• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Josep Lluís Vilaseca i Guasch

Josep Lluís Vilaseca i Guasch

Josep Lluís Vilaseca i Guasch (Barcelona, 1930) és un advocat català. Vinculat al món de l’esport, ha estat directiu del F. C. Barcelona durant la presidència d’Agustí Montal Costa (1969-1977). President de la Comissió de Disciplina de la UEFA . Ha estat diputat al Parlament de Catalunya per CiU arran de les eleccions autonòmiques de 1995 i secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi. Actualment és president de la Fundació Agrupació Mútua i President del Tribunal Espanyol d’arbitratge esportiu del Comitè Olímpic Espanyol. És membre del Jurat dels Premis de la Fundació Príncep d’Astúries.

De la seva trajectòria professional què destacaria, què ha estat el més significat per a vostè?

La meva vinculació a l’esport  m’ha donat l’oportunitat de conèixer de primera mà un món molt complex i amb matisos diversos. L’esport com a hobby, o bé a nivell professional. L’esport és un àmbit importantíssim en la formació dels nens i nenes perquè ensenya valors: l’esforç, la constància, la superació,  el companyerisme.

Ha destacat valors molt positius, però també n’hi ha altres amb unes connotacions negatives: la violència en els camps tant entre els equips com entre les aficions, la competitivitat que porta a guanyar a qualsevol preu, el pensar que el resultat justifica els mitjans. .. què en pensa ?

Tot el que ha dit és cert, però no deixa de ser un reflex d’allò que passa a nivell social, els comportaments  són el mirall del que som com a persones. Per evitar-ho cal educació des de ben petits a casa i a l’escola.

Del seu pas com a Secretari General de l’Esport, què ha estat el més rellevant i amb més transcendència de futur ?

Sens dubte,  dotar d’equipaments esportius a una bona part del territori català, també el Centre d’alt rendiment de Sant Cugat, per a mi això són dos pilars bàsics per promocionar l’esport. Per un cantó, fomentar i dotar de recursos a les ciutats i pobles de Catalunya per possibilitar que la població general pugui realitzar l’activitat esportiva ben a prop de casa seva. Per l’altre, la creació d’un centre d’alt rendiment que té uns nivells de qualitat que possibilita la formació d’esportistes professionals que poden competir amb l’elit de l’esport mundial.

Olimpíades de Barcelona, un any màgic el 92, un esdeveniment que va situar a Barcelona en el mapa del món. Com ho va viure un català que estima el país i l’esport ?

L’any 92 va representar la culminació d’un projecte que feia molt temps que s’estava gestant. Va ser i és encara una efemèride històrica.Com deia Samaranch, els millors jocs de la història. Va representar un revulsiu important per a Barcelona i per a Catalunya. La ciutat es va transformar: millores en infraestructures, la ciutat es va obrir al mar i va descobrir que tenia platges, el turisme va començar a ser present durant tot l’any. Tothom volia venir a Barcelona. Crec que el que diem ara de la marca de Barcelona, es va començar a crear l’any 92.

Vostè és una persona molt activa, amb una agenda amb compromisos i responsabilitats. Creu que és important en totes les etapes de la vida tenir responsabilitats, nous reptes ?

Sempre he estat una persona amb moltes inquietuds, m’interessa molt estar en contacte amb la gent, crec que és una font de coneixement. Les relacions humanes enriqueixen a la persona, i més quan les pots tenir amb gent de totes les edats. Estar en actiu em permet ser un actor del que passa i no un espectador.

En l’actualitat encara està vinculat al món de l’esport i també és el President de la Fundació Agrupació Mútua. Per vostè ser gran és continuar vinculat a responsabilitats que ha desenvolupat durant la seva trajectòria professional, no ha pensat mai en dedicar-se només a gaudir de les seves aficions, sense obligacions ?

No m’imagino el meu dia a dia sense contribuir d’una manera activa amb tasques que donin un fruit als altres. També m’agrada tenir temps per les meves aficions, però el dia és molt llarg i ben organitzat dóna temps per a tot.

Acabi la frase, ser gran és …

una etapa que quan som joves la veiem molt lluny, però que t’acaba arribant, és mirar-te la vida amb més ponderació i menys passió, és mantenir il·lusions i compromisos, és pensar que cada moment és únic i et dóna una oportunitat nova que s’ha de gaudir.

Ens podria donar la seva recepta particular de com arribar a gran amb plenitud?

Primer de tot és important tenir una bona salut física i psíquica, si això no t’acompanya, malament. Menjar poc, sovint i variat. No abusar de l’alcohol i no fumar, practicar activitat física cada dia i esport habitualment, tenir il·lusions i projectes de futur, tenir una família i amics amb qui compartir la teva vida. Si ho hagués de resumir diria: salut, l’hem de cuidar, cal molta prevenció. Cuidar l’alimentació i fer activitat física cada dia.

