• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Eduard Estivill

Eduard Estivill

Vostè va estudiar Medicina, per què va orientar la seva dedicació professional i d’investigació a l’àmbit del son?

Va ser per casualitat. Quan feia l’especialitat de Pediatria i Neurofisiologia havíem de realitzar electroencefalogrames a nens i, perquè anessin bé, havíem d’esperar que el nen s’adormís. D’aquesta manera va començar el meu interès pel son.

Per què és important dormir bé?

El son és un taller de reparació, restauració i memorització. És el més important que fem al llarg de la nostra vida. Dormim per estar desperts.

Necessiten dormir les mateixes hores els nens, els joves, els adults o les persones grans?

Entenent que el son és un taller, les hores necessàries estan en funció de l’edat. Un nen de 6 anys necessita 11 hores; un adolescent, 9 hores; un adult, 8 hores, i a partir dels 65 anys necessitem de 6 a 7 hores.

Quines pautes hauríem de seguir abans d’anar a dormir per propiciar un bon descans?

Tot allò que ens ajudi a desconnectar. Per dormir bé ens hem de preparar 2 o 3 hores abans d’anar a dormir. Podem fer algunes tècniques de relaxació que ens ajudin a deixar anar les tensions, l’ansietat i l’excés d’informació que hem acumulat durant el dia. En el llibre Que no te quiten el sueño ho trobareu més especificat.

Un dels trets que caracteritzen la cultura mediterrània és fer la migdiada, és un hàbit saludable? Quina durada s’aconsella? 

La migdiada és una necessitat del cervell, 8 hores després de llevar-nos, el cervell necessita descansar breument, per això la migdiada ha de ser curta, màxim 30 minuts, i és molt recomanable per a tots aquells que la poden fer.

L’alimentació i l’activitat física són hàbits saludables que s’aprenen de la família i a l’escola. Dormir bé és també un hàbit que hem d’ensenyar i propiciar? 

Això està demostrat científicament. S’ha d’ensenyar a seguir uns horaris regulars tant a l’hora d’anar a dormir com a la de llevar-se, i que el dormitori és un espai per dormir i no una prolongació de l’oficina. Cal tenir cura de la llum, i hem de ser conscients que el silenci i una temperatura adequada són fonamentals per a un bon descans.

Ens podria explicar en què consisteix el mètode Estivill? 

Us parlaré de les 5 regles d’or del mètode aplicat a bebès. 1) Alimentar el nen sempre que es pugui al mateix lloc, amb llum i música ambiental i a una temperatura agradable. El bebè ha d’estar despert durant la menja. 2) Després de menjar, hem de tenir el bebè despert durant 15 minuts; això afavorirà l’expulsió dels gasos. 3) Quan canviem el bolquer al bebè, hem de parlar-li, somriure’l i acaronar-lo. 4) Després de canviar el bolquer, hem de posar el bebè al seu llit, sempre despert perquè aprengui a dormir sol. No hem d’adormir-lo mai en braços ni bressolar-lo. 5) És molt convenient que la mare segueixi els mateixos horaris de son que el nen. Un factor causant de la depressió postpart és la manca de son.

Quins són els principals serveis que ofereix la Clínica del Sueño Estivill, que vostè dirigeix?

Visites mèdiques amb mètodes d’exploració del son, àrea d’investigació, àrea de difusió i una àrea farmacològica.

Quines són les principals patologies del son?

Citaré les més freqüents: insomni, síndrome d’apnea, narcolèpsia, síndrome de les cames inquietes, patologies del ritme cardíac i síndrome de privació del son.

Per què es ronca? Com és pot evitar?

El 95 % de la població ronca, ho fan més els homes que les dones, però la proporció de dones s’incrementa després de la menopausa. Roncar és un senyal anòmal que només es produeix quan dormim. El ronc és conseqüència de la vibració dels teixits tous de l’orofaringe, produït per l’augment de velocitat del pas de l’aire per un espai col·lapsat. Cal un bon diagnòstic per poder valorar quina és la millor manera de tractar-lo.

Vostè és autor de moltes publicacions i llibres. Duermete niño és el llibre que ha tingut més impacte i que s’ha traduït a més idiomes. A què ho atribueix?

Al fet que el que expliquem no és cap opinió o teoria, sinó simplement els descobriments científics sobre el son. Això fa que tots els pares o educadors que segueixin les normes que proposem aconsegueixin que els nens aprenguin a dormir correctament.

I per últim, completi la frase “Fer-se gran és…”.

