• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Impacte de la COVID-19 en la població més vulnerable. La gent gran.

Impacte de la COVID-19 en la població més vulnerable. La gent gran.

Antoni Salvà

Persones vulnerables”. És una de les expressions que sentim dels responsables sanitaris i dels polítics als mitjans de comunicació en aquests mesos que hi ha hagut tant de neguit per l’impacte de l’epidèmia de la COVID-19. Cada cop en tenim més informació, encara que no prou per conèixer a la perfecció aquesta nova malaltia infecciosa. En sabem moltes de les característiques fonamentals, la capacitat i mecanisme de contagi, quins símptomes clínics presenta i de quina manera es manifesta. També sabem quins grups tenen més probabilitats de tenir-ne les formes greus i amb pitjors conseqüències per a la salut, és a dir quines persones hi són més vulnerables. En aquest article resumirem breuement els coneixements i recomanacions actuals per reduir-ne el risc d’infecció.

El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que afecta els humans i s’encomana d’una persona a l’altra. Altres coronavirus circulen entre nosaltres que originen malalties, com, per exemple, el refredat comú o d’altres de més greus com ara la síndrome respiratòria aguda greu (SARS). Són una família de virus que poden causar infecció en els éssers humans i en uns quants animals, aus i mamífers, com els camells, els gats i els ratpenats.

Entre els símptomes més freqüents trobem: febre, tos i sensació de manca d’aire. En alguns casos també pot ser que perjudiqui els sentits de l’olfacte i del gust, es tinguin esgarrifances, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea o vòmits.

La majoria dels casos són lleus. També hi ha persones que no en manifesten símptomes (asimptomàtics). En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i, fins i tot, la mort.

La malaltia s’encomana per contacte directe amb les gotes respiratòries que s’emeten amb la tos, els esternuts o quan es parla amb un malalt. L’índex de contagi depèn de la quantitat d’agents vírics en les vies respiratòries, tot i que ara s’accepta que es pot transmetre a partir de persones asimptomàtiques, que no en tindran mai símptomes o que encara no els han manifestat. Aquestes gotes infecten una altra persona a través del nas, els ulls o la boca directament, o bé en tocar-se el nas, els ulls o la boca amb les mans, després d’estar en contacte amb superfícies contaminades per les gotes. Sembla que és poc probable que es transmeti per mitjà de les gotes respiratòries a distàncies de més de 2 metres. El coronavirus SARS-CoV-2 pot sobreviure fins a 3 hores a l’aire lliure, 4 hores en les monedes, 1 dia en els objectes de cartró i 3 dies en superfícies de plàstic o d’acer inoxidable. No s’ha provat que els animals domèstics puguin agafar el coronavirus SARS-CoV-2 ni que el puguin encomanar a persones o a uns altres animals. No s’ha demostrat tampoc que els aliments siguin una font de contagi.

No hi ha cap tractament específic per aplicar contra la COVID-19. S’han fet servir alguns antivírics i han demostrat que eren eficaços en casos greus. Els antibiòtics no són útils per tractar la COVID-19, malgrat que sí que s’han d’utilitzar quan hi ha infeccions per bacteris que poden aparèixer en el curs de la malaltia si es complica.

En casos greus, és eficaç de fer l’ingrés a l’hospital perquè es puguin administrar tots els tractaments necessaris que en pal·liïn els símptomes i que serveixin, si cal, de suport vital.

El principal grup de persones vulnerables és la gent gran, però també són molt vulnerables les qui, amb qualsevol edat, tenen malalties cròniques de base, en particular de l’aparell respiratori. Després tindríem les qui podrien respondre pitjor en cas d’una evolució greu, les persones amb diabetis, malalties cardíaques o renals, les persones que han rebut un trasplantament, etc., o tenen malalties o segueixen tractaments que en fan disminuir la immunitat. Altres factors associats, com l’obesitat o la desnutrició, poden agreujar la situació.

El procés d’envelliment provoca canvis en els òrgans i els sistemes, en particular en el sistema respiratori i, també, en l’immunitari. Malgrat que no disminueix el volum pulmonar (capacitat pulmonar total), sí que pot afectar la capacitat vital i la inspiratòria, que declinen al llarg de la vida. A mesura que ens fem grans, canvien les respostes del sistema immunitari, de manera que és més difícil de reaccionar adequadament contra una infecció per virus. Tot això no té cap impacte per fer una vida quotidiana normal. Tanmateix, el procés comporta una reducció de la capacitat de reserva funcional, no únicament de la funció respiratòria, sinó, en general, de la majoria de les funcions de l’organisme que són necessàries en cas que ens afecti cap malaltia greu de manera important, com ara la pneumònia derivada del coronavirus SARS CoV-2.

