• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
José Manuel Ribera Casado

José Manuel Ribera Casado

Professor José Manuel Ribera Casado

Quina percepció tenia de la gent gran quan era petit? Era la mateixa que en té ara?

De petit no tenia –i penso que és el que passa generalment– una percepció gaire diferenciada entre els diferents adults, qualsevol que fos la seva edat. El meu prototip de persona gran el constituïa la meva àvia, amb la qual vaig compartir habitació fins als 10 anys. En el meu record, jo associava la idea de l’adult a una persona sàvia, bona i de la qual et podies refiar. Era així de positiu, jo!

Per què es va dedicar a la medicina i a la docència universitària? Hi havia antecedents familiars que li animessin en aquest sentit?

El meu pare era metge, però va morir quan jo tenia 14 anys, de manera que no va influir gaire en la meva decisió de fer medicina. A mi, des de petit, sempre em va agradar el tracte directe i proper amb la gent, i, en aquest sentit, la medicina era una bona alternativa. El tema de la docència va arribar més tard; mentre feia la carrera, vaig descobrir que aquesta era una altra perspectiva atractiva i que hi tenia facilitat.

Vostè ha estat president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. A què es dediquen la geriatria i la gerontologia i quins eixos comparteixen?

Aquests conceptes són prou clars des que Metxnikov i Nescher els van definir fa més d’un segle. La gerontologia és un camp més ampli i inclou l’estudi, des de totes les perspectives possibles, de qualsevol qüestió relacionada amb el procés d’envellir i també de les conseqüències d’aquest fenomen en tots els àmbits. La geriatria constitueix una part de la gerontologia, la que s’ocupa de manera específica dels problemes de salut de les persones d’una edat avançada. El dia a dia ha fet que s’associï la geriatria amb el vessant mèdic, i que s’hi englobi el conjunt de les professions sanitàries, la qual cosa pot resultar correcta, i que el terme gerontologia es reservi per a tots els altres aspectes relacionats amb la vellesa: la biologia de l’envelliment, les ciències socials i del comportament, etc., com si fossin compartiments estancs i diferents. Això no és correcte. A la pràctica, els que conreem essencialment la geriatria necessitem el suport i la col·laboració directa en el nostre treball de la resta de professionals que conreen altres àrees gerontològiques, i això mateix es pot dir en el sentit contrari.

La vellesa és una etapa del cicle vital que culmina amb la mort. Se sent a parlar molt de la mort digna, l’eutanàsia, el suïcidi assistit…; entenc que es tracta de conceptes diferents, però quines són les diferències?

Respondre amb un cert rigor a aquesta pregunta requereix ​​molt més temps i espai que no pas aquells de què disposem. En qualsevol cas, el que hi ha darrere d’aquest problema és l’esforç per aconseguir que l’última fase de la nostra vida transcorri per un camí de respecte adequat davant nosaltres mateixos i davant dels altres, i per evitar o reduir tan com sigui possible els sofriments i les limitacions que habitualment s’associen a aquest període de la vida. Sempre s’han fet esforços per millorar aquestes situacions; la diferència és que ara es tracta d’un fenomen més explícit i obert a la discussió. I s’hi afegeix el fet que els avenços tecnològics de tota mena permeten afrontar aquestes reflexions en unes condicions millors que en temps passats.

La realitat demogràfica actual és el producte de molts factors. N’hi ha un, l’augment de l’esperança de vida, que fa que el nombre de persones grans sigui molt alt, però aquesta realitat no es correspon amb la visibilitat i la consideració envers aquestes persones. Com podríem canviar uns prejudicis tan arrelats?

