• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Maneig del dolor crònic en el pacient de més de 65 anys

Maneig del dolor crònic en el pacient de més de 65 anys

Què és el dolor?

 

L’Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor (IASP) defineix el dolor com «una experiència sensorial o emocional desagradable associada a un dany real o potencial en un teixit, o descrit en termes del mal esmentat».

El dolor és una experiència sensorial i emocional complexa, multidimensional, que abraça percepcions, emocions i comportaments en resposta al dolor mateix.

Entre un 50% i un 80% de la població de més de 65 anys pateix dolor.

Definim el dolor crònic com aquell amb una durada superior a entre tres i sis mesos des que hi apareix, o que s’estén més enllà del període de curació d’una lesió tissular, o que està associat a una condició mèdica crònica.

La prevalença del dolor crònic en la població de més de 65 anys oscil·la entre el 25% i el 76% en la comunitat i augmenta fins al 93% en la població institucionalitzada en residència.

 

Valoració del dolor

 

1. Causa

És imprescindible conèixer l’origen del dolor per tal de poder fer-hi una aproximació terapèutica correcta: «Per tractar cal diagnosticar». Si ens enfrontem a un dolor nou, que no ha estat avaluat per un professional mèdic prèviament, la primera cosa que hem de fer és acudir al nostre professional mèdic de referència per consultar-li.

 

2. Localització i irradiació

És important distingir si es tracta d’un dolor ben localitzat («amb la punta del dit») o si, per contra, es tracta d’un dolor difús («amb el palmell de la mà»).

Igualment, és important observar si el dolor roman a la localització original o si s’irradia d’alguna manera concreta a zones pròximes.

 

3. Característiques

En funció de les seves característiques, a grans trets, es poden distingir tres tipus de dolor:

 

3.1. Dolor somàtic: es tracta d’un dolor ben localitzat («amb la punta del dit») i difícilment irradiat, de característiques mecàniques (empitjora amb el moviment), que normalment està relacionat amb un dany tissular concret en l’aparell locomotor (músculs, ossos, articulacions). És el dolor de quan ens donem un cop o el que s’associa a l’artrosi.

 

3.2. Dolor visceral: es tracta d’un dolor mal localitzat («amb el palmell de la mà»), que es pot irradiar a zones pròximes i que pot aparèixer en forma de punxada, cremor o recargolament (si afecta una víscera buida). És el dolor que apareix quan hi ha una infecció d’orina.

 

3.3. Dolor neuropàtic: es tracta d’un dolor mal localitzat («amb el palmell de la mà»), molt sovint irradiat i que apareix en forma de punxada, fuetada elèctrica, cremor… És el dolor que apareix quan hi ha un herpes cutani.

 

4. Intensitat

El dolor és un símptoma, i això significa que la forma de mesurar-ne la intensitat és subjectiva, depèn totalment de la percepció de la persona que el pateix.

L’escala més validada i utilitzada en la valoració de la intensitat és l’escala visual analògica (EVA), que valora numèricament el dolor del 0 al 10, en què el 0 representa la intensitat mínima i el 10 representa la intensitat màxima percebuda. Així doncs, classifiquem el dolor com:

 

– Lleu: valors EVA del 0 al 2.

– Moderat: valors EVA del 3 al 7.

– Intens: valors EVA del 8 al 10.

 

5. Impacte

El dolor té un impacte físic clar que es tradueix en una afectació de la funcionalitat del pacient (amb dolor podem fer menys coses), fet que comporta un impacte emocional d’una intensitat variable que, al seu torn, pot suposar una variació de les necessitats socials de la persona i pot afectar-ne la qualitat de vida.

És a dir: el dolor no s’ha de mesurar únicament de manera física, sinó que cal tenir-hi en compte totes les implicacions biopsicosocials (físiques, psicològiques, sociofamiliars) que es derivin d’un mal control del dolor.

 

Recomanacions

 

1. Es recomana consultar el professional mèdic de referència davant qualsevol d’aquestes situacions:

– Dolor agut d’una intensitat EVA superior a 3 punts que no hagi estat associat prèviament a cap diagnòstic.

– Dolor agut de característiques neuropàtiques, amb independència de quina en sigui la intensitat.

– Dolor crònic que hagi pujat 3 punts o més en l’escala de valoració EVA durant la darrera setmana.

– Dolor associat a senyals d’alerta d’un procés crònic intercurrent, que generi un malestar general en el pacient o que estigui associat a altres símptomes: febre, diarrea, tos, expectoració, cansament, falta d’aire…

 

2. Davant de qualsevol dolor de nova aparició i d’intensitat moderada a intensa, es recomana establir-ne la causa per tal de poder fer un tractament correcte. Es recomana no automedicar-se i consultar amb el metge de referència.

 

3. L’objectiu del tractament de qualsevol dolor és arribar a uns valors EVA d’entre 0 i 2 punts (dolor lleu), sempre que això sigui possible. No cal conviure amb el dolor, hi ha moltes eines per fer-ne un diagnòstic correcte i començar-hi un tractament adequat.

