• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Intolerància a la lactosa

Intolerància a la lactosa

INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA

La diarrea és un problema de salut que sovint afecta les persones grans. Pot ser secundària a infeccions, malabsorció, medicaments, restrenyiment crònic, intolerància a la lactosa o a altres aliments…

La lactosa és el sucre de la llet i d’altres lactis. És un disacàrid, és a dir, és un hidrat de carboni compost per dos sucres simples: la galactosa i la glucosa. La lactosa, per tal de ser absorbida per l’intestí prim, primer ha de separar-se en galactosa i glucosa. L’enzim que metabolitza la lactosa s’anomena lactasa.

La lactasa s’ubica a la superfície de les vellositats intestinals de la mucosa del jejú, per tant, qualsevol mínima lesió de la mucosa jejunal afecta la concentració i l’activitat d’aquest enzim.

 

Què és la intolerància a la lactosa?

La intolerància a la lactosa és un problema freqüent i que augmenta amb l’edat. Això es originat pel fet que, amb l’envelliment, disminueix la quantitat de lactasa de l’organisme. És una causa que s’ha de tenir en compte quan s’estudia qualsevol pacient gran amb molèsties abdominals. Les persones amb intolerància a la lactosa tenen un nivell baix de lactasa, o bé aquesta no fa la seva funció correctament.

La falta de lactasa deixa a la llum intestinal carbohidrats sense digerir que actuen com a agents osmòtics i atreuen aigua al tracte intestinal. A més de l’augment del volum i fluïdificació dels continguts gastrointestinals, la lactosa no absorbida és atacada pels bacteris del còlon. Aquests bacteris fermenten la lactosa, la divideixen en monosacàrids i produeixen gasos, com ara diòxid de carboni, hidrogen i àcids orgànics, que irriten la mucosa gastrointestinal. Aquests monosacàrids no s’absorbeixen, per la qual cosa la pressió osmòtica augmenta més i atreuen més aigua i fluids a la llum intestinal. Com a conseqüència, el pacient presenta diarrea, flatulència, còlics i distensió abdominal.

 

Quins símptomes provoca?

Els símptomes intestinals són: dolor abdominal, inflor, producció de gasos abdominals i flatulències, diarrea, femtes pastoses o defecació explosiva, espasmes… Tots aquests símptomes es manifesten després d’ingerir aliments que contenen lactosa.

 

A qui afecta?

La prevalença d’aquesta malaltia varia segons l’origen de les persones. A Europa i els Estats Units, la prevalença és del 7% al 20% en adults de raça caucàsica (és molt inferior en els europeus del nord); del 80% al 95% en americans nadius; del 65% al ​​75% en africans i afroamericans; i del 50% en hispans. En asiàtics pot arribar fins al 90%.

Hi ha diversos tipus d’intolerància?

1) Intolerància primària (genètica, progressiva, no curable). Aquesta és la forma més comuna. Hi ha una pèrdua progressiva de la producció de lactasa i, consegüentment, una pèrdua gradual de la capacitat de digerir lactosa. Els nivells de lactasa de cada individu varien d’acord amb l’edat i l’origen ètnic. Les persones amb aquesta intolerància noten que la llet cada vegada se’ls posa pitjor. L’enzim no es recupera, de manera que els símptomes només milloren en suspendre la lactosa de la dieta.

2) Intolerància secundària (temporal i curable). Pot produir-se en malalties gastrointestinals que danyen el rivet de l’intestí prim o que incrementen de manera significativa el temps de trànsit intestinal en la mucosa jejunal. Quan la malaltia es cura i la mucosa intestinal es recupera, la intolerància a la lactosa desapareix. Possibles causes: celiaquia, malalties inflamatòries intestinals (Chron), intervencions quirúrgiques de l’intestí, gastropatia diabètica, quimioteràpia…

3) Intolerància terciària o congènita. Trastorn metabòlic congènit estrany i molt infreqüent.

Com es diagnostica?

