• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Mario Cugat

Mario Cugat

Entrevista a Mario Cugat i Leseurs

President de FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya)

Ens podria explicar breument quin és el paper de la FATEC dins de la promoció de l’envelliment actiu?

El que ens preocupa es veure i saber que moltes persones, en jubilar-se, no saben què fer de la seva vida; cosa que, en principi, es normal, ja que, generalment són poques les persones que han planificat abans aquest futur. A través de tallers especialitzats, actuacions pels mitjans de comunicació, conferències directes i participació en tots els actes en els quals puguem transmetre el missatge, mirem d’arribar a tantes persones com sigui possible per estimular-les a activar i trobar, d’acord amb el seu caràcter, aficions, temps disponible, valors i formació; aquelles activitats que els estimulin i omplin de manera satisfactòria, activa, alegre i, si és possible, productiva els temps de la jubilació.

Durant els anys que porta com a president de la FATEC, ha percebut un canvi generacional destacable en la gent gran?

Abans s’entenia la gent gran com un col·lectiu de persones envellides, marginades de la societat, en molts casos aparcades en un casal, amb un model de vida inútil i avorrit. Però avui, l’arribada progressiva de noves persones jubilades, que sovint ho són des d’una edat molt “jove”, amb una previsió de temps vital de vint a trenta anys, ho ha canviat tot: més salut, empenta, cultura; autonegació a considerar-se persones grans; més obertura mental, allunyats de l’estereotip antic; un nivell econòmic més alt; models de vida habitual més actualitzats i diferents, etc. Tot plegat fa que ens trobem davant d’un sector de persones molt divers, al qual, cada cop més, cal saber entendre i del qual cal conèixer de quina forma voldran viure la seva vida jubilada. Caldrà “llegir” millor què volen i què demanaran per aconseguir-ho.

En aquest sentit, ha notat alguna transformació en les persones grans a l’hora d’afrontar el procés d’envelliment?

Com ja he dit, el fet que no es consideren grans. En general, no es veuen en un casal tradicional. N’hi ha molts que vénen d’una frustració pel fet de ser jubilats prematurs, sense haver-ho previst amb temps; creuen que ja ho sabran resoldre bé amb hobbies, museus, turisme, etc.; d’entrada, volen tenir un temps de llibertat i poder gaudir-la. Els que tenen una vocació definida ‒cant, teatre, excursionisme, esport, voluntariat divers, etc.‒ ja vénen vinculats a entitats especialitzades i hi continuaran, però difícilment entraran en entitats de gent gran, la qual cosa vol dir que l’associacionisme de futur serà més d’especialització que generalista.

Pensa que l’actual situació socioeconòmica pot suposar un impediment perquè les mateixes persones grans canviïn la seva perspectiva sobre l’envelliment?

Han aparegut situacions noves per raó de la crisi: prejubilacions o aturs de llarga durada que redueixen les pensions; grans distàncies entre el darrer salari i la pensió; hipoteques encara no vençudes; familiars directes que necessiten ajuts econòmics o aixopluc a la casa paterna; situacions que poden esgotar estalvis modestos previstos anteriorment per complementar la pensió, etc. Això trenca el model de jubilació previst, fa entrar en una certa situació de pobresa i genera angoixa, sorpresa i inseguretat en el futur, i redueix l’energia i la il·lusió de la vida jubilada.

Actualment, quina és la seva opinió sobre el funcionament dels casals de gent gran?

Han estat una eina molt important per donar sortida, socialitzar, trobar lleure i distracció, mantenir una certa activitat, desenvolupar aficions i hobbies, viatjar, complementar formació i coneixements; en resum, ocupar el temps d’una manera agradable. Cal agrair a les caixes, les esglésies, la iniciativa privada i al sector públic la determinació de crear-ne i de mantenir-los. Però, a poc a poc, van deixant de respondre a la demanda de les noves generacions que arriben.

Quin paper creu que poden jugar els casals de gent gran en el canvi generacional de futures persones usuàries?

Preveiem que aniran canviant cap a formes del tipus ateneus, centres cívics, etc., amb un format intergeneracional i multidisciplinari, en què es trobaran i compartiran activitats i relació les diverses generacions. Això canviarà el model, que passarà de ser un espai de baix associacionisme a ser un espai d’ús de serveis i activitats concretes que es contractaran sense mantenir una vinculació societària amb l’equipament. I, com a conseqüència, en molts casos, ja no seran dirigits i animats pels usuaris, sinó que passaran a direccions professionals, de manera que, com hem dit, es trencarà el vincle societari entre els usuaris i la institució.

Des del seu punt de vist personal, quin missatge voldria donar a les persones grans que busquen envellir de forma saludable?

Els hi demanaria que assumeixin el lema “Jo encara sóc aquí”. Que pensin que no han sortit del món ni de la societat, que aquesta els necessita més del que creuen i que ells encara li poden donar molt. Ni és just ni els convé allunyar-se’n. No han mort en vida, sinó que han de viure molt de forma satisfactòria i alegre. I cercar com poden omplir el seu temps i fer-ne donació d’una part als seus conciutadans en l’àmbit que els ompli i els agradi. Donaran 1 i rebran 10.