Doncs sí, tant en termes absoluts com relatius, la gent gran som cada vegada més i la tendència és que això s’accentuï en les properes dècades. També és cert que és un segment de població víctima, en molts casos, de marginació i, sobretot, de discriminació en gairebé tots els ordres de la vida. La discriminació per edat és un fenomen tan estès com ignorat per la resta de la societat i de vegades, fins i tot, pels seus protagonistes mateixos. Aquest fenomen no es pot tractar en unes poques paraules, però, bàsicament, les solucions passen per l’educació de la societat en favor d’una igualtat –l’ONU fa esment d’una societat per a totes les edats–, com també per l’esforç dels interessats per mantenir-se actius i integrats en el cos social comú; «envelliment actiu», en diu l’ONU. Juntament amb això, cal que el col·lectiu de gent gran mantingui una activitat permanent de reivindicació de la igualtat en la vida diària i també en el món de la salut.

Podem considerar que una persona de 65 anys és vella, avui dia? Ho hem de revisar, això? Per què vinculem la vellesa a l’edat de la jubilació?

Són moltes preguntes en una de sola. L’envelliment és un fenomen amb una cadència d’aparició variable entre els diferents individus, i també entre els diferents òrgans i sistemes d’un mateix individu. Això fa que no hi hagi un punt de tall determinat per l’edat per entrar en l’eventual categoria de vell, sinó que sigui un procés les característiques del qual són diferents en cada cas. Evidentment, durant el darrer segle, les condicions amb què les persones arriben a edats avançades han variat moltíssim en el sentit positiu. Definir el terme vell és molt difícil, i en biologia l’edat mai no pot ser per si mateixa un paràmetre definitori. El fet de vincular la vellesa a la jubilació, que és una circumstància de caràcter purament administratiu, és una aberració, i també ho és el fet que el punt mitjà de tall per a una jubilació obligatòria continuïn sent els 65 anys, la mateixa edat que es va acordar la primera vegada que es va abordar de manera oficial el tema de la jubilació, fa un segle. Però aquesta és una altra qüestió.

Continuarà augmentant de manera exponencial l’esperança de vida com en les últimes dècades? Hi haurà més persones centenàries? I en quines condicions socials i de salut?

Tant els demògrafs com els biogerontòlegs, els epidemiòlegs i fins i tot els clínics ens diuen que sí, que, efectivament, en les pròximes dècades augmentaran tant l’esperança de vida mitjana com els nombres absoluts i relatius de gent gran. I hi contribuiran tant les qüestions relacionades amb els estils de vida i els avenços socials com els progressos tecnològics de la medicina en camps com ara la farmacologia, la cirurgia, els procediments terapèutics no invasius, etc. El nombre de persones centenàries augmentarà d’una forma cridanera –de fet, ja ho està fent– i les condicions funcionals amb què s’arribi a aquestes edats avançades seran cada vegada millors. Una altra qüestió és si es modificarà d’una manera significativa l’esperança de vida màxima, que actualment és de prop de 120 anys. Malgrat les previsions optimistes d’alguns investigadors bàsics, i fins i tot dels resultats que es van publicant d’experiències positives en models animals, penso que hem de ser molt escèptics en aquest sentit, com a mínim respecte a un futur més o menys pròxim.

La Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència va ser aprovada el 2006. Quins èxits en destacaria més de deu anys després? Quines considera que en són les principals debilitats, a part de la manca de recursos econòmics?

Al meu parer, la principal cosa que ha aconseguit aquesta llei és sensibilitzar la societat sobre un problema molt greu tant perquè afecta una proporció molt gran de persones com pel que representa ser dependent quant a qualitat de vida i possibilitats d’integració social. També, evidentment, contribuir a millorar un nombre important de situacions personals més o menys crítiques. Pel que fa a les debilitats, la insuficiència pressupostària que vostè ha esmentat hi és darrere de la major part dels problemes. Podríem parlar també d’altres febleses, com les desigualtats que es van produir entre les diferents comunitats autònomes –sobretot al començament– a l’hora d’establir criteris d’avaluació i aplicar mesures concretes. També els retards de tota mena, que van determinar limitacions molt importants –de vegades definitives– per a molts possibles beneficiaris. La manca de mesures preventives que poguessin contribuir a reduir el nombre de dependents. La multiplicació, complexitat i variabilitat administrativa que es requereix per poder ser beneficiari d’aquesta norma. No haver previst que al costat del vessant social hi ha un seguit d’aspectes mèdics importants, com és ara la necessitat de sensibilitzar i disposar de facultatius receptius i capaços a l’hora de redactar els informes preceptius, etc.

