat mitjana de diagnòstic de 70 anys. En canvi, tumors com el càncer de pulmó o de mama es distribueixen de manera més equilibrada entre els pacients més grans i els més joves de 65 anys (amb una edat mitjana de 64 anys en el moment del diagnòstic). Per tant, no és pas cert que el càncer sigui una malaltia que afecti majoritàriament persones de menys de 65 anys, i aquesta dada ens obliga a preguntar-nos què podem fer per prevenir el càncer en persones de més de 65 anys o entre les que superen els 75 anys.

 Probablement, primer val la pena contestar una pregunta prèvia: podem fer alguna cosa per prevenir el càncer a aquestes edats? I la resposta que hem de donar és que sí, que sempre i en qualsevol edat les probabilitats de desenvolupar un càncer es redueixen si seguim una sèrie de consells senzills per a la nostra vida quotidiana. A més, com fàcilment es pot deduir, molts d’aquests consells es poden aplicar a altres malalties cròniques, com ara les malalties respiratòries o les cardiovasculars.

 Deixar de fumar ha de ser, per força, el primer consell. Tot i córrer el risc d’avorrir de tant repetir-ho, el tabac és el principal factor de risc per al càncer, i ho és a qualsevol edat. Als beneficis que deixar de fumar té per a la salut global de qualsevol persona de qualsevol edat, cal afegir que prevenim els càncers de pulmó, bufeta urinària, cavitat oral, laringe, pàncreas i ronyó, entre els més importants. De fet, un de cada tres càncers en el cas dels homes està associat al risc de fumar. Tanmateix, s’ha de dir que el procés de carcinogènesi és d’anys i, per tant, com abans es deixi l’hàbit en la vida d’una persona, millor serà per prevenir el risc de càncer i per millorar la salut. En resum, deixi de fumar, i com abans millor¡

 Una segona recomanació és estar prim, evitar el sobrepès i l’obesitat. Això s’aconsegueix, en poques paraules, menjant de manera variada (fruites, verdures, llegums, peix, pa i cereals, pollastre, i carn vermella de tant en tant) i en poques quantitats: millor en cinc àpats repartits. Evitem menjar carn vermella gaire sovint: amb una vegada a la setmana n’hi ha prou, i reduirem el risc de càncer colorectal, i el mateix podem dir dels menjars cuinats a la brasa. Mengem cada dia fruita i verdures, i la resta de manera repartida al llarg de la setmana en quantitats petites. És molt important estar en el pes recomanat, que per tenir una idea aproximada és similar o inferior a l’alçada en centímetres (menys 100).

 La tercera recomanació és fer exercici físic moderat cada dia, com a mínim entre 30 minuts i 1 hora. I què vol dir exercici físic moderat, doncs caminar al ritme que sigui apropiat a la nostra condició física cada dia és un bon exemple, o pujar escales al pas que sigui possible per a cadascú, combinat amb alguna estona d’altres exercicis quotidians de moviment de braços o cames. En resum, fer exercici no és córrer o jugar a tenis, sinó aprofitar qualsevol moment de la nostra vida per moure’ns. L’exercici físic ajuda a prevenir tumors com els de colon o pròstata i, juntament amb la dieta, tots els tumors associats amb el sobrepès o l’obesitat, com ara el cas del càncer de mama, associat a l’obesitat postmenopàusica. En resum, fer exercici físic moderat és de les activitats més saludables que hi ha, sempre adaptades a la nostra situació física personal i a les limitacions de moviment que puguem patir per patologies òssies.

 Una altra recomanació és evitar el consum d’alcohol en quantitats elevades. Aquí el problema és definir quina és aquesta quantitat, i la manera més senzilla d’expressar-ho és en forma de copes de vi o de cervesa: no s’ha de beure més d’una copa de vi o una cervesa diàriament. Hem d’estar amatents a les quantitats! Els càncers associats al consum excessiu d’alcohol són el de fetge i, també, d’altres com el càncer de mama.

 Finalment, no oblidem evitar l’exposició excessiva al sol i les cremades solars. Amb aquest conjunt de consells, tenim els punts clau per prevenir el càncer i d’altres malalties cròniques en un envelliment saludable.

 Ens queda per respondre una altra pregunta: podem fer alguna cosa per detectar precoçment el càncer?

