• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Malalties i factors de risc cardiovascular en la gent gran

Malalties i factors de risc cardiovascular en la gent gran

Els factors de risc cardiovascular, com ara la hipertensió, la diabetis, el colesterol i el tabaquisme són condicions que impliquen un risc més elevat de patir malalties cardiovasculars, com l’infart de miocardi o l’angina de pit, els ictus, la insuficiència cardíaca, l’arteriopatia perifèrica o la fibril·lació auricular. Per això és molt important la seva detecció, el seu tractament i control. A mesura que la gent es fa gran, augmenta la proporció de persones que tenen un factor cardiovascular de risc o més, de manera que, per exemple, en persones de 65 a 75 anys, 3 de cada 4 tenen hipertensió, 1 de cada 5 diabetis i 2 de cada 4 el colesterol elevat. Si amb mesures no farmacològiques —com perdre pes, fer exercici o una dieta correcta— no aconseguim un bon control, disposem de tractaments farmacològics eficaços als quals haurem de recórrer. 

Tabaquisme

Es tracta d’un factor de risc molt important, tant per desenvolupar malalties cardiovasculars com diversos càncers i malalties pulmonars greus. En les malalties pulmonars i en l’arteriopatia perifèrica, deixar de fumar és tan important o més que els diversos tractaments farmacològics. Podem actuar senzillament deixant de fumar (a vegades amb ajuda de fàrmacs), mesura que resulta beneficiosa a qualsevol edat.

Hipertensió arterial

Es considera que la pressió arterial és alta quan és igual o superior a 140 mm de mercuri de pressió sistòlica, o igual o superior a 90 mm de mercuri de pressió diastòlica. La hipertensió arterial augmenta el risc de patir un ictus, conegut com embòlia o atac de feridura, i el de tenir una angina de pit o un infart de miocardi, entre altres malalties cardiovasculars. Moltes vegades es pot controlar reduint el consum de sal, fent exercici i perdent pes. Si amb això no és suficient, caldrà prendre fàrmacs, indicats a qualsevol edat, encara que de vegades poden tenir efectes secundaris que és millor comentar amb el nostre metge.

Colesterol elevat

En realitat hem de parlar dels diversos tipus de colesterol. Tan important és tenir baix el colesterol anomenat LDL com tenir elevat l’anomenat colesterol HDL, ja que aquest últim protegeix, sobretot la gent gran, de les malalties cardiovasculars. Per controlar-lo, cal fer exercici, perdre pes i seguir una dieta mediterrània, els beneficis de la qual s’ha demostrat recentment en l’estudi PREDIMED (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1200303). Si és necessari, caldrà prendre medicació hipolipemiant, especialment si les persones ja tenen una malaltia cardiovascular.

Diabetis

És una de les epidèmies del segle XXI a causa de l’augment de l’esperança de vida, de l‘obesitat, del sedentarisme i de l’abandonament de la dieta mediterrània. Es produeix perquè al cos li falta insulina o perquè la insulina que fabrica no funciona bé. La diabetis tipus 2 és la típica dels adults i apareix a partir dels 40-50 anys. Pot provocar també complicacions als petits vasos sanguinis, afectant la retina, els nervis i el ronyó. És molt important fer una dieta correcta i practicar exercici de manera regular, i si cal, prendre medicació, tant oral com insulina, en fases avançades, en general.

Angina de pit i infart agut de miocardi

Es produeixen per l’obstrucció de les artèries del cor, de manera parcial (angina de pit) o total (infart). Es presenta en forma de dolor al pit, típicament com una opressió, de vegades amb sudoració o nàusees. Cal acudir ràpidament al centre sanitari més proper on probablement ens faran un tractament per dissoldre els coàguls que taponen les artèries; és possible que ens posin una mena de molla (anomenada stent) per evitar que es tornin a obstruir. Després haurem de prendre almenys tres tipus de pastilles, en principi, per sempre: aspirina® a dosis baixes, betablocadors i estatines. És fonamental deixar de fumar, controlar la pressió arterial i el colesterol. Si ho aconseguim, el pronòstic és molt bo i, a més, els últims anys ha millorat moltíssim el tractament.