Un dels principis d’aquesta llei era la promoció de l’autonomia personal. Aquest apartat de prevenció sembla que ha quedat en un segon o tercer pla. Per què parlem tant de prevenció si després no hi ha els recursos necessaris?

Com ja he indicat, estic d’acord amb el seu diagnòstic pel que fa a l’absència de mesures preventives. Els esborranys inicials de la llei no incloïen la paraula prevenció. El text definitiu la fa aparèixer tres vegades en el que són tres brindis al sol. Pel que fa als perquès, caldria adreçar-se a les administracions responsables d’aquesta deficiència. Jo també participo d’aquesta inquietud.

Parlem de coordinació, d’equips multidisciplinaris, de transversalitat; ara bé: afrontem realment la intervenció sobre les persones grans des d’aquesta òptica, o continuem en vies paral·leles amb dificultats per tenir una visió integrada de la persona en tots els àmbits de salut, social, familiar i econòmic?

Aquesta és una bona pregunta que demana una resposta complexa i requereix matisacions que tampoc no caben en un paràgraf aïllat. Al meu entendre, al llarg de les últimes dècades s’ha avançat força en aquest sentit, sobretot en el pla conceptual i en l’assumpció de la conveniència que s’apliqui de manera més universal aquesta transversalitat. A la pràctica, segurament, on la interdisciplinarietat està més estesa és en el món residencial. Hi ha molt de recel –més gremial que professional–i penso que encara falta bastant fins que se’n pugui parlar com d’una pràctica generalitzada. Des del punt de vista mèdic, destaquen dos grans problemes. Un, afortunadament poc estès, s’associa al camp de la geriatria on el talibanisme d’alguns companys tendeix al puritanisme aïllacionista i a entendre que tot el qui no sigui geriatra «de pota negra» és inadequat per afrontar els problemes de salut de la persona gran. L’altre problema, molt més estès i aliè a la geriatria, procedeix dels metges, especialistes d’altres àrees, que consideren que pel fet d’atendre pacients grans en la seva pràctica clínica esdevenen automàticament geriatres. Aquest caràcter excloent, almenys en algunes parcel·les de l’atenció a l’ancià, també apareix en determinats grups fora del món de la salut. N’és un exemple, en aquest cas procedent de l’administració mateixa, el fet que es va considerar la Llei de dependència com un problema referit en exclusiva a l’esfera social…

Quins són els principals hàbits saludables sobre els quals hauríem d’insistir per poder afrontar un envelliment saludable i actiu? Si hi hagués un rànquing, quins n’ocuparien les primeres posicions?

La resposta és clara: activitat física, alimentació i absència d’hàbits tòxics. Probablement per aquest ordre. L’activitat física mantinguda al llarg de la vida, també en edats avançades, comporta avantatges metabòlics i socials pràcticament des de qualsevol pla que es contempli i és un determinant essencial de funcionalitat i de la qualitat de vida de les persones. A més, facilita i s’associa a un grau d’activitat mental més alt. La nutrició adequada ha estat un capítol que gairebé no s’ha tingut en compte fins fa ben poc. Les consideracions que cal fer en aquest sentit són similars a les anteriors. Respecte als hàbits tòxics, i de manera específica pel que fa al tabaquisme, els avantatges de la supressió a escala preventiva i en termes de qualitat de vida es mantenen sigui quina sigui l’edat de l’individu. Se’n podria fer esment de moltes altres mesures, com ara la participació social, la protesta davant qualsevol forma de discriminació per edat o, en termes de salut, l’aplicació de les vacunacions recomanades.

Segurament la vellesa es viu i s’afronta de diferents maneres en l’àmbit urbà i en el rural, però quines són les principals diferències?

