• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Glaucoma

Glaucoma

La paraula glaucoma o és una gran desconeguda, o crea alarma pel fet de ser la primera causa de ceguesa al món actualment.

Resulta molt difícil resumir una entitat tan important com és el glaucoma en poc espai, .           

Glaucoma significa tenir la tensió (pressió) ocular alta? En el 99% dels casos, sí, però hi ha glaucomes de baixa tensió o de tensió normal, de la mateixa manera com també hi ha individus amb la tensió ocular alta però sense dany en el nervi òptic.

El glaucoma és una malaltia dels ulls que té com a condició final comuna una neuropatia òptica que es caracteritza per la pèrdua progressiva de les fibres nervioses de la retina i canvis en l’aspecte del nervi òptic. És en realitat una infermetat del nervi òptic.

La majoria de les persones afectades no presenten símptomes en les primeres fases de la malaltia; més endavant, apareixen defectes en el camp visual i pèrdua progressiva de visió. L’aparició d’aquests símptomes pot significar que la malaltia està en un punt avançat d’evolució. És inusual que hi hagi dolor ocular en el glaucoma crònic, però és freqüent en el glaucoma agut (glaucoma d’angle tancat), que pot ocasionar símptomes intensos des del començament.

Un dels principals factors que poden influir en l’aparició de glaucoma és la pressió intraocular alta, encara que no hi ha una correlació exacta entre glaucoma i pressió intraocular, ja que algunes persones poden desenvolupar la malaltia amb xifres de pressió intraocular considerades normals, mentre que n’hi ha d’altres que amb unes xifres altes no presenten cap repercussió ocular. Les lesions a nivell del nervi òptic, un cop ja han aparegut, no són reversibles, per això es tan important el diagnòstic precoç.

Hi ha diversos tipus de glaucoma, cadascun dels quals té un origen i una evolució diferents, per la qual cosa la definició general anteriorment exposada pot no correspondre a totes les formes d’aquesta malaltia. La major part dels casos correspon a l’anomenat glaucoma crònic simple(glaucoma d’angle obert). Altres glaucomes són secundaris a diverses malalties: a diabetis, a tractaments (cortisona), a altres infermetats oculars (trombosis), etc.

És vital un diagnòstic precoç per tal de evitar que el glaucoma progressi; la visita a l’especialista és imprescindible, sobretot si hi ha antecedents dins la família, ja que es tracta d’una infermetat familiar. La pressa de la tensió ocular és una maniobra senzilla i innòcua, ja sigui amb tonòmetre de contacte, prèvia instil·lació de col·liri anestèsic, ja sigui amb tonòmetre sense contacte (d’aire), encara que aquest darrer ens dóna unes xifres aproximades que molts cops són superiors a les reals.

Actualment, disposem de múltiples tecnologies per a un control i anàlisi del glaucoma i del seu progrés. La campimetria computada s’ha popularitzat i és una de les exploracions més fiables per al control de la progressió del glaucoma. Determina la pèrdua de camp visual, que acostuma a començar pel sector nasal. Sense aquesta exploració, l’individu no sol adonar-se’n fins que el defecte ja és molt evident. L’OCT (tomografia de coherència òptica) és una gran eina que fa un estudi de la quantitat de fibres nervioses que arriben al nervi òptic, i també mesura la grandària de la papil·la i el seu grau de excavació. És una exploració ràpida i molt còmoda per al pacient; a més, amb el tractament informàtic, es pot valorar molt bé la progressió dels danys.

La pressió intraocular és una de les causes del glaucoma i, per tant, és un valor que cal controlar. La pressió intraocular ve determinada pel diferencial entre producció i eliminació de l’humor aquós, és a dir, el líquid que omple la cambra anterior de l’ull, entre el cristal·lí i la còrnia. Es produeix en els processos ciliars i es eliminat per la trabècula, que és un filtre que es troba en l’angle format entre l’iris i la còrnia. Tots els tractaments es basen a disminuir la producció d’humor aquós, o a millorar-ne o facilitar-ne l’eliminació.

Actualment, l’arsenal medicoterapèutic per controlar el glaucoma és molt ampli: disposem de multitud de medicaments, ja sigui sols o combinats, que controlen la tensió ocular; de vegades, s’han d’anar fent canvis segons l’efecte o la tolerància que produeixen, ja que, com qualsevol medicament, tenen els seus efectes secundaris. El tractament tòpic (gotes) és per a tota la vida i se n’ha de ser escrupolós en el seguiment i la constància.

En cas que el tractament mèdic no aconsegueixi la seva finalitat de control de la tensió ocular, continuem tenint altres armes terapèutiques. La menys invasiva és el làser, amb el qual podem millorar el drenatge de l’humor aquós per la trabècula o bé per iridotomies, que consisteixen a fer un pas directe a l’iris per facilitar la circulació de l’humor aquós.

La cirurgia es deixa com a darrer recurs. La trabeculectomia és la cirurgia més habitual. Consisteix a crear una nova filtració de l’humor aquós provocant una ampolla sota la conjuntiva; es pot ajudar de tècniques d’invasió mínima amb el làser. En cas que la trabeculectomia fracassi, ja sigui per taponament del filtre, ja sigui perquè no aconsegueix xifres de tensió ocular baixes, es poden implantar vàlvules de drenatge, però aquesta cirurgia és més complexa i es limita a casos extrems.

glaucoma

La palabra  glaucoma  o es una gran desconocida, o crea alarma por el hecho de ser la primera causa de ceguera en el mundo actualmente.

