• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
PERE A. FÀBREGAS

PERE A. FÀBREGAS

Historiador, llicenciat en Ciències Empresarials i màster per ESADE. Ha publicat set llibres d’història. Actiu en el món de les fundacions des del 2004. Creador i president d’honor d’ESADE Alumni. En la seva trajectòria professional ha estat directiu de diferents empreses i membre dels òrgans de govern d’ESADE (URL) i l’IdEC (UPF), entre d’altres. Amb una gran inquietud per la preservació del patrimoni industrial, ha salvat arxius i peces històriques tot incentivant la recerca.

 • Com a historiador i persona reconeguda en el sector fundacional, ens podria explicar com han evolucionat les fundacions al llarg de la història? Són entitats preparades per afrontar els grans reptes del segle xxi: innovació, investigació, educació, salut...?

Les fundacions són institucions amb un recorregut molt llarg. A la coordinadora en tenim d’associades que es van crear el segle xii, com la Fundació de l’Hospital de Sant Celoni, que data del 1170. Són entitats que tenen una gran tradició a Catalunya, però que a la vegada han sabut evolucionar i adaptar-se als canvis històrics. Cal tenir en compte que més de la meitat de les fundacions que duen a terme ara la seva activitat al país s’han constituït en els darrers vint anys. Les fundacions estan clarament preparades per al món del segle xxi, estan properes a les necessitats i les demandes socials, i en no tenir afany de lucre, reuneixen el millor dels marcs d’actuació tant públics com privats. En tots els grans reptes que em cites hi ha fundacions capdavanteres treballant i construint noves alternatives i noves solucions per al futur, tant a curt termini com a llarg termini.

 • La COVID-19, a banda de ser una crisi sanitària mundial sense precedents, també és una crisi econòmica, social i cultural. Com podem, des del sector fundacional ajudar a construir un futur en què es puguin encarar d’una manera diferent els grans problemes estructurals que tenim com a societat?

És clar que estem en uns moments difícils, tant de crisi sanitària com econòmica, amb greus repercussions socials, i això ha succeït en uns moments en què el món ja caminava, per la globalització i altres circumstàncies, cap a una progressiva desaparició de la classe mitjana, una ampliació dels riscos d’exclusió social i de pobresa i, en definitiva, una societat més complexa, més difícil. Les fundacions treballen per ajudar a millorar la societat, per ajudar a incloure i a atendre amb total proximitat els col·lectius amb més risc, per millorar les capacitats d’aprendre, la salut, l’alimentació, la convivència i tants altres temes, com ara, i encara que pugui semblar estrany, per exemple, fer avançar la recerca científica o atendre les necessitats culturals dels catalans i les catalanes.

 • Com a president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, ens pot explicar quina és la missió i quines les finalitats de l’entitat? Quan va néixer i com ha evolucionat en el temps?

La missió de la Coordinadora és ser el referent de les fundacions a Catalunya, aportant valor a les fundacions associades, als grups d’interès del nostre entorn i a la societat en general, i ho fa a partir de la creació de coneixement, de l’assessorament i de la formació i el treball en xarxa. Les finalitats impliquen informar i assessorar els socis sobre els drets i les obligacions de les fundacions i els seus òrgans de govern; mantenir les relacions necessàries amb l’administració pública i altres ens en els assumptes que puguin interessar al sector fundacional i coordinar les activitats de les fundacions de Catalunya per ajudar a facilitar l’assoliment dels fins fundacionals.

La Coordinadora va néixer el 1978 com una associació informal de directius de fundacions catalanes per contribuir en la defensa dels interessos del sector i treballar per aconseguir la gestació i promulgació de la primera llei catalana de fundacions. La constitució formal va tenir lloc l’any 1982. Amb el temps, aquells nuclis inicials han anat evolucionant, ampliant clarament la seva representativitat, amb un creixement molt important els darrers set anys, tant de socis com d’activitats, i també d’incidència social.

 • Quantes fundacions hi ha registrades a Catalunya? Veiem que els últims anys s’ha incrementat molt el nombre de fundacions que formen part de la Coordinadora. Quina estratègia segueixen per augmentar-hi l’adhesió?