Jo no sóc un expert en aquesta qüestió. Probablement, l’àmbit rural potencia la possibilitat d’una activitat física mantinguda i també facilita les relacions i els suports familiars i socials. L’àmbit urbà augmenta el risc d’aïllament i solitud, amb els inconvenients que aquesta situació comporta. Una de les contrapartides pot ser un accés més directe i immediat als recursos sanitaris quan és necessari.

La jubilació implica uns canvis d’hàbits, rols i estils de vida: com ens hi hem de preparar? Els jubilats d’avui no tenen res a veure amb els de fa unes dècades: quines són les seves principals demandes i expectatives?

Una altra qüestió complexa, actual i difícil de resumir en unes línies. Ja he expressat que és un contrasentit la jubilació obligatòria a una edat determinada; a Espanya, majoritàriament, els 65 anys. La mateixa edat que fa un segle, quan, com vostè indica, les condicions físiques i intel·lectuals dels que arribaven a aquesta edat no tenien res a veure amb les actuals, com tampoc la duresa del tipus de treball que es feia. Al meu parer, hauríem d’anar cap a una mena de jubilació a la carta sotmesa a tots els controls que calguin en relació amb les capacitats físiques i mentals dels que vulguin ampliar la seva vida activa. També fomentar una espècie de jubilacions a temps parcial compatibles amb la percepció, també parcial, d’una pensió. Potenciar el voluntariat i, en general, totes les mesures que afavoreixin retardar el període d’«inactivitat oficial per decret». Seria una forma més de lluitar contra la discriminació per edat i de mantenir la integració social del col·lectiu de més edat.

Per acabar, pot completar la frase: fer-se gran és…

 

… un privilegi.

Profesor José Manuel Ribera Casado

¿Qué percepción tenía de la gente mayor cuando era pequeño? Era la misma que tiene ahora?

De pequeño no tenía -y pienso que es lo que ocurre generalmente- una percepción muy diferenciada entre los diferentes adultos, cualquiera que fuese su edad. Mi prototipo de persona mayor lo constituía mi abuela, con la que compartí habitación hasta los 10 años. En mi recuerdo, yo asociaba la idea del adulto a una persona sabia, buena y de la que te podías fiar. Era así de positivo, yo!

¿Por qué se dedicó a la medicina ya la docencia universitaria? Había antecedentes familiares que le animaran en este sentido?

Mi padre era médico, pero murió cuando yo tenía 14 años, por lo que no influyó mucho en mi decisión de hacer medicina. A mí, desde pequeño, siempre me gustó el trato directo y cercano con la gente, y, en este sentido, la medicina era una buena alternativa. El tema de la docencia llegó más tarde; mientras hacía la carrera, descubrí que esta era otra perspectiva atractiva y que tenía facilidad.

Usted ha sido presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. ¿A qué se dedican la geriatría y la gerontología y qué ejes comparten?

Estos conceptos son bastante claros desde que Metxnikov y Nescher los definieron hace más de un siglo. La gerontología es un campo más amplio e incluye el estudio, desde todas las perspectivas posibles, de cualquier cuestión relacionada con el proceso de envejecer y también de las consecuencias de este fenómeno en todos los ámbitos. La geriatría constituye una parte de la gerontología, la que se ocupa de manera específica los problemas de salud de las personas de una edad avanzada. El día a día ha hecho que se asocie la geriatría con la vertiente médico, y que se englobe el conjunto de las profesiones sanitarias, lo que puede resultar correcta, y que el término  gerontología se reserve para todos los demás aspectos relacionados con la vejez: la biología del envejecimiento, las ciencias sociales y del comportamiento, etc., como si fueran compartimentos estancos y diferentes. Esto no es correcto. En la práctica, los que cultivamos esencialmente la geriatría necesitamos el apoyo y la colaboración directa en nuestro trabajo del resto de profesionales que cultivan otras áreas gerontológicas, lo mismo se puede decir en el sentido contrario.

