• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Les intoxicacions alimentàries

Les intoxicacions alimentàries

L'arribada de l'estiu, no només ve acompanyada de la calor i del sol, també comporta la ràpida descomposició/contaminació dels aliments, i, amb això, les possibles intoxicacions alimentàries. Els aliments es poden contaminar de diverses maneres, per tant, la preparació i el maneig apropiat redueixen notablement els riscos de contraure una malaltia per intoxicació alimentària.

Tots els aliments estan en risc de ser contaminats. Entre els que presenten més risc estan: les carns vermelles i aus de corral, ous i derivats (maionesa), formatges, productes lactis, verdures crues i peixos o mariscs crus.

Els símptomes de la malaltia causada per intoxicació amb aliments varien, tot i que els gastrointestinals són els més freqüents, encara que no els únics (febre, dolor muscular, decaïment i mal de cap), i pot arribar a ser greu i potencialment mortal, especialment en nens petits, gent gran, dones embarassades i persones amb un sistema immune (les defenses) debilitat.

 

COM PREVENIR-LES?

 

 • S'han de rentar i esbandir bé les mans abans i després de manipular qualsevol aliment.
 • S'han de rentar i esbandir bé les mans després d’anar al lavabo o canviar bolquers.
 • S'han de rentar i esbandir bé les mans després de tenir contacte amb animals.
 • S'han de rentar tots els estris i taules per tallar amb aigua calenta i sabó després de preparar cada aliment i abans de passar a l’aliment següent.
 • Si les mans tenen talls o lesions, s'ha d'usar guants.
 • Els aliments també es poden contaminar abans de comprar-los. Sempre corroborar la data de caducitat i que els empaquetats estiguin íntegres.
 • Evitar comprar llaunes que presentin bonys i aquells aliments que tinguin una olor o sabor o color inusual.

 

SUGGERIMENTS PER CUINAR O PREPARAR ALIMENTS

 • Renti’s acuradament les mans abans de preparar o servir aliments.
 • Cuini els ous fins que estiguin sòlids, no massa tous. Si els cuina amb la closca, asseguri’s que els ha rentat amb aigua i sabó, o cuini’ls sols, ja que podrien estar contaminats amb salmonel·la. 
 • NO mengi carn picada, pollastre, ous ni peix crus.
 • Asseguri’s que les carns estiguin correctament cuites. Cuinar els ous fins que la clara i el rovell s'endureixin. El peix ha de ser opac i les seves escates han de sortir amb facilitat. Les carns vermelles i les aus de corral han d'assolir una temperatura interna entre 160º i 180º, respectivament.
 • Renti bé les fruites i verdures abans de menjar-les.
 • Reescalfi els àpats a almenys 74 ºC.
 • Si està cuidant nens petits, renti’s les mans amb freqüència i rebutgi els bolquers amb cura, de manera que els bacteris no es propaguin a les superfícies dels aliments.
 • Utilitza només plats i estris nets.

 

SUGGERIMENTS PER EMMAGATZEMAR ALIMENTS

 • NO posi carn o peix cuits al mateix plat o recipient que contenia la carn o el peix crus, llevat que el recipient hagi estat ben rentat.
 • Si envasa els seus propis aliments a casa, asseguri’s de seguir les tècniques de enllaunat apropiades per prevenir el botulisme. Recordi que aquesta malaltia no canvia ni el gust, ni l'olor, ni el color al menjar contaminat.
 • S'ha de refrigerar la carn al més aviat possible i congelar les aus si no s’utilitzaran en 1 o 2 dies.
 • Els aliments sobrants s'han de refrigerar durant les dues hores següents.
 • Els aliments s'han de mantenir sempre congelats fins que estiguin llestos per a la seva preparació. No s’ha de trencar la cadena de fred; si això succeís, llenci’ls.
 • Mantingui la nevera regulada a 4 ºC i el congelador a -17 ºC o menys.
 • Refrigeri oportunament qualsevol aliment que no es vagi a menjar.

