• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH

La depressió és una malaltia, no pas un estat anímic o una actitud enfront de la vida. Implica, sens dubte, el grau més alt de patiment que un ésser humà pot experimentar, fins al punt que sovint indueix a preferir la mort a la vida. En efecte, prop del vuitanta per cent de les morts per suïcidi es produeixen en persones que pateixen una malaltia depressiva. No podem menystenir la gravetat del problema, atès que el suïcidi és la primera causa de mort externa a tot Europa, per damunt dels accidents de trànsit.
La seqüència d’aquest text consisteix, en primer lloc, a descriure els estats d’ànim tant des d’una perspectiva adaptativa com des d’una altra d’evolutiva, per tal de, posteriorment, abordar de ple la depressió: concepte, particularitats en l’edat avançada i les possibles estratègies farmacològiques, no farmacològiques i preventives disponibles per tractar-la adequadament.

La depresión es una enfermedad, no un estado anímico o una actitud frente a la vida. Implica, sin duda, el mayor grado de sufrimiento que un ser humano puede experimentar, hasta el punto que a menudo induce a preferir la muerte a la vida. En efecto, cerca del ochenta por ciento de las muertes por suicidio se producen en personas que sufren una enfermedad depresiva. No podemos menospreciar la gravedad del problema, dado que el suicidio es la primera causa de muerte externa en toda Europa, por encima de los accidentes de tráfico.
La secuencia de este texto consiste, en primer lugar, describir los estados de ánimo tanto desde una perspectiva adaptativa como desde otra de evolutiva, para, posteriormente, abordar de lleno la depresión: concepto, particularidades en la edad avanzada y las posibles estrategias farmacológicas, no farmacológicas y preventivas disponibles para tratarla adecuadamente.