• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Magda Oranich

Magda Oranich

La incorporació de la dona al mercat laboral és una realitat que es dona en tots els estaments socials. Però no hi ha una igualtat salarial, ni una equiparació en les responsabilitats. En el món polític hi ha més equitat que en el sector de les empreses. Què hi podem fer? Calen quotes?

Es constata una millora. En la carrera judicial, abans, el percentatge de dones era molt baix; no hi havia dones magistrades. Avui, en general, a les universitats trobes més dones que homes.

En la política hi ha igualtat perquè les lleis ho han fet possible. En el sector públic podem dir que hi ha una igualtat salarial. En les empreses privades és molt més complicat perquè trobem moltes diferències entre les grans i les petites. Es poden promocionar més iniciatives en les grans empreses que després es poden implantar en les petites.

Seria fantàstic que no s’haguessin de promoure lleis i que tot fluís d’una manera natural.

En resum, diria que hem avançat molt, però que mai no ens podem adormir.

Dret i periodisme són dues professions al servei de les persones. Aquesta vocació de servei va ser una de les motivacions que la va portar a estudiar aquestes carreres?

Diria que tenia clara la meva vocació des dels sis anys, quan veia les injustícies a l’escola. El tema del periodisme és perquè m’apassiona el món de la informació i la comunicació.

Totes dues estan al servei de les persones i de garantir els seus drets. Veure les presons i les tortures de tan a prop, per mi, va ser molt dur, per això crec que tinc una professió que treballa per a la millora de la justícia i dels drets de tots els éssers vius.

Com era la universitat a l’època franquista? Hi havia més compromís, més solidaritat? O també els joves d’avui es continuen mobilitzant per una societat més justa?

La universitat d’abans era molt diferent. Per posar un exemple, les dones no podien anar amb pantalons i els homes havien de dur corbata. A la universitat, hi anava la gent que es podia considerar privilegiada, i hi havia poques dones. De vegades es feien més vagues i manifestacions que dies de classe. A les “manis“ segur que algun dia rebies alguna garrotada. Sí, a la universitat hi havia molt compromís motivat per la situació política que es vivia.

Dit això, penso que els joves es continuen mobilitzant per diferents causes, també hi ha compromís. En són bona prova els moviments contra les guerres que es continuen patint en diferents llocs del món i que vivim en directe, el drama dels refugiats, el procés de la independència.

El fet de ser dona universitària i viure en un règim feixista és una combinació que porta a la defensa dels drets humans i al compromís polític?

Sí, sempre he estat molt conscienciada en la defensa dels drets humans, i molt especialment els de les dones, i també els dels animals. A casa, en l’entorn familiar, no vaig viure mai cap tipus de discriminació. A l’escola, a la universitat, vaig veure que la realitat era molt diferent. Les lleis que hi havia atemptaven contra la llibertat de les dones. Les dones no podien fer res sense l’autorització del pare o el marit; eren considerades ciutadanes de segona. A les dones, se les preparava per ser submises, bones mestresses de casa i mares de família.

Han passat gairebé setanta-vuit anys de la fi de la Guerra Civil. Com s’ha tractat aquest episodi de la història? Encara hi ha guanyadors i perdedors?

Sí, encara hi ha un pòsit en l’ambient de guanyadors i perdedors. A l’escola, a la universitat, no es parlava mai aquest tema.

Què pensa de la Llei de la memòria històrica, que no es va aprovar fins a l’any 2007? Per què encara hi ha vestigis del passat franquista i alguns municipis es resisteixen a treure’ls?

La Llei de la memòria històrica és un reconeixement dels drets que tenen els descendents de víctimes de saber on estan enterrats els seus familiars. S’han d’anul·lar els consells de guerra, s’han d’anul·lar les sentències. Falta molt encara, hi ha molta feina a fer.

La Llei d’amnistia de l’any 1977, a l’inici de la democràcia, no va facilitar un tractament just de la Guerra Civil i del llarg període de dictadura. Aquesta Llei continua oblidant els qui van perdre la guerra i tenien idees diferents de les del règim del dictador.

Sí, hi ha molts municipis que continuen tenint simbologia franquista. N’he vist a molts pobles i ciutats. A poc a poc es va eliminant aquest passat, però costa!

Les persones estan allunyades i decebudes de la política i dels polítics. Agafen força les associacions i els moviments ciutadans. Hi ha com un trencament entre els uns i els altres. Com es pot tornar a construir? Què ens falta per poder tenir un projecte comú?

Estem en un moment de transició, res no tornarà a ser com abans. Les associacions són una bona eina per promoure els canvis, però hem d’estar alerta davant dels populismes.

