• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Miquel Vilardell

Miquel Vilardell

Què entenem per salut? Com definiria el concepte de persona sana?

Qui té una autonomia personal, se sent bé amb si mateix i s’interrelaciona amb l’entorn de manera solidària.

Què és per a vostè la prevenció en la salut?

Prevenir vol dir evitar allò que coneixem i que és perjudicial per a la salut. Cal evitar els factors de risc que poden condicionar les malalties cardiovasculars fonamentalment.

Quan s’ha de començar a fer la prevenció?

Com més aviat millor. Això vol dir des de la infància, des del mateix moment del naixement; el mateix pes del néixer és un factor de risc vascular. Com més aviat comencem, evitarem malalties cròniques.

El metge és un especialista en la salut, però caldria també que tingués un perfil humanista?

En qualsevol professió cal tenir una visió àmplia del món i de les persones per conèixer tots els factors que hi interactuen o s’hi interrelacionen, cal tenir una visió humanística.

Com hauria de ser la relació metge-pacient?

Relació d’igualtat, coneixent els drets i deures de cada un, però tenint en compte que hi ha d’haver un contracte i una relació de confiança.

Quina percepció tenen els pacients dels metges? Li sembla què és igual que la que tenien els nostres avis?

Crec que gaudim d’un gran sistema de salut, amb professionals molt formats i amb una medicina familiar d’excel·lència.

Tenim una bona sanitat, la qualitat dels equipaments sanitaris i els serveis que s’hi presten és alta. Sabem valorar-la? Sabem fer-ne un bon ús?

Els ciutadans la valorem bé, les enquestes estadístiques així ens ho indiquen, però tenim l’obligació de fer-ne un bon ús, ens han d’ensenyar per ser cada dia més responsables.

Envejecer bien és un llibre del qual vostè és l’autor i que s’ha publicat fa poc. Quin és el principal missatge que vostè vol transmetre?

Primer de tot, és un llibre destinat a les persones en l’entorn de les quals hi ha gent gran i a les persones que poden fer prevenció per poder envellir millor. En el cas de les primeres, trobaran situacions que seria desitjable que mai no passessin; si les coneixem, podem posar-hi remei perquè mai no s’esdevinguin.

L’esperança de vida s’ha incrementat molt els darrers anys, però ho ha fet també la qualitat de vida de la gent gran?

Crec que s’ha incrementat l’esperança de vida però no la qualitat: els darrers anys de vida la morbiditat en la malaltia és elevada. La situació ideal seria que les corbes de morbiditat i mortalitat s’assemblessin més.

La societat està preparada per tenir en els propers anys un increment de persones grans i, especialment, de les més grans de vuitanta anys?

Encara no tenim tots els recursos necessaris, per això cal fer prevenció. Hem d’aprendre a envellir d’una manera que no sigui patològica. Cal continuar fent polítiques socials i incrementar els recursos destinats a l’entorn de la família.

Per acabar, completi aquesta frase: fer-se gran és…

… fer-se ric en records i experiència i il·lusionar-se amb nous projectes.

¿Qué entendemos por  salud ? ¿Cómo definiría el concepto de  persona sana ?

Quien tiene una autonomía personal, se siente bien consigo mismo y se interrelaciona con el entorno de manera solidaria.

¿Qué es para usted la prevención en la salud?

Prevenir significa evitar lo que conocemos y que es perjudicial para la salud. Hay que evitar los factores de riesgo que pueden condicionar las enfermedades cardiovasculares fundamentalmente.

Cuando se tiene que empezar a hacer la prevención?

Lo antes posible. Esto quiere decir desde la infancia, desde el mismo momento del nacimiento; el mismo peso del nacer es un factor de riesgo vascular. Cuanto antes empecemos, evitaremos enfermedades crónicas.

El médico es un especialista en la salud, pero habría también que tuviera un perfil humanista?

En cualquier profesión hay que tener una visión amplia del mundo y de las personas para conocer todos los factores que interactúan o se interrelacionan, hay que tener una visión humanística.

Como debería ser la relación médico-paciente?

Relación de igualdad, conociendo los derechos y deberes de cada uno, pero teniendo en cuenta que debe haber un contrato y una relación de confianza.

¿Qué percepción tienen los pacientes de los médicos? Le parece que es igual que la que tenían nuestros abuelos?

Creo que disfrutamos de un gran sistema de salud, con profesionales muy formados y con una medicina familiar de excelencia.

Tenemos una buena sanidad, la calidad de los equipamientos sanitarios y los servicios que se prestan es alta. Sabemos valorarla? Sabemos hacer un buen uso?

Los ciudadanos la valoramos bien, las encuestas estadísticas así nos lo indican, pero tenemos la obligación de hacer un buen uso, nos han de enseñar para ser cada día más responsables.

Envejecer bien  es un libro del que usted es el autor y que se ha publicado recientemente. ¿Cuál es el principal mensaje que usted quiere transmitir?

Primero de todo, es un libro destinado a las personas en el entorno de las cuales hay personas mayores ya las personas que pueden hacer prevención para poder envejecer mejor. En el caso de las primeras, encontrarán situaciones que sería deseable que nunca pasaran; si las conocemos, podemos remediarlo porque nunca ocurran.

La esperanza de vida se ha incrementado mucho en los últimos años, pero lo ha hecho también la calidad de vida de las personas mayores?

Creo que se ha incrementado la esperanza de vida pero no la calidad: los últimos años de vida la morbilidad en la enfermedad es elevada. La situación ideal sería que las curvas de morbilidad y mortalidad se parecieran más.

La sociedad está preparada para tener en los próximos años un incremento de personas mayores y, especialmente, de las más grandes de ochenta años?

Aún no tenemos todos los recursos necesarios, por eso hay que hacer prevención. Debemos aprender a envejecer de una manera que no sea patológica. Hay que seguir haciendo políticas sociales e incrementar los recursos destinados al entorno de la familia.

Por último, complete esta frase: hacerse mayor es …

… hacerse rico en recuerdos y experiencia y ilusionarse con nuevos proyectos.