• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
La sarcopènia: la pèrdua de força i massa muscular amb els anys

La sarcopènia: la pèrdua de força i massa muscular amb els anys

Què és la sarcopènia?

La sarcopènia és un concepte que en els últims anys s’ha anat debatent i investigant cada vegada més, sobretot en relació amb la fragilitat de les persones grans. Així doncs, val la pena començar definint la fragilitat abans d’entrar en la sarcopènia.

 

La fragilitat és un estat d’alta vulnerabilitat de les persones grans que comporta un risc més gran de resultats desfavorables sobre la seva salut, com poden ser la discapacitat, la pèrdua d’autonomia, les caigudes, les hospitalitzacions, la institucionalització en una residencia i la mort. Els criteris més utilitzats són els que va proposar Linda Fried l’any 2001, que avaluen pèrdua de pes, debilitat muscular, fatiga, lentitud de la marxa i baix nivell d’activitat física. L’interès per la fragilitat se centra en la seva detecció precoç per intervenir-hi amb la finalitat d’aturar o alentir el procés de discapacitat i la resta d’efectes adversos associats a l’edat per tal d’aconseguir un envelliment més saludable.

 

La sarcopènia s’ha definit com la pèrdua de massa muscular i de la força que es produeix amb l’edat avançada. No obstant això, fins fa poc, no hi ha hagut una definició àmpliament acceptada de la sarcopènia que permetés fer-ne un ús consensuat en la investigació i la pràctica clíniques.

 

Tant el Grup de Treball Europeu sobre la Sarcopènia en la Gent Gran (EWGSOP) com el Grup Internacional de Treball sobre la Sarcopènia (IWG) han proposat definicions consensuades sobre els criteris diagnòstics que estan permetent avançar en la recerca sobre la sarcopènia. Especialment, hi ha un gran interès a poder detectar-la per tal d’intervenir-hi de manera adequada i preveure els efectes adversos de salut als quals està associada, com és ara la discapacitat.

 

L’EWGSOP defineix la sarcopènia com “una síndrome que es caracteritza per la pèrdua progressiva i generalitzada de la massa i força muscular esquelètica amb un risc de resultats adversos com la discapacitat física, la mala qualitat de la vida i la mort”. Aquest grup proposa diagnosticar-la mitjançant els criteris de massa muscular baixa i de funció muscular baixa (a causa de força baixa i/o de rendiment físic baix).

 

L’IWG entén la sarcopènia com la “pèrdua associada amb l’edat de la massa muscular esquelètica i de la funció”. Aquest grup va proposar un diagnòstic basat en una massa muscular baixa lliure de greix a tot el cos o a nivell apendicular, acompanyada d’un funcionament físic baix. Com podeu veure, es tracta de definicions molt semblants amb matisos diferents.

 

Fins ara, la major part dels estudis de prevalença i d’intervenció han utilitzat diverses definicions de sarcopènia que ja no són actuals (per exemple, basades només en la disminució de la massa muscular), de manera que els resultats no acaben de ser fiables. No obstant això, s’espera que la implementació de les noves definicions faci possible definir el curs natural d’aquesta condició i determinar quins tractaments són eficaços.

 

Tot i que les intervencions d’exercicis i nutrició han demostrat eficàcia per al tractament de diferents condicions, com són la fragilitat i les caigudes, en diverses poblacions d’adults i de persones grans, els efectes d’aquestes intervencions en persones amb sarcopènia han rebut menys atenció.

 

Com és de freqüent la sarcopènia?

Una revisió sistemàtica d’aquest 2014 a càrrec de Cruz Jentoft ha mostrat que la prevalença de la sarcopènia varia a escala regional i en relació amb l’edat: entre l’1% i el 29% en les persones que viuen a la comunitat, entre el 14% i el 33% en les persones que viuen en residència; i el 10% en les persones hospitalitzades per un problema agut.

 

Què podem fer contra la sarcopènia?

La mateixa revisió que hem citat ha trobat indicis de qualitat moderada que suggereixen que les intervencions d’exercici milloren la força muscular i el rendiment físic. Pel que fa a les intervencions nutricionals, els resultats no són concloents a causa del baix nombre d’estudis i de dissenys heterogenis. Els suplements d’aminoàcids essencials, incloent-hi leucina i àcid β-hidroxi-β-metilbutíric (HMB), mostren alguns dels efectes en la millora dels paràmetres de massa i funció muscular. Els suplements de proteïnes no han mostrat beneficis consistents en la massa i en la funció musculars.

 

Què podem concloure sobre la sarcopènia?

Així doncs, sembla que la prevalença de la sarcopènia és rellevant en la majoria dels pacients geriàtrics. Calen estudis ben dissenyats que avaluïn les intervencions d’exercicis i/o nutricionals per tal de poder desenvolupar pautes de tractament. Cal que els professionals sanitaris detectin la sarcopènia tant en els entorns comunitaris com en institucions geriàtriques i hospitalàries, seguint un diagnòstic basat en la massa muscular i la funció muscular. A les persones a qui se’ls detecta sarcopènia, se’ls hauria de recomanar exercici de resistència supervisat. Els aminoàcids essencials amb leucina i HMB poden millorar els resultats musculars.

 

Laura Coll i Planas

Cap de l’àrea de recerca en salut i envelliment de la Fundació Salut i Envelliment UAB

 

Cruz Jentoft, A., et al. “Prevalence of and interventions for sarcopenia in ageing adults: a systematic review. Report of the International Sarcopenia Initiative (EWGSOP and IWGS)”.Age Ageing, novembre 2014, 43(6): 748-759 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4204661/).

 

Salvà, Antoni; Coll, Laura; Rojano, Xavier. “La fragilitat en les persones grans”. Aloma 2012, 30: 27-33 (http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/146).

