• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Eva Pérez

Eva Pérez

Entrevista a Eva Pérez, directora de la residència i centre de dia per a persones grans Blau Almeda*

Expliqui’ns amb poques paraules el model que apliqueu a l’atenció a les persones grans en residències (pensi en la situació abans de la pandèmia).

A la nostra residència apliquem un model basat en l’atenció centrada en la persona. Treballem entenent i considerant els interessos i preferències de les persones que atenem i acompanyant-les en el seu projecte vital.

Com heu viscut tota la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19?

La pandèmia ens ha agafat a tots i cadascun de nosaltres desprevinguts. Hem hagut de canviar molts processos i procediments amb l’objectiu de protegir d’aquesta nova malaltia les persones grans residents. Hem hagut de reorganitzar-nos en poc temps de manera constant i prendre decisions molt ràpides i amb molta càrrega emocional.

La situació viscuda al costat de les persones grans a qui cuidem i amb les quals tenim una relació d’afecte ha suposat un impacte emocional molt gran per a tots els professionals.

La vostra residència ha estat molt afectada?

La pandèmia ens ha afectat. Així que, des del primer dia, ens hem mantingut actualitzats, hem treballat en equip abordant disciplines múltiples i estem fent molts esforços per garantir que tenim un espai segur, i, alhora, continuem promovent el benestar físic, psicològic i social del dia a dia de les persones grans a qui donem suport.

Els professionals també se n’han vist afectats?

Sí. La situació d’emergència sanitària ens ha afectat a tots els nivells i de forma diferent a cada professional, sobretot emocionalment.

Recorda com vau viure els primers dies?

Els vam viure amb molta preocupació. Sorgien diferents requeriments d’assistència sanitària de tipus hospitalari i les residències no hi estàvem preparades, ja que no som centres sociosanitaris ni hospitals.

D’una altra banda, ho vam viure amb molta incertesa, ja que desconeixíem el comportament del virus i com evolucionaria la situació. El fet de comptar amb el suport d’un grup com FIATC ha estat essencial per continuar vetllant pel benestar integral de les persones grans residents aplicant totes les mesures de prevenció des d’un inici.

Que vau trobar a faltar en aquells moments?

En els primers moments, els recursos materials eren insuficients, i també vam trobar a faltar protocols i suport per part dels departaments corresponents. Tot i així, tenim la sort de formar part d’un grup que ens va ajudar a suplir les mancances que hi havia en aquella situació inicial.

Com va funcionar la coordinació amb el sistema de salut?

A l’inici de la pandèmia, davant de la situació de desbordament del sistema, la coordinació amb Salut va ser molt complicada i no va facilitar la feina a les residències.

Com creu que ho van viure les persones residents?

Els residents han viscut una situació molt difícil, cadascú de forma diferent. Han estat confinats en les seves habitacions durant temps, les seves rutines i hàbits van canviar sobtadament, no podien veure als seus familiars i han viscut amb nosaltres l’afectació de la pandèmia.

A l’inici, van viure la situació amb incertesa però amb una sorprenent capacitat d’adaptació. Ara viuen la situació amb una sensació d’alleujament i amb la tranquil·litat de sentir-se segurs dins de la residència i molt agraïts amb tots els professionals i amb el centre per tots els recursos que hem posat a la seva disposició, entre ells, els tests periòdics que fem a tots els residents i professionals.

Ara que, a poc a poc, reprenem les dinàmiques habituals, tot i que adaptant-nos a la nova normalitat, els residents estan responent positivament i amb ganes de restablir la normalitat prèvia a la pandèmia, sobretot pel que fa a les sortides del centre.

I les famílies dels residents?

Les famílies han viscut la situació amb preocupació i por, sobretot al començament. Els interessava, sobretot, estar informats sobre l’estat de salut del seu familiar. Des del centre, sempre s’ha procurat mantenir una comunicació fluida entre les famílies i l’equip, informant en tot moment de la situació del centre amb notificacions generals, i de la evolució de cada familiar mitjançant notificacions personals i trucades periòdiques.

