• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Jaume Padrós

Jaume Padrós

Recentment s’ha celebrat el III Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. Per què calia fer aquest congrés? Què és el que el justifica?

Necessitem redefinir un nou contracte amb la societat a la que pertanyem i servim, una societat que ara té noves necessitats: augment de l’esperança de vida i de la cronicitat, pacients més informats i que volen exercir la seva autonomia, pacients que expressen les seves voluntats de manera anticipada, que manifesten com volen ser atesos i de quina manera. I tot això es produeix en un context de crisi i de limitacions pressupostàries. Es constata que el model d’organitzacions assistencials ha de transformar-se per adaptar-se a aquestes necessitats, i això demana lideratges forts i una participació més activa dels clínics en la seva gestió. El desplegament imprescindible de les tecnologies diagnòstiques i terapèutiques, però també especialment de les TIC, les xarxes, etc., també ens obliguen a redefinir com els valors del professionalisme s’hi adapten i es fan més presents, i com se n’hi incorporen de nous. Haurem de revisar com adeqüem la formació del metge i com garantim la seva competència. I, finalment, haurem de veure si tots aquests canvis ens obliguen també a modificar i/o actualitzar les nostres normes eticodeontològiques.

Ens hem posat deures, ineludibles en una professió com la nostra en què la societat confia com en cap altra. El nostre ha estat, i continuarà sent, un debat transparent i honest. El resultat del Congrés, concretat en la Declaració de Girona, ens legitima des del nostre costat de la balança no només per exercir l’autoregulació, sinó per poder exigir a la societat i als seus representants els canvis imprescindibles.

L’atenció a les persones grans representa una part important de l’activitat que fan els metges. Com es veu aquest fet des de la professió mèdica?

La societat catalana, com la resta de societats modernes i avançades, està experimentant canvis sociodemogràfics profunds. L’increment de l’esperança de vida és, sens dubte, un gran èxit col•lectiu, però, alhora, ens planteja el desafiament de com fem front a l’envelliment progressiu de la població i a les necessitats assistencials i d’atenció que se’n deriven. En aquest escenari, convergeixen altres reptes, i un dels més importants és aconseguir el consens polític i social necessaris per mantenir la qualitat i l’equitat del serveis sanitaris i per garantir que el nostre sistema continua sent un element fonamental de justícia i cohesió social, fins i tot en un context com l’actual, marcat per la manca de recursos econòmics.

D’altra banda, els avenços constants en l’àmbit de les tecnologies de la comunicació han contribuït de manera cabdal a fer que els ciutadans siguin persones més informades i disposades a participar activament en les decisions que afecten la seva salut. Aquests ciutadans, des de creences i sensibilitats diverses, també volen decidir com, per qui, a on i fins quan volen ser atesos, i reclamen que els professionals els acompanyem en aquest camí fins al final.

Òbviament, els metges no som aliens als canvis que afecten el conjunt de la societat. De fet, la professió també viu immersa en un procés de transformació propi que fa preveure, entre d’altres coses, la necessitat d’abordar un important relleu generacional els propers deu anys.

Ens trobem, per tant, davant d’un escenari ple d’oportunitats per tirar endavant canvis i per innovar, tenint en compte que se’ns plantegen també nous dilemes ètics que hem de resoldre, com els relacionats amb l’augment del nombre de pacients amb malalties cròniques i amb la pèrdua d’autonomia personal consegüent. Però, també hi ha altres temes que tenen a veure amb l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i amb les noves demandes dels ciutadans.

Què impliquen tots aquests canvis per als metges?

Tenint en compte el que he dit abans, un dels grans reptes de la professió és posar les persones i el seu entorn familiar i social al centre de la nostra atenció. Això implica consolidar el treball amb altres professionals dins d’equips multidisciplinaris a fi de tenir una visió integral de cada persona i de les seves necessitats.

