• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
La soledat en la vellesa

La soledat en la vellesa

En aquest article, parlaré de com els canvis que actualment viuen les persones més grans de vuitanta anys a la nostra societat tenen conseqüències en el seu benestar emocional i com el sentiment de soledat no volguda afecta totes les esferes de la seva vida, i esdevé un risc d’aïllament social de primera categoria que actua de manera invisible i és de difícil detecció.

 Segons l’informe del CSIC Un perfil de las personas mayores en España, de juliol de 2013, l’esperança de vida de les persones a Espanya se situa al capdavant de la Unió Europea, amb setanta-nou anys per als homes i vuitanta-cinc anys per a les dones, la qual cosa fa que sigui un dels països amb una evolució més gran d’esperança de vida al llarg del segle XX, especialment des dels anys cinquanta.

 Per tant, la població de persones grans és cada vegada més nombrosa i, com a societat, afrontem un fenomen nou, el de no saber com actuar davant de la inversió de la piràmide poblacional que s’està produint: cada vegada augmenta més la proporció de persones grans respecte a persones joves.

 Envellir, com a societat, és un èxit, segons ens indiquen els demògrafs –com, per exemple, Julio Pérez–, però la qualitat de vida d’aquests últims anys de vida és motiu de preocupació i debat des de diferents disciplines.

 Els canvis incerts, constants i accelerats de la societat actual, tal com apunta el sociòleg i filòsof Zygmunt Bauman, tenen un gran impacte en la població de les persones grans, així com els estereotips i prejudicis envers ells, molt presents en entorns en què es valora més l’índex de consum i de productivitat laboral que les aportacions personals de persones que tenen tota una experiència de vida per explicar i compartir, i de la qual aprendre.

 En l’àmbit familiar i laboral també s’han produït molts canvis significatius en les darreres dècades, com ara les dificultats de conciliació laboral i familiar per part de moltes persones que veuen perillar el seu lloc de treball, i el canvi de les dinàmiques familiars tradicionals.

 En aquests últims anys de vida és quan es produeix cada vegada més el fenomen de la soledat no volguda per part de les persones grans. Per parlar de la soledat en les persones grans, cal distingir entre la decisió voluntària d’una persona de viure sola o de realitzar activitats sola, i el sentiment negatiu associat a la falta de relacions socials i suport emocional.

 La crisi econòmica soferta als països occidentals des de 2008 ha fet modificar, entre d’altres, les polítiques relatives a les situacions de dependència, salut, habitatge i pensions, àmbits amb cadascun dels quals estan relacionades les persones més grans de vuitanta anys. Tots aquests canvis han tingut incidència en el benestar i tranquil·litat de les persones grans.

 Per aclarir el concepte de soledat, la psicòloga Lourdes Bermejo ens la descriu així: “La soledat és una experiència subjectiva que es produeix quan no estem satisfets o quan les nostres relacions no són suficients o no són com esperaríem que fossin” (2005). Per tant, la soledat és un sentiment subjectiu que té impacte en la percepció de vida de les persones grans, en les seves relacions, la seva autoestima i la seva qualitat de vida. Així doncs, hem de tenir present que l’impacte d’aquest sentiment negatiu afecta totes les esferes de la persona gran.

 Els sentiments negatius associats a la falta de relacions socials, la baixa percepció respecte a un mateix i respecte a la vida, i la subjectivitat de sentir-se sol –estant acompanyat o no– es fan més invisibles i s’agreugen en el context de crisi.

 Podem distingir entre quatre tipus de soledat, segons l’escala Este-R de la Universitat de Granada (2009):

 –        Soledat familiar: es produeix quan hi ha una manca de suport de la família o quan el suport no és percebut per la persona gran com a idoni. Per tant, es pot donar tant si la persona gran no té família com si en té però la valoració que en fa no és l’òptima per a ella.

 –        Soledat conjugal: es dóna quan hi ha una absència de sentiment d’amor en la parella, perquè la relació no és adequada o per la pèrdua de la parella. Aquest últim fet esdevé un moment vital de molta importància en la darrera etapa de la vida, per l’impacte emocional que això suposa i la gran dificultat de viure amb l’absència de l’ésser estimat.