D’altra banda, les famílies visitaven els residents amb freqüència, i el fet de no poder accedir al centre ha estat una circumstància molt difícil. Per aquest motiu, des de l’inici s’ha posat a disposició de familiars i residents diferents eines i dispositius per garantir la interacció i la comunicació per mitjà de videotrucades i altres mecanismes.

Actualment, les famílies estan tranquil·les que els seus familiars estiguin en un espai segur i controlat, es mostren agraïts als professionals del centre per haver protegit els seus familiars del virus i organitzem visites periòdiques amb totes les mesures de prevenció.

Vau haver de prendre decisions que us plantejaven un conflicte ètic?

Sí, hem viscut situacions que han plantejat dilemes ètics. Per exemple, hi ha hagut famílies a les quals, degut al confinament, els ha estat impossible acompanyar al seu familiar en processos de final de vida i poder-se’n acomiadar.

I la segona onada? Com ha anat? Hi estàveu més preparats?

L’experiència de la segona onada ha estat diferent. En aquests mesos hem establert protocols i procediments per garantir que el centre sigui un espai segur, i no ens hi hem vist afectats. La residència està sectoritzada, treballem amb grups bombolla, i disposem de recursos per garantir la seguretat dels nostres residents i professionals.

A tots els nostres treballadors els fem la prova de detecció del virus un cop a la setmana des de fa mesos. Això ens permet detectar el virus precoçment i evitar que entri al centre a través dels professionals. Una altra via d’entrada del virus podrien ser les visites de familiars, però aquest aspecte també està controlat, ja que hem establert protocols i articulat espais concrets per garantir que es compleixin les mesures de seguretat corresponents. A més a més, fem tests periòdics a tots els residents.

En tot cas, malgrat tot el patiment, que heu après?

Crec que la pandèmia ha estat un gran repte i ha posat a prova la nostra capacitat d’adaptació, de superació, de ser resolutius, la nostra capacitat d’empatitzar i d’humanitzar al màxim la nostra feina.

Com a aspecte positiu, em quedo amb la resposta i la dedicació admirable de tot l’equip de professionals del centre i en destaco especialment la capacitat de resistència. Hem après que les situacions extremes fan que donem el millor de nosaltres mateixos i dels equips per atendre els residents i famílies de la millor manera possible.

I què hi ha del model d’atenció que esmentava com a resposta a la primera pregunta?

Com comentava abans, amb la pandèmia hem hagut de canviar molts processos i procediments. Algunes de les coses que fèiem abans, ara no les podem fer de la mateixa manera, ateses les limitacions que comporta la situació actual, però mai no hem deixat de treballar basats en el model d’atenció centrada en la persona. Un dels reptes que se’ns planteja és adaptar aquest model a la situació que vivim actualment.

D’una altra banda, hi ha aspectes que ha comportat la pandèmia que crec que han contribuït favorablement en l’aplicació del model. La sectorització i la definició de grups de residents petits i estables per treballar (grups bombolla) ha permès establir relacions i vincles de confiança entre el professional de referència i els residents, i aquest és un dels aspectes importants d’aquest model.

Com creu que han d’evolucionar les residències per a persones grans?

Crec que les residències haurien d’evolucionar per funcionar amb unitats estables de convivència, creant espais que siguin llars per les persones que hi viuen en què es respecti la seva intimitat, es tinguin presents les preferències de les persones i es promoguin les relacions socials, treballant perquè tinguin la millor qualitat de vida possible.

*Nota d’Envellimentsaludable.com: Aquesta entrevista a la Sra. Eva Pérez vol ser també un homenatge a tots els professionals de les xarxes de serveis socials i de salut que han estat i continuen estant al capdavant davant de la situació extraordinària causada per la pandèmia de COVID-19.

Entrevista a Eva Pérez, directora de la residencia y centro de día para personas mayores Blau Almeda*

Explíquenos en pocas palabras el modelo que aplican a la atención a las personas mayores en las residencias (piense en la situación anterior a la pandemia).