És imprescindible que els professionals vetllem, al llarg de tota la nostra trajectòria, per rebre una formació orientada a l’excel•lència, no només científica, sinó també pel que fa a habilitats i a actituds. Alhora, no podem oblidar que la nostra participació i el nostre lideratge dins les organitzacions sanitàries també són imprescindibles si volem respondre a les necessitats de les persones amb qualitat i eficiència.

Haurem d’incorporar nous valors a l’ideari del professionalisme mèdic. I, com deia abans, haurem d’escoltar i tenir en compte més que mai creences i sensibilitats diverses, per donar resposta adequada a aquestes preferències: com, quan, per qui i fins quan vull ser atès?

I, naturalment, cal autoexigència per mantenir la competència i els coneixements científics i clínics, i poder acreditar-los adequadament.

Els metges estan preparats per fer front a les necessitats de salut de les persones grans?

Ho estem, però haurem de fer canvis, també, per adaptar-nos al que la realitat social ens reclama i els pacients demanden. La societat està canviant i nosaltres també ho haurem de fer, com sempre, però ara potser amb un plus d’esforç i comprensió, perquè la profunditat dels canvis de què parlem no s’havien produït al llarg de la història.

L’atenció centrada en el pacient inclou tenir en compte no només les seves necessitats sinó també les seves preferències. Posa això en dificultats la relació metge-pacient? Els “nous pacients” requereixen també “metges diferents”?

Òbviament. Millors. Els metges catalans ja excel•lien en això, però no només ho hauran de fer els metges de família, internistes, geriatres o pal•liativistes. És un procés de canvi que engloba tota la professió. Els aspectes bioètics tornen a estar al capdavant, i també la necessitat de formació i actualització. No ho hem de veure com un problema, sinó com un repte que ens ha de fer més propers als pacients i més resolutius davant les seves necessitats, és a dir, ha de refermar la confiança que dipositen en nosaltres.

Vull recordar que la nostra és la professió que compta amb l’índex de confiança més gran per part dels ciutadans. Això té molt a veure amb els valors, amb lideratge i amb la capacitat d'estar a prop de les seves inquietuds i problemes.

Hi ha qui pensa que la irrupció de les noves tecnologies, essent important i potser inevitable, està deshumanitzant l’atenció mèdica. Es pot trobar un punt d’equilibri? En què ens poden ajudar les noves tecnologies?

Les tecnologies no són ni han de ser un problema, ans al contrari, com ja s’està demostrant. Han de ser les nostres aliades per millorar la nostra atenció. No només per interaccionar més i millor entre els professionals com a eina de diagnòstic i comunicació, sinó també entre aquests i els pacients. La seva bona aplicabilitat ens serà de gran ajuda.

En relació amb els serveis per a les persones grans a Catalunya, quins aspectes destacaria?

Destacaria els serveis derivats d’un treball multidisciplinari i transversal que posi a les persones i el seu entorn al centre de les actuacions dels professionals i de les organitzacions sanitàries i socials. El repte és aconseguir que l’atenció i els serveis a les persones grans emani d’un pas previ: les actuacions han de tenir un marc de referència global, que tingui en compte l’autonomia de les persones, l’augment de l’esperança de vida lliure de discapacitat. I cal donar resposta adequada i digna en funció de les pèrdues d’aquesta autonomia, respectant també creences i expectatives personals. I, sobretot, dotant econòmicament de manera justa el finançament d’aquests serveis.

Cap on creu que s’han d’orientar aquests serveis? Quin camp creu que s’ha de desenvolupar més en el futur immediat?

Seguint l’argumentari anterior, la prioritat hauria de centrar-se en l’aprofundiment del treball multidisciplinari, amb serveis que treballin de manera coordinada, sota un lideratge clar. Que els metges i els professionals d’atenció primària s’apoderin de veritat en els àmbits de gestió integral seria un pas molt important. I per a això no cal gaires recursos addicionals, però sí voluntat dels responsables polítics i dels gestors i una actitud decidida per part dels professionals.

Recientemente se ha celebrado el III Congreso de la Profesión Médica de Cataluña. ¿Por qué había que hacer este congreso? ¿Qué es lo que lo justifica?