A Catalunya, a finals de l’any 2018 hi havia inscrites al registre unes 2.500 fundacions, de les quals 2.028 estaven operatives. En conjunt, donen ocupació a unes 90.000 persones, el que representa un rellevant 2,5% de l’ocupació de Catalunya, i disposen de la col·laboració addicional d’uns 45.000 voluntaris.

L’any 2014, la Coordinadora tenia 487 fundacions associades, mentre que a finals de l’any 2021, ja eren 664, dades que mostren l’important creixement a què et referies. L’estratègia ha estat senzilla: treballar molt seriosament per ajudar a crear coneixement i relat, fer un esforç de comunicació dels valors i de la realitat del sector fundacional i la seva aportació al país, multiplicar l’activitat de formació dels professionals, directius i patrons que desenvolupen la seva tasca a les fundacions per ajudar a modernitzar les estructures i els estils, i finalment, escoltar amb atenció el teixit fundacional i compartir les millors pràctiques utilitzades al servei de la societat.

Per poder avançar en aquest terreny, hem creat l’Observatori de Fundacions com a gran eina per aportar dades i crear conceptes; multiplicar la formació portada a terme, en nombre de cursos i d’alumnes, aportant temes innovadors amb capacitat de transformació; i finalment, però no menys important, multiplicar els actes desenvolupats i el nombre i el treball de les comissions dels diferents àmbits, amb la seva capacitat inigualable de conformar un nou teixit humà i professional del sector fundacional. En definitiva, ha estat l’esforç i la feina de molta gent el que ha permès millorar l’evolució i la dinàmica del sector fundacional de Catalunya.

 • La Coordinadora manté contactes i es coordina amb entitats similars de l’Estat i d’Europa?

La Coordinadora manté relacions amb les associacions de fundacions que hi ha a Espanya, les quals s’organitzen en funció de les diferents lleis que les regulen, siguin estatals o autonòmiques. La llei catalana va ser la primera a tot Espanya i va permetre una organització molt primerenca de la Coordinadora Catalana de Fundacions. També hi ha relacions amb les persones clau de les organitzacions en l’àmbit europeu de fundacions i d’associacions de fundacions. Tot això permet comparar experiències i detectar les millors pràctiques, les que permeten enriquir el marc de referència de les fundacions del país.

 • Quina interlocució estableix la Coordinadora amb les administracions públiques, especialment amb la Generalitat de Catalunya?

A Catalunya, la regulació i la supervisió de les fundacions és una competència de la Generalitat de Catalunya, que exerceix des de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, responsable del que jurídicament es coneix com el Protectorat de les Fundacions. Aquesta és una funció molt important, perquè, com és conegut, les fundacions són unes entitats molt controlades per l’Administració, tant per les seves importants finalitats socials com pels avantatges fiscals reconeguts als seus donants i a les mateixes entitats. Les relacions de la Coordinadora amb la Generalitat són molt importants i molt properes. Es treballa conjuntament, amb un gran nivell de col·laboració, per la millora, el creixement i la modernització del sector i de la seva governança.

 • Entre la ciutadania, hi ha una certa confusió quan es parla d’associacions, fundacions, entitats del Tercer Sector, economia social... Tot sembla el mateix, però no ho és. Bàsicament, què uneix i què diferencia aquestes entitats?

És normal que hi hagi una mica de confusió, perquè hi ha molts tipus d’entitats, amb marcs legals diferents, però que a vegades sembla que facin coses similars. Les associacions normalment no tenen ni activitat econòmica ni finalitat de lucre i s’orienten a fer coses pels seus socis. N’hi ha unes 75.000 a Catalunya. Quan tenen per finalitat fer coses que beneficien el conjunt de la societat, poden ser declarades associacions d’utilitat pública, i d’aquestes n’hi ha unes 300 a Catalunya. Quan parlem de Tercer Sector, ens referim a entitats que no tenen afany de lucre i que principalment són fundacions i associacions. L’economia social se centra més en com es prenen les decisions, la primacia de les persones, i en aquest cas no és tan important si les entitats que s’hi inclouen tenen o no finalitat de lucre. Dins de l’economia social normalment hi ha associacions, cooperatives, fundacions i mútues. És important que, d’acord amb les regulacions internacionals, les entitats de l’economia social siguin independents dels poders públics.