En nuestra residencia aplicamos un modelo basado en la atención centrada en la persona. Trabajamos entendiendo y considerando los intereses y preferencias de las personas que atendemos y acompañándolas en su proyecto vital.

¿Como habéis vivido toda la situación derivada de la pandemia de la COVID-19?

La pandemia nos ha cogido a todos y a cada uno de nosotros desprevenidos. Hemos tenido que cambiar muchos procesos y procedimientos con el objetivo de proteger de esta nueva enfermedad a las personas mayores residentes. Nos hemos reorganizado en poco tiempo y de manera constante, y tomar decisiones muy rápidas y con mucha carga emocional.

La situación vivida junto a las personas mayores a las que cuidamos y con las que tenemos una relación de afecto ha supuesto un impacto emocional muy grande para todos los profesionales.

¿Vuestra residencia se ha visto muy afectada?

La pandemia nos ha afectado. Así que, desde el primer día, nos hemos mantenido actualizados, hemos trabajado en equipo abordando disciplinas múltiples y estamos haciendo muchos esfuerzos para garantizar que tenemos un espacio seguro, y, al mismo tiempo, seguimos promoviendo el bienestar físico, psicológico y social del día a día de las personas mayores a las que apoyamos.

¿Los profesionales también se han visto afectados?

Sí. La situación de emergencia sanitaria nos ha afectado a todos los niveles y de forma diferente a cada profesional, sobre todo emocionalmente.

¿Recuerdas como vivisteis los primeros días?

Los vivimos con mucha preocupación. Surgían diferentes requerimientos de asistencia sanitaria de tipo hospitalario y las residencias no estábamos preparadas, ya que no somos centros sociosanitarios ni hospitales.

Por otra parte, lo vivimos con mucha incertidumbre, ya que desconocíamos el comportamiento del virus y cómo evolucionaría la situación. El hecho de contar con el apoyo de un grupo como FIATC ha sido esencial para continuar velando por el bienestar integral de las personas mayores residentes aplicando todas las medidas de prevención desde un inicio.

¿Qué echasteis en falta en aquellos momentos?

En los primeros momentos, los recursos materiales eran insuficientes, y también echamos de menos protocolos y apoyo por parte de los departamentos correspondientes. Sin embargo, tenemos la suerte de formar parte de un grupo que nos ayudó a suplir las carencias que había en aquella situación inicial.

¿Como funcionó la coordinación con el sistema de salud?

Al inicio de la pandemia, ante la situación de desbordamiento del sistema, la coordinación con Salud fue muy complicada y no facilitó el trabajo a las residencias.

¿Cómo cree que lo vivieron las personas residentes?

Los residentes han vivido una situación muy difícil, cada uno de forma diferente. Se les ha confinado en las habitaciones durante tiempo, sus rutinas y hábitos cambiaron repentinamente, no podían ver a sus familiares y han vivido con nosotros la afectación de la pandemia.

Al inicio, vivieron la situación con incertidumbre pero con una sorprendente capacidad de adaptación. Ahora viven la situación con una sensación de alivio y con la tranquilidad de sentirse seguros dentro de la residencia y muy agradecidos con todos los profesionales y con el centro por todos los recursos que hemos puesto a su disposición, entre ellos, los tests periódicos que se hacen a todos los residentes y profesionales.

Ahora que, poco a poco, retomamos las dinámicas habituales, aunque adaptándose a la nueva normalidad, los residentes están respondiendo positivamente y con ganas de restablecer la normalidad previa a la pandemia, sobre todo en cuanto a las salidas del centro.

¿Y las familias de los residentes?

Las familias han vivido la situación con preocupación y miedo, sobre todo al principio. Los interesaba, sobre todo, estar informados del estado de salud de su familiar. Desde el centro, siempre se ha procurado mantener una comunicación fluida entre las familias y el equipo, informando en todo momento de la situación del centro con notificaciones generales, y de la evolución de cada familiar mediante notificaciones personales y llamadas periódicas.