 La detecció precoç del càncer de mama es fa amb mamografia, cada 2 anys, i la del càncer de colon i recte mitjançant la detecció de sang oculta a la femta, també cada 2 anys. S’ha de procedir així fins als 70 anys, d’acord amb les recomanacions del Departament de Salut i dels diferents organismes europeus. Tanmateix, pot ser allargada fins als 75 anys sense problemes. A partir d’aquesta edat, es recomanable vigilar els símptomes de càncer que esmentarem tot seguit i consultar un metge en cas de dubte.

 Quins són els símptomes inicials de risc de patir un càncer? Podem referir-ne els més freqüents:

 - Canvi en la freqüència de la tos mantingut durant tres setmanes, o treure sang amb l’esput.

- Berruga o piga que creix de grandària, fa mal o sagna.

- Canvi mantingut en el temps de ritme de deposicions o que hi hagi sang.

- Bony al pit o sang al mugró, o dolor en tocar alguna part del pit.

- Pèrdues de sang vaginal.

- Pèrdues de pes inexplicades.

 Finalment, només ens queda comentar la detecció precoç del càncer de pròstata. Hi ha una prova de laboratori, la detecció de l’antigen prostàtic específic, que pot ser útil per detectar precoçment el càncer de pròstata quan hi ha cap símptoma que fa sospitar, com ara canvis en la freqüència de les ganes d’orinar, haver-se d’aixecar per la nit amb més freqüència o altres molèsties. Actualment, atesa la facilitat de fer aquesta anàlisi, molta gent gran se’l fa, i convé recordar-ne el resultat, perquè els canvis són un factor rellevant perquè el metge demani més exploracions.

 En conclusió, qualsevol edat és bona per fer prevenció del càncer, sigui per continuar-la o per començar, ja que el càncer es una malaltia tan freqüent en una edat jova com durant l’envelliment. Prevenir el càncer comporta adoptar les mateixes mesures que serveixen també per detectar altres malalties cròniques, tot i que no hi ha garantia que es pugui evitar, perquè de càncers n’hi ha de molts tipus i no tots sabem encara com prevenir-los. Sí que podem, però, reduir el risc i, en alguns casos de tumors molt freqüents, com en el cas del càncer de mama o de colon, podem detectar-los precoçment abans que donin símptomes. I per acabar, en cas de símptomes no ho dubti: consulti el seu metge.

Josep M. Borràs

 A menudo se olvida que la mitad de los cánceres aparecen a partir de los 65 años, y cerca del 30% en personas mayores de 75 años. Los tumores más relevantes en estos grupos de edad son el cáncer de próstata -los pacientes diagnosticados de este tumor tienen una edad media de diagnóstico de 72 años- y el cáncer de colon y recto, con una edad media de diagnóstico de 70 años . En cambio, tumores como el cáncer de pulmón o de mama se distribuyen de manera más equilibrada entre los pacientes mayores y los más jóvenes de 65 años (con una edad media de 64 años en el momento del diagnóstico). Por lo tanto, no es cierto que el cáncer sea una enfermedad que afecte mayoritariamente personas de menos de 65 años, y este dato nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer para prevenir el cáncer en personas de más de 65 años entre las que superan los 75 años.

 Probablemente, primero vale la pena contestar a una pregunta previa: podemos hacer algo para prevenir el cáncer en estas edades? Y la respuesta que debemos dar es que sí, que siempre y en cualquier edad las probabilidades de desarrollar un cáncer se reducen si seguimos una serie de consejos sencillos para nuestra vida cotidiana. Además, como fácilmente se puede deducir, muchos de estos consejos se pueden aplicar a otras enfermedades crónicas, como las enfermedades respiratorias o las cardiovasculares.

 Dejar de fumar debe ser, por fuerza, el primer consejo. Sin correr el riesgo de aburrirse de tanto repetirlo, el tabaco es el principal factor de riesgo para el cáncer, y lo es a cualquier edad. A los beneficios que dejar de fumar tiene para la salud global de cualquier persona de cualquier edad, hay que añadir que prevenimos los cánceres de pulmón, vejiga urinaria, cavidad oral, laringe, páncreas y riñón, entre los más importantes. De hecho, uno de cada tres cánceres en el caso de los hombres está asociado al riesgo de fumar. Sin embargo, hay que decir que el proceso de carcinogénesis es de años y, por tanto, como antes se deje el hábito en la vida de una persona, mejor será para prevenir el riesgo de cáncer y para mejorar la salud. En resumen, deje de fumar, y como antes millor¡

 Una segunda recomendación es estar delgado, evitar el sobrepeso y la obesidad. Esto se consigue, en pocas palabras, comiendo de manera variada (frutas, verduras, legumbres, pescado, pan y cereales, pollo, y carne roja de vez en cuando) y en pocas cantidades: mejor en cinco comidas repartidos. Evitamos comer carne roja muy a menudo: con una vez a la semana es suficiente, y reduciremos el riesgo de cáncer colorrectal, y lo mismo podemos decir de las comidas cocinadas a la brasa. Comemos cada día fruta y verduras, y el resto de forma repartida a lo largo de la semana en cantidades pequeñas. Es muy importante estar en el peso recomendado, que para tener una idea aproximada es similar o inferior a la altura en centímetros (menos 100).

