• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Els indicadors de la COVID-19

Els indicadors de la COVID-19

Marta Roqué Figuls

Fundació Salut i Envelliment UAB

El departament de Salut ha informat aquest dimarts de 1.458 contagis nous confirmats amb una prova PCR o amb un test d'antígens –907 més que ahir–, una xifra que eleva fins a les 310.877 les persones que han contret el virus des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot torna a enfilar-se per sobre dels 200 punts (+ 5, respecte a ahir) i la velocitat de contagi puja sis centèsimes, fins al 0,84.”

(Font: Diari Ara, 1/12/2002. https://www.ara.cat/ara_mateix/coronavirus-covid-19-desescalada-fases-trams-catalunya-barcelona-ultima-hora-noticies-directe_12_2342285749_172163.html)

Aquest fragment és un exemple de la informació que rebem cada dia sobre la situació a Catalunya amb relació a la COVID-19. Els mitjans de comunicació i les institucions ens parlen de l’evolució de la pandèmia amb moltes xifres i indicadors, però sabem d’on surten aquestes dades, què volen dir i com s’han d’interpretar els indicadors?

Les dades que ens donen els mitjans provenen dels organismes sanitaris. Aquesta imatge en concret mostra la pàgina web del Departament de Salut amb les dades sobre la COVID-19 per al dia 30 de novembre, i també els indicadors de les setmanes anteriors.

Font: Departament de Salut. https://dadescovid.cat/

A continuació repassarem alguns dels indicadors epidemiològics més emprats, i veurem com s’interpreten i com ens ajuden a entendre la situació de pandèmia. Els indicadors que analitzarem mesuren els casos d’infecció, la transmissió del virus i el risc de rebrot.

CASOS D’INFECCIÓ

En primer lloc, tenim el nombre de casos positius, que és el nombre de persones a les quals s’ha fet una prova de detecció (PCR o test d’antígens) i han donat positiu. Anomenem incidència el nombre de casos nous que es produeix durant un cert període de temps. Per exemple, el dia 30 hi van haver 1.458 casos nous detectats a tot Catalunya. Això és gaire o no? És difícil de respondre aquesta pregunta, perquè aquest valor és en termes absoluts, i no ens dona una idea de l’impacte que té sobre la població.

Per tal de tenir una idea de quina magnitud de casos representa sobre el total de la població, parlem de la taxa de casos confirmats. Aquest indicador ens revela la proporció de casos que s’han diagnosticat durant un cert període de temps, per cada 100.000 persones. Per exemple, dels 310.877 casos que es van diagnosticar al començament de la pandèmia a Catalunya, obtenim una taxa de positius confirmats de 4.037,12 per cada 100.000 habitants; aquesta taxa es podria comparar amb els índexs d’altres zones, encara que tinguessin una població molt diferent.

Les dades d’incidència diària són inestables, però, a causa de les fluctuacions que hi pot haver quan es fan les proves o se’n comuniquen els resultats. Per això convé que ens fixem en la incidència acumulada durant un cert període de temps, i normalment es prenen com a referència per calcular-la 14 dies. La incidència acumulada durant 14 dies (IA14) és un indicador del nombre de casos nous que hi ha hagut aquell dia més els 13 dies anteriors. Permet d’estimar quantes persones poden encomanar la malaltia en un moment determinat (casos actius). El Ministeri de Sanitat i el Centre Europeu per al control de malalties han establert un llindar d’IA14 > = 150 casos per cada 100.000 habitants, a partir del qual es considera que el risc de pandèmia és elevat o molt elevat, perquè indica que hi ha molts casos nous en un període de temps curt i, per tant, el volum de contagi és important. Així doncs, durant la setmana del 21 al 27 de novembre, l’IA14 va arribar a un valor de 259,89, superant àmpliament el llindar de risc, cosa que feia que la situació aquells dies fos molt delicada.