Necesitamos redefinir un nuevo contrato con la sociedad a la que pertenecemos y servimos, una sociedad que ahora tiene nuevas necesidades: aumento de la esperanza de vida y de la cronicidad, pacientes más informados y que quieren ejercer su autonomía, pacientes que expresan las sus voluntades de manera anticipada, que manifiestan como quieren ser atendidos y de qué manera. Y todo esto se produce en un contexto de crisis y de limitaciones presupuestarias. Se constata que el modelo de organizaciones asistenciales debe transformarse para adaptarse a estas necesidades, y esto pide liderazgos fuertes y una participación más activa de los clínicos en su gestión. El despliegue imprescindible de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, pero también especialmente de las TIC, las redes, etc., también nos obligan a redefinir como los valores del profesionalismo se adaptan y se hacen más presentes, y como se le incorporan nuevos. Tendremos que revisar cómo adecuamos la formación del médico y como garantizamos su competencia. Y, finalmente, tendremos que ver si todos estos cambios nos obligan también a modificar y / o actualizar nuestras normas eticodeontològiques.

Nos hemos puesto deberes, ineludibles en una profesión como la nuestra en que la sociedad confía como en ninguna otra. Nuestro ha sido, y seguirá siendo, un debate transparente y honesto. El resultado del Congreso, concretado en la Declaración de Girona, nos legitima desde nuestro lado de la balanza no sólo para ejercer la autorregulación, sino para poder exigir a la sociedad ya sus representantes los cambios imprescindibles.

La atención a las personas mayores representa una parte importante de la actividad que hacen los médicos. Como se ve este hecho desde la profesión médica?

La sociedad catalana, como el resto de sociedades modernas y avanzadas, está experimentando cambios sociodemográficos profundos. El incremento de la esperanza de vida es, sin duda, un gran éxito col • lectivo, pero, al mismo tiempo, nos plantea el desafío de cómo hacemos frente al envejecimiento progresivo de la población ya las necesidades asistenciales y de atención que se derivan. En este escenario, convergen otros retos, y uno de los más importantes es conseguir el consenso político y social necesarios para mantener la calidad y la equidad de los servicios sanitarios y para garantizar que nuestro sistema sigue siendo un elemento fundamental de justicia y cohesión social, incluso en un contexto como el actual, marcado por la falta de recursos económicos.

Por otra parte, los avances constantes en el ámbito de las tecnologías de la comunicación han contribuido de forma crucial a que los ciudadanos sean personas más informadas y dispuestas a participar activamente en las decisiones que afectan a su salud. Estos ciudadanos, desde creencias y sensibilidades diversas, también quieren decidir cómo, por quién, dónde y hasta cuándo quieren ser atendidos, y reclaman que los profesionales los acompañamos en este camino hasta el final.

Obviamente, los médicos no somos ajenos a los cambios que afectan al conjunto de la sociedad. De hecho, la profesión también vive inmersa en un proceso de transformación propio que hace prever, entre otras cosas, la necesidad de abordar un importante relevo generacional los próximos diez años.

Nos encontramos, por tanto, ante un escenario lleno de oportunidades para salir adelante cambios y para innovar, teniendo en cuenta que se nos plantean también nuevos dilemas éticos que debemos resolver, como los relacionados con el aumento del número de pacientes con enfermedades crónicas y con la pérdida de autonomía personal consiguiente. Pero, también hay otros temas que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y con las nuevas demandas de los ciudadanos.

¿Qué implican todos estos cambios para los médicos?

Teniendo en cuenta lo que he dicho antes, uno de los grandes retos de la profesión es poner a las personas y su entorno familiar y social en el centro de nuestra atención. Esto implica consolidar el trabajo con otros profesionales dentro de equipos multidisciplinares con el fin de tener una visión integral de cada persona y de sus necesidades.

