• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
La incontinència urinària. El sòl pelvià

La incontinència urinària. El sòl pelvià

El sòl pelvià està format per tota la musculatura, teixit connectiu i nervis que omplen la cavitat pelviana i donen suport a les vísceres, tanquen els esfínters i intervenen en el canal de part.

Aquest conjunt d’elements forma una unitat anatomicofuncional on tots els elements han d’estar interrelacionats, de manera que quan hi ha un esforç sobtat ‒per exemple, un augment de la pressió intraabdominal com ara la tos‒, cal una contracció reflexa de les fibres musculars de l’abdomen i el sòl pelvià, que produeixen un efecte esmorteïdor i protector.

En l’evolució de la dona, el pas de la posició quadrúpeda a la bípeda ha suposat unes modificacions anatòmiques que han provocat canvis en la pelvis i també en les disposicions viscerals. Aquesta situació ha posat de manifest que cal reforçar els músculs del sòl pelvià per tal de compensar les forces de la gravetat i l’augment de la pressió intraabdominal que es poden donar en diferents moments i etapes de la vida de la dona, com poden ser el part, la pràctica d’esport o el restrenyiment, entre d’altres.

La mala gestió d’aquests esforços pot causar lesions en el sòl pelvià que poden derivar en patologia o disfunció. Les patologies més habituals solen ser la incontinència d’orina, fecal o de gasos, el prolapse (descens d’òrgans), la disfunció sexual i el dolor, entre d’altres.

Els factors de risc de lesió del sòl pelvià més freqüents són l’embaràs i el part, les intervencions quirúrgiques abdominals i/o perineals, l’obesitat, la tos crònica, el restrenyiment, les intervencions quirúrgiques abdominals, els esports d’impacte, la menopausa i les males postures.

La funció i la salut del sòl pelvià són un component important en la prevenció de les disfuncions i la qualitat de vida de les persones.

 

Ens centrarem en la incontinència d’orina, que, segons la International Continence Society(ICS), és la pèrdua involuntària d’orina objectivament demostrable, tant si és un doll com una gota, que origina un problema social o higiènic. És una disfunció que tant es pot presentar en persones sanes com pot estar associada a diverses malalties, i que pot respondre a etiologies diverses, però que, en molts casos, té una bona resolució si es consulta un/una fisioterapeuta expert/a en sòl pelvià.

Diversos estudis epidemiològics sobre la prevalença de la incontinència d’orina en la població demostren que és un problema més freqüent en la dona que en l’home. També demostren que la seva incidència augmenta amb l’edat i afecta la qualitat de vida, atès que limita l’autonomia i té repercussions en l’autoestima i la vida social i esportiva. Hem de remarcar que el fet que sigui freqüent patir incontinència no vol dir en cap cas que sigui normal. En condicions normals, el nostre sòl pelvià hauria de ser capaç de suportar els augments de pressió intraabdominals i assegurar la continència.

Segons l’ICS, podem classificar la incontinència urinària en tres tipus: la d’esforç, la d’urgència i la mixta. La incontinència urinària d’esforç es defineix com la pèrdua involuntària d’orina associada a un esforç físic que crea un augment en la pressió intraabdominal (estossegar, esternudar, riure…).

Els possibles tractaments per a la incontinència urinària d’esforç són la rehabilitació del sòl pelvià i la cirurgia correctora. Els exercicis de rehabilitació van encaminats a millorar la força, el to muscular, de l’abdomen i el perineu, així com la coordinació en la contracció de la musculatura del sòl pelvià.

En cas de patir d’incontinència urinària o qualsevol de les patologies esmentades, és convenient consultar amb un/una fisioterapeuta especialitzat/ada, per tal que en faci una valoració i pugui pautar un tractament personalitzat.

 

Pat Vidal

Fisioterapeuta

El suelo pélvico está formado por toda la musculatura, tejido conectivo y nervios que llenan la cavidad pélvica y dan apoyo a las vísceras, cierran los esfínteres e intervienen en el canal de parto.

Este conjunto de elementos forma una unidad anatómico donde todos los elementos deben estar interrelacionados, de modo que cuando hay un esfuerzo repentino -por ejemplo, un aumento de la presión intraabdominal como la tos-, hay una contracción refleja de las fibras musculares del abdomen y el suelo pélvico, que producen un efecto amortiguador y protector.

En la evolución de la mujer, el paso de la posición cuadrúpeda a la bípeda ha supuesto unas modificaciones anatómicas que han provocado cambios en la pelvis y también en las disposiciones viscerales. Esta situación ha puesto de manifiesto que hay que reforzar los músculos del suelo pélvico para compensar las fuerzas de la gravedad y el aumento de la presión intraabdominal que se pueden dar en diferentes momentos y etapas de la vida de la mujer, como pueden ser el parto, la práctica de deporte o el estreñimiento, entre otros.

La mala gestión de estos esfuerzos puede causar lesiones en el suelo pélvico que pueden derivar en patología o disfunción. Las patologías más habituales suelen ser la incontinencia de orina, fecal o de gases, el prolapso (descenso de órganos), la disfunción sexual y el dolor, entre otros.

Los factores de riesgo de lesión del suelo pélvico más frecuentes son el embarazo y el parto, las intervenciones quirúrgicas abdominales y / o perineales, la obesidad, la tos crónica, el estreñimiento, las intervenciones quirúrgicas abdominales, los deportes de impacto, la menopausia y las malas posturas.

La función y la salud del suelo pélvico son un componente importante en la prevención de las disfunciones y la calidad de vida de las personas.

 

Nos centraremos en la incontinencia de orina, que, según la International Continence Society (ICS), es la pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable, tanto si es un chorro como una gota, que origina un problema social o higiénico. Es una disfunción que tanto puede presentarse en personas sanas como puede estar asociada a varias enfermedades, y que puede responder a etiologías diversas, pero que, en muchos casos, tiene una buena resolución si se consulta un / una fisioterapeuta experto / a en suelo pélvico.

Varios estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de la incontinencia de orina en la población demuestran que es un problema más frecuente en la mujer que en el hombre. También demuestran que su incidencia aumenta con la edad y afecta la calidad de vida, dado que limita la autonomía y tiene repercusiones en la autoestima y la vida social y deportiva. Debemos remarcar que el hecho de que sea frecuente sufrir incontinencia no significa en ningún caso que sea normal. En condiciones normales, nuestro suelo pélvico debería ser capaz de soportar los aumentos de presión intraabdominales y asegurar la continencia.

Según el ICS, podemos clasificar la incontinencia urinaria en tres tipos: la de esfuerzo, de urgencia y la mixta. La incontinencia urinaria de esfuerzo se define como la pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que crea un aumento en la presión intraabdominal (toser, estornudar, reír …).

Los posibles tratamientos para la incontinencia urinaria de esfuerzo son la rehabilitación del suelo pélvico y la cirugía correctora. Los ejercicios de rehabilitación van encaminados a mejorar la fuerza, el tono muscular, del abdomen y el perineo, así como la coordinación en la contracción de la musculatura del suelo pélvico.

En caso de sufrir de incontinencia urinaria o cualquiera de las patologías mencionadas, es conveniente consultar con un / una fisioterapeuta especializado / a, para que haga una valoración y pueda pautar un tratamiento personalizado.

 

Pat Vidal

Fisioterapeuta