• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Les infeccions respiratòries

Les infeccions respiratòries

Antoni Salvà
Una altre vegada abordem, en aquesta pàgina web, el tema de les infeccions respiratòries que, si bé ens poden afectar tot l’any, són molt més freqüents durant les estacions fredes, la tardor i l’hivern. La persistència de la pandèmia de la COVID-19, en el moment que també es produeixen altres quadres infecciosos de vies altes i baixes, ens ha fet pensar en la idoneïtat de repetir i comparar alguns del conceptes que hem explicat en anys anteriors.
Sovint les confonem perquè totes són malalties causades per virus amb símptomes similars, però que evolucionen en la majoria de casos de manera molt diferent. A continuació parlarem breument del refredat comú, la grip i la COVID-19, atès que ja ens hi vam referir en un article recent, quan es va actualitzar aquest web a la tardor.
El refredat comú
És una malaltia lleu que pot provocar un gran nombre de virus diferents (més de 200), entre els quals també n’hi ha de la família dels coronavirus.
Els símptomes que l’acompanyen són: mucositat i nas tapat, mal de coll i mal de cap, tos i ulls plorosos. Acostuma a començar pel nas i per la gola, i després pot baixar als bronquis. Sol donar poca febre i, normalment, no se superen els 38 ºC. Al cap d'uns quants dies es cura sense tractament. Es poden tenir entre dos i cinc refredats l'any.
S’encomana per via aèria en inhalar gotetes que provenen de la tos o els esternuts de malalts, i per contacte amb objectes contaminats.
El tractament és simptomàtic i medicaments com el paracetamol o els antihistamínics i vasoconstrictors ens ajuden a controlar-ne més els símptomes. Els antibiòtics no curen el refredat ni tampoc hi ha vacunes per combatre’l, perquè l’originen molts virus diferents.
La Grip
És una malaltia respiratòria infecciosa causada pel virus dels gèneres influença. Hi ha tres tipus de virus gripals que evolucionen constantment: l’A i el B, que causen les epidèmies de grip estacional, i el virus de la grip tipus C, que produeix infeccions més benignes i no és responsable d’epidèmies.
Els símptomes més freqüents apareixen al cap d’un o tres dies després del contacte amb el virus, i són: febre alta de més de 38 ºC, calfreds, dolors musculars a les extremitats, mal de cap, astènia i postració. També es pot manifestar amb tos seca o mal de coll. Normalment els símptomes desapareixen al cap de sis o set dies.
La grip s’encomana per via aèria en inhalar gotetes que provenen de la tos o els esternuts de malalts, i per contacte amb objectes contaminats.
El tractament és simptomàtic. Cal assegurar que es manté una bona hidratació bevent força líquids i fent repòs. S’utilitzen antitèrmics i analgèsics per abaixar la febre i calmar el dolor. Els antibiòtics no són eficaços i només se n’han d’administrar amb prescripció del metge, sempre que hi hagi una complicació per infecció bacteriana.
Si és vol reduir el risc de contagi a l’entorn més immediat, cal rentar-se les mans amb freqüència, evitar de tocar objectes que hagin estat en contacte amb la saliva del malalt (gots, plats, coberts, mocadors...) i ventilar bé els locals i habitacions.
La prevenció es fa amb la vacuna de la grip, que s’administra un cop l’any entre els mesos d’octubre i novembre. Cada any, la vacuna inclou les soques de virus amb més incidència, perquè el virus de la grip canvia o muta amb freqüència. S’aconsella que es vacunin totes les persones de 60 anys o més, i els qui tenen malalties cròniques, sobretot respiratòries. Enguany cal recalcar que és important que les persones vulnerables o de risc es vacunin contra la grip.
La COVID-19
És una infecció respiratòria que causa el virus SARS-CoV-2, un nou tipus de coronavirus que afecta els humans i s’encomana molt ràpidament. Entre els símptomes més freqüents trobem: febre, tos i sensació de manca d’aire. En alguns casos, també pot ser que perjudiqui els sentits de l’olfacte i del gust, es tinguin esgarrifances, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea o vòmits.
La majoria dels casos són lleus, i hi ha persones que no en manifesten símptomes (asimptomàtics), però en els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i, fins i tot, la mort.