Es imprescindible que los profesionales velamos, a lo largo de toda nuestra trayectoria, para recibir una formación orientada a la excelencia • excelencia, no sólo científica, sino también en cuanto a habilidades y actitudes. Asimismo, no podemos olvidar que nuestra participación y nuestro liderazgo dentro de las organizaciones sanitarias también son imprescindibles si queremos responder a las necesidades de las personas con calidad y eficiencia.

Tendremos de incorporar nuevos valores al ideario del profesionalismo médico. Y, como decía antes, tendremos que escuchar y tener en cuenta más que nunca creencias y sensibilidades diversas, para dar respuesta adecuada a estas preferencias: cómo, cuándo, por quién y hasta cuando quiero ser atendido?

Y, naturalmente, hay autoexigencia para mantener la competencia y los conocimientos científicos y clínicos, y poder acreditar adecuadamente.

Los médicos están preparados para hacer frente a las necesidades de salud de las personas mayores?

Lo estamos, pero tendremos que hacer cambios, también, para adaptarse a lo que la realidad social nos reclama y los pacientes demandan. La sociedad está cambiando y nosotros también lo tendremos que hacer, como siempre, pero ahora tal vez con un plus de esfuerzo y comprensión, porque la profundidad de los cambios de los que hablamos no se habían producido a lo largo de la historia.

La atención centrada en el paciente incluye tener en cuenta no sólo sus necesidades sino también sus preferencias. Pon esto en dificultades la relación médico-paciente? Los “nuevos pacientes” requieren también “médicos diferentes”?

Obviamente. Mejores. Los médicos catalanes ya excel • lían en ello, pero no sólo lo tendrán que hacer los médicos de familia, internistas, geriatras o palo • liativistes. Es un proceso de cambio que engloba toda la profesión. Los aspectos bioéticos vuelven a estar a la cabeza, y también la necesidad de formación y actualización. No lo debemos ver como un problema, sino como un reto que nos debe hacer más cercanos a los pacientes y más resolutivos ante sus necesidades, es decir, tiene que afianzar la confianza que depositan en nosotros.

Quiero recordar que la nuestra es la profesión que cuenta con el índice de confianza mayor por parte de los ciudadanos. Esto tiene mucho que ver con los valores, con liderazgo y con la capacidad de estar cerca de sus inquietudes y problemas.

Hay quien piensa que la irrupción de las nuevas tecnologías, siendo importante y quizás inevitable, está deshumanizando la atención médica. Se puede encontrar un punto de equilibrio? En qué nos pueden ayudar las nuevas tecnologías?

Las tecnologías no son ni deben ser un problema, al contrario, como ya se está demostrando. Deben ser nuestras aliadas para mejorar nuestra atención. No sólo para interaccionar más y mejor entre los profesionales como herramienta de diagnóstico y comunicación, sino también entre éstos y los pacientes. Su buena aplicabilidad nos será de gran ayuda.

En relación con los servicios para las personas mayores en Cataluña, qué aspectos destacaría?

Destacaría los servicios derivados de un trabajo multidisciplinar y transversal que ponga a las personas y su entorno en el centro de las actuaciones de los profesionales y de las organizaciones sanitarias y sociales. El reto es conseguir que la atención y los servicios a las personas mayores emane de un paso previo: las actuaciones deben tener un marco de referencia global, que tenga en cuenta la autonomía de las personas, el aumento de la esperanza de vida libre de discapacidad. Y hay que dar respuesta adecuada y digna en función de las pérdidas de esta autonomía, respetando también creencias y expectativas personales. Y, sobre todo, dotando económicamente de manera justa la financiación de estos servicios.

Hacia dónde cree que se deben orientar estos servicios? Qué campo cree que debe desarrollarse más en el futuro inmediato?

Siguiendo el argumentario anterior, la prioridad debería centrarse en la profundización del trabajo multidisciplinar, con servicios que trabajen de manera coordinada, bajo un liderazgo claro. Que los médicos y los profesionales de atención primaria apoderen de verdad en los ámbitos de gestión integral sería un paso muy importante. Y para ello no hay muchos recursos adicionales, pero sí voluntad de los responsables políticos y los gestores y una actitud decidida por parte de los profesionales.