• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Les pensions: què ens espera?

Les pensions: què ens espera?

 

D’on ve i on va el nostre sistema de pensions

 En general, quan parlem del sistema de pensions del nostre país ho fem en relació amb el sistema públic, és a dir, amb les pensions a càrrec de la Seguretat Social. Amb tot, aquest sistema està en el focus d’atenció dels poders públics des de fa anys, no només del nostre país sinó de la comunitat internacional. Per què? Doncs perquè el sistema públic de pensions, tal i com és en l’actualitat, implica uns costos de manteniment cada vegada més elevats.

El sistema actual de pensions públiques: repartiment intergeneracional

Per què es diu que el sistema de pensions s’ha d’ajustar? Les nostres pensions públiques es basen en un sistema de repartiment. Això vol dir que els diners de les pensions que es paguen als nostres jubilats, invàlids, vídues, etc., no provenen de les contribucions que ells mateixos han anat fent els anys passats sinó que provenen de les contribucions que paguen els treballadors actualment en actiu. Per això es fa indispensable que hi hagi en cada moment una relació adequada entre nombre de cotitzants i nombre de pensionistes.

Mentre que anys enrere no representava un problema reunir prou cotitzacions entre els treballadors actius (relativament molts) per poder pagar les pensions dels jubilats (relativament pocs), al llarg dels darrers anys diferents variables econòmiques i demogràfiques estan fent trontollar el sistema.

  • Per començar, l’esperança de vida dels pensionistes ha anat millorant significativament els darrers anys. Si l’esperança de vida als 65 anys era, l’any 2000, de fins als 81,7 anys per als homes i de fins als 85,6 anys per a les dones, actualment ja són gairebé dos anys més. I aquesta tendència no sembla que hagi de canviar, ja que, segons les previsions dels demògrafs, la longevitat continuarà millorant indefinidament. Per exemple, un home que tingui 65 anys l’any 2020, encara confiarà viure de mitjana fins als 84,7 anys, i fins als 88,5 anys si es tracta d’una dona. I el 2050, encara hi haurà quatre anys més d’esperança de vida afegida!

  • La natalitat va caient. Les parelles cada vegada esperen més per tenir el seu primer fill i, alhora, el nombre de fills també va disminuint.La crisi econòmica afecta el sistema per diferents vies. La primera, viscuda molt cruament al nostre país, és que els joves triguen més a incorporar-se al món laboral. La segona és l’efecte de més atur, fet que comporta que es recapti menys en concepte de cotitzacions. Finalment, es produeix un increment de prejubilacions. No cal dir que factors econòmics i demogràfics van de bracet: a més atur entre els joves, més complicat es fa dur a terme el projecte de fundar famílies i tenir descendència.

  • I no s’ha de perdre de vista l’efecte de la immigració. Al nostre país, netament receptor d’immigració fins ara, sembla que l’emigració torna a guanyar posicions. En termes d’equilibris financers, de tenir un flux constant de nous cotitzants estem passant a perdre’n, amb l’agreujant que molts dels nostres emigrants se’n duen un capital formatiu molt important (escoles i universitats) que passarà a crear valor en altres indrets del món.

Tot i que els problemes financers del model ja s’havien previst molts anys enrere, no va ser fins al començament dels anys 2000 que es va iniciar l’anomenat “Fons de Reserva” de la Seguretat Social, una mena de “guardiola” per a les necessitats futures que s'havia de constituir amb els excedents de cotització dels anys bons. El 2011 aquest fons va arribar a un nivell màxim de gairebé 67.000 milions d’euros, però el 2012 i el 2013 s’han hagut de retirar més fons que els rendiments de les inversions, d’aquí que el seu volum total estigui anant a la baixa.

En aquest punt, cal recordar el paper extraordinari que ha tingut la gent gran del nostre país en el marc de la crisi econòmica recent: famílies joves senceres han trobat el suport no sols laboral i emocional dels avis sinó també de la seva pensió com a principal recurs financer.

Les mesures de reforma del sistema

Amb el diagnòstic dels problemes sobre la taula, el 2011 es va aprovar una llei de modificació del sistema de pensions amb algunes mesures molt importants orientades a reequilibrar la relació entre cotitzacions i prestacions del sistema. Les més rellevants:

-         Retard progressiu de l’edat de jubilació, de manera que s’anirà incrementant cada any, de mica en mica, fins arribar als 67 anys l’any 2027. A més, es desincentiven les prejubilacions, a bastament utilitzades en les regulacions d’ocupació de grans empreses.