 

SI VIATJA O MENJA FORA DE CASA

 • Vagi amb compte amb les amanides, bufets, venedors de carrer, menjars informals i menjars preparats.
 • Utilitzi només amaniments, compotes i salses que vinguin en paquets d'una sola porció.
 • NO mengi verdures crues ni fruites sense pelar, si no hi té plena confiança.
 • Si desconeix si l'aigua de l'aixeta és potable, eviti beure-la o bulli primer l'aigua abans de consumir-la o convertir-la en gel.
 • Mengi només aliments ben calents, amb bon aspecte i acabats de fer.

 Fonts:

1 “Alimentos Fuera de Peligro”; “DuPont HL. Approach to the Patient with Suspected Enteric Infection. A: Goldman L, Schafer AI, Eds. Cecil Medicine. 24th Ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011: chap 291”; “Enfermedades de Transmisión Alimentaria”; “Giannella RA. Infectious Enteritis and Proctocolitis Andbacterial Food Poisoning. A: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, Eds. Sleisenger & Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease. 9th Ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2010: chap 107.”; “Prevención de la Intoxicación Alimentaria: MedlinePlus Enciclopedia Médica”; “Seguridad con los Alimentos: MedlinePlus Enciclopedia Médica”; “Semrad CE. Approach to the Patient with Diarrhea and malabsorption. A: Goldman L, Schafer AI, Eds. Cecil Medicine. 24th Ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011: chap142.”

La llegada del verano, no sólo viene acompañada del calor y del sol, también conlleva la rápida descomposición / contaminación de los alimentos, y, con ello, las posibles intoxicaciones alimentarias. Los alimentos se pueden contaminar de diversas maneras, por tanto, la preparación y el manejo apropiado reducen notablemente los riesgos de contraer una enfermedad por intoxicación alimentaria.

Todos los alimentos están en riesgo de ser contaminados. Entre los que presentan más riesgo están: las carnes rojas y aves de corral, huevos y derivados (mayonesa), quesos, productos lácteos, verduras crudas y pescados o mariscos crudos.

Los síntomas de la enfermedad causada por intoxicación con alimentos varían, aunque los gastrointestinales son los más frecuentes, aunque no los únicos (fiebre, dolor muscular, decaimiento y dolor de cabeza), y puede llegar a ser grave y potencialmente mortal, especialmente en niños pequeños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con un sistema inmune (las defensas) debilidad.

 

COMO PREVENIR-LAS?

 

 • Se deben lavar y enjuagar bien las manos antes y después de manipular cualquier alimento.
 • Se deben lavar y enjuagar bien las manos después de ir al baño o cambiar pañales.
 • Se deben lavar y enjuagar bien las manos después de tener contacto con animales.
 • Se deben lavar todos los utensilios y tablas para cortar con agua caliente y jabón después de preparar cada alimento y antes de pasar al alimento siguiente.
 • Si las manos tienen cortes o lesiones, se debe usar guantes.
 • Los alimentos también se pueden contaminar antes de comprarlos. Siempre corroborar la fecha de caducidad y que los empaquetados estén íntegros.
 • Evitar comprar latas que presenten abolladuras y aquellos alimentos que tengan un olor o sabor o color inusual.

 

SUGERENCIAS PARA COCINAR O PREPARAR ALIMENTOS

 • Lávese cuidadosamente las manos antes de preparar o servir alimentos.
 • Cocine los huevos hasta que estén sólidos, no demasiado blandos. Si los cocina con la cáscara, asegúrese de que les ha lavado con agua y jabón, o cuini’ls solos, ya que podrían estar contaminados con salmonela. 
 • NO coma carne picada, pollo, huevos ni pescado crudos.
 • Asegúrese de que las carnes estén correctamente cocidas. Cocinar los huevos hasta que la clara y la yema se endurezcan. El pescado debe ser opaco y sus escamas deben salir con facilidad. Las carnes rojas y las aves de corral deben alcanzar una temperatura interna entre 160º y 180º, respectivamente.
 • Lave bien las frutas y verduras antes de comerlas.
 • Recaliente las comidas a menos 74 ºC.
 • Si está cuidando niños pequeños, lávese las manos con frecuencia y rechace los pañales con cuidado, de modo que las bacterias no se propaguen a las superficies de los alimentos.
 • Usar sólo platos y utensilios limpios.