L’IA14 és un indicador que depèn molt de les proves diagnòstiques que es fan. Naturalment, si no es fan proves diagnòstiques, la incidència pot semblar molt baixa quan, en realitat, hi pot haver un gran nombre de casos! Per aquest motiu, també interessa de tenir un indicador com la taxa de positivitat o taxa de PCR/TA positives, que calcula el nombre de proves positives (és a dir, casos positius) sobre el total de proves fetes. La setmana del 21 al 27 de novembre la taxa de positivitat era del 4,87 %, cosa que indicava que de cada 100 proves que es van fer a la població, hi havia més de 4 persones amb un resultat positiu. El Centre Europeu per al control de malalties estableix un llindar > = 4 % a partir del qual es considera que el risc augmenta, i un llindar del > = 10 % a partir del qual es considera que el risc poblacional és alt o molt alt.

TRANSMISSIÓ

Fins ara hem vist indicadors de la incidència de la infecció, però també és important d’explorar amb quina velocitat es transmet, és a dir quantes persones se n’encomanen cada dia. L’indicador que mesura aquesta velocitat de contagi és la taxa de reproducció efectiva (RT), també anomenada velocitat de transmissió del virus. Aquest indicador mesura la mitjana de persones que un infectat pot contagiar en un cert període de temps.

Aquest indicador es calcula comparant els casos confirmats durant tres dies seguits amb els casos confirmats durant un període anterior de tres dies. Per exemple, la taxa del dia 30 de novembre sumaria els casos dels dies 30, 29 i 28, i els dividiria pels casos dels dies 25, 24 i 23. Després, la RT s’obtindria de la mitjana diària dels set últims dies.

Una RT = 1, o que s’hi acosti, implica que el nombre de casos nous es manté constant, perquè cada persona infectada només en contagia una altra. Per tal de contenir la pandèmia, ens interessa de tenir una RT < 1, perquè això significa que cada vegada hi ha menys contagis respecte al nombre de persones infectades. La setmana del 21 al 27 de novembre la RT tenia un valor de 0,84, fet que indica una davallada en la velocitat de contagi.

REBROT

Tots els indicadors que comentem fan referència a valors del passat o del present, però és important de predir com pot evolucionar la pandèmia durant un període de temps determinat. Per fer-ho, s’utilitza l’indicador de Risc de rebrot o índex de creixement potencial de l’epidèmia (iEPG). Aquest indicador fa servir la informació dels casos nous durant els últims dies (IA14) i de la velocitat de reproducció del virus (RT), per informar-nos del nombre estimat de casos nous que es podrien diagnosticar en els 14 dies vinents. És, doncs, un valor d’orientació per al futur immediat, i està relacionat amb la probabilitat d’aparició de brots epidèmics nous. El Departament de Salut estableix un llindar de 70 punts per determinar el risc moderat de rebrot, i un llindar de 100 punts a partir del qual es considera que el risc de rebrot és molt alt.

El 30 de novembre l’índex de rebrot tenia un valor de 201, fet que revelava que, en els primers 14 dies de desembre, es preveia de diagnosticar 201 casos nous per cada 100.000 habitants. Això assenyalava que el risc de rebrot era molt alt, ja que es preveia que l’IA14 se situaria en la banda de risc alt durant la primera quinzena de desembre.

Marta Roqué Figuls

Fundació Salut i Envelliment UAB

El departamento de Salud ha informado este martes de 1.458 contagios nuevos confirmados con una prueba PCR o con un test de antígenos —907 más que ayer—, una cifra que eleva hasta las 310.877 las personas que han contraído el virus desde el inicio de la pandemia. El riesgo de rebrote vuelve a subir por encima de los 200 puntos (+5, respecto a ayer) y la velocidad de contagio sube seis centésimas, hasta el 0,84.”

(Fuente: Diari Ara, 1/12/2002. https://www.ara.cat/ara_mateix/coronavirus-covid-19-desescalada-fases-trams-catalunya-barcelona-ultima-hora-noticies-directe_12_2342285749_172163.html)

Este fragmento es un ejemplo de la información que recibimos cada día sobre la situación en Cataluña en relación con la COVID-19. Los medios de comunicación y las instituciones nos hablan de la evolución de la pandemia con muchas cifras e indicadores, pero ¿sabemos de donde salen estos datos, qué significan y cómo se deben interpretar los indicadores?