El que caracteritza les fundacions és que no poden beneficiar les persones que les creen o les promouen, que la seva finalitat ha de ser d’interès general, és a dir, bona per a la societat, que no poden tenir afany de lucre i que els membres dels patronats no poden cobrar per l’exercici del seu càrrec, tot i respondre personalment pels perjudicis que puguin causar a la fundació en el desenvolupament de llurs funcions. En definitiva, són regles molt exigents per a entitats molt compromeses amb la societat.

 • La bona reputació d’una entitat o empresa no s’aconsegueix fàcilment, i parteix, entre d’altres coses, de la qualitat del treball i dels valors. Però costa poc de perdre-la. ¿Com pot la Coordinadora orientar el sector tant internament ─millora en la gestió, en el govern─ com externament ─creant un discurs que la societat entengui i en què es comprometi?

És evident que les fundacions depenen molt de la seva imatge i de la seva reputació corporativa, tret fonamental per aconseguir crear, mantenir i fer créixer permanentment la confiança dels ciutadans i ciutadanes en aquestes entitats. Pel seu propi disseny, són entitats que treballen amb valors, que es proposen per fer un servei a la comunitat, que enfoquen la seva activitat des d’un tarannà d’una gran humanitat. També es cert que són les entitats que suporten el sistema de control públic més exigent en la nostra societat, precisament per les seves importants finalitats. Però amb tot això encara no n’hi ha prou, i des de la Coordinadora hem treballat de forma important per explicar a la societat què fan i què aporten les fundacions a la millora del nostre món, per avançar clarament en la formació dels professionals que s’hi dediquen, per construir nous sistemes de governança amb les eines més modernes disponibles, que ajudin a millorar l’eficiència, però també la transparència, la rendició de comptes, la mesura de l’impacte de les actuacions, i tantes altres eines que contribueixen a la gestió democràtica de les institucions.

 • Parlem del sector de les fundacions com si fos uniforme, però és molt divers. Es diferencien per les dimensions, per les finalitats, per l’àmbit en què treballen o pel seu origen. N’hi ha que han estat constituïdes per una família per mantenir i donar a conèixer un llegat, d’altres han nascut a l’empara d’una caixa, d’una empresa, d’un orde religiós, d’un hospital, etc. El mapa és tan extens que costa atendre les diferents realitats i necessitats de les fundacions. Hi ha alguna iniciativa en què la Coordinadora estigui treballant per donar resposta a aquesta realitat?

Les finalitats de les fundacions de Catalunya, com dius, abasten un espectre molt ampli. Dins d’aquest marc legal i de la tipologia de fundació tenen cabuda activitats ben diferents. També hi ha grans diferències d’acord amb quins en siguin els fundadors, les persones o entitats que han tingut la inquietud de fer un servei a la societat, comprometent un patrimoni i els seus rendiments al compliment d’activitats d’interès general. És a dir, l’esperit de servei és únic, però els àmbits d’actuació són i poden ser ben diferents. També, com apuntes, hi ha diferències molt rellevants quant a la dimensió de les entitats. Hi ha fundacions amb equips molt reduïts de persones, totes elles voluntàries, i a la vegada fundacions d’una mida rellevant, amb centenars de treballadors en plantilla.

Per administrar aquestes situacions, la Coordinadora s’organitza en comissions internes segons les activitats fonamentals dels diferents grups de fundacions. És en aquests marcs específics que es produeix l’oportú diàleg, la interrelació i l’intercanvi d’experiències entre les fundacions que treballen en els mateixos sectors d’activitat. Actualment, estan funcionant de forma molt activa les comissions de les fundacions dels àmbits d’Educació, Social, Recerca i Tecnologia, Cultura i Salut, i treballem per ampliar els sectors.

 • Catalunya té una gran tradició fundacional, amb presència arreu del territori. Com valora establir més sinergies entre fundacions per optimitzar recursos i oferir un millor servei a la societat? Des de la Coordinadora s’impulsen iniciatives en aquesta línia?

A Catalunya no hi ha grans fundacions sinó que més aviat és un país amb multiplicitat de petites i mitjanes fundacions, amb algunes poques de més grans. És un teixit molt similar al de les empreses catalanes. Des de la Coordinadora, i aquí és fonamental la feina de les comissions, es treballa perquè les fundacions, sobretot les de finalitats semblants, es coneguin i es relacionin, també les que tenen diferents ubicacions al territori. Del coneixement i la relació neix la confiança i la possibilitat de pensar i actuar en comú, millorant el servei al país, integrant entitats, sense perdre la personalitat, però amb sinergies i millores en la gestió diària, a la vegada que s’aconsegueix una interlocució més potent amb l’administració pública i la societat que ens envolta.

