• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Patir mobbing o assetjament immobiliari en la tercera edat

Patir mobbing o assetjament immobiliari en la tercera edat

El mobbing o assetjament immobiliari no és un problema nou a la nostra ciutat, però, arran de l’esclat de la crisi, està afectant tots els sectors de població, i això inclou les persones grans que, per la seva condició, es troben en una situació de vulnerabilitat i indefensió totals.

Els casos d’assetjament es donen sobre persones amb lloguers de renda antiga que, de cop, es troben que l’edifici on viuen, normalment situat en un barri cèntric, l’ha comprat un fons especulatiu, la banca o algú que pensa que està fent el negoci de la seva vida. La idea és fer fora el veïnat –«bitxos», en el seu argot– per tal de reformar l’edifici i vendre’l amb uns guanys del 100% al 200% de la inversió inicial en poc més de dos anys. Cap altre negoci no dona tanta rendibilitat.

Per això, els propietaris de l’edifici es valen de sistemes expeditius, com ara no fer cap reparació a la finca o pagar bandes d’individus per causar brutícia, delinqüència i sorolls; en molts casos, retornen el rebut del lloguer i inicien, sense contemplacions de cap mena, un desnonament, de manera que les persones es troben, de sobte, al carrer. Fins fa poc temps, totes les administracions callaven i no movien peça. Avui dia, hi ha una oficina antiassetjament de l’Ajuntament de Barcelona, creada per l’actual govern municipal, que ha començat a posar-hi una mica d’ordre. Així doncs, amb l’ajut dels controls de les oficines d'habitatge, s’hi intervé, encara que moltes vegades ho fan massa tard i d’una manera lenta i insuficient, des del punt de vista de la nostra entitat, l’Associació 500×20 pel lloguer públic i assequible.

Tenim coneixement que, al barri del Poble-sec, va caure el sostre de l’habitatge d’una persona gran de 90 anys: sortosament, no li va passar res, però el fons especulatiu que havia comprat l’edifici es va negar a fer-hi cap reparació. Es donen altres casos de persones que han avalat els seus fills a través d’un crèdit hipotecari i, en el moment que no han pogut fer front al pagament de les quotes, el banc s’ha quedat l’habitatge. Utilitzant les mateixes formes, en tornar a casa, s’han trobat que un manyà enviat pel banc ha canviat el pany de la porta, per fer-les fora, com ha passat a Sant Andreu .

Què podem fer davant d’aquesta situació?: exigir que l’Administració –és a dir, ajuntaments i serveis socials– actuï amb celeritat i que no es limiti a mirar a quina residència poden posar l’avi o l’àvia que està patint l’assetjament, que faci els tràmits més àgils per multar el propietari –tant si és gran com si és petit–, que exigeixi que s’hi facin les reformes necessàries i que arribi a l’expropiació si hi ha un cas clar d'inoperància en la finca afectada.

Però hem de ser conscients que això és un problema social de primer ordre en aquest sistema salvatge en el qual vivim i en què no importen les persones –i encara menys si són grans–, perquè, per al sistema econòmic neoliberal del nostre país o europeu, són una despesa que es pot estalviar en la màquina de generació de beneficis empresarials i financers.

Des de l’Associació 500×20, esperem que tothom faci les accions oportunes per acabar amb aquesta xacra cruel que frega el genocidi per edat.

 

Silvia Giménez Mayol
Associació 500×20

El  mobbing  o acoso inmobiliario no es un problema nuevo en nuestra ciudad, pero, a raíz del estallido de la crisis, está afectando a todos los sectores de población, y esto incluye a las personas mayores que, por su condición, se encuentran en una situación de vulnerabilidad e indefensión totales.

Los casos de acoso se dan sobre personas con alquileres de renta antigua que, de golpe, se encuentran que el edificio donde viven, normalmente situado en un barrio céntrico, lo ha comprado un fondo especulativo, la banca o alguien que piensa que está haciendo el negocio de su vida. La idea es echar al vecindario – «bichos», en su jerga- para reformar el edificio y venderlo con una ganancia del 100% al 200% de la inversión inicial en poco más de dos años. Ningún otro negocio no da tanta rentabilidad.

Por ello, los propietarios del edificio se valen de sistemas expeditivos, como no hacer ninguna reparación en la finca o pagar bandas de individuos para causar suciedad, delincuencia y ruidos; en muchos casos, devuelven el recibo del alquiler e inician, sin contemplaciones de ningún tipo, un desahucio, por lo que las personas se encuentran, de repente, en la calle. Hasta hace poco tiempo, todas las administraciones callaban y no movían pieza. Hoy día, hay una oficina antiacoso del Ayuntamiento de Barcelona, ​​creada por el actual gobierno municipal, que ha comenzado a poner un poco de orden. Así pues, con la ayuda de los controles de las oficinas de vivienda, se interviene, aunque muchas veces lo hacen demasiado tarde y de una manera lenta e insuficiente, desde el punto de vista de nuestra entidad, el Asociación 500 × 20 por el alquiler público y asequible.

Tenemos conocimiento que, en el barrio del Poble Sec, cayó el techo de la vivienda de una persona mayor de 90 años: afortunadamente, no le pasó nada, pero el fondo especulativo que había comprado el edificio se negó a hacer ninguna reparación. Se dan otros casos de personas que han avalado a sus hijos a través de un crédito hipotecario y, en el momento que no han podido hacer frente al pago de las cuotas, el banco se ha quedado la vivienda. Utilizando las mismas formas, al volver a casa, se han encontrado que un cerrajero enviado por el banco ha cambiado la cerradura de la puerta, para hacerlas fuera, como ha ocurrido en San Andrés.

¿Qué podemos hacer ante esta situación ?: exigir que la Administración, es decir, ayuntamientos y servicios sociales- actúe con celeridad y que no se limite a mirar a qué residencia pueden poner el abuelo o la abuela que está sufriendo el acoso, que haga los trámites más ágiles para multar el propietario -tanto si es grande como si es pequeño-, que exija que se hagan las reformas necesarias y que llegue a la expropiación si hay un caso claro de inoperancia en la finca afectada.

Pero debemos ser conscientes de que esto es un problema social de primer orden en este sistema salvaje en el que vivimos y en el que no importan las personas -y menos si son mayores-, porque, para el sistema económico neoliberal de nuestro país o europeo , son un gasto que se puede ahorrar en la máquina de generación de beneficios empresariales y financieros.

Desde la Asociación 500 × 20, esperamos que todo el mundo haga las acciones oportunas para acabar con esta lacra cruel que roza el genocidio por edad.

 

Silvia Giménez Mayol
Asociación 500 × 20