• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Fragilitat en les persones grans

Fragilitat en les persones grans

El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 inclou com a projecte singular la “Prevenció de la discapacitat en les persones grans fràgils”.

Una de les preocupacions principals de les persones quan van complint anys és la de mantenir la seva capacitat per fer les activitats habituals de la vida quotidiana sense necessitar l’ajuda d’una tercera persona. Quan apareixen dificultats com a conseqüència de problemes aguts o crònics de salut, hi ha determinades ajudes tècniques que poden ser d’utilitat. Quan, malgrat tot, cal l’ajuda d’una persona, s’han de posar en marxa altres mecanismes de suport social.

Des del punt de vista preventiu hi ha hagut moltes iniciatives reeixides en els darrers anys. Les principals han estat la detecció i el tractament del risc cardiovascular i, particularment, de la hipertensió arterial, la diabetis tipus 2 o la dislipèmia, o la detecció precoç d’algun tipus de càncer, com ara el de mama o el de còlon. També s’han engegat campanyes importants amb consells per promoure hàbits saludables: activitat física, dieta mediterrània, deixar de fumar o reduir el consum d’alcohol.

Des de fa anys, els especialistes en geriatria plantegen la possibilitat d’identificar persones que no són dependents per a les activitats de la vida diària però que tenen una situació de vulnerabilitat que els fa estar en situació de risc de perdre la independència. Es tracta de persones, doncs, que es troben en una situació intermèdia entre la salut amb autonomia física i mental i la dependència. L’objectiu és prendre les mesures necessàries per aturar o alentir el procés que les podria portar a ser dependents. La iniciativa del Departament de Salut expressada en el Pla de salut de Catalunya va en aquest sentit.

La situació de fragilitat és la conseqüència combinada dels canvis propis de l’envelliment i les seqüeles de malalties cròniques que poden haver aparegut fa més o menys anys. Entre aquestes malalties hi ha l’artrosi, els problemes visuals i auditius, i els problemes cognitius i mentals, entre d’altres. Algunes de les conseqüències de la fragilitat són les caigudes de repetició, la malnutrició, l’alentiment de la funció física, com ara la disminució de la velocitat de la marxa i l’augment de la dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària. Les persones fràgils també tenen índexs d’hospitalització i d’ús de serveis socials i de salut més alts.

La situació de fragilitat es pot diagnosticar explorant la situació funcional i el rendiment físic i mental de les persones grans. Algunes de les proves que es fan per fer el diagnòstic són la velocitat de la marxa, la força muscular, l’avaluació de l’equilibri i de la marxa i l’avaluació de l’estat d’ànim i de l’estat nutricional. Algunes d’aquests proves no són habituals en la pràctica clínica però podrien ser-ho en un futur immediat. A més, en una segona fase, quan a una persona se li diagnostica una situació de fragilitat s’han de buscar les causes que l’han provocada.

Les situacions de fragilitat poden ser reversibles totalment o parcialment. Hi ha dos grups de tractaments que poden millorar les situacions de fragilitat. El primer grup correspon al tractament dels problemes de salut que es trobin durant la fase de diagnòstic. Per posar-ne exemples comprensibles: l’atenció mèdica al dolor de les extremitats inferiors que no s'hagi tractat prou, la correcció o compensació de la presbiacúsia o d’unes cataractes, el tractament dels problemes d’equilibri, el tractament d’un problema de tiroides, de la pèrdua de memòria, d’una depressió o de qualsevol altra malaltia que es diagnostiqui. En segon lloc, hi ha remeis transversals que poden resultar efectius en totes les persones fràgils. Entre aquests, els més importants són: l’exercici físic que inclou exercicis de força muscular i equilibri, la nutrició equilibrada tenint en compte tots els nutrients, però especialment la vitamina D (de vegades amb suplementació) o les proteïnes, la revisió de la medicació o el foment de les relacions socials i l’estimulació cognitiva.

Totes aquestes intervencions, tant de diagnòstic com de tractament, han de ser proposades i controlades pels professionals del sistema de salut i, concretament, pels serveis d’atenció primària, amb l’ajuda de l’atenció especialitzada quan sigui necessari.