 • Ens pot explicar les principals diferències que hi ha entre les fundacions de diferents països europeus? Hi ha un marc legal comú entre els països de la Unió Europea?

Les fundacions tenen molta història i cada país té les seves peculiaritats. Fa uns anys, la Unió Europea va intentar redactar una llei europea de fundacions, però no ho va aconseguir. Malgrat tot, encara que amb noms i regulacions diferents, a la major part dels països europeus existeix el concepte de fundació, entès com a entitat amb una finalitat clarament social i sense afany de lucre. Però hi ha algun lloc on hi ha uns tipus de fundacions que no tenen necessàriament una finalitat social, sinó una orientació més d’administració d’uns béns privats, cosa que no és possible a Catalunya, i tampoc a molts països d’Europa. Un cas extrem són les anomenades fundacions constituïdes a paradisos fiscals, que no tenen res a veure, ans al contrari, amb els conceptes i la finalitat social de les fundacions que actuen al nostre país i que regulen les lleis del Parlament de Catalunya.

També s’ha estat treballant per poder avançar en una política de donacions transfronterera, és a dir, que compleixi els principis de lliure circulació de persones i capitals de la UE, però de moment no s’ha pogut aconseguir. És un tema en què es mira d’avançar, però es difícil per les dificultats d’homogeneïtzar elements tan diversos.

 • Per acabar, ens podria completar la frase: «Fer-se gran és...»?

La qüestió és ben rellevant, amb el pas dels anys cal mantenir i esperonar la il·lusió i la curiositat, la capacitat de fer aportacions a noves realitats. Tot això ajuda a fer-se gran amb naturalitat. La concreció sempre és difícil, però fer-se gran, al meu parer, és: assolir el judici, l’experiència i la força moral que pot canviar el món.

Historiador, licenciado en Ciencias Empresariales y máster por ESADE. Ha publicado siete libros de historia. Activo en el mundo de las fundaciones desde 2004. Creador y presidente de honor de ESADE Alumni. En su trayectoria profesional ha sido directivo de diferentes empresas y miembro de los órganos de gobierno de ESADE (URL) y la IdEC (UPF), entre otros. Con una gran inquietud por la preservación del patrimonio industrial, ha salvado archivos y piezas históricas incentivando la investigación.

 • Como historiador y persona reconocida en el sector fundacional, ¿nos podría explicar cómo han evolucionado las fundaciones a lo largo de la historia? ¿Son entidades preparadas para afrontar los grandes retos del siglo xxi: innovación, investigación, educación, salud…?

Las fundaciones son unas instituciones con un recorrido muy largo. En la coordinadora tenemos fundaciones asociadas que fueron creadas en el siglo xii, como la Fundación del Hospital de Sant Celoni, que data del 1170. Son entidades que tienen una gran tradición en Cataluña, pero que a la vez han sabido evolucionar y adaptarse a los cambios históricos. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de las fundaciones que llevan a cabo ahora su actividad en el país se han constituido en los últimos veinte años. Las fundaciones están claramente preparadas para el mundo del siglo xxi, están cercanas a las necesidades y las demandas sociales, y al no tener ánimo de lucro, reúnen lo mejor de los marcos de actuación tanto públicos como privados. En todos los grandes retos que me citas hay fundaciones líderes trabajando y construyendo nuevas alternativas y nuevas soluciones para el futuro, tanto a corto como a largo plazo.

 • La COVID-19, además de ser una crisis sanitaria mundial sin precedentes, también es una crisis económica, social y cultural. ¿Cómo podemos, desde el sector fundacional, ayudar a construir un futuro en el que se puedan encarar de una manera diferente los grandes problemas estructurales que tenemos como sociedad?

Está claro que estamos en unos momentos difíciles, tanto de crisis sanitaria como económica, con graves repercusiones sociales, y esto ha sucedido en unos momentos en que el mundo ya caminaba, por la globalización y otras circunstancias, hacia una progresiva desaparición de la clase media, una ampliación de los riesgos de exclusión social y de pobreza y, en definitiva, una sociedad más compleja, más difícil. Las fundaciones trabajan para ayudar a mejorar la sociedad, para ayudar a incluir y a atender con total cercanía a los colectivos con más riesgo, para mejorar las capacidades de aprender, la salud, la alimentación, la convivencia y tantos otros temas, como por ejemplo, y aunque pueda parecer extraño, hacer avanzar la investigación científica o atender las necesidades culturales de los catalanes y las catalanas.