Entrevista a Mario Cugat y Leseurs

Presidente de FATEC (Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña)

Nos podría explicar brevemente cuál es el papel de la FATEC dentro de la promoción del envejecimiento activo?

Lo que nos preocupa es ver y saber que muchas personas, al jubilarse, no saben qué hacer de su vida; algo que, en principio, es normal, ya que, generalmente son pocas las personas que han planificado antes este futuro. A través de talleres especializados, actuaciones por los medios de comunicación, conferencias directos y participación en todos los actos en los que podamos transmitir el mensaje, tratamos de llegar a tantas personas como sea posible para estimularlas a activar y encontrar, de acuerdo con su carácter, aficiones, tiempo disponible, valores y formación; aquellas actividades que los estimulen y llenen de manera satisfactoria, activa, alegre y, si es posible, productiva los tiempos de la jubilación.

Durante los años que lleva como presidente de la FATEC, ha percibido un cambio generacional destacable en los ancianos?

Antes se entendía la gente mayor como un colectivo de personas envejecidas, marginadas de la sociedad, en muchos casos aparcadas en un casal, con un modelo de vida inútil y aburrido. Pero hoy, la llegada progresiva de nuevas personas jubiladas, que a menudo lo son desde una edad muy “joven”, con una previsión de tiempo vital de veinte a treinta años, lo ha cambiado todo: más salud, empuje, cultura; autonegación a considerarse personas mayores; más apertura mental, alejados del estereotipo antiguo; un nivel económico más alto; modelos de vida habitual más actualizados y diferentes, etc. Todo ello hace que nos encontramos ante un sector de personas muy diverso, al que, cada vez más, hay que saber entender y del que hay que conocer de qué forma querrán vivir su vida jubilada. Habrá “leer” mejor qué quieren y qué pedirán para conseguirlo.

En este sentido, ha notado alguna transformación en las personas mayores a la hora de afrontar el proceso de envejecimiento?

Como ya he dicho, el hecho de que no se consideran grandes. En general, no se ven en un centro tradicional. Muchos vienen de una frustración por ser jubilados prematuros, sin haberlo previsto con tiempo; creen que ya lo sabrán resolver bien con  hobbies , museos, turismo, etc .; de entrada, quieren tener un tiempo de libertad y poder disfrutarla. Los que tienen una vocación definida -canto, teatro, excursionismo, deporte, voluntariado diverso, etc.- ya vienen vinculados a entidades especializadas y continuarán, pero difícilmente entrarán en entidades de personas mayores, lo que significa que el asociacionismo de futuro será más de especialización que generalista.

Piensa que la actual situación socioeconómica puede suponer un impedimento para que las propias personas mayores cambien su perspectiva sobre el envejecimiento?

Han aparecido situaciones nuevas por razón de la crisis: prejubilaciones o paros de larga duración que reducen las pensiones; grandes distancias entre el último salario y la pensión; hipotecas aún no vencidas; familiares directos que necesitan ayudas económicas o cobijo en la casa paterna; situaciones que pueden agotar ahorros modestos previstos anteriormente para complementar la pensión, etc. Esto rompe el modelo de jubilación previsto, hace entrar en una cierta situación de pobreza y genera angustia, sorpresa e inseguridad en el futuro, y reduce la energía y la ilusión de la vida jubilada.

Actualmente, ¿cuál es su opinión sobre el funcionamiento de los centros para personas mayores?

Han sido una herramienta muy importante para dar salida, socializar, encontrar ocio y distracción, mantener una cierta actividad, desarrollar aficiones y  hobbies , viajar, complementar formación y conocimientos; en resumen, ocupar el tiempo de una manera agradable. Hay que agradecer a las cajas, las iglesias, la iniciativa privada y el sector público la determinación de crear y de mantenerlos. Pero, poco a poco, van dejando de responder a la demanda de las nuevas generaciones que llegan.

¿Qué papel cree que pueden jugar los centros de personas mayores en el cambio generacional de futuras personas usuarias?

Prevemos que irán cambiando hacia formas del tipo ateneos, centros cívicos, etc., con un formato intergeneracional y multidisciplinar, en el que se encontrarán y compartirán actividades y relación las diversas generaciones. Esto cambiará el modelo, que pasará de ser un espacio de bajo asociacionismo a ser un espacio de uso de servicios y actividades concretas que se van a contratar sin mantener una vinculación societaria con el equipamiento. Y, como consecuencia, en muchos casos, ya no serán dirigidos y animados por los usuarios, sino que pasarán a direcciones profesionales, por lo que, como hemos dicho, se romperá el vínculo societario entre los usuarios y la institución.

Desde su punto de visto personal, qué mensaje querría dar a las personas mayores que buscan envejecer de forma saludable?

Les pediría que asuman el lema “Yo todavía estoy aquí”. Que piensen que no han salido del mundo ni de la sociedad, que ésta los necesita más de lo que creen y que ellos todavía pueden dar mucho. Ni es justo ni les conviene alejarse. No han muerto en vida, sino que tienen que vivir muy de forma satisfactoria y alegre. Y buscar cómo pueden llenar su tiempo y hacer donación de una parte a sus conciudadanos en el ámbito que les llene y les guste. Darán 1 y recibirán 10.