¿Qué es la sarcopenia?

La sarcopenia es un concepto que en los últimos años se ha ido debatiendo e investigando cada vez más, sobre todo en relación con la fragilidad de las personas mayores. Así pues, vale la pena comenzar definiendo la fragilidad antes de entrar en la sarcopenia.

 

La  fragilidad  es un estado de alta vulnerabilidad de las personas mayores que conlleva un mayor riesgo de resultados desfavorables sobre su salud, como pueden ser la discapacidad, la pérdida de autonomía, las caídas, las hospitalizaciones, la institucionalización en una residencia y la muerte. Los criterios más utilizados son los que propuso Linda Fried en 2001, que evalúan pérdida de peso, debilidad muscular, fatiga, lentitud de la marcha y bajo nivel de actividad física. El interés por la fragilidad se centra en su detección precoz para intervenir con el fin de detener o ralentizar el proceso de discapacidad y el resto de efectos adversos asociados a la edad para conseguir un envejecimiento más saludable .

 

La  sarcopenia  se ha definido como la pérdida de masa muscular y de la fuerza que se produce con la edad avanzada. Sin embargo, hasta hace poco, no ha habido una definición ampliamente aceptada de la sarcopenia que permitiera hacer un uso consensuado en la investigación y la práctica clínicas.

 

Tanto el Grupo de Trabajo Europeo sobre la Sarcopenia en la Tercera Edad (EWGSOP) como el Grupo Internacional de Trabajo sobre la Sarcopenia (IWG) han propuesto definiciones consensuadas sobre los criterios diagnósticos que están permitiendo avanzar en la investigación sobre la sarcopenia. Especialmente, hay un gran interés en poder detectarla con el fin de intervenir de manera adecuada y prever los efectos adversos de salud a los que está asociada, como es la discapacidad.

 

El EWGSOP define la sarcopenia como “un síndrome que se caracteriza por la pérdida progresiva y generalizada de la masa y fuerza muscular esquelética con un riesgo de resultados adversos como la discapacidad física, la mala calidad de la vida y la muerte”. Este grupo propone diagnosticarla mediante los criterios de masa muscular baja y de función muscular baja (a causa de fuerza baja y / o de rendimiento físico bajo).

 

El IWG entiende la sarcopenia como la “pérdida asociada con la edad de la masa muscular esquelética y de la función”. Este grupo propuso un diagnóstico basado en una masa muscular baja libre de grasa en todo el cuerpo oa nivel apendicular, acompañada de un funcionamiento físico bajo. Como puede ver, se trata de definiciones muy similares con matices diferentes.

 

Hasta ahora, la mayor parte de los estudios de prevalencia y de intervención han utilizado diversas definiciones de sarcopenia que ya no son actuales (por ejemplo, basadas sólo en la disminución de la masa muscular), por lo que los resultados no acaban de ser fiables . Sin embargo, se espera que la implementación de las nuevas definiciones haga posible definir el curso natural de esta condición y determinar qué tratamientos son eficaces.

 

Aunque las intervenciones de ejercicios y nutrición han demostrado eficacia para el tratamiento de diferentes condiciones, como son la fragilidad y las caídas, en varias poblaciones de adultos y de personas mayores, los efectos de estas intervenciones en personas con sarcopenia han recibido menos atención.

 

Como es de frecuente la sarcopenia?

Una revisión sistemática de este 2014 a cargo de Cruz Jentoft ha mostrado que la prevalencia de la sarcopenia varía a nivel regional y en relación con la edad: entre el 1% y el 29% en las personas que viven en la comunidad, entre el 14% y el 33% en las personas que viven en residencia; y el 10% en las personas hospitalizadas por un problema agudo.

 

¿Qué podemos hacer contra la sarcopenia?

La misma revisión que hemos citado ha encontrado indicios de calidad moderada que sugieren que las intervenciones de ejercicio mejoran la fuerza muscular y el rendimiento físico. En cuanto a las intervenciones nutricionales, los resultados no son concluyentes debido al bajo número de estudios y de diseños heterogéneos. Los suplementos de aminoácidos esenciales, incluyendo leucina y ácido β-hidroxi-β-metilbutíric (HMB), muestran algunos de los efectos en la mejora de los parámetros de masa y función muscular. Los suplementos de proteínas no han mostrado beneficios consistentes en la masa y en la función musculares.

 

¿Qué podemos concluir sobre la sarcopenia?

Así pues, parece que la prevalencia de la sarcopenia es relevante en la mayoría de los pacientes geriátricos. Se necesitan estudios bien diseñados que evalúen las intervenciones de ejercicios y / o nutricionales para poder desarrollar pautas de tratamiento. Es necesario que los profesionales sanitarios detecten la sarcopenia tanto en los entornos comunitarios como en instituciones geriátricas y hospitalarias, siguiendo un diagnóstico basado en la masa muscular y la función muscular. A las personas a las que se les detecta sarcopenia, se les debería recomendar ejercicio de resistencia supervisado. Los aminoácidos esenciales con leucina y HMB pueden mejorar los resultados musculares.

 

Laura Coll i Planas

Jefe del área de investigación en salud y envejecimiento de la Fundación Salud y Envejecimiento UAB

 

Cruz Jentoft, A.,  et al . “Prevalence of and Interventions for sarcopenia in ageing adultos: a systematic review. Report of the International sarcopenia Initiative (EWGSOP and IWGS) “. Age Ageing , Noviembre 2014, 43 (6): 748-759 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4204661/).

 

Salvá, Antoni; Coll, Laura; Rojano, Xavier. “La fragilidad en las personas mayores”. Aloma  2012, 30: 27-33 (http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/146).