Per al diagnòstic es poden fer dues proves: una és el test d’hidrogen espirat; l’altra, el test de tolerància a la lactosa. El test d’hidrogen espirat és la més comuna.

 

Com es tracta?

El tractament se centra a eliminar els símptomes i ajudar el pacient a adaptar-se de manera gradual a la ingesta de lactosa. Hem de focalitzar-nos a:

1) Fer una dieta baixa en lactosa. La majoria dels adults poden tolerar dosis baixes de lactosa (< 3 g al dia = 1 got de llet al dia), per tant, s’aconsella començar per modificar la dieta. És important llegir les etiquetes dels aliments ja que alguna brioixeria, embotits, caramels… poden contenir lactosa.

2) Aportar altres nutrients que assegurin l’aportació proteica i energètica.

3) Tractament amb substituts enzimàtics comercialitzats. Hi ha unes pastilles de lactasa que permeten consumir productes lactis, es poden prendre ocasionalment abans dels àpats, sempre sota la supervisió mèdica.

4) Mantenir l’aportació de calci i vitamina D. Cal que tinguem cura que els pacients amb intolerància a la lactosa tinguin una aportació suficient de calci per prevenir l’osteoporosi. Per tal de cobrir les necessitats de calci en la dieta, quan es redueixi el consum de lactis, caldrà menjar aliments que siguin rics en aquest mineral: vegetals verds (com ara el bròquil o les bledes), productes de soja, taronges, sardines en oli, ametlles, figues seques, cigrons, productes enriquits en calci…

A la majoria dels ancians amb intolerància a la lactosa no els cal una dieta totalment lliure de lactis, ja que toleren dosis baixes de lactosa. Si es manté la ingesta diària d’alguns productes lactis s’assegura l’aportació de nutrients essencials com són el calci, les vitamines A i D, la riboflavina i el fòsfor.

Bibliografia

http://www.uptodate.com (darrera actualització, març 2013)

http://www.lactosa.org/saber.html

 

Marta Navarro González

Metgessa de Família

Membre del Grup de la Gent Gran de la CAMFIC

INTOLERANCIA A LA LACTOSA

La diarrea es un problema de salud que a menudo afecta a las personas mayores. Puede ser secundaria a infecciones, malabsorción, medicamentos, estreñimiento crónico, intolerancia a la lactosa oa otros alimentos …

La lactosa es el azúcar de la leche y otros lácteos. Es un disacárido, es decir, es un hidrato de carbono compuesto por dos azúcares simples: la galactosa y la glucosa. La lactosa, para ser absorbida por el intestino delgado, primero debe separarse en galactosa y glucosa. La enzima que metaboliza la lactosa se llama  lactasa .

La lactasa se ubica en la superficie de las vellosidades intestinales de la mucosa del yeyuno, por tanto, cualquier mínima lesión de la mucosa yeyunal afecta la concentración y la actividad de esta enzima.

 

¿Qué es la intolerancia a la lactosa?

La intolerancia a la lactosa es un problema frecuente y que aumenta con la edad. Esto se originado por el hecho de que, con el envejecimiento, disminuye la cantidad de lactasa del organismo. Es una causa que se debe tener en cuenta cuando se estudia cualquier paciente mayor con molestias abdominales. Las personas con intolerancia a la lactosa tienen un nivel bajo de lactasa, o bien ésta no hace su función correctamente.

La falta de lactasa deja a la luz intestinal carbohidratos sin digerir que actúan como agentes osmóticos y atraen agua en el tracto intestinal. Además del aumento del volumen y fluidificación de los contenidos gastrointestinales, la lactosa no absorbida es atacada por las bacterias del colon. Estas bacterias fermentan la lactosa, la dividen en monosacáridos y producen gases, como dióxido de carbono, hidrógeno y ácidos orgánicos, que irritan la mucosa gastrointestinal. Estos monosacáridos no se absorben, por lo que la presión osmótica aumenta más y atraen más agua y fluidos a la luz intestinal. Como consecuencia, el paciente presenta diarrea, flatulencia, cólicos y distensión abdominal.