Ictus

També se’l coneix per altres noms: embòlia al cervell, atac de feridura o malaltia cerebrovascular. Es produeix pel tamponament d’una artèria al cervell i es pot manifestar de diferents maneres, habitualment en forma de pèrdua de força d’una extremitat, manca de sensibilitat, caiguda de la comissura de la boca, visió doble o incapacitat per parlar o comunicar-se. Altres vegades es manifesta en forma d’un atac molt breu del qual el pacient es recupera de seguida: és l’accident isquèmic transitori. També cal acudir ràpidament a l’hospital més proper. Per evitar nous episodis s’ha de controlar la diabetis, la pressió arterial i el colesterol, especialment els dos primers. A més, cal prendre medicació per evitar que es tornin a obstruir les artèries: aspirina® o anticoagulants, si la malaltia està originada per una arítmia o un problema de les vàlvules del cor.

Arteriopatia perifèrica

Es produeix per una obstrucció de les artèries que irriguen les cames, i es manifesta en forma de mal al panxell (els bessons), que es recupera amb el repòs. Tot i ser una malaltia freqüent, es diagnostica poc perquè la gent pensa que el dolor és a causa de l’artrosi o per l’edat, i no ho consulten. En aquesta malaltia el més important és deixar de fumar i fer exercici, i fins i tot això és més important que prendre medicació. Si no es tracta i es continua fumant, pot acabar comportant la mort i la infecció dels teixits al quals deixa d’arribar la sang, i que pot fer necessari amputar els dits dels peus, els peus mateixos i fins i tot la cama.

Insuficiència cardíaca

S’origina perquè el cor ja no té prou força per enviar la sang a la resta del cos, provocant sensació de fatiga i ofec. Es produeix per moltes causes i el tractament és complex, ja que pot empitjorar per altres tractaments, com per exemple els antiinflamatoris. En tot cas, caldrà prendre gairebé segur 3-4 fàrmacs diferents: diürètics per eliminar els líquids que s’acumulen (als pulmons i a les cames), betablocadors i IECAS.  

Fibril·lació auricular

És l’arítmia més freqüent, sobretot en la gent gran. Es tracta d’una contracció desordenada del cor que de vegades pot originar una freqüència cardíaca ràpida i donar palpitacions. Però moltes vegades és pitjor, perquè és asimptomàtic, i quan es diagnostica és perquè ha causat la formació d’un coàgul al cor i, en sortir-ne, ha anat a parar al cervell i origina una embòlia. Aquesta és una complicació temible i és la raó per la qual sempre s’ha de tractar la fibril·lació auricular amb fàrmacs anticoagulants i, si cal, també, cal administrar-los per frenar la freqüència cardíaca.

 

José Miguel Baena Díez, metge de família del CAP Marina de Barcelona

Los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el tabaquismo son condiciones que implican un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio o la angina de pecho, los ictus, la insuficiencia cardíaca, la arteriopatía periférica o la fibrilación auricular. Por eso es muy importante su detección, su tratamiento y control. A medida que la gente se hace mayor, aumenta la proporción de personas que tienen un factor cardiovascular de riesgo o más, de modo que, por ejemplo, en personas de 65 a 75 años, 3 de cada 4 tienen hipertensión, 1 de cada 5 diabetes y 2 de cada 4 el colesterol elevado. Si con medidas no farmacológicas -como perder peso, hacer ejercicio o una dieta correctamente no conseguimos un buen control, disponemos de tratamientos farmacológicos eficaces a los que tendremos que recorrer. 

Tabaquismo

Se trata de un factor de riesgo muy importante, tanto para desarrollar enfermedades cardiovasculares como diversos cánceres y enfermedades pulmonares graves. En las enfermedades pulmonares y en la arteriopatía periférica, dejar de fumar es tan importante o más que los diversos tratamientos farmacológicos. Podemos actuar sencillamente dejando de fumar (a veces con ayuda de fármacos), medida que resulta beneficiosa a cualquier edad.

Hipertensión arterial

Se considera que la presión arterial es alta cuando es igual o superior a 140 mm de mercurio de presión sistólica, o igual o superior a 90 mm de mercurio de presión diastólica. La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir un ictus, conocido como embolia o ataque de apoplejía, y el de tener una angina de pecho o un infarto de miocardio, entre otras enfermedades cardiovasculares. Muchas veces se puede controlar reduciendo el consumo de sal, haciendo ejercicio y perdiendo peso. Si con esto no es suficiente, habrá que tomar fármacos, indicados a cualquier edad, aunque a veces pueden tener efectos secundarios que es mejor comentar con nuestro médico.

Colesterol elevado

En realidad tenemos que hablar de los varios tipos de colesterol. Tan importante es tener bajo el colesterol llamado LDL como tener elevado el llamado colesterol HDL, ya que este último protege, sobre todo las personas mayores, de las enfermedades cardiovasculares. Para controlarlo, hay que hacer ejercicio, perder peso y seguir una dieta mediterránea, los beneficios de la cual se ha demostrado recientemente en el estudio PREDIMED ( http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1200303 ). Si es necesario, habrá que tomar medicación hipolipemiante, especialmente si las personas ya tienen una enfermedad cardiovascular.

