• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Alexandre González Capel

Alexandre González Capel

Alexandre González Capel

President de la Cambra d'Emprenedors i Empresaris. Associació Catalana.

 

Bon dia, Sr. González, vostè es president de la Cambra d’Emprenedors i Empresaris. Ens podria explicar quins són els principals objectius de la Cambra?

La CEEAC és una entitat sense ànim de lucre que promou l’acompanyament integral d’emprenedors en els seus projectes i dels empresaris en les seves necessitats de col·laborar amb emprenedors, d’innovar, formar-se, internacionalitzar-se, assolir un compromís ètic i social, finançar-se o assessorar-se en orientació de negoci.

 

La Cambra vol ser un referent en l’entorn empresarial i emprenedor pel que fa a l’acompanyament integral de projectes d’emprenedoria. Els seus valors són la transparència, la independència, l’agilitat, l’ajuda desinteressada, posar el focus en les necessitats del soci, la innovació permanent i el treball en equip.

 

La nostra associació facilita el suport i el contacte d’un equip multidisciplinari amb mentors, inversors, financers, diversos acompanyants en el procés. A més, i d’una manera molt resumida, diria que som una gran plataforma de contactes.

I quines són les activitats principals?

Podem dividir les activitats de la CEEAC en dos grans blocs:

  • Des d’un punt de vista institucional, facilitem l’accés als contactes que té la CEEAC fruit de la signatura de convenis de col·laboració, i també als mitjans de comunicació, i obrim la porta al món empresarial d’una manera més fluïda.
  • Des del punt de vista operatiu, tenim un campus virtual que ajuda la persona emprenedora a tirar endavant el seu projecte, a dur a terme la seva idea, mentre la CEEAC aporta tots els recursos necessaris per fer-la viable, perquè entre la idea i la primera factura passi com menys temps millor.

Tot això ho podem facilitar a partir d’una quota bàsica de 150 euros/any que dona dret a rebre el primer assessorament totalment gratuït. La resta de serveis s’ofereixen segons necessitats a preus de mercat, i en el cas d’associats, a preus acordats pels acords institucionals que tenim i als quals em referia abans.

Un dels seus objectius és donar suport a les persones amb iniciatives i talent. Quin és el seu target? Quin paper hi juguen o hi poden jugar les persones sèniors?

L’edat i el gènere no són cap impediment a la CEEAC. Ens adrecem a tothom que tingui una idea i vulgui emprendre un projecte empresarial; ens interessen les persones amb talent, i en totes les edats hi ha talent.

A la CEEAC ens agraden tot tipus d’iniciatives, sense fer distinció d’edat, però últimament estem molt interessats en un col·lectiu que està creixent, el de persones exassalariades que volen entrar al món de l’empresa, sense cap experiència, desenvolupant la seva pròpia idea. Aquestes persones han de rebre assessorament i formació molt específica; solen ser persones de més de 50 anys.

Des de la CEEAC convidem les persones sèniors a integrar-se en empreses emergents on poden aportar, a més de coneixements, la seva experiència i expertesa. És molt interessant la convivència intergeneracional en les noves iniciatives empresarials.

Sembla que l’opció de moltes empreses és que les persones sèniors es jubilin aviat i siguin substituïts per d’altres de juniors per abaratir costos

Hi ha empreses que promouen la substitució de sèniors per juniors amb la idea d’estalviar costos, però aquesta és una manera de malbaratar talent, a part que socialment cada vegada és menys acceptable.

De vegades hi ha la idea fixa que per fer créixer una empresa o crear nous departaments, en lloc de formar la gent de dins per a una nova activitat és millor contractar una persona o un equip nou. Sovint les persones que hi ha a dins són les millors i no cal anar a buscar-les fora. Cal partir de la idea que la majoria d’empreses tenen en els seus treballadors la principal font de talent i de noves idees emprenedores i, per tant, cal veure sempre si és possible, almenys parcialment, implicar els mateixos treballadors en les noves idees, aportant formació per al canvi. Moltes vegades resulta un gran malbaratament acomiadar personal propi per tal d’incorporar-ne de fora.