Josep Lluís Vilaseca Guasch (Barcelona, 1930) es un abogado catalán. Vinculado al mundo del deporte, ha sido directivo del FC Barcelona durante la presidencia de Agustí Montal Costa (1969 hasta 1977). Presidente de la Comisión de Disciplina de la UEFA . Ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña por CiU a raíz de las elecciones autonómicas de 1995 y secretario General del Deporte de la Generalidad de Cataluña . En 2002 recibió la Cruz de Sant Jordi. Actualmente es presidente de la Fundación Agrupación Mutua y Presidente del Tribunal Español de arbitraje deportivo del Comité Olímpico Español . Es miembro del Jurado de los Premios de la Fundación Príncipe de Asturias .

De su trayectoria profesional que destacaría, que ha sido el más significado para usted?

Mi vinculación al deporte me ha dado la oportunidad de conocer de primera mano un mundo muy complejo y con matices diversos. El deporte como hobby, o bien a nivel profesional. El deporte es un ámbito importantísimo en la formación de los niños y niñas para que enseña valores: el esfuerzo, la constancia, la superación, el compañerismo.

Destacó valores muy positivos, pero también hay otros con unas connotaciones negativas: la violencia en los campos tanto entre los equipos como entre las aficiones, la competitividad que lleva a ganar a cualquier precio, el pensar que el resultado justifica los medios . .. qué piensa?

Todo lo que ha dicho es cierto, pero no deja de ser un reflejo de lo que pasa a nivel social, los comportamientos son el espejo de lo que somos como personas. Para evitarlo hay educación desde pequeños en casa y en la escuela.

De su paso como Secretario General del Deporte, que ha sido el más relevante y con más trascendencia de futuro?

Sin duda, dotar de equipamientos deportivos en una buena parte del territorio catalán, también el Centro de alto rendimiento de Sant Cugat, para mí eso son dos pilares básicos para promocionar el deporte. Por un lado, fomentar y dotar de recursos a las ciudades y pueblos de Cataluña para posibilitar que la población general pueda realizar la actividad deportiva muy cerca de su casa. Por el otro, la creación de un centro de alto rendimiento que tiene unos niveles de calidad que posibilita la formación de deportistas profesionales que pueden competir con la élite del deporte mundial.

Olimpiadas de Barcelona, ​​un año mágico en el 92, un evento que situó a Barcelona en el mapa del mundo. Como lo vivió un catalán que ama el país y el deporte?

El año 92 representó la culminación de un proyecto que hacía mucho tiempo que se estaba gestando. Fue y es aún una efeméride històrica.Com decía Samaranch, los mejores juegos de la historia. Representó un revulsivo importante para Barcelona y para Cataluña. La ciudad se transformó: mejoras en infraestructuras, la ciudad se abrió al mar y descubrió que tenía playas, el turismo comenzó a estar presente durante todo el año. Todo el mundo quería venir a Barcelona. Creo que lo que decimos ahora de la marca de Barcelona, ​​se empezó a crear en 92.

Usted es una persona muy activa, con una agenda con compromisos y responsabilidades. Cree que es importante en todas las etapas de la vida tener responsabilidades, nuevos retos?

Siempre he sido una persona con muchas inquietudes, me interesa mucho estar en contacto con la gente, creo que es una fuente de conocimiento. Las relaciones humanas enriquecen a la persona, y más cuando las puedes tener con gente de todas las edades. Estar en activo me permite ser un actor de lo que pasa y no un espectador.

En la actualidad todavía está vinculado al mundo del deporte y también es el Presidente de la Fundación Agrupación Mutua. Para usted ser grande es continuar vinculado a responsabilidades que ha desarrollado durante su trayectoria profesional, no ha pensado en dedicarse sólo a disfrutar de sus aficiones, sin obligaciones?

No me imagino mi día a día sin contribuir de una manera activa con tareas que den un fruto a los demás. También me gusta tener tiempo para mis aficiones, pero el día es muy largo y bien organizado da tiempo para todo.

Termine la frase, ser grande es …

Una etapa que cuando somos jóvenes la vemos muy lejos, pero que te acaba llegando, es mirarte la vida con más ponderación y menos pasión, es mantener ilusiones y compromisos, es pensar que cada momento es único y te da una oportunidad nueva que se debe disfrutar.

Nos podría dar su receta particular de cómo llegar a grande con plenitud?

En primer lugar es importante tener una buena salud física y psíquica, si esto no te acompaña, mal. Comer poco, a menudo y variado. No abusar del alcohol y no fumar, practicar actividad física cada día y deporte habitualmente, tener ilusiones y proyectos de futuro, tener una familia y amigos con los que compartir tu vida. Si tuviera que resumir diría: salud, lo tenemos que cuidar, hay mucha prevención. Cuidar la alimentación y hacer actividad física cada día.