La vejez es una etapa del ciclo vital que culmina con la muerte. Se siente a hablar mucho de la muerte digna, la eutanasia, el suicidio asistido …; entiendo que se trata de conceptos diferentes, pero ¿cuáles son las diferencias?

Responder con cierto rigor a esta pregunta requiere mucho más tiempo y espacio que aquellos de que disponemos. En cualquier caso, lo que hay detrás de este problema es el esfuerzo para conseguir que la última fase de nuestra vida transcurra por un camino de respeto adecuado ante nosotros mismos y ante los demás, y para evitar o reducir tanto como sea ​​posible los sufrimientos y las limitaciones que habitualmente se asocian a este periodo de la vida. Siempre se han hecho esfuerzos para mejorar estas situaciones; la diferencia es que ahora se trata de un fenómeno más explícito y abierto a la discusión. Y se añade el hecho de que los avances tecnológicos de todo tipo permiten afrontar estas reflexiones en unas condiciones mejores que en tiempos pasados.

La realidad demográfica actual es el producto de muchos factores. Hay uno, el aumento de la esperanza de vida, que hace que el número de personas mayores sea muy alto, pero esta realidad no se corresponde con la visibilidad y la consideración para con estas personas. Como podríamos cambiar unos prejuicios tan arraigados?

Pues sí, tanto en términos absolutos como relativos, los mayores somos cada vez más y la tendencia es que esto se acentúe en las próximas décadas. También es cierto que es un segmento de población víctima, en muchos casos, de marginación y, sobre todo, de discriminación en casi todos los órdenes de la vida. La discriminación por edad es un fenómeno tan extendido como ignorado por el resto de la sociedad y en ocasiones, incluso, por sus propios protagonistas. Este fenómeno no se puede tratar en unas pocas palabras, pero, básicamente, las soluciones pasan por la educación de la sociedad en favor de una igualdad -La ONU hace mención de una sociedad para todas las edades-, como también por el esfuerzo de los interesados ​​para mantenerse activos e integrados en el cuerpo social común; «Envejecimiento activo», dice la ONU. Junto con ello,

Podemos considerar que una persona de 65 años es vieja, hoy en día? Debemos revisar esto? Por qué vinculamos la vejez a la edad de la jubilación?

Son muchas preguntas en una sola. El envejecimiento es un fenómeno con una cadencia de aparición variable entre los diferentes individuos, y también entre los diferentes órganos y sistemas de un mismo individuo. Esto hace que no haya un punto de corte determinado por la edad para entrar en la eventual categoría de  viejo , sino que sea un proceso cuyas características son diferentes en cada caso. Evidentemente, durante el último siglo, las condiciones con que las personas llegan a edades avanzadas han variado muchísimo en el sentido positivo. Definir el término  viejo es muy difícil, y en biología la edad nunca puede ser por sí misma un parámetro definitorio. El hecho de vincular la vejez a la jubilación, que es una circunstancia de carácter puramente administrativo, es una aberración, y también lo es el hecho de que el punto medio de corte para una jubilación obligatoria continúen siendo los 65 años, la misma edad que se acordó la primera vez que se abordó de manera oficial el tema de la jubilación, hace un siglo. Pero esta es otra cuestión.

Continuará aumentando de manera exponencial la esperanza de vida como en las últimas décadas? Habrá más personas centenarias? Y en qué condiciones sociales y de salud?

Tanto los demógrafos como los biogerontòlegs, los epidemiólogos e incluso los clínicos nos dicen que sí, que, efectivamente, en las próximas décadas aumentarán tanto la esperanza de vida media como los números absolutos y relativos de ancianos. Y contribuirán tanto las cuestiones relacionadas con los estilos de vida y los avances sociales como los progresos tecnológicos de la medicina en campos como la farmacología, la cirugía, los procedimientos terapéuticos no invasivos, etc. El número de personas centenarias aumentará de una forma llamativa -de hecho, ya lo está haciendo- y las condiciones funcionales con que se llegue a estas edades avanzadas serán cada vez mejores. Otra cuestión es si se modificará de forma significativa la esperanza de vida máxima, que actualmente es de cerca de 120 años.