Viure la vida.

Usted estudió Medicina, por qué orientó su dedicación profesional y de investigación en el ámbito del sueño?

Fue por casualidad. Cuando hacía la especialidad de Pediatría y Neurofisiología teníamos que realizar electroencefalogramas niños y, para que fueran bien, teníamos que esperar a que el niño se durmiera. Así empezó mi interés por el sueño.

¿Por qué es importante dormir bien?

El sueño es un taller de reparación, restauración y memorización. Es lo más importante que hacemos a lo largo de nuestra vida. Dormimos para estar despiertos.

Necesitan dormir las mismas horas los niños, los jóvenes, los adultos o las personas mayores?

Entendiendo que el sueño es un taller, las horas necesarias están en función de la edad. Un niño de 6 años necesita 11 horas; un adolescente, 9 horas; un adulto, 8 horas, ya partir de los 65 años necesitamos de 6 a 7 horas.

¿Qué pautas deberíamos seguir antes de acostarse para propiciar un buen descanso?

Todo lo que nos ayude a desconectar. Para dormir bien hay que prepararse 2 o 3 horas antes de acostarse. Podemos hacer algunas técnicas de relajación que nos ayuden a soltar las tensiones, la ansiedad y el exceso de información que hemos acumulado durante el día. En el libro  Que no te quiten el sueño  lo encontrará más especificado.

Uno de los rasgos que caracterizan la cultura mediterránea es hacer la siesta, es un hábito saludable?  Qué duración aconseja? 

La siesta es una necesidad del cerebro, 8 horas después de levantarnos, el cerebro necesita descansar brevemente, por lo que la siesta debe ser corta, máximo 30 minutos, y es muy recomendable para todos aquellos que la pueden hacer.

La alimentación y la actividad física son hábitos saludables que se aprenden de la familia y en la escuela. Dormir bien es también un hábito que debemos enseñar y propiciar? 

Esto está demostrado científicamente. Se debe enseñar a seguir unos horarios regulares tanto a la hora de acostarse como la de levantarse, y que el dormitorio es un espacio para dormir y no una prolongación de la oficina. Hay que tener cuidado de la luz, y debemos ser conscientes de que el silencio y una temperatura adecuada son fundamentales para un buen descanso.

Nos podría explicar en qué consiste el método Estivill? 

Os hablaré de las 5 reglas de oro del método aplicado a bebés. 1) Alimentar el niño siempre que se pueda en el mismo lugar, con luz y música ambiental ya una temperatura agradable. El bebé debe estar despierto durante la come. 2) Después de comer, debemos tener el bebé despierto durante 15 minutos; esto favorecerá la expulsión de los gases. 3) Cuando cambiamos el pañal al bebé, debemos hablarle, sonreírles y acariciarlo. 4) Después de cambiar el pañal, debemos poner el bebé en su cama, siempre despierto para que aprenda a dormir solo. No debemos dormirnos nunca en brazos ni mecerlo. 5) Es muy conveniente que la madre siga los mismos horarios de sueño que el niño. Un factor causante de la depresión posparto es la falta de sueño.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece la Clínica del Sueño Estivill, que usted dirige?

Visitas médicas con métodos de exploración del sueño, área de investigación, área de difusión y un área farmacológica.

¿Cuáles son las principales patologías del sueño?

Citaré las más frecuentes: insomnio, síndrome de apnea, narcolepsia, síndrome de las piernas inquietas, patologías del ritmo cardíaco y síndrome de privación del sueño.

¿Por qué se ronca? Como se puede evitar?

El 95% de la población ronca, lo hacen más los hombres que las mujeres, pero la proporción de mujeres se incrementa después de la menopausia. Roncar es una señal anómalo que sólo se produce cuando dormimos. El ronquido es consecuencia de la vibración de los tejidos blandos de la orofaringe, producido por el aumento de velocidad del paso del aire por un espacio colapsado. Hay un buen diagnóstico para poder valorar cuál es la mejor manera de tratarlo.

Usted es autor de muchas publicaciones y libros. Duérmete niño  es el libro que ha tenido más impacto y que se ha traducido a más idiomas. ¿A qué lo atribuye?

A que lo que contamos no es ninguna opinión o teoría, sino simplemente los descubrimientos científicos sobre el sueño. Esto hace que todos los padres o educadores que sigan las normas que proponemos conseguir que los niños aprendan a dormir correctamente.

Y por último, complete la frase “Hacerse mayor es …”.

Vivir la vida.