La malaltia s’encomana per contacte directe amb les gotes que s’emeten amb la tos, els esternuts o quan es parla amb un malalt. L’índex de contagi depèn de la quantitat d’agents vírics a les vies respiratòries, tot i que ara s’accepta que el poden transmetre els asimptomàtics, que o bé no en tindran mai símptomes o bé encara no els han manifestat. Aquestes gotes infecten directament una altra persona pel nas, els ulls o la boca, o bé de manera indirecta en tocar-se el nas, els ulls o la boca amb les mans, després d’estar en contacte amb superfícies contaminades per les gotes. És poc probable, segons sembla, que es transmeti per les gotes que exhalem a distàncies de més de 2 metres.
No hi ha cap tractament específic contra la COVID-19. S’han fet servir alguns antivírics que han demostrat que eren eficaços en casos greus. Els antibiòtics no són útils tampoc per tractar la COVID-19, però s’han de prendre quan hi ha infeccions per bacteris, si la malaltia es complica.
Si és vol reduir el risc de contagi a l’entorn més immediat, cal seguir les recomanacions de mantenir la distància de seguretat, fer servir la màscara i rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó. Ara com ara les autoritats han recomanat d’utilitzar la màscara als espais públics tancats, i també a l’aire lliure. Així mateix, han imposat diverses restriccions de la mobilitat, amb l’objectiu de reduir el contagi i evitar el col·lapse del sistema sanitari.
Ben aviat disposarem de vacunes que permetran de reduir el risc de contagi. Les autoritats sanitàries preparen un pla que preveu la vacunació progressiva a partir del començament del 2021, que arrencarà amb la població més vulnerable, és a dir la gent gran i els malalts crònics.
Evidentment hi ha símptomes comuns a totes tres malalties. És important que les diferenciem, sobretot per poder oferir els millors tractaments en cada ocasió, i també per reduir la transmissió de la COVID-19. Per això, si es presenten símptomes com tos, febre o dificultat respiratòria, cal consultar l’equip d’atenció primària, perquè valorin la conveniència de fer el test (PCR o test d’antígens) que ha de permetre de confirmar o descartar si tenim la COVID-19.

Antoni Salvà
Otra vez abordamos, en esta página web, el tema de las infecciones respiratorias, que, si bien nos pueden afectar todo el año, son mucho más frecuentes durante las estaciones frías, el otoño y el invierno. La persistencia de la pandemia de la COVID-19, en el momento en que también se producen otros cuadros infecciosos de vías altas y bajas, nos ha hecho pensar en la idoneidad de repetir y comparar algunos de los conceptos que hemos explicado en años anteriores.
A menudo las confundimos, porque todas son enfermedades causadas por virus con síntomas similares, pero que evolucionan en la mayoría de casos de manera muy diferente. A continuación, hablaremos brevemente del resfriado común, la gripe y la COVID-19, dado que ya nos referimos a ellos en un artículo reciente, cuando se actualizó esta web en otoño.
El resfriado común
Es una enfermedad leve que puede estar provocada un gran número de virus diferentes (más de 200), entre los que también los hay de la familia de los coronavirus.
Los síntomas que lo acompañan son: mucosidad y nariz tapada, dolor de garganta y dolor de cabeza, tos y ojos llorosos. Suele empezar por la nariz y por la garganta, y luego puede bajar a los bronquios. Suele dar poca fiebre y, normalmente, no se superan los 38 ºC. Al cabo de unos días, se cura sin tratamiento. Se pueden tener entre dos y cinco resfriados al año.
Se contagia por vía aérea, al inhalar gotitas provenientes de la tos o los estornudos de enfermos, y por contacto con objetos contaminados.
El tratamiento es sintomático, y medicamentos como el paracetamol o los antihistamínicos y vasoconstrictores nos ayudan a controlar más los síntomas. Los antibióticos no curan el resfriado ni tampoco hay vacunas para combatirlo, porque la originan muchos virus diferentes.
La gripe
Es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por virus de los géneros influenza. Hay tres tipos de virus gripales que evolucionan constantemente: el A y el B, que causan las epidemias de gripe estacional, y el virus de la gripe tipo C, que produce infecciones más benignas y no es responsable de epidemias.