La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia fue aprobada en 2006. ¿Qué logros destacaría más de diez años después? Cuáles considera que son las principales debilidades, aparte de la falta de recursos económicos?

En mi opinión, la principal cosa que ha conseguido esta ley es sensibilizar a la sociedad sobre un problema muy grave tanto porque afecta a una proporción muy grande de personas como por lo que representa ser dependiente en cuanto a calidad de vida y posibilidades de integración social. También, evidentemente, contribuir a mejorar un número importante de situaciones personales más o menos críticas. En cuanto a las debilidades, la insuficiencia presupuestaria que usted ha mencionado está detrás de la mayor parte de los problemas. Podríamos hablar también de otras debilidades, como las desigualdades que se produjeron entre las diferentes comunidades autónomas -sobre todo al principio- a la hora de establecer criterios de evaluación y aplicar medidas concretas. También los retrasos de todo tipo, que determinaron limitaciones muy importantes -a veces definitivas- para muchos posibles beneficiarios. La falta de medidas preventivas que pudieran contribuir a reducir el número de dependientes. La multiplicación, complejidad y variabilidad administrativa que se requiere para poder ser beneficiario de esta norma. No haber previsto que junto al aspecto social hay una serie de aspectos médicos importantes, como es la necesidad de sensibilizar y disponer de facultativos receptivos y capaces a la hora de redactar los informes preceptivos, etc.

Uno de los principios de esta ley era la promoción de la autonomía personal. Este apartado de prevención parece que ha quedado en un segundo o tercer plano. ¿Por qué hablamos tanto de prevención si después no hay los recursos necesarios?

Como ya he indicado, estoy de acuerdo con su diagnóstico en cuanto a la ausencia de medidas preventivas. Los borradores iniciales de la ley no incluían la palabra  prevención . El texto definitivo la hace aparecer tres veces en lo que son tres brindis al sol. En cuanto a los porqués, habría que dirigirse a las administraciones responsables de esta deficiencia. Yo también participo de esta inquietud.

Hablamos de coordinación, de equipos multidisciplinares, de transversalidad; ahora bien: afrontamos realmente la intervención sobre las personas mayores desde esta óptica, o continuamos en vías paralelas con dificultades para tener una visión integrada de la persona en todos los ámbitos de salud, social, familiar y económico?

Esta es una buena pregunta que pide una respuesta compleja y requiere matizaciones que tampoco caben en un párrafo aislado. En mi opinión, a lo largo de las últimas décadas se ha avanzado bastante en este sentido, sobre todo en el plano conceptual y en la asunción de la conveniencia de que se aplique de manera más universal esta transversalidad. En la práctica, seguramente, donde la interdisciplinariedad está más extendida es en el mundo residencial. Hay mucho recelo -más gremial que profesional-y pienso que todavía falta bastante hasta que se pueda hablar como de una práctica generalizada. Desde el punto de vista médico, destacan dos grandes problemas. Un, afortunadamente poco extendido, asocia al campo de la geriatría donde el talibanismo de algunos compañeros tiende al puritanismo aislacionista ya entender que todo lo que no sea geriatra «de pata negra» es inadecuado para afrontar los problemas de salud de la persona mayor. El otro problema, mucho más extendido y ajeno a la geriatría, procede de los médicos, especialistas de otras áreas, que consideran que por el hecho de atender pacientes mayores en su práctica clínica se convierten automáticamente geriatras. Este carácter excluyente, al menos en algunas parcelas de la atención al anciano, también aparece en determinados grupos fuera del mundo de la salud. Un ejemplo, en este caso procedente de la administración misma, el hecho de que se consideró la Ley de dependencia como un problema referido en exclusiva a la esfera social … mucho más extendido y ajeno a la geriatría, procede de los médicos, especialistas de otras áreas, que consideran que por el hecho de atender pacientes mayores en su práctica clínica se convierten automáticamente geriatras. Este carácter excluyente, al menos en algunas parcelas de la atención al anciano, también aparece en determinados grupos fuera del mundo de la salud. Un ejemplo, en este caso procedente de la administración misma, el hecho de que se consideró la Ley de dependencia como un problema referido en exclusiva a la esfera social … mucho más extendido y ajeno a la geriatría, procede de los médicos, especialistas de otras áreas, que consideran que por el hecho de atender pacientes mayores en su práctica clínica se convierten automáticamente geriatras. Este carácter excluyente, al menos en algunas parcelas de la atención al anciano, también aparece en determinados grupos fuera del mundo de la salud. Un ejemplo, en este caso procedente de la administración misma, el hecho de que se consideró la Ley de dependencia como un problema referido en exclusiva a la esfera social … también aparece en determinados grupos fuera del mundo de la salud. Un ejemplo, en este caso procedente de la administración misma, el hecho de que se consideró la Ley de dependencia como un problema referido en exclusiva a la esfera social … también aparece en determinados grupos fuera del mundo de la salud. Un ejemplo, en este caso procedente de la administración misma, el hecho de que se consideró la Ley de dependencia como un problema referido en exclusiva a la esfera social …