 –        Soledat social: es produeix quan hi ha carències en les interaccions de les relacions socials de la persona gran. Sovint es poden produir reaccions de retraïment per part de les persones grans que són conseqüència de les seves valoracions.

 –        Crisi existencial: és causada per un conflicte en la autopercepció de la persona. Quan la persona gran pensa o sent que no val la pena continuar vivint o que no hi troba el sentit. Es produeix sovint quan hi ha hagut una pèrdua important, sigui d’autonomia, de salut o bé la pèrdua d’un ésser estimat.

 Les conseqüències de la soledat s’estenen a totes les classes socials, i, amb la crisi, s’hi afegeix la càrrega de la intranquil·litat viscuda per part de les persones grans perquè s’augura per a les generacions posteriors una qualitat de vida pitjor que la de les persones grans actuals.

 Ja hi ha estudis que demostren la incidència negativa del sentiment de soledat no volguda en l’àmbit de la salut, concretament els que relacionen de manera directa soledat i malaltia. En un estudi de la Universitat de Chicago, Louise Hawkley demostrava que el dolor social de no sentir-se escoltat o integrat dins de la societat provoca efectes nocius, com ara l’augment de risc de patir malalties coronàries i cardiovasculars, o fins i tot l’afectació dels sistemes neuroendocrí i immunològic.

 Des del punt de vista econòmic, ens trobem davant d’una pobresa emergent, tal com ens assenyala Álvaro Uribe en el seu informe de pobresa al Congrés (2009), que situa les persones grans com a diana d’estafes i d’abusos, la qual cosa fa que molt sovint sentin desconfiança del seu entorn, dificulta més la relació amb els altres i pot provocar tendència a aïllar-se.

 Podem dir que el problema de la soledat no volguda en les persones grans de la nostra societat és un símptoma del model de societat que tenim. Des d’Amics de la Gent Gran, lluitem contra la soledat de les persones grans amb l’objectiu que s’aconsegueixi una societat amiga de la gent gran que defensi un projecte de vida i mort dignes, amb amor i companyia.

 Albert Quiles Martínez

Director d’Acció Social d’Amics de la Gent Gran

www.amicsdelagentgran.org

En este artículo, hablaré de cómo los cambios que actualmente viven las personas mayores de ochenta años en nuestra sociedad tienen consecuencias en su bienestar emocional y como el sentimiento de soledad no deseada afecta a todas las esferas de su vida, y se convierte en un riesgo de aislamiento social de primera categoría que actúa de manera invisible y es de difícil detección.

 Según el informe del CSIC  Un perfil de las personas mayores en España , de julio de 2013, la esperanza de vida de las personas en España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea, con setenta y nueve años para los hombres y ochenta cinco años para las mujeres, lo que hace que sea uno de los países con una evolución mayor de esperanza de vida a lo largo del siglo XX, especialmente desde los años cincuenta.

 Por lo tanto, la población de personas mayores es cada vez más numerosa y, como sociedad, afrontamos un fenómeno nuevo, el de no saber cómo actuar ante la inversión de la pirámide poblacional que se está produciendo: cada vez aumenta más la proporción de personas mayores respecto a personas jóvenes.

 Envejecer, como sociedad, es un éxito, según nos indican los demógrafos -como, por ejemplo, Julio Pérez, pero la calidad de vida de estos últimos años de vida es motivo de preocupación y debate desde diferentes disciplinas.

 Los cambios inciertos, constantes y acelerados de la sociedad actual, como apunta el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, tienen un gran impacto en la población de las personas mayores, así como los estereotipos y prejuicios hacia ellos, muy presentes en entornos en los que se valora más el índice de consumo y de productividad laboral que las aportaciones personales de personas que tienen toda una experiencia de vida para explicar y compartir, y de la que aprender.

 En el ámbito familiar y laboral también se han producido muchos cambios significativos en las últimas décadas, como las dificultades de conciliación laboral y familiar por parte de muchas personas que ven peligrar su puesto de trabajo, y el cambio de las dinámicas familiares tradicionales.

 En estos últimos años de vida es cuando se produce cada vez más el fenómeno de la soledad no deseada por parte de las personas mayores. Para hablar de la soledad en las personas mayores, hay que distinguir entre la decisión voluntaria de una persona de vivir sola o de realizar actividades sola, y el sentimiento negativo asociado a la falta de relaciones sociales y apoyo emocional.