 

4. Cal fer un abordatge biopsicosocial del dolor per les implicacions funcionals, psicològiques i sociofamiliars que s’associen al dolor crònic.

¿Qué es el dolor?

 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor como «una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial en un tejido, o descrito en términos del mal dicho».

El dolor es una experiencia sensorial y emocional compleja, multidimensional, que abarca percepciones, emociones y comportamientos en respuesta al dolor mismo.

Entre un 50% y un 80% de la población de más de 65 años padece dolor.

Definimos el dolor crónico como aquel con una duración superior a entre tres y seis meses desde que aparece, o que se extiende más allá del periodo de curación de una lesión tisular, o que está asociado a una condición médica crónica.

La prevalencia del dolor crónico en la población de más de 65 años oscila entre el 25% y el 76% en la comunidad y aumenta hasta el 93% en la población institucionalizada en residencia.

 

Valoración del dolor

 

1. Causa

Es imprescindible conocer el origen del dolor para poder hacer una aproximación terapéutica correcta: «Para tratar necesario diagnosticar». Si nos enfrentamos a un dolor nuevo, que no ha sido evaluado por un profesional médico previamente, lo primero que tenemos que hacer es acudir a nuestro profesional médico de referencia para consultarle.

 

2. Localización e irradiación

Es importante distinguir si se trata de un dolor bien localizado ( «con la punta del dedo») o si, por el contrario, se trata de un dolor difuso ( «con la palma de la mano»).

Igualmente, es importante observar si el dolor permanece en la localización original o si se irradia de alguna manera concreta en zonas próximas.

 

3. Características

En función de sus características, a grandes rasgos, se pueden distinguir tres tipos de dolor:

 

3.1. Dolor somático: se trata de un dolor bien localizado ( «con la punta del dedo») y difícilmente irradiado, de características mecánicas (empeora con el movimiento), que normalmente está relacionado con un daño tisular concreto en el aparato locomotor (músculos , huesos, articulaciones). Es el dolor de cuando nos damos un golpe o lo que se asocia a la artrosis.

 

3.2. Dolor visceral: se trata de un dolor mal localizado ( «con la palma de la mano»), que se puede irradiar a zonas próximas y que puede aparecer en forma de pinchazo, ardor o retorcimiento (si afecta a una víscera hueca). Es el dolor que aparece cuando hay una infección de orina.

 

3.3. Dolor neuropático: se trata de un dolor mal localizado ( «con la palma de la mano»), muy a menudo irradiado y que aparece en forma de pinchazo, latigazo eléctrica, ardor …  Es el dolor que aparece cuando hay un herpes cutáneo.

 

4. Intensidad

El dolor es un síntoma, y ​​esto significa que la forma de medir la intensidad es subjetiva, depende totalmente de la percepción de la persona que lo sufre.

La escala más validada y utilizada en la valoración de la intensidad es la escala visual analógica (EVA), que valora numéricamente el dolor del 0 al 10, donde el 0 representa la intensidad mínima y el 10 representa la intensidad máxima percibida. Así pues, clasificamos el dolor como:

 

– Leve: valores EVA del 0 al 2.

– Moderado: valores EVA del 3 al 7.

– Intenso: valores EVA del 8 al 10.

 

5. Impacto

El dolor tiene un impacto físico claro que se traduce en una afectación de la funcionalidad del paciente (con dolor podemos hacer menos cosas), lo que conlleva un impacto emocional de una intensidad variable que, a su vez, puede suponer una variación de las necesidades sociales de la persona y puede afectar su calidad de vida.

Es decir: el dolor no debe medirse únicamente de manera física, sino que hay que tener en cuenta todas las implicaciones biopsicosociales (físicas, psicológicas, sociofamiliares) que se deriven de un mal control del dolor.

 

Recomendaciones

 

1. Se recomienda consultar al profesional médico de referencia ante cualquiera de estas situaciones:

– Dolor agudo de una intensidad EVA superior a 3 puntos que no haya sido asociado previamente a ningún diagnóstico.

– Dolor agudo de características neuropáticas, con independencia de cuál sea la intensidad.

– Dolor crónico que haya subido 3 puntos o más en la escala de valoración EVA durante la última semana.

– Dolor asociado a señales de alerta de un proceso crónico intercurrente, que genere un malestar general en el paciente o que esté asociado a otros síntomas: fiebre, diarrea, tos, expectoración, cansancio, falta de aire …

 

2. Ante cualquier dolor de nueva aparición y de intensidad moderada a intensa, se recomienda establecer la causa para poder hacer un tratamiento correcto. Se recomienda no automedicarse y consultar con el médico de referencia.

 

3. El objetivo del tratamiento de cualquier dolor es llegar a unos valores EVA de entre 0 y 2 puntos (dolor leve), siempre que ello sea posible. No hay que convivir con el dolor, hay muchas herramientas para hacer un diagnóstico correcto y comenzar un tratamiento adecuado.

 

4. Hay que hacer un abordaje biopsicosocial del dolor por las implicaciones funcionales, psicológicas y socio-familiares que se asocian al dolor crónico.