¿Cuáles son los principales hábitos saludables sobre los que deberíamos insistir para poder afrontar un envejecimiento saludable y activo? Si hubiera un ranking, qué ocuparían las primeras posiciones?

La respuesta es clara: actividad física, alimentación y ausencia de hábitos tóxicos. Probablemente por este orden. La actividad física mantenida a lo largo de la vida, también en edades avanzadas, conlleva ventajas metabólicos y sociales prácticamente desde cualquier plan que se contemple y es un determinante esencial de funcionalidad y de la calidad de vida de las personas. Además, facilita y se asocia a un grado de actividad mental más alto. La nutrición adecuada ha sido un capítulo que casi no se ha tenido en cuenta hasta hace poco. Las consideraciones que hay que hacer en este sentido son similares a las anteriores. Respecto a los hábitos tóxicos, y de manera específica en cuanto al tabaquismo, las ventajas de la supresión a escala preventiva y en términos de calidad de vida se mantienen sea cual sea la edad del individuo.

Seguramente la vejez se vive y se afronta de diferentes maneras en el ámbito urbano y en el rural, pero cuáles son las principales diferencias?

Yo no soy un experto en esta cuestión. Probablemente, el ámbito rural potencia la posibilidad de una actividad física mantenida y también facilita las relaciones y los apoyos familiares y sociales. El ámbito urbano aumenta el riesgo de aislamiento y soledad, con los inconvenientes que esta situación conlleva. Una de las contrapartidas puede ser un acceso más directo e inmediato a los recursos sanitarios cuando es necesario.

La jubilación implica unos cambios de hábitos, roles y estilos de vida: cómo nos debemos preparar? Los jubilados de hoy no tienen nada que ver con los de hace unas décadas: cuáles son sus principales demandas y expectativas?

Otra cuestión compleja, actual y difícil de resumir en unas líneas. Ya he expresado que es un contrasentido la jubilación obligatoria a una edad determinada; en España, mayoritariamente, los 65 años. La misma edad que hace un siglo, cuando, como usted indica, las condiciones físicas e intelectuales de los que llegaban a esta edad no tenían nada que ver con las actuales, como tampoco la dureza del tipo de trabajo que se hacía. En mi opinión, deberíamos ir hacia una especie de jubilación a la carta sometida a todos los controles que sean necesarios en relación con las capacidades físicas y mentales de los que quieran ampliar su vida activa. También fomentar una especie de jubilaciones a tiempo parcial compatibles con la percepción, también parcial, de una pensión. Potenciar el voluntariado y, en general, todas las medidas que favorezcan retrasar el periodo de «inactividad oficial por decreto». Sería una forma más de luchar contra la discriminación por edad y de mantener la integración social del colectivo de más edad.

Por último, puede completar la frase: hacerse mayor es …

 

… un privilegio.