 • Como presidente de la Coordinadora Catalana de Fundaciones, ¿nos puede explicar cuál es la misión y cuáles las finalidades de la entidad? ¿Cuándo nació y cómo ha evolucionado en el tiempo?

La misión de la Coordinadora es ser el referente de las fundaciones en Cataluña, aportando valor a las fundaciones asociadas, a los grupos de interés de nuestro entorno y a la sociedad en general, y se hace a partir de la creación de conocimiento, del asesoramiento y de la formación y el trabajo en red. Las finalidades implican informar y asesorar a los socios sobre los derechos y las obligaciones de las fundaciones y sus órganos de gobierno; mantener las relaciones necesarias con la administración pública y otros entes en los asuntos que puedan interesar al sector fundacional y coordinar las actividades de las fundaciones de Cataluña para ayudar a facilitar la consecución de los fines fundacionales.

La Coordinadora nació en 1978 como una asociación informal de directivos de fundaciones catalanas para contribuir en la defensa de los intereses del sector y trabajar para conseguir la gestación y promulgación de la primera ley catalana de fundaciones. La constitución formal tuvo lugar en 1982. Con el tiempo, aquellos núcleos iniciales han ido evolucionando, ampliando claramente su representatividad, con un crecimiento muy importante en los últimos siete años, tanto de socios como de actividades, y también de incidencia social.

¿Cuántas fundaciones hay registradas en Cataluña? Hemos visto que en los últimos años se ha incrementado mucho el número de fundaciones que forman parte de la Coordinadora. ¿Qué estrategia siguen para aumentar la adhesión?

En Cataluña, a finales del año 2018 había inscritas en el registro unas 2.500 fundaciones, de las que 2.028 estaban operativas. En conjunto, dan empleo a unas 90.000 personas, lo que representa un relevante 2,5% del empleo de Cataluña, y disponen de la colaboración adicional de unos 45.000 voluntarios.

El año 2014, la Coordinadora tenía 487 fundaciones asociadas, mientras que a finales del año 2021 ya eran 664, datos que muestran el importante crecimiento a qué te referías. La estrategia ha sido sencilla: trabajar muy seriamente para ayudar a crear conocimiento y relato, hacer un esfuerzo de comunicación de los valores y de la realidad del sector fundacional y su aportación al país, multiplicar la actividad de formación de los profesionales, directivos y patrones que desarrollan su labor en las fundaciones para ayudar a modernizar las estructuras y los estilos, y finalmente, escuchar atentamente al tejido fundacional y compartir las mejores prácticas utilizadas al servicio de la sociedad.

Para poder avanzar en este terreno, hemos creado el Observatorio de Fundaciones como gran herramienta para aportar datos y crear conceptos; multiplicar la formación llevada a cabo, en número de cursos y de alumnos, aportando temas innovadores con capacidad de transformación; y finalmente, pero no menos importante, multiplicar los actos desarrollados y el número y el trabajo de las comisiones de los diferentes ámbitos, con su capacidad inigualable de conformar un nuevo tejido humano y profesional del sector fundacional. En definitiva, ha sido el esfuerzo y el trabajo de mucha gente lo que ha permitido mejorar la evolución y la dinámica del sector fundacional de Cataluña.

 • ¿La Coordinadora mantiene contactos y se coordina con entidades similares del Estado y de Europa?

La Coordinadora mantiene relaciones con las asociaciones de fundaciones que hay en España, que se organizan en función de las diferentes leyes que las regulan, sean estatales o autonómicas. La ley catalana fue la primera en toda España y permitió una organización muy temprana de la Coordinadora Catalana de Fundaciones. También hay relaciones con las personas clave de las organizaciones en el ámbito europeo de fundaciones y de asociaciones de fundaciones. Todo ello permite comparar experiencias y detectar las mejores prácticas, las que permiten enriquecer el marco de referencia de las fundaciones del país.

 • ¿Qué interlocución establece la Coordinadora con las administraciones públicas, especialmente con la Generalitat de Catalunya?

