• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
La jubilació també és una etapa productiva

La jubilació també és una etapa productiva

Escric aquestes línies sense cap més pretensió que poder compartir algunes reflexions personals relacionades amb la jubilació, una nova etapa vital a què em vaig incorporar ara fa una mica més d’un any.

L’he començat amb el ple convenciment que no hi ha fórmules màgiques sobre com afrontar-la. Agraeixo els consells benintencionats de persones que intenten edulcorar una realitat que cal que digui que per mi no té res d’amarg, i he de confessar que no m’he llegit cap llibre ni manual d’autoajuda sobre què fer a partir d’ara. He tingut la immensa sort de poder gaudir de la companyia de familiars que van viure molts anys ─ben cert que en un context molt diferent a l’actual─, als quals la vida els va premiar amb un bon nivell de salut física i mental, i que tenien una actitud molt participativa en l’àmbit familiar i social. Un dels consells que ha quedat gravat en el meu marc mental des de la infància era el repetia sovint el meu avi: «Noi, en aquesta vida escolta a tothom però, finalment, fes allò que et sembli sense fer mal a ningú». És un consell fantàstic i un veritable elogi de l’autonomia personal, absolutament aplicable a la jubilació i que conjura el perill d’associar-la a una actitud de retirada social i d’etapa vinculada a la improductivitat.

No negaré que, amb el pas dels anys, tots anem pagant uns peatges que ens fan recordar que ja no som integralment joves, una evidència que no ha d’implicar que quan ens jubilem deixem de ser «útils». Cal tenir molt present que allò que més ens pot deteriorar són les renúncies precipitades i no fonamentades, renúncies que massa sovint es nodreixen d’un marc pejoratiu del pensament social en relació amb la jubilació i no, com hauria de ser, de conviccions i percepcions personals. Deixar de treballar no vol dir deixar de ser productiu. S’és útil a la societat i a un mateix de moltes maneres. No sempre el més productiu és qui més factura. Molts elements, aparentment intangibles, aporten un capital immens que no es quantifica materialment, però que si en prescindíssim entraríem en una profunda crisis social i personal. Aquesta parcel·la de la productivitat, sovint no reconeguda, va a càrrec de moltes persones anònimes que a diari practiquen el bé amb les seves conductes quotidianes. Seguint amb les vivències de l’esfera personal, he de dir que conec moltes persones jubilades que són molt més productives que improductives. La immensa majoria, cadascuna des de les seves possibilitats, hi aporten coses. Moltes fan d’avis o àvies, altres fan voluntariat, mentoria, treballen a temps parcial, aconsellen, acompanyen, continuen portant els seus negocis, aporten pensament i creativitat... La llista seria llarga, però queda clar que totes sumen. Aquest reconeixement que mereix la jubilació com a etapa vital plena d’oportunitats s’hauria de viure com un període orientat per nous objectius i noves expectatives, cadascú en el seu entorn personal i segons les seves preferències. Jubilar-se no vol dir girar l’últim full del manual de com viure i tancar el llibre com si, a partir d’aquest moment, només s’hagués d’esperar en lloc d’actuar.

El recordat Joan Margarit deia que «per tenir un bon envelliment has de tenir una bona maduresa». Si apliquéssim aquest pensament a la jubilació, caldria considerar, doncs, quins elements previs poden fer possible una jubilació millor en els àmbits de la salut física i emocional, sense que es puguin obviar els aspectes econòmics. Els temes físics i econòmics requereixen, sovint, algunes adaptacions. El jubilats no solem competir als Jocs Olímpics, i la jubilació sol implicar una disminució dels ingressos. Si bé aquestes realitats són innegables, l’estratègia és entendre que no sempre cal mantenir les mateixes expectatives que en anys precedents, període que ens ha de servir per anar preparant aquestes readaptacions que ens permetran viure amb plenitud, sense angoixes i decepcions, la jubilació. Per donar alguna consigna: adaptem-nos-hi des de la reflexió serena aprofitant l’experiència acumulada. La veritable felicitat sol moure’s en el terreny de la moderació, com deia Aristòtil: «La felicitat és presenta com una activitat, no com una possessió, i la virtut és un estat equidistant entre dos excessos». ¿Que potser la jubilació impedeix ser reflexiu, feliç i virtuós? Com deia la meva mare: «Això on està escrit?». I ho deia convençuda, sense haver llegir mai cap text aristotèlic. Segurament, la seva idea era hereva del pensament del seu pare, el qual, amb més de 90 anys, tenia molt clar que calia ser una persona autònoma per gaudir d’un confort emocional que no el feia més ric, però sí més feliç. La jubilació ens canvia les circumstàncies, però no hauria de canviar les essències de la persona.