Què s’hauria d’oferir a les persones sèniors perquè es quedin a les empreses i no es jubilin?

Plans motivadors perquè se sentin partícips de l’empresa. Donar-los una motivació per continuar formant-se i que mai no puguin dir: “La meva empresa no compta amb mi”. Lògicament, també els legisladors han de mirar que les normatives facilitin que les persones, almenys les que estiguin motivades i ho vulguin, puguin continuar treballant; socialment, no ens podem permetre jubilar persones de menys de 60 anys...

Les persones sèniors poden ser treballadors de les empreses, directius i també clients. Les empreses tenen en compte el gran mercat de sèniors que hi ha?

No prou. Les empreses s’han de reinventar i, per exemple la banca, ha de pensar en productes que siguin adequats i atractius per els sèniors.

El futur de les noves tecnologies impacta ja en les empreses. De fet, ja no podem parlar de futur sinó de present. Això dificultarà el rol dels sèniors com a treballadors i com a consumidors?

La incorporació de les tecnologies a les empreses, i en general a la vida de les persones, no té volta enrere. Ha arribat per quedar-s’hi i continuarà evolucionant ràpidament, i en pocs anys veurem canvis que ara ni ens imaginem. La digitalització de les empreses és inevitable.

Hi ha un fenomen que s’està produint actualment i que a la CEEAC ens preocupa molt, la desertització del món rural. S’hauria d’intentar revertir el binomi desertització-massificació, entre el món rural i l’urbà. Per tot això, hem de poder aprofitar les oportunitats que les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) ens aporten. Per posar un exemple, poden ser de gran ajuda per establir plans per dinamitzar zones rurals si som capaços de portar la fibra fins als polígons on s’estableixen les empreses. Al món rural també hi ha molt de talent i cal incentivar la creació d’empreses emergents que poden ajudar a establir clústers vinculats a activitats ja existents o altres de noves que apareguin en cada territori, per intentar frenar la despoblació dels nostres pobles.

Alexandre González Capel

Presidente de la Cámara de Emprendedores y Empresarios. Asociación Catalana.

 

Buenos días, Sr. González, usted es presidente de la Cámara de Emprendedores y Empresarios. ¿Nos podría explicar cuáles son los principales objetivos de la Cámara?

La CEEAC es una entidad sin ánimo de lucro que promueve el acompañamiento integral de emprendedores en sus proyectos y de los empresarios en sus necesidades de colaborar con emprendedores, de innovar, formarse, internacionalizarse, alcanzar un compromiso ético y social, financiarse o asesorarse en orientación de negocio.

La Cámara quiere ser un referente en el entorno empresarial y emprendedor en cuanto al acompañamiento integral de proyectos de emprendimiento. Sus valores son la transparencia, la independencia, la agilidad, la ayuda desinteresada, poner el foco en las necesidades del socio, la innovación permanente y el trabajo en equipo.

Nuestra asociación facilita el apoyo y el contacto de un equipo multidisciplinar con mentores, inversores, financieros, varios acompañantes en el proceso. Además, y de una manera muy resumida, diría que somos una gran plataforma de contactos.

¿Y cuáles son las principales actividades?

Podemos dividir las actividades de la CEEAC en dos grandes bloques:

– Desde un punto de vista institucional, facilitamos el acceso a los contactos que tiene la CEEAC fruto de la firma de convenios de colaboración, y también a los medios de comunicación, y abrimos la puerta al mundo empresarial de una manera más fluida.

– Desde el punto de vista operativo, tenemos un campus virtual que ayuda al emprendedor a sacar adelante su proyecto, a llevar a cabo su idea, mientras la CEEAC aporta todos los recursos necesarios para hacerla viable, para que entre la idea y la primera factura pase el menor tiempo posible.

Todo esto lo podemos facilitar a partir de una cuota básica de 150 euros/año que da derecho a recibir el primer asesoramiento totalmente gratuito. El resto de servicios se ofrecen según necesidades a precios de mercado, y en el caso de asociados, a precios acordados por los acuerdos institucionales que tenemos y a los que me refería antes.