Els partits polítics han de canviar, s’ha de fer net, s’ha d’acabar amb la corrupció.

A vegades es pot pensar que les grans institucions no serveixen per res; Nacions Unides, Unió Europea... I tant que serveixen! Però cal reformar-les i adaptar-les; són massa burocràtiques, no estan en sintonia amb un món on tot és ràpid i immediat.

A Europa i als EUA estan prenent molta força polítics que representen una visió del món totalitària, xenòfoba, masclista, racista… Què hem fet malament perquè es doni aquest fenomen tan general? Com el podem “neutralitzar”?

El populisme és una reacció al descontentament d’una part de la societat contra el sistema establert. Hem de renovar els partits polítics i fer que estiguin més connectats als problemes i expectatives de les persones.

Què és, per vostè, l’èxit, la felicitat?

La felicitat, com un estat global, no existeix per sempre. Crec més en la felicitat de les petites coses, de les persones, de les amistats. A mi m’ha fet feliç passar d’una dictadura a una democràcia, trobar-me bé de salut, després de tenir càncer o de patir un accident, fer regals a la persones que estimo, compartir amb elles bons moments.

L’èxit l’associo a aconseguir els objectius que m’he marcat, que no estan lligats als diners.

És aficionada al futbol. L’esport aporta molts beneficis per a la salut, però també educa els joves en valors. S’ha perdut aquest component més social?

L’esport és universal. Sóc molt aficionada al futbol, i el Barça és el meu equip i el meu club. He tingut la sort de formar part de la Junta Directiva i també del Patronat de la Fundació. Això m’ha permès viatjar i conèixer de primera mà la feina que fa el Barça i puc dir que és ben cert que és més que un club.

El Barça representa uns valors i ha jugat un paper molt important a l’hora de representar Catalunya al món. Vam poder treure la senyera al Camp Nou quan encara estava prohibit.

Les fundacions vinculades a l’àmbit d’esport han de fer una gran feina. S’ha de potenciar l’esport de base i, molt en especial, el femení.

I per últim completi la frase “Fer-se gran és...”

“...viure més anys i pensar que val la pena!”

La incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad que se da en todos los estamentos sociales. Pero no hay una igualdad salarial, ni una equiparación en las responsabilidades. En el mundo político hay más equidad que en el sector de las empresas. ¿Qué hacer? Hacen falta cuotas?

Se constata una mejora. En la carrera judicial, antes, el porcentaje de mujeres era muy bajo; no había mujeres magistradas. Hoy, en general, en las universidades encuentras más mujeres que hombres.

En la política hay igualdad porque las leyes lo han hecho posible. En el sector público podemos decir que existe una igualdad salarial. En las empresas privadas es mucho más complicado porque encontramos muchas diferencias entre las grandes y las pequeñas. Se pueden promocionar más iniciativas en las grandes empresas que luego se pueden implantar en las pequeñas.

Sería fantástico que no se hubieran de promover leyes y que todo fluyera de una manera natural.

En resumen, diría que hemos avanzado mucho, pero que nunca nos podemos dormir.

Derecho y periodismo son dos profesiones al servicio de las personas. Esta vocación de servicio fue una de las motivaciones que la llevó a estudiar estas carreras?

Diría que tenía clara mi vocación desde los seis años, cuando veía las injusticias en la escuela. El tema del periodismo es porque me apasiona el mundo de la información y la comunicación.

Ambas están al servicio de las personas y de garantizar sus derechos. Ver las cárceles y las torturas de tan cerca, para mí, fue muy duro, por eso creo que tengo una profesión que trabaja para la mejora de la justicia y de los derechos de todos los seres vivos.

Como era la universidad en la época franquista? Había más compromiso, más solidaridad? O también los jóvenes de hoy se siguen movilizando por una sociedad más justa?

La universidad de antes era muy diferente. Por poner un ejemplo, las mujeres no podían ir con pantalones y los hombres tenían que llevar corbata. En la universidad, iba la gente que se podía considerar privilegiada, y había pocas mujeres. A veces se hacían más huelgas y manifestaciones que días de clase. En las “manis” seguro que algún día recibías alguna varapalo. Sí, en la universidad había mucho compromiso motivado por la situación política que se vivía.

Dicho esto, pienso que los jóvenes se siguen movilizando por diferentes causas, también hay compromiso. Prueba de ello los movimientos contra las guerras que siguen sufriendo en diferentes lugares del mundo y que vivimos en directo, el drama de los refugiados, el proceso de la independencia.