En Cataluña, la regulación y la supervisión de las fundaciones es una competencia de la Generalitat de Catalunya, que la ejerce desde la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, responsable de lo que jurídicamente se conoce como el Protectorado de las Fundaciones. Esta es una función muy importante, porque, como es sabido, las fundaciones son unas entidades muy controladas por la Administración, tanto por sus importantes fines sociales como por las ventajas fiscales que se reconocen a sus donantes y a las propias entidades. Las relaciones de la Coordinadora con la Generalitat son muy importantes y muy próximas. Se trabaja conjuntamente, con un gran nivel de colaboración, para la mejora, el crecimiento y la modernización del sector y de su gobernanza.

 • Entre la ciudadanía, hay una cierta confusión cuando se habla de asociaciones, fundaciones, entidades del Tercer Sector, economía social… Todo parece lo mismo, pero no lo es. Básicamente, ¿qué une y que diferencia a estas entidades?

Es normal que haya un poco de confusión, porque hay muchos tipos de entidades, con marcos legales diferentes pero que a veces parece que hagan cosas similares. Las asociaciones normalmente no tienen ni actividad económica ni ánimo de lucro y se orientan a hacer cosas por sus socios. Hay unas 75.000 en Cataluña. Cuando tienen por finalidad hacer cosas beneficiosas para el conjunto de la sociedad, pueden ser declaradas asociaciones de utilidad pública, y de estas hay unas 300 en Cataluña. Cuando hablamos de Tercer Sector, nos referimos a entidades que no tienen ánimo de lucro y que principalmente son fundaciones y asociaciones. La economía social se centra más en cómo se toman las decisiones, la primacía de las personas, y en este caso no es tan importante si las entidades que forman parte tienen o no finalidad de lucro. Dentro de la economía social normalmente hay asociaciones, cooperativas, fundaciones y mutuas. Es importante que, de acuerdo con las regulaciones internacionales, las entidades de la economía social sean independientes de los poderes públicos.

Lo que caracteriza a las fundaciones es que no pueden beneficiar a las personas que las crean o las promueven, que su finalidad debe ser de interés general, es decir, buena para la sociedad, que no pueden tener ánimo de lucro y que los miembros de los patronatos no pueden cobrar por el ejercicio de su cargo, a pesar de responder personalmente por los perjuicios que puedan causar a la fundación en el desarrollo de sus funciones. En definitiva, son reglas muy exigentes para entidades muy comprometidas con la sociedad.

 • La buena reputación de una entidad o empresa no se consigue fácilmente, y parte, entre otras cosas, de la calidad del trabajo y de los valores. Pero cuesta poco perderla. ¿Cómo puede la Coordinadora orientar el sector tanto internamente ─mejora en la gestión, en el gobierno─ como externamente ─creando un discurso que la sociedad entienda y en que se comprometa.

Es evidente que las fundaciones tienen una gran dependencia de su imagen y de su reputación corporativa, rasgo fundamental para conseguir crear, mantener y hacer crecer permanentemente la confianza de los ciudadanos en estas entidades. Por su propio diseño, son entidades que trabajan con valores, que se proponen para hacer un servicio a la comunidad, que enfocan su actividad desde un talante de gran humanidad. También es cierto que son las entidades que soportan el sistema de control público más exigente en nuestra sociedad, precisamente por sus importantes fines. Pero todo esto todavía no es suficiente, y desde la Coordinadora hemos trabajado de forma importante para explicar a la sociedad qué hacen y qué aportan las fundaciones a la mejora de nuestro mundo, para avanzar claramente en la formación de los profesionales que se dedican a ellas, para construir nuevos sistemas de gobernanza con las herramientas más modernas disponibles, que ayuden a mejorar la eficiencia, pero también la transparencia, la rendición de cuentas, la medida del impacto de las actuaciones, y tantas otras herramientas que contribuyen a la gestión democrática de las instituciones.

Hablamos del sector de las fundaciones como si fuera uniforme, pero es muy diverso. Se diferencian por sus dimensiones, por sus fines, por el ámbito en que trabajan o por su origen. Los hay que fueron constituidas por una familia para mantener y dar a conocer un legado, otras han nacido al amparo de una caja, de una empresa, de una orden religiosa, de un hospital, etc. El mapa es tan extenso que cuesta atender las diferentes realidades y necesidades de las fundaciones. ¿Hay alguna iniciativa en que la Coordinadora esté trabajando para dar respuesta a esta realidad?

