• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
L’observatori de la soledat d’amics de la gent gran

L’observatori de la soledat d’amics de la gent gran

L’any 1987, un grup de persones de la societat civil van crear amb molta il·lusió el projecte Amics de la Gent Gran, després d’haver conegut l’activitat que des de finals dels anys quaranta desenvolupava a França l’associació Les Petits Frères des Pauvres. Enguany, per tant, és el 30è aniversari de l’entitat, una data molt especial per a totes les persones que hi formem part, per l’alegria de la celebració i pel reconeixement que mereixen totes les persones que l’han feta possible.

Amics de la Gent Gran som una entitat de voluntariat que té com a missió lluitar contra la soledat i la marginació social de les persones grans mitjançant l’acció voluntària i la sensibilització de la societat. En aquests moments, 1.300 persones grans són acompanyades de manera regular, en una trentena de municipis de Catalunya, per 1.400 persones voluntàries. Al llarg d’aquests trenta anys, són innumerables les històries d’amistat viscudes i la importància que han tingut per a les persones grans en la seva darrera etapa de la vida.

Des de l’entitat, ja fa uns anys que hem volgut aprofundir més sobre el fenomen de la soledat en la vellesa, i per això vam organitzar dues jornades, una el 2011 i una altra el 2013. Ja ens va quedar clar aleshores que el tema és complex i, podríem dir, que la soledat com a terme o problemàtica també està “sola”, perquè hi ha poques investigacions centrades en aprofundir en el seu estudi. També vam voler relacionar la soledat en un context social difícil amb problemàtiques com les pensions, l’habitatge i la dependència.

Aquests dos darrers anys hem volgut trobar una fórmula que ens permetés anar més enllà, i hem dissenyat i constituït la iniciativa Observatori de la Soledat, que esdevé una plataforma d’anàlisi i un espai d’observació amb la finalitat de donar notorietat al fenomen de la soledat com a realitat complexa. Ens hem proposat donar a conèixer realitats i experiències, recollir informació escrita sobre estudis que parlin de la soledat, informar a la ciutadania de nous projectes i iniciatives en aquest àmbit i escriure i publicar sobre els elements que considerem prioritaris. És, per tant i sobretot, una iniciativa que vol esdevenir nucli de reflexió, tant dins de l’entitat com en el sector de la gent gran i en la societat en general.

Aquest any, i fins a la primavera del 2018, ens hem proposat començar a estudiar el fenomen de la soledat a partir de tres eixos: al llarg del cicle vital, en contextos culturals diferents i/o en transició, i els nexes o relacions entre la soledat i la pobresa. Per complir amb aquests objectius, estem organitzant tallers en què s’estudien els eixos de forma qualitativa, i també organitzem conferències amb persones expertes en la matèria per així compartir i entendre el fenomen des d’una vesant més acadèmica. Tot això ho podem fer perquè hem estat seleccionats en la convocatòria del projecte de reflexió del Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”. I quina conseqüència tindrà tot plegat per a Amics de la Gent Gran? La idea és que ens serveixi per actualitzar els programes actuals de l’entitat, adaptant-los als resultats de les reflexions i a l’anàlisi que realitzarem.

Des de l’entitat, treballem en una comissió mixta formada per membres de l’equip tècnic i del Patronat, així com també per persones expertes de l’àmbit acadèmic per tal de fer arribar a la societat totes les noves informacions que analitzarem. Volem posar-les a disposició de la societat i per aquest motiu convidem a tothom a seguir-nos al compte de Twitter que hem obert @ObservaSoledad, així com a la pàgina web de l’entitat, www.amicsdelagentgran.org.

Albert Quiles i Martínez

Director gerent d’Amics de la Gent Gran

En 1987, un grupo de personas de la sociedad civil crearon con mucha ilusión el proyecto Amigos de los Mayores, después de haber conocido la actividad que desde finales de los años cuarenta desarrollaba en Francia la asociación Las pequeños Frères des Pauvres. Este año, por tanto, es el 30 aniversario de la entidad, una fecha muy especial para todas las personas que formamos parte, por la alegría de la celebración y por el reconocimiento que merecen todas las personas que lo han hecho posible.

Amigos de los Mayores somos una entidad de voluntariado que tiene como misión luchar contra la soledad y la marginación social de las personas mayores mediante la acción voluntaria y la sensibilización de la sociedad. En estos momentos, 1.300 personas mayores son acompañadas de manera regular, en una treintena de municipios de Cataluña, para 1.400 personas voluntarias. A lo largo de estos treinta años, son innumerables las historias de amistad vividas y la importancia que han tenido para las personas mayores en su última etapa de la vida.

Desde la entidad, ya hace unos años que hemos querido profundizar más sobre el fenómeno de la soledad en la vejez, y por eso organizamos dos jornadas, una en 2011 y otra en 2013. Ya nos quedó claro entonces que el tema es complejo y, podríamos decir, que la soledad como término o problemática también está “sola”, porque hay pocas investigaciones centradas en profundizar en su estudio. También quisimos relacionar la soledad en un contexto social difícil con problemáticas como las pensiones, la vivienda y la dependencia.

Estos dos últimos años hemos querido encontrar una fórmula que nos permitiera ir más allá, y hemos diseñado y constituido la iniciativa Observatorio de la Soledad, que se convierte en una plataforma de análisis y un espacio de observación con el fin de dar notoriedad al fenómeno de la soledad como realidad compleja. Nos hemos propuesto dar a conocer realidades y experiencias, recoger información escrita sobre estudios que hablen de la soledad, informar a la ciudadanía de nuevos proyectos e iniciativas en este ámbito y escribir y publicar sobre los elementos que consideramos prioritarios. Es, por tanto y sobre todo, una iniciativa que quiere convertirse en núcleo de reflexión, tanto dentro de la entidad como en el sector de la tercera edad y en la sociedad en general.

Este año, y hasta la primavera de 2018, nos hemos propuesto empezar a estudiar el fenómeno de la soledad a partir de tres ejes: a lo largo del ciclo vital, en contextos culturales diferentes y / o en transición, y los nexos o relaciones entre la soledad y la pobreza. Para cumplir con estos objetivos, estamos organizando talleres en los que se estudian los ejes de forma cualitativa, y también organizamos conferencias con personas expertas en la materia para así compartir y entender el fenómeno desde una vertiente más académica. Todo esto lo podemos hacer porque hemos sido seleccionados en la convocatoria del proyecto de reflexión del Palau Macaya de la Obra Social “la Caixa”. Y qué consecuencia tendrá todo para Amigos de los Mayores? La idea es que nos sirva para actualizar los programas actuales de la entidad,

Desde la entidad, trabajamos en una comisión mixta formada por miembros del equipo técnico y del Patronato, así como también por personas expertas del ámbito académico para hacer llegar a la sociedad todas las nuevas informaciones que analizaremos. Queremos ponerlas a disposición de la sociedad y por ello invitamos a todos a seguirnos en la cuenta de Twitter que hemos abierto @ObservaSoledad, así como en la página web de la entidad,  www.amicsdelagentgran.org .

Albert Quiles y Martínez

Director gerente de Amigos de los Mayores