Los síntomas más frecuentes aparecen al cabo de uno o tres días después del contacto con el virus, y son: fiebre alta de más de 38 ºC, escalofríos, dolores musculares en las extremidades, dolor de cabeza, astenia y postración. También se puede manifestar con tos seca o dolor de garganta. Normalmente, los síntomas desaparecen al cabo de seis o siete días.
La gripe se contagia por vía aérea, al inhalar gotitas provenientes de la tos o los estornudos de enfermos, y por contacto con objetos contaminados.
El tratamiento es sintomático. Hay que asegurar que se mantiene una buena hidratación bebiendo suficientes líquidos y haciendo reposo. Se utilizan antitérmicos y analgésicos para bajar la fiebre y calmar el dolor. Los antibióticos no son eficaces, y solo se han de administrar por prescripción del médico, siempre que haya una complicación por infección bacteriana.
Si se quiere reducir el riesgo de contagio en el entorno más inmediato, es necesario lavarse las manos con frecuencia, evitar tocar objetos que hayan estado en contacto con la saliva del enfermo (vasos, platos, cubiertos, pañuelos…) y ventilar bien los locales y las habitaciones.
La prevención se hace con la vacuna de la gripe, que se administra una vez al año, entre los meses de octubre y noviembre. Cada año, la vacuna incluye las cepas de virus con más incidencia, porque el virus de la gripe cambia o muta con frecuencia. Se aconseja que se vacunen todas las personas de 60 años o más y los que tienen enfermedades crónicas, sobre todo respiratorias. Este año hay que recalcar que es importante que las personas vulnerables o de riesgo se vacunen contra la gripe.
La COVID-19
Es una infección respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos y se contagia muy rápidamente. Entre los síntomas más frecuentes, encontramos: fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos, también puede ser que perjudique a los sentidos del olfato y del gusto, se tengan escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.
La mayoría de los casos son leves, y hay personas que no manifiestan síntomas (asintomáticos), pero en los casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.
La enfermedad se contagia por contacto directo con las gotas que se emiten con la tos, los estornudos o cuando se habla con un enfermo. El índice de contagio depende de la cantidad de agentes víricos en las vías respiratorias, aunque ahora se acepta que lo pueden transmitir los asintomáticos, que, o bien no tendrán nunca síntomas, o bien aún no los han manifestado. Estas gotas infectan directamente a otra persona por la nariz, los ojos o la boca, o bien de manera indirecta al tocarse la nariz, los ojos o la boca con las manos, después de estar en contacto con superficies contaminadas por las gotas. Es poco probable, al parecer, que se transmita por las gotas que exhalamos a distancias de más de 2 metros.
No hay ningún tratamiento específico contra la COVID-19. Se han utilizado algunos antivirales que han demostrado que eran eficaces en casos graves. Los antibióticos no son útiles tampoco para tratar la COVID-19, pero se deben tomar cuando hay infecciones por bacterias, si la enfermedad se complica.
Si se quiere reducir el riesgo de contagio en el entorno más inmediato, hay que seguir las recomendaciones de mantener la distancia de seguridad, utilizar la mascarilla y lavarse a menudo las manos con agua y jabón. Por ahora, las autoridades han recomendado utilizar la mascarilla en los espacios públicos cerrados y también al aire libre. Asimismo, han impuesto varias restricciones de la movilidad, con el objetivo de reducir el contagio y evitar el colapso del sistema sanitario.
Pronto dispondremos de vacunas que permitirán reducir el riesgo de contagio. Las autoridades sanitarias preparan un plan que prevé la vacunación progresiva a partir de principios de 2021 y que arrancará con la población más vulnerable, es decir las personas mayores y los enfermos crónicos.
Evidentemente, hay síntomas comunes a las tres enfermedades. Es importante que las diferenciemos, sobre todo para poder ofrecer los mejores tratamientos en cada ocasión, y también para reducir la transmisión de la COVID-19. Por ello, si se presentan síntomas como tos, fiebre o dificultad respiratoria, se debe consultar con el equipo de atención primaria, para que valoren la conveniencia de hacer el test (PCR o test de antígenos) que debe permitir confirmar o descartar si tenemos la COVID-19.