• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Agustí Montal

Agustí Montal

Vostè és una persona vinculada al món esportiu, però quina disciplina esportiva ha practicat? Continua practicant alguna activitat física?

He practicat molts esports a la meva vida. Voldria destacar que vaig jugar a hoquei amb el Barça i el Junior FC. He jugat força a tenis i a golf i, sobretot, he estat un gran aficionat a la navegació de vela, amb la qual he passat molts bons moments.

El seu pare va ser president del Futbol Club Barcelona. Quin ambient es vivia a casa seva? El va condicionar a continuar la tasca del seu pare?

A casa sempre es vivia una gran il·lusió pel Barça. El meu pare va ser el president del cinquantè aniversari i de les cinc copes; va fitxar Kubala i va comprar els terrenys per al Camp Nou. Amb tot això, ja pot comptar que vaig tenir sempre un gran suport familiar i també d’amics que tenien les idees clares, com també de molta gent de la societat civil catalana.

Ser president del Barça i defensor del catalanisme en l’època franquista devia implicar moltes situacions complicades i compromeses. Quines en destacaria?

Ara sembla impensable que hi hagués un daltabaix al Govern Civil de l’època pel fet que el servei de megafonia del camp del Barça s’expressés en català, però les coses eren així. Calia aplicar dosis de diplomàcia per estirar la corda tant com fos possible, tal com ens convenia al club i al país. Vaig tenir la sort de tenir una junta directiva molt valenta, que em va ajudar molt.

Durant la seva presidència, des del 1969 fins al 1977, va viure moments molt especials, emblemàtics i que formen part de la historia del club. Quins destacaria com a positius i quins altres creu que és millor oblidar-los?

Destacaria la celebració del setanta-cinquè aniversari, que va ser una gran festa i també va constituir una gran mobilització de la societat civil. El cartell el va fer Joan Miró, es va estrenar el nou himne del Barça, que encara perdura, i recordo que vam organitzar un concert a Santa Maria del Mar, amb una audició d’El Pessebre de Pau Casals.

En la seva campanya va impulsar el lema «El Barça és més que un club». Quina filosofia hi havia al darrere? Què volia transmetre?

El Barça representa les virtuts i els defectes del nostre país, Catalunya. Per això diem que és més que un club.

El model del Barça és diferent al d’altres clubs. Quins trets diferencials en destacaria

Destacaria que no és una societat anònima i que depèn dels seus cent cinquanta mil socis. La seva projecció internacional és envejada per tots els altres clubs de futbol del món.

L’esport té un paper molt important en la tasca de donar a conèixer Catalunya al món i potenciar la nostra identitat i la nostra cultura. Creu que els esportistes en són conscients, d’aquest llegat?

Crec que sí, que la majoria dels esportistes catalans són conscients de la càrrega simbòlica de les seves victòries i del que representen per a la difusió del patrimoni col·lectiu de Catalunya. Tots hem de ser conscients que disposem d’una excel·lent plataforma de projecció mundial encapçalada pel Barça i formada per esportistes d’elit de moltes disciplines.

L’esport representa uns valors, com poden ser l’esforç, la superació, la companyonia, la pràctica d’una vida saludable, que són importants per als nens i per als més joves. Es tenen prou en compte i es potencien com caldria?

El que deia abans és una prova que l’esport i els seus valors han estat potenciats al nostre país des de fa temps. Hem tingut la sort de tenir governs amb directius que tenien aquesta visió, com és el cas de qui va ser secretari general de l’Esport Josep Lluís Vilaseca, que va promoure instal·lacions arreu del territori per fomentar l’esport de base i també dedicades als esportistes de primer nivell.

Karl Marx va dir que la religió era l’opi del poble. El futbol professional s’ha convertit en la nova religió del segle XXI? Per què mou tantes masses?

És curiós que aquest opi futbolístic era interpretat per alguns intel·lectuals de l’època com un producte de la dictadura franquista. Però han passat els anys i s’ha demostrat que la passió pel futbol pot ser ben sana, i que no és incompatible amb la preocupació pels deures cívics o polítics d’una persona.

Vostè és una persona que durant tota la seva trajectòria ha desplegat una gran activitat en els àmbits empresarial, cultural i esportiu. Actualment, continua molt actiu. Ens podria comentar quines són les seves responsabilitats?

En l’actualitat, sóc president del Grup Mutuam, patró de la Fundació Prevent i també patró de la Fundació d’exjugadors del Barça.

Per acabar, completi la frase «Fer-se gran és…»

Veure les coses amb més perspectiva i aplicar-hi l’humor més que mai.