-         Reforçament de la capacitat contributiva del sistema, de manera que hi hagi una relació més directa entre les prestacions que correspondrien a un jubilat i les aportacions al sistema que ell mateix hagi fet al llarg de la seva vida laboral. La mesura més general, orientada a aconseguir aquest objectiu, és l’increment del còmput d’anys cotitzats. Abans de la reforma, l’import de la pensió que es rebia com a jubilat quedava determinat per les cotitzacions fetes els 15 anys anteriors a la jubilació, i no importava pas el que s’hagués cotitzat prèviament; la reforma fa incrementar progressivament aquest termini fins als 25 anys.

-         Incorporació del factor de sostenibilitat. En la llei de 2011 es recollia poc més que una intenció difusa de repercutir l’efecte de l’increment de l’esperança de vida en la quantia de les pensions. A més, no es preveia la seva aplicació fins a partir del 2027.

No obstant això, a causa de l’empitjorament de la situació econòmica i de les necessitats de finançament extern de l’Estat espanyol, el govern ha impulsat la regulació legal del factor de sostenibilitat a través d’una nova llei que, tot just en el moment d’escriure aquests línies, acaba de passar el seu tràmit al Senat i que previsiblement serà d’aplicació el 2014. És la Llei reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de pensions.

 Els canvis imminents

 Amb aquesta darrera modificació legal, el 2019 tindrà lloc per primera vegada l’ajust de les pensions a l’evolució de l’esperança de vida. L’increment de l’esperança de vida es traslladarà matemàticament a reduir les pensions que es comencin a percebre a partir de 2019. Posteriorment, cada cinc anys se’n farà un nou ajust, de manera que es mantingui l’equilibri en la relació entre les pensions que previsiblement percebrà cada nou jubilat (cada vegada durant més temps per l’efecte de l’increment de l’esperança de vida) i les cotitzacions pagades en l’etapa laboral. El factor de sostenibilitat s’aplicarà només a les “noves” pensions i no afectarà les pensions que ja s’estiguin cobrant.

 En canvi, les pensions que ja es troben en curs sí que repercutiran els efectes del nou sistema de revaloració que s’aplicarà per primera vegada l’any vinent. Fins ara, les pensions tenien garantit per llei el manteniment del seu poder adquisitiu, ja que la seva revaloració anual obeïa a l’evolució de l’índex de preus al consum.

 Amb la nova llei, les revaloritzacions es mouran entre un mínim del 0,25% els anys dolents i un màxim equivalent a l’evolució de l’IPC més un 0,50% els anys bons. És a dir, en aquest punt la nova normativa sí que afectarà tant les pensions futures com les actuals. No es contempla la congelació de les pensions però sí s’estableix la possibilitat d’increments que podrien quedar molt minvats segons quina fos en el futur l’evolució de l’increment del nivell general de preus.

El paper de les pensions complementàries: el sistema dels tres pilars

Al darrere de les modificacions legals del sistema públic de pensions hi ha una determinada visió del sistema privat de pensions, compartit en diferents mesures pels països del nostre entorn. És l’anomenat “sistema dels tres pilars”. Segons aquesta concepció, el sistema hauria d’obeir a un triple origen de les nostres pensions:

 -         Nivell universal: correspon a un nivell mínim de pensions públiques que haurien de quedar garantides per l’Estat al conjunt de la població i que s’haurien de basar en el sistema de repartiment intergeneracional.

 -         Nivell ocupacional: són les pensions que s’obtenen per la capitalització de les aportacions realitzades per les empreses pels seus treballadors com a retribucions a llarg termini. Podria dir-se que una part del sou queda automàticament reservada per a la jubilació. En aquest apartat, s’hi inclourien els plans de pensions d’ocupació privats o instruments similars.

 -         Nivell individual: els complements privats de les pensions, obtinguts per cada persona com a fruit del seu estalvi al llarg de la vida laboral. Podríem estar parlant de plans de pensions individuals, però també de qualsevol instrument apte per a l’estalvi que permeti una liquidació ordenada, per exemple, en forma de renda a partir de l’edat de jubilació.

A tall de conclusió, voldríem assenyalar només la transcendència del problema descrit, ja que més enllà dels diagnòstics concrets o de les solucions plantejades, afecta les expectatives de futur de la població i, per tant, implica incerteses que s’han d’afrontar necessàriament amb uns mínims de serenitat, individual i col·lectiva.