Por otra parte, las familias visitaban a los residentes con frecuencia, y el hecho de no poder acceder al centro ha sido una circunstancia muy difícil. Por este motivo, desde el inicio se ha puesto a disposición de familiares y residentes diferentes herramientas y dispositivos para garantizar la interacción y la comunicación mediante videollamadas y otros mecanismos.

Actualmente, las familias están tranquilas de que sus familiares estén en un espacio seguro y controlado, se muestran agradecidos a los profesionales del centro por haber protegido a sus familiares del virus y organizamos visitas periódicas con todas las medidas de prevención.

¿Tuvisteis que tomar decisiones que os planteaban un conflicto ético?

Sí, hemos vivido situaciones que han planteado dilemas éticos. Por ejemplo, ha habido familias a las que, debido al confinamiento, les ha sido imposible acompañar a su familiar en procesos de final de vida y poderse despedir de ellos.

¿Y la segunda ola? ¿Cómo ha ido? ¿Estabais más preparados?

La experiencia de la segunda ola ha sido diferente. En estos meses hemos establecido protocolos y procedimientos para garantizar que el centro sea un espacio seguro, y no nos hemos visto afectados. La residencia está sectorizada, trabajamos con grupos burbuja, y disponemos de recursos para garantizar la seguridad de nuestros residentes y profesionales.

A todos nuestros trabajadores les hacemos la prueba de detección del virus una vez a la semana desde hace meses. Esto nos permite detectar el virus precozmente y evitar que entre en el centro a través de los profesionales. Otra vía de entrada del virus podrían ser las visitas de familiares, pero este aspecto también está controlado, ya que hemos establecido protocolos y articulado espacios concretos para garantizar que se cumplan las medidas de seguridad correspondientes. Además, hacemos tests periódicos a todos los residentes.

¿En todo caso, a pesar de todo el sufrimiento, qué habéis aprendido?

Creo que la pandemia ha sido un gran reto y ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación, de superación, de ser resolutivos, nuestra capacidad de empatizar y de humanizar al máximo nuestro trabajo.

Como aspecto positivo, me quedo con la admirable respuesta y dedicación de todo el equipo de profesionales del centro, y destaco especialmente la capacidad de resistencia. Hemos aprendido que las situaciones extremas hacen que demos lo mejor de nosotros mismos y de los equipos para atender a los residentes y a las familias de la mejor manera posible.

¿Y qué hay del modelo de atención que mencionaba como respuesta a la primera pregunta?

Como comentaba antes, con la pandemia hemos tenido que cambiar muchos procesos y procedimientos. Algunas de las cosas que hacíamos antes ahora no las podemos hacer de la misma manera, dadas las limitaciones que conlleva la situación actual, pero nunca hemos dejado de trabajar basados ​​en el modelo de atención centrada en la persona. Uno de los retos que se nos plantea es adaptar este modelo a la situación que vivimos actualmente.

Por otra parte, hay aspectos que ha comportado la pandemia que creo que han contribuido favorablemente a la aplicación del modelo. La sectorización y la definición de grupos de residentes pequeños y estables para trabajar (grupos burbuja) ha permitido establecer relaciones y vínculos de confianza entre el profesional de referencia y los residentes, y este es uno de los aspectos importantes de este modelo.

¿Como cree que deben evolucionar las residencias para personas mayores?

Creo que las residencias deberían evolucionar para funcionar con unidades estables de convivencia, creando espacios que sean hogares para las personas que viven en ellas en que se respete su intimidad, se tengan presentes las preferencias de las personas y se promuevan las relaciones sociales, trabajando para que tengan la mejor calidad de vida posible.

*Nota de Envellimentsaludable.com: Esta entrevista a la Sra. Eva Pérez quiere ser también un homenaje a todos los profesionales de las redes de servicios sociales y de salud que han estado y siguen estando en vanguardia ante la situación extraordinaria causada por la pandemia de COVID-19.