 

¿Qué síntomas provoca?

Los síntomas intestinales son: dolor abdominal, hinchazón, producción de gases abdominales y flatulencias, diarrea, heces pastosas o defecación explosiva, espasmos … Todos estos síntomas se manifiestan después de ingerir alimentos que contienen lactosa.

 

A quién afecta?

La prevalencia de esta enfermedad varía según el origen de las personas. En Europa y Estados Unidos, la prevalencia es del 7% al 20% en adultos de raza caucásica (es muy inferior en los europeos del norte); del 80% al 95% en americanos nativos; del 65% al ​​75% en africanos y afroamericanos; y del 50% en hispanos. En asiáticos puede llegar hasta el 90%.

Hay varios tipos de intolerancia?

1)  Intolerancia primaria  (genética, progresiva, no curable). Esta es la forma más común. Hay una pérdida progresiva de la producción de lactasa y, por consiguiente, una pérdida gradual de la capacidad de digerir lactosa. Los niveles de lactasa de cada individuo varían de acuerdo con la edad y el origen étnico. Las personas con esta intolerancia notan que la leche cada vez se les pone peor. La enzima no se recupera, por lo que los síntomas sólo mejoran en suspender la lactosa de la dieta.

2) Intolerancia secundaria  (temporal y curable). Puede producirse en enfermedades gastrointestinales que dañan el ribete del intestino delgado o que incrementan de manera significativa el tiempo de tránsito intestinal en la mucosa yeyunal. Cuando la enfermedad se cura y la mucosa intestinal se recupera, la intolerancia a la lactosa desaparece. Posibles causas: celiaquía, enfermedades inflamatorias intestinales (Chron), intervenciones quirúrgicas del intestino, gastropatía diabética, quimioterapia …

3) Intolerancia terciaria o congénita. Trastorno metabólico congénito extraño y muy infrecuente.

Cómo se diagnostica?

Para el diagnóstico se pueden hacer dos pruebas: una es el test de hidrógeno espirado; la otra, el test de tolerancia a la lactosa. El test de hidrógeno espirado es la más común.

 

Cómo se trata?

El tratamiento se centra en eliminar los síntomas y ayudar al paciente a adaptarse de manera gradual a la ingesta de lactosa. Debemos focalizarnos en:

1) Hacer una dieta baja en lactosa. La mayoría de los adultos pueden tolerar dosis bajas de lactosa (<3 g al día = 1 vaso de leche al día), por lo tanto, se aconseja empezar por modificar la dieta. Es importante leer las etiquetas de los alimentos ya que alguna bollería, embutidos, caramelos … pueden contener lactosa.

2) Aportar otros nutrientes que aseguren el aporte proteico y energético.

3) Tratamiento con sustitutos enzimáticos comercializados. Hay unas pastillas de lactasa que permiten consumir productos lácteos, se pueden tomar ocasionalmente antes de las comidas, siempre bajo la supervisión médica.

4) Mantener el aporte de calcio y vitamina D. Es necesario que tengamos cuidado que los pacientes con intolerancia a la lactosa tengan un aporte suficiente de calcio para prevenir la osteoporosis. Para cubrir las necesidades de calcio en la dieta, cuando se reduzca el consumo de lácteos, habrá comer alimentos que sean ricos en este mineral: vegetales verdes (como el brócoli o las acelgas), productos de soja, naranjas, sardinas en aceite, almendras, higos secos, garbanzos, productos enriquecidos en calcio …

En la mayoría de los ancianos con intolerancia a la lactosa no necesitan una dieta totalmente libre de lácteos, ya que toleran dosis bajas de lactosa. Si se mantiene la ingesta diaria de algunos productos lácteos se asegura el aporte de nutrientes esenciales como son el calcio, las vitaminas A y D, la riboflavina y el fósforo.

Bibliografía

Http://www.uptodate.com  (última actualización, Marzo 2013)

Http://www.lactosa.org/saber.html

 

Marta Navarro González

Médico de Familia

Miembro del Grupo de los Mayores de la CAMFIC