 

 Ferran Gonzalvo Martí. Economista i actuari d’assegurances

De dónde viene ya dónde va nuestro sistema de pensiones

 En general, cuando hablamos del sistema de pensiones de nuestro país lo hacemos en relación con el sistema público, es decir, con las pensiones a cargo de la Seguridad Social. Con todo, este sistema está en el foco de atención de los poderes públicos desde hace años, no sólo de nuestro país sino de la comunidad internacional. ¿Por qué? Pues porque el sistema público de pensiones, tal y como es en la actualidad, implica unos costes de mantenimiento cada vez más elevados.

El sistema actual de pensiones públicas: reparto intergeneracional

¿Por qué se dice que el sistema de pensiones se ajustará? Nuestras pensiones públicas se basan en un sistema de reparto. Esto significa que el dinero de las pensiones que se pagan a nuestros jubilados, inválidos, viudas, etc., no provienen de las contribuciones que ellos mismos han ido haciendo los años pasados ​​sino que provienen de las contribuciones que pagan los trabajadores actualmente en activo . Por ello se hace indispensable que haya en cada momento una relación adecuada entre número de cotizantes y número de pensionistas.

Mientras que años atrás no representaba un problema reunir suficientes cotizaciones entre los trabajadores activos (relativamente muchos) para poder pagar las pensiones de los jubilados (relativamente pocos), a lo largo de los últimos años diferentes variables económicas y demográficas están haciendo tambalear el sistema.

  • Para empezar, la esperanza de vida de los pensionistas ha ido mejorando significativamente los últimos años. Si la esperanza de vida a los 65 años era, en 2000, de hasta los 81,7 años para los hombres y de hasta los 85,6 años para las mujeres, actualmente ya son casi dos años más. Y esta tendencia no parece que vaya a cambiar, ya que, según las previsiones de los demógrafos, la longevidad continuará mejorando indefinidamente. Por ejemplo, un hombre que tenga 65 años en 2020, aunque confiará vivir de media hasta los 84,7 años, y hasta los 88,5 años si se trata de una mujer. Y en 2050, aunque habrá cuatro años más de esperanza de vida añadida!
  • La natalidad va cayendo. Las parejas cada vez esperan más para tener su primer hijo y, al mismo tiempo, el número de hijos también disminuint.La crisis económica afecta al sistema por diferentes vías. La primera, vivida muy crudamente en nuestro país, es que los jóvenes tardan más en incorporarse al mundo laboral. La segunda es el efecto de más paro, lo que conlleva que se recaude menos en concepto de cotizaciones. Finalmente, se produce un incremento de prejubilaciones. Por supuesto, factores económicos y demográficos van de la mano: a más paro entre los jóvenes, más complicado se hace llevar a cabo el proyecto de fundar familias y tener descendencia.
  • Y no se debe perder de vista el efecto de la inmigración. En nuestro país, netamente receptor de inmigración hasta ahora, parece que la emigración vuelve a ganar posiciones. En términos de equilibrios financieros, de tener un flujo constante de nuevos cotizantes estamos pasando a perder, con el agravante de que muchos de nuestros emigrantes se llevan un capital formativo muy importante (escuelas y universidades) que pasará a crear valor en otros lugares del mundo.

Aunque los problemas financieros del modelo ya se habían previsto muchos años atrás, no fue hasta el comienzo de los años 2000 que se inició el llamado “Fondo de Reserva” de la Seguridad Social, una especie de “hucha” para a las necesidades futuras que se había de constituir con los excedentes de cotización de los años buenos. En 2011 este fondo alcanzó un nivel máximo de casi 67.000 millones de euros, pero el 2012 y el 2013 se han tenido que retirar más fondos que los rendimientos de las inversiones, de ahí que su volumen total esté yendo a la baja.

En este punto, hay que recordar el papel extraordinario que ha tenido la gente mayor de nuestro país en el marco de la crisis económica reciente: familias jóvenes enteras han encontrado el apoyo no sólo laboral y emocional de los abuelos sino también de su pensión como principal recurso financiero.

Las medidas de reforma del sistema

Con el diagnóstico de los problemas sobre la mesa, en 2011 se aprobó una ley de modificación del sistema de pensiones con algunas medidas muy importantes orientadas a reequilibrar la relación entre cotizaciones y prestaciones del sistema. Las más relevantes:

– Retraso progresivo de la edad de jubilación, por lo que se irá incrementando cada año, poco a poco, hasta llegar a los 67 años el año 2027. Además, se desincentivan las prejubilaciones, ampliamente utilizadas en las regulaciones de empleo de grandes empresas.