 

Jaume Serra Farró

Escribo estas líneas sin otra pretensión que poder compartir algunas reflexiones personales relacionadas con la jubilación, una nueva etapa vital a la que me incorporé hace algo más de un año.

La he empezado con el pleno convencimiento de que no hay fórmulas mágicas sobre cómo afrontarla. Agradezco los consejos bienintencionados de personas que intentan edulcorar una realidad que he de decir que para mí no tiene nada de amargo, y debo confesar que no he leído ningún libro ni manual de autoayuda sobre qué hacer a partir de ahora. He tenido la inmensa suerte de poder disfrutar de la compañía de familiares que vivieron muchos años ─ cierto que en un contexto muy diferente al actual─, a los que la vida premió con un buen nivel de salud física y mental, y que tenían una actitud muy participativa en el ámbito familiar y social. Uno de los consejos que ha quedado grabado en mi marco mental desde la infancia era el que solía repetir mi abuelo: «Chico, en esta vida escucha a todo el mundo pero, finalmente, haz lo que te parezca sin hacer daño a nadie». Es un consejo fantástico y un verdadero elogio de la autonomía personal, absolutamente aplicable a la jubilación y que conjura el peligro de asociarla a una actitud de retirada social y de etapa vinculada a la improductividad.

No negaré que, con el paso de los años, todos vamos pagando unos peajes que nos hacen recordar que ya no somos integralmente jóvenes, una evidencia que no debe implicar que cuando nos jubilemos dejemos de ser «útiles». Hay que tener muy presente que lo que más nos puede deteriorar son las renuncias precipitadas y no fundamentadas, renuncias que demasiado a menudo se nutren de un marco peyorativo del pensamiento social en relación con la jubilación y no, como debería ser, de convicciones y percepciones personales. Dejar de trabajar no significa dejar de ser productivo. Se es útil a la sociedad y a uno mismo de muchas maneras. No siempre el más productivo es el que más factura. Muchos elementos, aparentemente intangibles, aportan un capital inmenso que no se cuantifica materialmente, pero que si prescindiésemos de ello entraríamos en una profunda crisis social y personal. Esta parcela de la productividad, a menudo no reconocida, corre a cargo de muchas personas anónimas que a diario practican el bien con sus conductas cotidianas. Siguiendo con las vivencias de la esfera personal, debo decir que conozco a muchas personas jubiladas que son mucho más productivas que improductivas. La inmensa mayoría, cada una desde sus posibilidades, aportan cosas. Muchas hacen de abuelos o abuelas, otras hacen voluntariado, mentoría, trabajan a tiempo parcial, aconsejan, acompañan, continúan llevando sus negocios, aportan pensamiento y creatividad… La lista sería larga, pero queda claro que todas suman. Este reconocimiento que merece la jubilación como etapa vital llena de oportunidades debería vivirse como un período orientado por nuevos objetivos y nuevas expectativas, cada uno en su entorno personal y según sus preferencias. Jubilarse no significa girar la última hoja del manual de cómo vivir y cerrar el libro como si, a partir de este momento, sólo se tuviera que esperar en vez de actuar.

El recordado Joan Margarit decía que «para tener un buen envejecimiento debes tener una buena madurez». Si aplicáramos este pensamiento a la jubilación, habría que considerar, por lo tanto, qué elementos previos hacen posible una jubilación mejor en los ámbitos de la salud física y emocional, sin que se puedan obviar los aspectos económicos. Los temas físicos y económicos requieren, a menudo, algunas adaptaciones. Los jubilados no solemos competir en los Juegos Olímpicos, y la jubilación suele implicar una disminución de los ingresos. Si bien estas realidades son innegables, la estrategia es entender que no siempre hay que mantener las mismas expectativas que en años precedentes, periodo que nos debe servir para ir preparando estas readaptaciones que nos permitirán vivir la jubilación con plenitud, sin angustias y decepciones. Para dar alguna consigna: adaptémonos a todo ello desde la reflexión serena aprovechando la experiencia acumulada. La verdadera felicidad suele moverse en el terreno de la moderación, como decía Aristóteles: «La felicidad se presenta como una actividad, no como una posesión, y la virtud es un estado equidistante entre dos excesos». ¿Acaso la jubilación impide ser reflexivo, feliz y virtuoso? Como decía mi madre: «¿Dónde está escrito eso?». Y lo decía convencida, sin haber leído nunca un texto aristotélico. Seguramente, su idea era heredera del pensamiento de su padre, el cual, con más de 90 años, tenía muy claro que había que ser una persona autónoma para disfrutar de un confort emocional que no le hacía más rico, pero sí más feliz. La jubilación nos cambia las circunstancias, pero no debería cambiar las esencias de la persona.

Jaume Serra Farró