 

SUGERENCIAS PARA ALMACENAR ALIMENTOS

 • NO ponga carne o pescado cocidos en el mismo plato o recipiente que contenía la carne o el pescado crudos, a menos que el recipiente haya sido bien lavado.
 • Si envasa sus propios alimentos en casa, asegúrese de seguir las técnicas de enlatado apropiadas para prevenir el botulismo. Recuerde que esta enfermedad no cambia ni el sabor, ni olor, ni el color al comida contaminada.
 • Se debe refrigerar la carne lo antes posible y congelar las aves si no se utilizarán en 1 o 2 días.
 • Los alimentos sobrantes deben refrigerarse durante las dos horas siguientes.
 • Los alimentos deben mantenerse siempre congelados hasta que estén listos para su preparación. No se debe romper la cadena de frío; si esto sucediera, tírelo.
 • Mantenga la nevera regulada a 4 ºC y el congelador a -17 ºC o menos.
 • Refrigerio oportunamente cualquier alimento que no se vaya a comer.

 

SI VIAJA O COME FUERA DE CASA

 • Tenga cuidado con las ensaladas, bufetes, vendedores callejeros, comidas informales y comidas preparadas.
 • Utilice sólo aderezos, compotas y salsas que vengan en paquetes de una sola porción.
 • NO coma verduras crudas ni frutas sin pelar, si no tiene plena confianza.
 • Si desconoce si el agua del grifo es potable, evite beberla o hierva primero el agua antes de consumirla o convertirla en hielo.
 • Coma sólo alimentos bien calientes, con buen aspecto y recién hechos.

 Fuentes:

1 “Alimentos Fuera de Peligro”; “DuPont HL. Approach to the Patient with Suspected entérica Infection. A: Goldman L, Schafer AI, Eds. Cecil Medicine. 24th Ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011: chap 291 “; “Enfermedades de Transmisión Alimentaria”; “Giannella RA. Infectious Enteritis and Proctocolitis Andbacterial Food Poisoning. A: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, Eds. Sleisenger & Fordtran s Gastrointestinal and Liver Disease. 9th Ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2010: chap 107. “; “Prevención de la intoxicaciones alimentarias: MedlinePlus Enciclopedia Médica”; “Seguridad con los Alimentos: MedlinePlus Enciclopedia Médica”; “Semrad CE. Approach to the Patient with diarrhea and malabsorption. A: Goldman L, Schafer AI, Eds. Cecil Medicine. 24th Ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011: chap142. “

La llegada del verano, no sólo viene acompañada del calor y del sol, también conlleva la rápida descomposición / contaminación de los alimentos, y, con ello, las posibles intoxicaciones alimentarias. Los alimentos se pueden contaminar de diversas maneras, por tanto, la preparación y el manejo apropiado reducen notablemente los riesgos de contraer una enfermedad por intoxicación alimentaria.

Todos los alimentos están en riesgo de ser contaminados. Entre los que presentan más riesgo están: las carnes rojas y aves de corral, huevos y derivados (mayonesa), quesos, productos lácteos, verduras crudas y pescados o mariscos crudos.

Los síntomas de la enfermedad causada por intoxicación con alimentos varían, aunque los gastrointestinales son los más frecuentes, aunque no los únicos (fiebre, dolor muscular, decaimiento y dolor de cabeza), y puede llegar a ser grave y potencialmente mortal, especialmente en niños pequeños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con un sistema inmune (las defensas) debilidad.

 

COMO PREVENIR-LAS?