Les recomanacions actuals tenen com a objectiu reduir les possibilitats de contagi i inclouen:

 1. Rentar-se les mans amb aigua tèbia i sabó, preferiblement líquid i amb pH neutre, o amb solucions alcohòliques al 70 %. És la mesura més eficaç per reduir la transmissió de la infecció. Cal rentar-se les mans abans d’anar al servei i en sortir-ne, després de mocar-se, tossir o esternudar, quan s’arriba a casa, abans de preparar el menjar, després de tocar aliments crus, quan manipulem diners, cartrons o deixalles, quan toquem animals, després de tocar baranes d’espais públics o les barres del transport públic, després del contacte directe amb els malalts o del seu entorn i sempre que les mans siguin brutes.

 2. Mantenir la distància amb altres persones. Es recomana de guardar una distància de seguretat d’1,5 metres i d’evitar aglomeracions o espais amb molta afluència de gent.

 3. Tapar-se la boca i el nas amb el colze flexionat, quan es tussi o esternudi.

 4. Fer servir mocadors d’un sol ús, llençar-los després d’utilitzar-los i rentar-se les mans tot seguit.

 5. Evitar de tocar-se els ulls, el nas i la boca, especialment després de tocar o manipular objectes que altres persones hagin pogut manipular, com ara agafadors de les portes, expositors, teclats per fer pagaments, botons dels ascensors, diners, etc.

 6. Fer servir màscara: és obligatori d’utilitzar-la a partir dels 6 anys, al transport públic i a la vía pública, en espais a l’aire lliure, en espais tancats d’ús públic o oberts al públic, d’acord amb la normativa que publiqui cada comunitat autònoma. Se n’exclouen les persones amb dificultat respiratòria que pugui empitjorar si fan servir la màscara, o si hi ha cap motiu de salut que en contraindiqui l’ús; també se n’exclouen les persones amb discapacitat o en situació de dependència amb alteracions de la conducta que en facin inviable l’ús, o en cas que es facin activitats per a les quals sigui incompatible fer servir la màscara.

 7. Intensificar la neteja i desinfecció habituals fent èmfasi en els objectes o superfícies que es toquen amb les mans.

 8. Evitar de compartir menjar i estris de cuina com ara coberts, gots o tovallons que no s’han rentat prèviament.

 9. Seguir les normes d’higiene, de conservació i de preparació dels aliments i extremar les mesures quan es renta la fruita o la verdura per garantir-ne la desinfecció.

Si una persona en té símptomes, s’ha d’aïllar a la seva habitació i posar-se en contacte amb el sistema sanitari a través del seu centre d’atenció primària. En cas de símptomes importants i sensació que és greu, truqueu al 061 o al 112.

Per a més informació, es poden consultar les següents fonts oficials:

 • Departament de Salut. Generalitat de Catalunya: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/

 • Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2020_08_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf

 • Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 • Organització Mundial de la Salut (OMS): https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Antoni Salvà