 

Antoni Salvà

Fundació Salut i Envelliment - UAB

El Plan de Salud de Cataluña 2016-2020 incluye como proyecto singular la “Prevención de la discapacidad en las personas mayores frágiles”.

Una de las preocupaciones principales de las personas cuando van cumpliendo años es la de mantener su capacidad para realizar las actividades habituales de la vida cotidiana sin necesitar la ayuda de una tercera persona. Cuando aparecen dificultades como consecuencia de problemas agudos o crónicos de salud, hay determinadas ayudas técnicas que pueden ser de utilidad. Cuando, a pesar de todo, es necesaria la ayuda de una persona, se deben poner en marcha otros mecanismos de apoyo social.

Desde el punto de vista preventivo ha habido muchas iniciativas exitosas en los últimos años. Las principales han sido la detección y el tratamiento del riesgo cardiovascular y, particularmente, de la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2 o la dislipemia, o la detección precoz de algún tipo de cáncer, como el de mama o el de colon. También se han puesto en marcha campañas importantes con consejos para promover hábitos saludables: actividad física, dieta mediterránea, dejar de fumar o reducir el consumo de alcohol.

Desde hace años, los especialistas en geriatría plantean la posibilidad de identificar personas que no son dependientes para las actividades de la vida diaria pero que tienen una situación de vulnerabilidad que les hace estar en situación de riesgo de perder la independencia. Se trata de personas, pues, que se encuentran en una situación intermedia entre la salud con autonomía física y mental y la dependencia. El objetivo es tomar las medidas necesarias para detener o ralentizar el proceso que las podría llevar a ser dependientes. La iniciativa del Departamento de Salud expresada en el Plan de Salud de Cataluña en este sentido.

La situación de fragilidad es la consecuencia combinada de los cambios propios del envejecimiento y las secuelas de enfermedades crónicas que pueden haber aparecido hace más o menos años. Entre estas enfermedades está la artrosis, los problemas visuales y auditivos, y los problemas cognitivos y mentales, entre otros. Algunas de las consecuencias de la fragilidad son las caídas de repetición, la malnutrición, la ralentización de la función física, como la disminución de la velocidad de la marcha y el aumento de la dificultad para desarrollar las actividades de la vida diaria. Las personas frágiles también tienen índices de hospitalización y de uso de servicios sociales y de salud más altos.

La situación de fragilidad se puede diagnosticar explorando la situación funcional y el rendimiento físico y mental de las personas mayores. Algunas de las pruebas que se realizan para hacer el diagnóstico son la velocidad de la marcha, la fuerza muscular, la evaluación del equilibrio y de la marcha y la evaluación del estado de ánimo y del estado nutricional . Algunas de estas pruebas no son habituales en la práctica clínica pero podrían serlo en un futuro inmediato. Además, en una segunda fase, cuando a una persona se le diagnostica una situación de fragilidad se deben buscar las causas que la han provocado.

Las situaciones de fragilidad pueden ser reversibles total o parcialmente. Hay dos grupos de tratamientos que pueden mejorar las situaciones de fragilidad. El primer grupo corresponde al tratamiento de los problemas de salud que se encuentren durante la fase de diagnóstico. Para poner ejemplos comprensibles: la atención médica al dolor de las extremidades inferiores que no se haya tratado suficientemente, la corrección o compensación de la presbiacusia o de unas cataratas, el tratamiento de los problemas de equilibrio, el tratamiento de un problema de tiroides, de la pérdida de memoria, de una depresión o de cualquier otra enfermedad que se diagnostique. En segundo lugar, hay remedios transversales que pueden resultar efectivos en todas las personas frágiles. Entre estos, los más importantes son: el ejercicio físico que incluye ejercicios de fuerza muscular y equilibrio,

Todas estas intervenciones, tanto de diagnóstico como de tratamiento, deben ser propuestas y controladas por los profesionales del sistema de salud y, concretamente, por los servicios de atención primaria, con la ayuda de la atención especializada cuando sea necesario.

 

Antoni Salvà

Fundación Salud y Envejecimiento – UAB