 

 • Se deben lavar y enjuagar bien las manos antes y después de manipular cualquier alimento.
 • Se deben lavar y enjuagar bien las manos después de ir al baño o cambiar pañales.
 • Se deben lavar y enjuagar bien las manos después de tener contacto con animales.
 • Se deben lavar todos los utensilios y tablas para cortar con agua caliente y jabón después de preparar cada alimento y antes de pasar al alimento siguiente.
 • Si las manos tienen cortes o lesiones, se debe usar guantes.
 • Los alimentos también se pueden contaminar antes de comprarlos. Siempre corroborar la fecha de caducidad y que los empaquetados estén íntegros.
 • Evitar comprar latas que presenten abolladuras y aquellos alimentos que tengan un olor o sabor o color inusual.

 

SUGERENCIAS PARA COCINAR O PREPARAR ALIMENTOS

 • Lávese cuidadosamente las manos antes de preparar o servir alimentos.
 • Cocine los huevos hasta que estén sólidos, no demasiado blandos. Si los cocina con la cáscara, asegúrese de que les ha lavado con agua y jabón, o cuini’ls solos, ya que podrían estar contaminados con salmonela.
 • NO coma carne picada, pollo, huevos ni pescado crudos.
 • Asegúrese de que las carnes estén correctamente cocidas. Cocinar los huevos hasta que la clara y la yema se endurezcan. El pescado debe ser opaco y sus escamas deben salir con facilidad. Las carnes rojas y las aves de corral deben alcanzar una temperatura interna entre 160º y 180º, respectivamente.
 • Lave bien las frutas y verduras antes de comerlas.
 • Recaliente las comidas a menos 74 ºC.
 • Si está cuidando niños pequeños, lávese las manos con frecuencia y rechace los pañales con cuidado, de modo que las bacterias no se propaguen a las superficies de los alimentos.
 • Usar sólo platos y utensilios limpios.

 

SUGERENCIAS PARA ALMACENAR ALIMENTOS

 • NO ponga carne o pescado cocidos en el mismo plato o recipiente que contenía la carne o el pescado crudos, a menos que el recipiente haya sido bien lavado.
 • Si envasa sus propios alimentos en casa, asegúrese de seguir las técnicas de enlatado apropiadas para prevenir el botulismo. Recuerde que esta enfermedad no cambia ni el sabor, ni olor, ni el color al comida contaminada.
 • Se debe refrigerar la carne lo antes posible y congelar las aves si no se utilizarán en 1 o 2 días.
 • Los alimentos sobrantes deben refrigerarse durante las dos horas siguientes.
 • Los alimentos deben mantenerse siempre congelados hasta que estén listos para su preparación. No se debe romper la cadena de frío; si esto sucediera, tírelo.
 • Mantenga la nevera regulada a 4 ºC y el congelador a -17 ºC o menos.
 • Refrigerio oportunamente cualquier alimento que no se vaya a comer.

 

SI VIAJA O COME FUERA DE CASA

 • Tenga cuidado con las ensaladas, bufetes, vendedores callejeros, comidas informales y comidas preparadas.
 • Utilice sólo aderezos, compotas y salsas que vengan en paquetes de una sola porción.
 • NO coma verduras crudas ni frutas sin pelar, si no tiene plena confianza.
 • Si desconoce si el agua del grifo es potable, evite beberla o hierva primero el agua antes de consumirla o convertirla en hielo.
 • Coma sólo alimentos bien calientes, con buen aspecto y recién hechos.

Fuentes:

1 “Alimentos Fuera de Peligro”; “DuPont HL. Approach to the Patient with Suspected entérica Infection. A: Goldman L, Schafer AI, Eds. Cecil Medicine. 24th Ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011: chap 291 “; “Enfermedades de Transmisión Alimentaria”; “Giannella RA. Infectious Enteritis and Proctocolitis Andbacterial Food Poisoning. A: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, Eds. Sleisenger & Fordtran s Gastrointestinal and Liver Disease. 9th Ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2010: chap 107. “; “Prevención de la intoxicaciones alimentarias: MedlinePlus Enciclopedia Médica”; “Seguridad con los Alimentos: MedlinePlus Enciclopedia Médica”; “Semrad CE. Approach to the Patient with diarrhea and malabsorption. A: Goldman L, Schafer AI, Eds. Cecil Medicine. 24th Ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011: chap142.