• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
ASENCAT

ASENCAT

ASENCAT és una entitat formada per persones sèniors empresàries, directives i responsables d’empreses, moltes de les quals han acabat l’activitat laboral i ofereixen, en qualitat de voluntàries, consells i estratègies de gestió per afrontar la incertesa i el futur proper a persones que emprenen nous negocis. La filosofia que hi ha darrere d’aquesta iniciativa intergeneracional, és a dir, de relació entre diferents generacions, és la de facilitar la interacció i la transferència d’expertesa i coneixements. Aquesta experiència de voluntariat aporta beneficis en les dues direccions, i ens els explica una de les persones voluntàries vinculada a l’entitat, el senyor Ramon Brugada, químic IQS i expert en màrqueting i vendes.

Durant la seva vida professional, havia participat en programes de voluntariat? Què va fer que en deixar l’activitat laboral volgués dedicar temps a ajudar i assessorar altres empreses?

No havia participat en cap programa de voluntariat anteriorment. De fet, em va convèncer un familiar que estava en aquesta associació un cop vaig deixar de treballar professionalment en una empresa. Vaig pensar que fora bo retornar a la societat els coneixements i les experiències adquirits durant la meva vida professional.

Com és l’activitat que duu a terme a ASENCAT? Què aporten a les persones que s’adrecen a la seva entitat?

Bé, fem moltes activitats. La principal i més coneguda és la d’assessorar en gestió i estratègia empresarial persones emprenedores que tenen un projecte empresarial i que necessiten un primer suport. També aquelles que tenen un negoci en marxa però que, pel que sigui, no funciona prou bé. Evidentment, en la situació actual, amb la pandèmia de covid i la repercussió que té en els sectors productius, tenim molta feina per fer. Incentivem que aquestes persones col·laborin en xarxa, que hi hagi interconnexió entre la gent que ajudem. D’altra banda, fem formació empresarial per a emprenedors, PIMES, i a escoles de negocis per als estudiants en pràctiques. També per a persones que són a la presó i tenen el tercer grau, perquè quan surtin puguin trobar feina. Els ajudem a preparar un speed dating (en tres minuts han d’explicar què saben i què volen fer). D’altra banda, formem l’alumnat d’escoles i instituts, i ens adrecem al Tercer Sector, per exemple, col·laborem amb la Fundació Prevent, que promou la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional en una aula d’emprenedoria. Per acabar, des d’ASENCAT col·laborem amb un altre tipus de programes a nivell local com, per exemple, amb l’Ajuntament de Barcelona amb iniciatives com Barcelona Activa o VinclesBCN adreçat a persones grans, o a nivell europeu (darrerament ens hem integrat en un fòrum d’assessors al projecte NESTORE, adreçat a l’envelliment saludable amb la utilització d’un entrenador virtual, amb el qual hem pogut col·laborar, entre d’altres, amb la Fundació Salut i Envelliment de la UAB).

Ha donat bon resultat l’experiència d’ASENCAT? Què li ha aportat col·laborar amb diferents generacions?

Sí, i tant! Des de l’inici de la pandèmia, en menys d’un any i mig, l’equip de voluntariat de l’ASENCAT ha assessorat més de 4.000 persones. De vegades les consultes són molt ràpides, però en altres ocasions fem un acompanyament que pot durar mesos.

Col·laborar amb ASENCAT aporta moltes coses valuoses, com és el fet d’interrelacionar-nos amb diferents generacions o poder contribuir amb els nostres coneixements i la nostra experiència amb persones i pimes que, per la raó que sigui, no ho estan passant bé o que econòmicament els va malament. Si nosaltres creiem que el seu projecte té cara i ulls i pot sortir endavant, tractem d’ajudar-los al màxim possible. Els animem suggerint-los coses que podrien fer, però la decisió final sempre és dels empresaris o emprenedors. De vegades, també els hem de dir d’entrada que és millor que no continuïn perquè poden perdre diners i desanimar-se. Però els que continuen endavant i tenen èxit ens fan sentir molta satisfacció personal, per a nosaltres és molt enriquidor perquè hem ajudat una altra persona amb el seu projecte. Inclús, en alguns casos, ha quedat una relació d’amistat i hi continuem en contacte després de concloure el nostre rol d’assessors. Parlem del seu negoci, de com va, de la família... És molt gratificant.

Gran part dels que hi col·laborem som més grans de 65 anys, i això ens permet mantenir-nos actius. Encara que també tenim una certa activitat física, aquest voluntariat ens permet que continuem en funcionament, i per aquest motiu considero que és molt positiu. D’altra banda, entre nosaltres mantenim el contacte. He fet noves amistats amb persones que aprecio moltíssim.

Quins grans reptes considera que afrontaran les persones que ara emprenen un projecte? Què els pot aportar la seva experiència per fer-hi front?

Bé, la situació actual no és fàcil i afecta a molts nivells. És important que es desenvolupin projectes que responguin a necessitats possiblement no cobertes del tot pel mercat, o fins i tot en descobreixin de noves. L’equip de voluntariat d’ASENCAT porta a la motxilla experiències passades de com afrontar una crisi que són molt valuoses, donat que molts de nosaltres vam viure situacions anteriors semblants i podem donar consells i ajuda perquè assimilin què ve, i estratègies per afrontar les dificultats de manera creativa. Però sobretot, tractem de transmetre que, abans que es llencin a la piscina, ho estudiïn tot bé. Nosaltres els acompanyem en aquest procés, però la decisió final serà sempre seva.