– Refuerzo de la capacidad contributiva del sistema, de manera que haya una relación más directa entre las prestaciones que corresponderían a un jubilado y las aportaciones al sistema que él mismo haya hecho a lo largo de su vida laboral. La medida más general, orientada a conseguir este objetivo, es el incremento del cómputo de años cotizados. Antes de la reforma, el importe de la pensión que se recibía como jubilado quedaba determinado por las cotizaciones hechas los 15 años anteriores a la jubilación, y no importaba lo que hubiera cotizado previamente; la reforma incrementa progresivamente este plazo hasta los 25 años.

– Incorporación del factor de sostenibilidad. En la ley de 2011 se recogía poco más que una intención difusa repercutir el efecto del incremento de la esperanza de vida en la cuantía de las pensiones. Además, no se preveía su aplicación hasta a partir de 2027.

Sin embargo, debido al empeoramiento de la situación económica y de las necesidades de financiación externa de España, el gobierno ha impulsado la regulación legal del factor de sostenibilidad a través de una nueva ley que, apenas en el momento de escribir estas líneas, acaba de pasar su trámite en el Senado y que previsiblemente será de aplicación en 2014. Es la Ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones.

Los cambios inminentes

 Con esta última modificación legal, en 2019 tendrá lugar por primera vez el ajuste de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. El incremento de la esperanza de vida se trasladará matemáticamente a reducir las pensiones que se empiecen a percibir a partir de 2019. Posteriormente, cada cinco años se hará un nuevo ajuste, de manera que se mantenga el equilibrio en la relación entre las pensiones que previsiblemente percibirá cada nuevo jubilado (cada vez durante más tiempo por el efecto del incremento de la esperanza de vida) y las cotizaciones pagadas en la etapa laboral. El factor de sostenibilidad se aplicará sólo a las “nuevas” pensiones y no afectará las pensiones que ya se estén cobrando.

 En cambio, las pensiones que ya se encuentran en curso sí repercutirán los efectos del nuevo sistema de revalorización que se aplicará por primera vez el próximo año. Hasta ahora, las pensiones tenían garantizado por ley el mantenimiento de su poder adquisitivo, ya que su revalorización anual obedecía a la evolución del índice de precios al consumo.

 Con la nueva ley, las revalorizaciones se moverán entre un mínimo del 0,25% en los años malos y un máximo equivalente a la evolución del IPC más un 0,50% en los años buenos. Es decir, en este punto la nueva normativa sí afectará tanto las pensiones futuras como las actuales. No se contempla la congelación de las pensiones pero sí se establece la posibilidad de incrementos que podrían quedar muy mermados según cual fuera en el futuro la evolución del incremento del nivel general de precios.

El papel de las pensiones complementarias: el sistema de los tres pilares

Detrás de las modificaciones legales del sistema público de pensiones hay una determinada visión del sistema privado de pensiones, compartido en diferentes medidas por los países de nuestro entorno. Es el llamado “sistema de los tres pilares”. Según esta concepción, el sistema debería obedecer a un triple origen de nuestras pensiones:

 – Nivel universal: corresponde a un nivel mínimo de pensiones públicas que deberían quedar garantizadas por el Estado al conjunto de la población y que deberían basarse en el sistema de reparto intergeneracional.

 – Nivel ocupacional: son las pensiones que se obtienen por la capitalización de las aportaciones realizadas por las empresas para sus trabajadores como retribuciones a largo plazo. Podría decirse que una parte del sueldo queda automáticamente reservada para la jubilación. En este apartado, se incluirían los planes de pensiones de empleo privados o instrumentos similares.

 – Nivel individual: los complementos privados de las pensiones, obtenidos por cada persona como fruto de su ahorro a lo largo de la vida laboral. Podríamos estar hablando de planes de pensiones individuales, pero también de cualquier instrumento apto para el ahorro que permita una liquidación ordenada, por ejemplo, en forma de renta a partir de la edad de jubilación.

A modo de conclusión, quisiéramos señalar sólo la trascendencia del problema descrito, ya que más allá de los diagnósticos concretos o de las soluciones planteadas, afecta las expectativas de futuro de la población y, por tanto, implica incertidumbres que se deben afrontar necesariamente con unos mínimos de serenidad, individual y colectiva.

 

 Ferran Gonzalvo Martí. Economista y actuario de seguros