 La crisis económica sufrida en los países occidentales desde 2008 ha hecho modificar, entre otras, las políticas relativas a las situaciones de dependencia, salud, vivienda y pensiones, ámbitos con cada uno de los cuales están relacionadas las personas mayores de ochenta años. Todos estos cambios han tenido incidencia en el bienestar y tranquilidad de las personas mayores.

 Para aclarar el concepto de  soledad , la psicóloga Lourdes Bermejo nos la describe así: “La soledad es una experiencia subjetiva que se produce cuando no estamos satisfechos o cuando nuestras relaciones no son suficientes o no son como esperaríamos que fueran” (2005). Por lo tanto, la soledad es un sentimiento subjetivo que tiene impacto en la percepción de vida de las personas mayores, en sus relaciones, su autoestima y su calidad de vida. Así pues, debemos tener presente que el impacto de este sentimiento negativo afecta a todas las esferas de la persona mayor.

 Los sentimientos negativos asociados a la falta de relaciones sociales, la baja percepción respecto a uno mismo y respeto a la vida, y la subjetividad de sentirse solo -estando acompañado o no se hacen más invisibles y se agravan en el contexto de crisis.

 Podemos distinguir entre cuatro tipos de soledad, según la escala Este-R de la Universidad de Granada (2009):

 – Soledad familiar: se produce cuando hay una falta de apoyo de la familia o cuando el soporte no es percibido por la persona mayor como idóneo. Por lo tanto, se puede dar tanto si la persona mayor no tiene familia como si tiene pero la valoración que hace no es la óptima para ella.

 – Soledad conyugal: se da cuando hay una ausencia de sentimiento de amor en la pareja, porque la relación no es adecuada o por la pérdida de la pareja. Este último hecho se convierte en un momento vital de mucha importancia en la última etapa de la vida, por el impacto emocional que ello supone y la gran dificultad de vivir con la ausencia del ser querido.

 – Soledad social: se produce cuando hay carencias en las interacciones de las relaciones sociales de la persona mayor. A menudo se pueden producir reacciones de retraimiento por parte de las personas mayores que son consecuencia de sus valoraciones.

 – Crisis existencial: es causada por un conflicto en la autopercepción de la persona. Cuando la persona mayor piensa o siente que no vale la pena seguir viviendo o que no encuentra el sentido. Se produce a menudo cuando ha habido una pérdida importante, sea de autonomía, de salud o bien la pérdida de un ser querido.

 Las consecuencias de la soledad se extienden a todas las clases sociales, y, con la crisis, se añade la carga de la intranquilidad vivida por parte de las personas mayores para que se augura para las generaciones posteriores una calidad de vida peor que la de las personas mayores actuales.

 Ya hay estudios que demuestran la incidencia negativa del sentimiento de soledad no querida en el ámbito de la salud, concretamente los que relacionan de manera directa soledad y enfermedad. En un estudio de la Universidad de Chicago, Louise Hawkley demostraba que el dolor social de no sentirse escuchado o integrado dentro de la sociedad provoca efectos nocivos, tales como el aumento de riesgo de padecer enfermedades coronarias y cardiovasculares, o incluso la afectación de los sistemas neuroendocrino e inmunológico.

 Desde el punto de vista económico, nos encontramos ante una pobreza emergente, tal como nos señala Álvaro Uribe en su informe de pobreza en el Congreso (2009), que sitúa las personas mayores como diana de estafas y de abusos, lo cual hace que muy a menudo sientan desconfianza de su entorno, dificulta más la relación con los demás y puede provocar tendencia a aislarse.

 Podemos decir que el problema de la soledad no deseada en las personas mayores de nuestra sociedad es un síntoma del modelo de sociedad que tenemos. Desde Amigos de los Mayores, luchamos contra la soledad de las personas mayores con el objetivo de que se logre una sociedad amiga de las personas mayores que defienda un proyecto de vida y muerte dignas, con amor y compañía.

 Albert Quiles Martínez

Director de Acción Social de Amigos de los Mayores

Www.amicsdelagentgran.org