Resulta muy difícil resumir una entidad tan importante como es el glaucoma en poco espacio,.           

Glaucoma  significa tener la tensión (presión) ocular alta? En el 99% de los casos, sí, pero hay glaucomas de baja tensión o de tensión normal, del mismo modo como también hay individuos con la tensión ocular alta pero sin daño en el nervio óptico.

El glaucoma es una enfermedad de los ojos que tiene como condición final común una neuropatía óptica que se caracteriza por la pérdida progresiva de las fibras nerviosas de la retina y cambios en el aspecto del nervio óptico. Es en realidad una enfermedad del nervio óptico.

La mayoría de las personas afectadas no presentan síntomas en las primeras fases de la enfermedad; más adelante, aparecen defectos en el campo visual y pérdida progresiva de visión. La aparición de estos síntomas puede significar que la enfermedad está en un punto avanzado de evolución. Es inusual que haya dolor ocular en el glaucoma crónico, pero es frecuente en el glaucoma agudo (glaucoma de ángulo cerrado), que puede ocasionar síntomas intensos desde el comienzo.

Uno de los principales factores que pueden influir en la aparición de glaucoma es la presión intraocular alta, aunque no hay una correlación exacta entre glaucoma y presión intraocular, ya que algunas personas pueden desarrollar la enfermedad con cifras de presión intraocular consideradas normales, mientras que hay otros que con unas cifras altas no presentan ninguna repercusión ocular. Las lesiones a nivel del nervio óptico, una vez ya han aparecido, no son reversibles, por eso es tan importante el diagnóstico precoz.

Hay varios tipos de glaucoma, cada uno de los cuales tiene un origen y una evolución diferentes, por lo que la definición general anteriormente expuesta puede no corresponder a todas las formas de esta enfermedad. La mayor parte de los casos corresponde al llamado  glaucoma crónico simple (glaucoma de ángulo abierto). Otros glaucomas son secundarios a varias enfermedades: diabetes, tratamientos (cortisona), a otras enfermedades oculares (trombosis), etc.

Es vital un diagnóstico precoz para evitar que el glaucoma progrese; la visita al especialista es imprescindible, sobre todo si hay antecedentes en la familia, ya que se trata de una enfermedad familiar. La toma de la tensión ocular es una maniobra sencilla e inocua, ya sea con tonómetro de contacto, previa instilación de colirio anestésico, ya sea con tonómetro sin contacto (de aire), aunque este último nos da unas cifras aproximadas que muchas veces son superiores a las reales.

Actualmente, disponemos de múltiples tecnologías para un control y análisis del glaucoma y de su progreso. La campimetría computerizada ha popularizado y es una de las exploraciones más fiables para el control de la progresión del glaucoma. Determina la pérdida de campo visual, que suele empezar por el sector nasal. Sin esta exploración, el individuo no suele darse cuenta hasta que el defecto ya es muy evidente. El OCT (tomografía de coherencia óptica) es una gran herramienta que hace un estudio de la cantidad de fibras nerviosas que llegan al nervio óptico, y también mide el tamaño de la papila y su grado de excavación. Es una exploración rápida y muy cómoda para el paciente; además, con el tratamiento informático, se puede valorar muy bien la progresión de los daños.

La presión intraocular es una de las causas del glaucoma y, por tanto, es un valor que hay que controlar. La presión intraocular viene determinada por el diferencial entre producción y eliminación del humor acuoso, es decir, el líquido que llena la cámara anterior del ojo, entre el cristalino y la córnea. Se produce en los procesos ciliares y es eliminado por la trabécula, que es un filtro que se encuentra en el ángulo formado entre el iris y la córnea. Todos los tratamientos se basan en disminuir la producción de humor acuoso, o mejorar o facilitar su eliminación.

Actualmente, el arsenal medicoterapéutica para controlar el glaucoma es muy amplio: disponemos de multitud de medicamentos, ya sea solos o combinados, que controlan la tensión ocular; a veces, se tienen que ir haciendo cambios según el efecto o la tolerancia que producen, ya que, como cualquier medicamento, tienen sus efectos secundarios. El tratamiento tópico (gotas) es para toda la vida y debe ser escrupuloso en el seguimiento y la constancia.

En caso de que el tratamiento médico no alcance su finalidad de control de la tensión ocular, seguimos teniendo otras armas terapéuticas. La menos invasiva es el láser, con el que podemos mejorar el drenaje del humor acuoso por la trabécula o bien por iridotomías, que consisten en un paso directo al iris para facilitar la circulación del humor acuoso.

La cirugía se deja como último recurso. La trabeculectomía es la cirugía más habitual. Consiste en crear una nueva filtración del humor acuoso provocando una botella bajo la conjuntiva; se puede ayudar de técnicas de invasión mínima con el láser. En caso de que la trabeculectomía fracase, ya sea por taponamiento del filtro, ya sea porque no consigue cifras de tensión ocular bajas, se pueden implantar válvulas de drenaje, pero esta cirugía es más compleja y se limita a casos extremos.

glaucoma