Las finalidades de las fundaciones de Cataluña, como dices, abarcan un espectro muy amplio. Dentro de este marco legal y de la forma de fundación tienen cabida actividades muy diferentes. También hay grandes diferencias en función de quienes fueran los fundadores, las personas o entidades que tuvieron la inquietud de ofrecer un servicio a la sociedad, comprometiendo un patrimonio y sus rendimientos al cumplimiento de actividades de interés general. Es decir, el espíritu de servicio es único, pero los ámbitos de actuación son y pueden ser muy diferentes. También, como apuntas, hay diferencias muy relevantes en cuanto a la dimensión de las entidades. Hay fundaciones con equipos muy reducidos de personas, todas ellas voluntarias, y a la vez fundaciones de un tamaño relevante, con cientos de trabajadores en plantilla.

Para administrar estas situaciones, la Coordinadora se organiza en comisiones internas según las actividades fundamentales de los diferentes grupos de fundaciones. Es en estos marcos específicos donde se da el oportuno diálogo, la interrelación y el intercambio de experiencias entre las fundaciones que trabajan en los mismos sectores de actividad. Actualmente, están funcionando de forma muy activa las comisiones de las fundaciones de los ámbitos de Educación, Social, Investigación y Tecnología, Cultura y Salud, y trabajamos para ampliar los sectores.

Cataluña tiene una gran tradición fundacional, con presencia en todo el territorio. ¿Cómo valora establecer más sinergias entre fundaciones para optimizar recursos y ofrecer un mejor servicio a la sociedad? ¿Desde la Coordinadora se impulsan iniciativas en esta línea?

En Cataluña no hay grandes fundaciones sino que más bien es un país con multiplicidad de pequeñas y medianas fundaciones, con unas pocas más grandes. Es un tejido muy similar al de las empresas catalanas. Desde la Coordinadora, y en esto es fundamental el trabajo de las comisiones, se trabaja para que las fundaciones, sobre todo las de fines similares, se conozcan y se relacionen, también las que tienen diferentes ubicaciones en el territorio. Del conocimiento y la relación nace la confianza y la posibilidad de pensar y actuar en común, mejorando el servicio al país, integrando entidades, sin perder la personalidad, pero con sinergias y mejoras en la gestión diaria, a la vez que se consigue una interlocución más potente con la administración pública y la sociedad que nos rodea.

¿Nos puede explicar las principales diferencias que existen entre las fundaciones de diferentes países europeos? ¿Hay un marco legal común entre los países de la Unión Europea?

Las fundaciones tienen mucha historia y cada país tiene sus peculiaridades. Hace unos años, la Unión Europea intentó redactar una ley europea de fundaciones, pero no lo consiguió. Sin embargo, aunque con nombres y regulaciones diferentes, en la mayor parte de los países europeos existe el concepto de fundación, entendido como entidad con una finalidad claramente social y sin ánimo de lucro. Pero hay algún lugar en que existen unos tipos de fundaciones que no tienen necesariamente una finalidad social, sino una orientación más de administración de unos bienes privados, lo que no es posible en Cataluña, y tampoco en muchos países de Europa. Un caso extremo son las llamadas fundaciones constituidas y en paraísos fiscales, que no tienen nada que ver, al contrario, con los conceptos y la finalidad social de las fundaciones que actúan en nuestro país y que regulan las leyes del Parlamento de Cataluña.

También se ha ido trabajando para poder avanzar en una política de donaciones transfronteriza, es decir, que cumpla los principios de libre circulación de personas y capitales de la UE, pero de momento no se ha podido conseguir. Es un tema en el que se trata de avanzar, pero es difícil por las dificultades de homogeneizar elementos tan diversos.

Por último, ¿nos podría completar la frase: «Hacerse mayor es ..»?

La cuestión es muy relevante. Con el paso de los años hay que mantener y estimular la ilusión y la curiosidad, la capacidad de hacer aportaciones a nuevas realidades. Todo esto ayuda a hacerse mayor con naturalidad. La concreción siempre es difícil, pero hacerse mayor, en mi opinión, es: lograr el juicio, la experiencia y la fuerza moral que puede cambiar el mundo.