El hecho de ser mujer universitaria y vivir en un régimen fascista es una combinación que lleva a la defensa de los derechos humanos y al compromiso político?

Sí, siempre he sido muy concienciada en la defensa de los derechos humanos, y muy especialmente los de las mujeres, y también los de los animales. En casa, en el entorno familiar, no viví nunca ningún tipo de discriminación. En la escuela, en la universidad, vi que la realidad era muy diferente. Las leyes que había atentaban contra la libertad de las mujeres. Las mujeres no podían hacer nada sin la autorización del padre o el marido; eran consideradas ciudadanas de segunda. En las mujeres, se las preparaba para ser sumisas, buenas amas de casa y madres de familia.

Han pasado casi setenta y ocho años del fin de la Guerra Civil. Como se ha tratado este episodio de la historia? Todavía hay ganadores y perdedores?

Sí, todavía hay un poso en el ambiente de ganadores y perdedores. En la escuela, en la universidad, no se hablaba nunca este tema.

¿Qué piensa de la Ley de la memoria histórica, que no se aprobó hasta el año 2007? ¿Por qué todavía hay vestigios del pasado franquista y algunos municipios se resisten a sacarlos?

La Ley de la memoria histórica es un reconocimiento de los derechos que tienen los descendientes de víctimas de saber dónde están enterrados sus familiares. Se deben anular los consejos de guerra, hay que anular sentencias. Falta mucho todavía, hay mucho trabajo por hacer.

La Ley de Amnistía de 1977, al inicio de la democracia, no facilitó un tratamiento justo de la Guerra Civil y del largo período de dictadura. Esta Ley sigue olvidando quienes perdieron la guerra y tenían ideas diferentes de las del régimen del dictador.

Sí, hay muchos municipios que continúan teniendo simbología franquista. He visto a muchos pueblos y ciudades. Poco a poco se va eliminando este pasado, pero cuesta!

Las personas están alejadas y decepcionadas de la política y de los políticos. Cogen fuerza las asociaciones y los movimientos ciudadanos. Hay como una ruptura entre unos y otros. Como se puede volver a construir? ¿Qué nos falta para poder tener un proyecto común?

Estamos en un momento de transición, nada volverá a ser como antes. Las asociaciones son una buena herramienta para promover los cambios, pero tenemos que estar alerta ante los populismos.

Los partidos políticos tienen que cambiar, se debe limpiar, hay que acabar con la corrupción.

A veces se puede pensar que las grandes instituciones no sirven para nada; Naciones Unidas, Unión Europea … Por supuesto que sirven! Pero hay que reformarlas y adaptarlas; son demasiado burocráticas, no están en sintonía con un mundo donde todo es rápido e inmediato.

En Europa y en los EE.UU. están tomando mucha fuerza políticos que representan una visión del mundo totalitaria, xenófoba, machista, racista … ¿Qué hemos hecho mal para que se dé este fenómeno tan general? Como lo podemos “neutralizar”?

El populismo es una reacción al descontento de una parte de la sociedad contra el sistema establecido. Debemos renovar los partidos políticos y hacer que estén más conectados a los problemas y expectativas de las personas.

¿Qué es, por usted, el éxito, la felicidad?

La felicidad, como un estado global, no existe para siempre. Creo más en la felicidad de las pequeñas cosas, de las personas, de las amistades. A mí me ha hecho feliz pasar de una dictadura a una democracia, encontrarme bien de salud, después de tener cáncer o de sufrir un accidente, hacer regalos a la personas que quiero, compartir con ellas buenos momentos.

El éxito la asocio a conseguir los objetivos que me he marcado, que no están ligados al dinero.

Es aficionada al fútbol. El deporte aporta muchos beneficios para la salud, pero también educa a los jóvenes en valores. Se ha perdido este componente más social?

El deporte es universal. Soy muy aficionada al fútbol, ​​y el Barça es mi equipo y mi club. He tenido la suerte de formar parte de la Junta Directiva y también del Patronato de la Fundación. Esto me ha permitido viajar y conocer de primera mano el trabajo que hace el Barça y puedo decir que es cierto que es más que un club.

El Barça representa unos valores y ha jugado un papel muy importante a la hora de representar Cataluña en el mundo. Pudimos sacar la bandera en el Camp Nou cuando aún estaba prohibido.

Las fundaciones vinculadas al ámbito de deporte deben hacer un gran trabajo. Se debe potenciar el deporte de base y, muy en especial, el femenino.

Y por último complete la frase “Hacerse mayor es …”

“… vivir más años y pensar que vale la pena!”