“Personas vulnerables”. Es una de las expresiones que en estos meses de tanta preocupación por el impacto de la epidemia de la covid-19 oímos en los medios de comunicación por parte de responsables sanitarios y políticos. Cada vez tenemos más información, aunque todavía no toda la necesaria para conocer a la perfección esta nueva enfermedad infecciosa. Conocemos muchas de sus características fundamentales, su capacidad y mecanismo de contagio, sus síntomas clínicos y formas de aparición, y también aquellos grupos que tienen mayores probabilidades de tener formas graves y con peores consecuencias para la salud, es decir las personas que son más vulnerables. En este artículo resumiremos brevemente los conocimientos y recomendaciones actuales para reducir el riesgo de infección.
El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos y se transmite de persona a persona. Entre nosotros circulan otros coronavirus que producen enfermedades, como, por ejemplo, el resfriado común u otras más graves como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Son una familia de virus que pueden causar infección en los seres humanos y en algunos animales, aves y mamíferos, como camellos, gatos y murciélagos.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran: fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.
La mayoría de los casos son leves. Existen también casos que no presentan síntomas (asintomáticos). En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte
La enfermedad se transmite por contacto directo con las gotas respiratorias que se emiten con la tos, el estornudo o al hablar una persona enferma. Su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias, aunque ahora se acepta que puede haber transmisión a partir de personas asintomáticas, que nunca tendrán síntomas o en personas antes de tenerlos. Estas gotas infectan a otra persona a través de la nariz, los ojos o la boca directamente, o bien al tocar la nariz, ojos o boca con las manos que han tocado superficies contaminadas por estas gotas. Parece poco probable la transmisión a través de estas gotas respiratorias a distancias mayores de 2 metros. El coronavirus SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta 3 horas al aire libre, 4 horas en monedas, 1 día en cartón, 3 días en plástico o acero inoxidable. No hay evidencia de que los animales domésticos puedan contraer el coronavirus SARS-CoV-2 y tampoco de que lo puedan trasmitir a personas o a otros animales. Tampoco hay evidencia de que los alimentos sean una fuente de contagio.
No existe ningún tratamiento específico para el tratamiento de la covid-19. Algunos antivíricos se están utilizando y han demostrado su eficacia en casos graves. Los antibióticos no son útiles para el tratamiento de la covid-19, aunque sí se deben utilizar cuando hay infecciones por bacterias que pueden aparecer en el curso de la enfermedad como una complicación.
En casos graves, el ingreso en el hospital es eficaz para poder administrar todos los tratamientos necesarios para la mejoría de los síntomas y, si es necesario, para el soporte vital.
El principal grupo de personas vulnerables son las personas mayores y aquellas de cualquier edad que tienen enfermedades crónicas de base, del aparato respiratorio en particular, pero también aquellas que puedan tener una peor respuesta ante una evolución grave, las personas con diabetes, enfermedades cardíacas, renales, personas trasplantadas, etc., o con enfermedades o tratamientos que puedan disminuir su inmunidad. Otros factores asociados, como la obesidad o la desnutrición, pueden agravar la situación.
El proceso de envejecimiento provoca cambios en los órganos y sistemas, y en particular en el sistema respiratorio y también en el inmunitario. Pese a que no hay una disminución del tamaño pulmonar (capacidad pulmonar total), sí que puede verse afectada la capacidad vital y la inspiratoria, que declinan a lo largo de la vida. A medida que envejecemos, las respuestas del sistema inmunitario cambian, de manera que resulta más difícil responder adecuadamente a una infección por virus. Todo ello no tiene ningún impacto para una vida cotidiana normal. Sin embargo, conlleva una disminución de la capacidad de reserva funcional, no solo de la función respiratoria, sino en general de la mayoría de las funciones del organismo que son necesarias en caso que nos veamos afectados de manera importante por alguna enfermedad grave, como es el caso de la neumonía por el coronavirus SARS CoV-2.
Las recomendaciones actuales tienen como objetivo reducir las posibilidades de contagio e incluyen:
1. Lavarse las manos con agua tibia y jabón, preferiblemente líquido y con pH neutro, o con soluciones alcohólicas al 70 %. Es la medida más eficaz para reducir la transmisión de la infección. Hay que lavarse las manos antes y después de ir al servicio, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, al llegar a casa, antes de preparar la comida, después de tocar alimentos crudos, cuando manipulemos dinero, cartones o basura, cuando toquemos animales, después de tocar barandas en espacios públicos o barras en el transporte público, después del contacto directo con personas enfermas o de su entorno y siempre que las manos estén sucias.
2. Mantener la distancia con otras personas. Se recomienda una distancia de seguridad de 1,5 metros y evitar aglomeraciones o espacios con mucha afluencia de gente.
3. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
4. Usar pañuelos desechables, tirarlos tras su uso y lavarse las manos inmediatamente después.
5. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Especialmente después de tocar o manipular objetos que otras personas hayan podido manipular, como mangos de las puertas, expositores, teclados para el pago, botones de ascensores, dinero, etc.
6. Utilizar mascarilla: Su uso es obligatorio a partir de los 6 años, en el transporte público y en la vía pública, en espacios al aire libre, espacios cerrados de uso público o abiertos al público, según la normativa que vaya publicando cada Comunidad Autónoma. Son excepciones las personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla o la existencia de un motivo de salud que contraindique su uso; también las personas con discapacidad o en situación de dependencia que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, o en actividades en las que resulte incompatible el uso de la mascarilla.
7. Intensificar los procedimientos de limpieza y desinfección habituales incidiendo especialmente en aquellos objetos o superficies que se tocan con las manos.
8. Evitar compartir comida y utensilios de cocina como cubiertos, vasos, servilletas sin haberlos lavado previamente.
9. Seguir las normas de higiene y conservación y preparación de los alimentos y extremar las medidas al lavar frutas o verduras para garantizar la desinfección.
En caso de que una persona tenga síntomas, debe aislarse en su habitación y contactar con el sistema sanitario a través de su centro de atención primaria. En caso de síntomas importantes y sensación de gravedad, llamar al 061 o al 112.

Para más información, se pueden consultar las siguientes fuentes oficiales:
• Departamento de Salud. Generalitat de Cataluña: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/
• Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2020_08_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf
• Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
• Organización Mundial de la Salud (OMS): https://www.who.int/health-topics/coronavirus