Usted es una persona vinculada al mundo deportivo, pero qué disciplina deportiva ha practicado? Sigue practicando alguna actividad física?

He practicado muchos deportes en mi vida. Quisiera destacar que jugué al hockey con el Barça y el Junior FC. He jugado bastante a tenis ya golf y, sobre todo, he sido un gran aficionado a la navegación a vela, con la que he pasado muy buenos momentos.

Su padre fue presidente del FC Barcelona. ¿Qué ambiente se vivía en su casa? El condicionó a continuar la labor de su padre?

En casa siempre se vivía una gran ilusión por el Barça. Mi padre fue el presidente del cincuenta aniversario y de las cinco copas; fichó Kubala y compró los terrenos para el Camp Nou. Con todo esto, ya puede contar que tuve siempre un gran apoyo familiar y también de amigos que tenían las ideas claras, así como de mucha gente de la sociedad civil catalana.

Ser presidente del Barça y defensor del catalanismo en la época franquista debía implicar muchas situaciones complicadas y comprometidas. ¿Qué destacaría?

Ahora parece impensable que hubiera un descalabro en el Gobierno Civil de la época debido a que el servicio de megafonía del campo del Barça se expresara en catalán, pero las cosas eran así. Había que aplicar dosis de diplomacia para estirar la cuerda tanto como fuera posible, tal como nos convenía al club y al país. Tuve la suerte de tener una junta directiva muy valiente, que me ayudó mucho.

Durante su presidencia, desde 1969 hasta 1977, vivió momentos muy especiales, emblemáticos y que forman parte de la historia del club. ¿Qué destacaría como positivos y qué otros cree que es mejor olvidarlos?

Destacaría la celebración del setenta y cinco aniversario, que fue una gran fiesta y también constituyó una gran movilización de la sociedad civil. El cartel lo hizo Joan Miró, se estrenó el nuevo himno del Barça, que aún perdura, y recuerdo que organizamos un concierto en Santa María del Mar, con una audición de El Pesebre de Pau Casals.

En su campaña impulsó el lema «El Barça es más que un club». ¿Qué filosofía había detrás? Qué quería transmitir?

El Barça representa las virtudes y los defectos de nuestro país, Cataluña. Por eso decimos que es más que un club.

El modelo del Barça es diferente al de otros clubes. ¿Qué rasgos diferenciales destacaría

Destacaría que no es una sociedad anónima y que depende de sus ciento cincuenta mil socios. Su proyección internacional es envidiada por todos los demás clubes de fútbol del mundo.

El deporte tiene un papel muy importante en la tarea de dar a conocer Cataluña en el mundo y potenciar nuestra identidad y nuestra cultura. Cree que los deportistas son conscientes, de este legado?

Creo que sí, que la mayoría de los deportistas catalanes son conscientes de la carga simbólica de sus victorias y de lo que representan para la difusión del patrimonio colectivo de Cataluña. Todos debemos ser conscientes de que disponemos de una excelente plataforma de proyección mundial encabezada por el Barça y formada por deportistas de élite de muchas disciplinas.

El deporte representa unos valores, como pueden ser el esfuerzo, la superación, el compañerismo, la práctica de una vida saludable, que son importantes para los niños y para los más jóvenes. Se tienen en cuenta y se potencian como debería?

Lo dicho antes es una prueba de que el deporte y sus valores han sido potenciados en nuestro país desde hace tiempo. Hemos tenido la suerte de tener gobiernos con directivos que tenían esta visión, como es el caso de quien fue secretario general del Deporte Josep Lluís Vilaseca, que promovió instalaciones en todo el territorio para fomentar el deporte de base y también dedicadas a los deportistas de primer nivel.

Karl Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. El fútbol profesional se ha convertido en la nueva religión del siglo XXI? Por qué mueve tantas masas?

Es curioso que este opio futbolístico era interpretado por algunos intelectuales de la época como un producto de la dictadura franquista. Pero han pasado los años y se ha demostrado que la pasión por el fútbol puede ser bien sana, y que no es incompatible con la preocupación por los deberes cívicos o políticos de una persona.

Usted es una persona que durante toda su trayectoria ha desplegado una gran actividad en los ámbitos empresarial, cultural y deportivo. Actualmente, sigue muy activo. Nos podría comentar cuáles son sus responsabilidades?

En la actualidad, soy presidente del Grupo Mutuam, patrón de la Fundación Prevent y también patrono de la Fundación de ex jugadores del Barça.

Por último, complete la frase «Hacerse mayor es …»

Ver las cosas con más perspectiva y aplicar el humor más que nunca.