 La tercera recomendación es hacer ejercicio físico moderado cada día, como mínimo entre 30 minutos y 1 hora. Y qué significa ejercicio físico moderado, pues caminar al ritmo que sea apropiado a nuestra condición física cada día es un buen ejemplo, o subir escaleras al paso que sea posible para cada uno, combinado con algún rato de otros ejercicios cotidianos de movimiento de brazos o piernas. En resumen, hacer ejercicio no es correr o jugar al tenis, sino aprovechar cualquier momento de nuestra vida para movernos. El ejercicio físico ayuda a prevenir tumores como los de colon o próstata y, junto con la dieta, todos los tumores asociados con el sobrepeso o la obesidad, como el caso del cáncer de mama, asociado a la obesidad posmenopáusica. En resumen, hacer ejercicio físico moderado es de las actividades más saludables que hay,

 Otra recomendación es evitar el consumo de alcohol en cantidades elevadas. Aquí el problema es definir cuál es esa cantidad, y la manera más sencilla de expresarlo es en forma de copas de vino o de cerveza: no se debe beber más de una copa de vino o una cerveza diariamente. Debemos estar atentos a las cantidades! Los cánceres asociados al consumo excesivo de alcohol son el de hígado y, también, de otros como el cáncer de mama.

 Finalmente, no olvidemos evitar la exposición excesiva al sol y las quemaduras solares. Con este conjunto de consejos, tenemos los puntos clave para prevenir el cáncer y otras enfermedades crónicas en un envejecimiento saludable.

 Nos queda por responder otra pregunta: podemos hacer algo para detectar precozmente el cáncer?

 La detección precoz del cáncer de mama se hace con mamografía, cada 2 años, y la del cáncer de colon y recto mediante la detección de sangre oculta en las heces, también cada 2 años. Se procederá así hasta los 70 años, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud y de los diferentes organismos europeos. Sin embargo, puede ser alargada hasta los 75 años sin problemas. A partir de esta edad, es recomendable vigilar los síntomas de cáncer que mencionaremos a continuación y consultar un médico en caso de duda.

 ¿Cuáles son los síntomas iniciales de riesgo de sufrir un cáncer? Podemos referirnos los más frecuentes:

 – Cambio en la frecuencia de la tos mantenido durante tres semanas, o sacar sangre con el esputo.

– Verruga o lunar que crece de tamaño, duele o sangra.

– Cambio mantenido en el tiempo de ritmo de deposiciones o que haya sangre.

– Bony en el pecho o sangre en el pezón, o dolor al tocar alguna parte del pecho.

– Pérdidas de sangre vaginal.

– Pérdidas de peso inexplicadas.

 Finalmente, sólo nos queda comentar la detección precoz del cáncer de próstata. Hay una prueba de laboratorio, la detección del antígeno prostático específico, que puede ser útil para detectar precozmente el cáncer de próstata cuando hay ningún síntoma que hace sospechar, tales como cambios en la frecuencia de las ganas de orinar, haber -se de levantar por la noche con más frecuencia u otras molestias. Actualmente, dada la facilidad de hacer este análisis, mucha gente mayor se le hace, y conviene recordar el resultado, porque los cambios son un factor relevante para que el médico pida más exploraciones.

 En conclusión, cualquier edad es buena para hacer prevención del cáncer, sea para continuar o para empezar, ya que el cáncer es una enfermedad tan frecuente en una edad jova como durante el envejecimiento. Prevenir el cáncer conlleva adoptar las mismas medidas que sirven también para detectar otras enfermedades crónicas, aunque no hay garantía de que se pueda evitar, porque de cánceres hay de muchos tipos y no todos sabemos todavía cómo prevenirlos. Sí podemos, sin embargo, reducir el riesgo y, en algunos casos de tumores muy frecuentes, como en el caso del cáncer de mama o de colon, podemos detectarlos precozmente antes de que den síntomas. Y por último, en caso de síntomas no lo dude: consulte a su médico.