Entrevista ASENCAT

ASENCAT es una entidad formada por personas séniores empresarias, directivas y responsables de empresas. Muchas de ellas han finalizado su actividad laboral y ofrecen, en calidad de voluntarias, consejos y estrategias de gestión para afrontar la incertidumbre y el futuro cercano a personas que emprenden nuevos negocios. La filosofía que hay detrás de esta iniciativa intergeneracional, es decir, de relación entre diferentes generaciones, es facilitar la interacción y la transferencia de experiencia y conocimientos. Esta experiencia de voluntariado aporta beneficios en ambas direcciones. Nos lo explica una de las personas voluntarias vinculada a la entidad, el señor Ramon Brugada, químico IQS y experto en marketing y ventas.

¿Durante su vida profesional, había participado en programas de voluntariado? ¿Qué hizo que al dejar la actividad laboral quisiera dedicar tiempo a ayudar y asesorar a otras empresas?

No había participado en ningún programa de voluntariado anteriormente. De hecho, me convenció de ello un familiar que estaba en esta asociación una vez dejé de trabajar profesionalmente en una empresa. Pensé que sería bueno devolver a la sociedad los conocimientos y experiencias adquiridos durante mi vida profesional.

¿Qué actividad se lleva a cabo en ASENCAT? ¿Qué aportan a las personas que se dirigen a su entidad?

Bien, las actividades son muchas. La principal y más conocida consiste en asesorar en gestión y estrategia empresarial a personas emprendedoras que emprenden un proyecto empresarial y que necesitan un primer apoyo. También atendemos a quienes tienen un negocio en marcha que, por lo que sea, no funciona bien. Evidentemente, en la situación actual, con la pandemia de covid y la repercusión que tiene sobre los sectores productivos, tenemos mucho trabajo por hacer. Incentivamos que estas personas colaboren en red, que exista interconexión entre las personas a las que ayudamos. Por otra parte, hacemos formación empresarial para emprendedores, pymes, y para los estudiantes en prácticas de las escuelas de negocios. También para personas que están en prisión y tienen el tercer grado, para que cuando salgan puedan encontrar trabajo. Les ayudamos a preparar un speed dating (en tres minutos deben explicar qué saben y qué quieren hacer). Por otro lado, formamos al alumnado de escuelas e institutos, y también nos dirigimos al Tercer Sector. Por ejemplo, colaboramos con la Fundación Prevent, que promueve la inclusión laboral de las personas con diversidad funcional en un aula de emprendimiento. Por último, desde ASENCAT colaboramos con otro tipo de programas de carácter local como, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Barcelona, con iniciativas como Barcelona Activa o VinclesBCN dirigido a personas mayores, o de carácter europeo (últimamente nos hemos integrado en un foro de asesores en el proyecto NESTORE, dirigido al envejecimiento saludable, con la utilización de un entrenador virtual, con el que hemos podido colaborar, entre otros, con la Fundación Salud y Envejecimiento de la UAB).

¿Ha dado buen resultado la experiencia de ASENCAT? ¿Qué le ha aportado colaborar con distintas generaciones?

Sí, ¡ya lo creo que sí! Desde el inicio de la pandemia, en menos de año y medio, el equipo de voluntariado de ASENCAT ha asesorado a más de 4.000 personas. Algunas veces las consultas son muy rápidas, pero otras veces hacemos un acompañamiento que puede durar meses.

Colaborar con ASENCAT aporta muchas cosas valiosas, como interrelacionarnos con diferentes generaciones o poder contribuir con nuestros conocimientos y nuestra experiencia con personas y pymes que, por la razón que sea, no lo están pasando bien o a las que económicamente les va mal. Si nosotros creemos que su proyecto tiene cara y ojos y puede salir adelante, tratamos de ayudar lo máximo posible. Les animamos sugiriéndoles cosas que podrían hacer, pero la decisión final siempre es de los empresarios o emprendedores. A veces, también debemos disuadirles porque pensamos que es mejor que no sigan porque pueden perder dinero y desanimarse. Pero quienes siguen adelante y tienen éxito nos hacen sentir mucha satisfacción personal. Para nosotros es muy enriquecedor porque hemos ayudado a otra persona con su proyecto. Incluso, en algunos casos, ha quedado una relación de amistad y continuamos en contacto con ella tras concluir nuestro rol de asesores. Hablamos de su negocio, de cómo va, de la familia… Es muy gratificante.

Gran parte de los que colaboramos somos mayores de 65 años, lo que nos permite mantenernos activos. Aunque también mantenemos cierta actividad física, este voluntariado nos permite que sigamos en funcionamiento, y por este motivo considero que es muy positivo. Por otra parte, entre nosotros mantenemos el contacto. He hecho nuevas amistades con personas a las que aprecio muchísimo.

¿Qué grandes retos considera que van a tener que afrontar las personas que ahora emprenden un proyecto? ¿Qué les puede aportar su experiencia para que hagan frente a todo ello?

Bien, la situación actual no es fácil y afecta a muchos niveles. Es importante que se desarrollen proyectos que respondan a necesidades posiblemente no cubiertas del todo por el mercado, o incluso que se descubran otras nuevas. El equipo de voluntariado de ASENCAT carga con una mochila de experiencias pasadas que son muy valiosas sobre cómo afrontar crisis, dado que muchos de nosotros hemos vivido situaciones anteriores similares y podemos ofrecer consejos y ayuda para que asimilen lo que viene, y estrategias para afrontar las dificultades de forma creativa. Pero, sobre todo, tratamos de transmitir que, antes de tirarse a la piscina hay que estudiarlo todo bien. Nosotros les acompañamos en este proceso, pero la decisión final siempre será suya.