Uno de sus objetivos es apoyar a las personas con iniciativas y talento. ¿Cuál es su target? ¿Qué papel juegan o pueden jugar las personas séniores?

La edad y el género no son ningún impedimento en la CEEAC. Nos dirigimos a todos los que tengan una idea y quiera emprender un proyecto empresarial; nos interesan las personas con talento, y en todas las edades hay talento.

En la CEEAC nos gustan todo tipo de iniciativas, sin distinción de edad, pero últimamente estamos muy interesados en un colectivo que está creciendo, el de personas ex asalariadas que quieren entrar en el mundo de la empresa, sin ninguna experiencia, desarrollando su propia idea. Estas personas deben recibir asesoramiento y formación muy específica; suelen tener más de 50 años.

Desde la CEEAC, invitamos a las personas séniores a integrarse en empresas emergentes donde pueden aportar, además de conocimientos, su experiencia y pericia. Es muy interesante la convivencia intergeneracional en las nuevas iniciativas empresariales.

Parece que la opción de muchas empresas es que las personas séniores se jubilen pronto y sean sustituidas por otras júniors para abaratar costes

Hay empresas que promueven la sustitución de séniores por júniors con la idea de ahorrar costes, pero esta es una manera de derrochar talento, además de que socialmente cada vez es menos aceptable.

A veces existe la idea fija que para hacer crecer una empresa o crear nuevos departamentos, en lugar de formar personas de dentro para una nueva actividad, es mejor contratar a una persona o un equipo nuevo. A menudo las que hay dentro son las mejores y no hay que ir a buscarlas fuera. Hay que partir de la idea de que la mayoría de empresas tienen en sus trabajadores la principal fuente de talento y de nuevas ideas emprendedoras y, por tanto, hay que ver siempre si es posible, al menos parcialmente, implicar a los propios trabajadores en las nuevas ideas, aportando formación para el cambio. Muchas veces resulta un gran derroche despedir personal propio para incorporar personas de fuera.

¿Qué se debería ofrecer a las personas séniores para que se quedaran en las empresas y no se jubilaran?

Planes motivadores para que se sientan partícipes de la empresa. Darles una motivación para continuar formándose y que nunca puedan decir: “Mi empresa no cuenta conmigo”. Lógicamente, también los legisladores deben vigilar para que las normativas faciliten que las personas, al menos las que estén motivadas y lo deseen, puedan continuar trabajando; socialmente, no nos podemos permitir jubilar a personas de menos de 60 años…

Las personas séniores pueden ser trabajadores de las empresas, directivos y también clientes. ¿Las empresas tienen en cuenta el gran mercado de séniores que existe?

No lo suficiente. Las empresas deben reinventarse y, por ejemplo la banca, debe pensar en productos que sean adecuados y atractivos para los séniores.

El futuro de las nuevas tecnologías impacta ya en las empresas. De hecho, ya no podemos hablar de futuro sino de presente. ¿Esto dificultará el rol de las personas séniores como trabajadoras y como consumidoras?

La incorporación de las tecnologías a las empresas, y en general a la vida de las personas, no tiene vuelta atrás. Ha llegado para quedarse y continuará evolucionando rápidamente, y en pocos años veremos cambios que ahora ni nos imaginamos. La digitalización de las empresas es inevitable.

Hay un fenómeno que se está produciendo actualmente y que en la CEEAC nos preocupa mucho, la desertización del mundo rural. Se debería intentar revertir el binomio desertización-masificación, entre el mundo rural y el urbano. Por todo ello, hemos de poder aprovechar las oportunidades que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) nos aportan. Por poner un ejemplo, puede ser de gran ayuda para establecer planes para dinamizar zonas rurales llevar la fibra hasta los polígonos donde se establecen las empresas. En el mundo rural también hay mucho talento y hay que incentivar la creación de empresas emergentes que pueden ayudar a establecer clústeres vinculados a actividades ya existentes u otras nuevas que aparezcan en cada territorio, para intentar frenar la despoblación de nuestros pueblos.