Diabetes

Es una de las epidemias del siglo XXI debido al aumento de la esperanza de vida, de la obesidad, del sedentarismo y del abandono de la dieta mediterránea. Se produce porque el cuerpo le falta insulina o porque la insulina que fabrica no funciona bien. La diabetes tipo 2 es la típica de los adultos y aparece a partir de los 40-50 años. Puede provocar también complicaciones en los pequeños vasos sanguíneos, afectando la retina, los nervios y el riñón. Es muy importante hacer una dieta correcta y practicar ejercicio de manera regular, y si es necesario, tomar medicación, tanto oral como insulina, en fases avanzadas, en general.

Angina de pecho e infarto agudo de miocardio

Se producen por la obstrucción de las arterias del corazón, de manera parcial (angina de pecho) o total (infarto). Se presenta en forma de dolor en el pecho, típicamente como una opresión, a veces con sudoración o náuseas. Hay que acudir rápidamente al centro sanitario más cercano donde probablemente nos harán un tratamiento para disolver los coágulos que taponan las arterias; es posible que nos pongan una especie de muelle (llamada  stent ) para evitar que se vuelvan a obstruir. Después tendremos que tomar al menos tres tipos de pastillas, en principio, para siempre: aspirina® a dosis bajas, betabloqueantes y estatinas. Es fundamental dejar de fumar, controlar la presión arterial y el colesterol. Si lo conseguimos, el pronóstico es muy bueno y, además, en los últimos años ha mejorado muchísimo el tratamiento.

Ictus

También se le conoce por otros nombres: embolia en el cerebro, ataque de apoplejía o enfermedad cerebrovascular. Se produce por el taponamiento de una arteria en el cerebro y puede manifestarse de diferentes maneras, habitualmente en forma de pérdida de fuerza de una extremidad, falta de sensibilidad, caída de la comisura de la boca, visión doble o incapacidad para hablar o comunicar -se. Otras veces se manifiesta en forma de un ataque muy breve del que el paciente se recupera enseguida: es el accidente isquémico transitorio. También hay que acudir rápidamente al hospital más cercano. Para evitar nuevos episodios se debe controlar la diabetes, la presión arterial y el colesterol, especialmente los dos primeros. Además, hay que tomar medicación para evitar que se vuelvan a obstruir las arterias: aspirina® o anticoagulantes,

Arteriopatía periférica

Se produce por una obstrucción de las arterias que irrigan las piernas, y se manifiesta en forma de mal en la pantorrilla (los gemelos), que se recupera con el reposo. A pesar de ser una enfermedad frecuente, se diagnostica poco para que la gente piensa que el dolor es debido a la artrosis o por la edad, y no lo consultan. En esta enfermedad lo más importante es dejar de fumar y hacer ejercicio, e incluso eso es más importante que tomar medicación. Si no se trata y se continúa fumando, puede acabar comportando la muerte y la infección de los tejidos a los que deja de llegar la sangre, y que puede hacer necesario amputar los dedos de los pies, los pies mismos e incluso la pierna.

Insuficiencia cardíaca

Se origina porque el corazón ya no tiene suficiente fuerza para enviar la sangre al resto del cuerpo, provocando sensación de fatiga y ahogo. Se produce por muchas causas y el tratamiento es complejo, ya que puede empeorar por otros tratamientos, como por ejemplo los antiinflamatorios. En todo caso, habrá que tomar casi seguro 3-4 fármacos diferentes: diuréticos para eliminar los líquidos que se acumulan (en los pulmones y las piernas), betabloqueantes y IECAS.  

Fibrilación auricular

Es la arritmia más frecuente, sobre todo en las personas mayores. Se trata de una contracción desordenada del corazón que a veces puede originar una frecuencia cardíaca rápida y dar palpitaciones. Pero muchas veces es peor, porque es asintomático, y cuando se diagnostica es porque ha causado la formación de un coágulo en el corazón y, al salir, ha ido a parar al cerebro y origina una embolia. Esta es una complicación temible y es la razón por la que siempre se debe tratar la fibrilación auricular con fármacos anticoagulantes y, si es necesario, también, hay que administrarlos para frenar la frecuencia cardíaca.

 

José Miguel Baena Díez, médico de familia del CAP Marina de Barcelona