Los datos que nos proporcionan los medios provienen de los organismos sanitarios. Esta imagen en concreto muestra la página web del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, con los datos sobre la COVID-19 para el día 30 de noviembre, y también los indicadores de las semanas anteriores.

Fuente: Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. https://dadescovid.cat/

A continuación repasaremos algunos de los indicadores epidemiológicos más empleados, y veremos cómo se interpretan y cómo nos ayudan a entender la situación de pandemia. Los indicadores que analizaremos miden los casos de infección, la transmisión del virus y el riesgo de rebrote.

CASOS DE INFECCIÓN

En primer lugar, tenemos el número de casos positivos, que es el número de personas a las que se les ha hecho una prueba de detección (PCR o test de antígenos) y han dado positivo. Llamamos incidencia al número de casos nuevos que tienen lugar durante un cierto período de tiempo. Por ejemplo, el día 30 hubo 1.458 casos nuevos detectados en toda Cataluña. ¿Esto es mucho o no? Es difícil responder a esta pregunta, porque este valor es en términos absolutos, y no nos da una idea del impacto que tiene sobre la población.

Para tener una idea de qué magnitud de casos representa sobre el total de la población, hablamos de la tasa de casos confirmados. Este indicador nos revela la proporción de casos que se han diagnosticado durante un cierto período de tiempo por cada 100.000 personas. Por ejemplo, de los 310.877 casos que se diagnosticaron al comienzo de la pandemia en Cataluña, obtenemos una tasa de positivos confirmados de 4.037,12 por cada 100.000 habitantes; esta tasa se podría comparar con los índices de otras zonas, aunque tuvieran una población muy diferente.

Los datos de incidencia diaria son inestables, debido a las fluctuaciones que puede haber cuando se hacen las pruebas o se comunican los resultados. Por eso, conviene que nos fijemos en la incidencia acumulada durante un cierto periodo de tiempo, y normalmente se toman como referencia para su cálculo 14 días. La incidencia acumulada durante 14 días (IA14) es un indicador del número de casos nuevos que ha habido ese día, más los 13 días anteriores. Permite estimar cuántas personas pueden contagiar la enfermedad en un momento determinado (casos activos). El Ministerio de Sanidad y el Centro Europeo para el control de enfermedades han establecido un umbral de IA14 >= 150 casos por cada 100.000 habitantes, a partir del cual se considera que el riesgo de pandemia es elevado o muy elevado, porque indica que hay muchos casos nuevos en un periodo de tiempo corto y, por tanto, el volumen de contagio es importante. Así pues, durante la semana del 21 al 27 de noviembre, el IA14 llegó a un valor de 259,89, superando ampliamente el umbral de riesgo, lo que hacía que la situación entonces fuera muy delicada.

El IA14 es un indicador que depende mucho de las pruebas diagnósticas que se hacen. Naturalmente, si no se hacen pruebas diagnósticas, la incidencia puede parecer muy baja, cuando, en realidad, ¡puede haber un gran número de casos! Por este motivo, también interesa tener un indicador como la tasa de positividad o tasa de PCR/TA positivas, que calcula el número de pruebas positivas (es decir, casos positivos) sobre el total de las pruebas realizadas. La semana del 21 al 27 de noviembre la tasa de positividad era del 4,87 %, lo que indicaba que, de cada 100 pruebas que se hicieron a la población, había más de 4 personas con un resultado positivo. El Centro Europeo para el control de enfermedades establece un umbral >= 4 %, a partir del cual se considera que el riesgo aumenta, y un umbral >= 10 %, a partir del cual se considera que el riesgo poblacional es alto o muy alto.

TRANSMISIÓN

Hasta ahora hemos visto indicadores de la incidencia de la infección, pero también es importante explorar con qué velocidad se transmite, es decir, a cuántas personas se contagian cada día. El indicador que mide esta velocidad de contagio es la tasa de reproducción efectiva (RT), también llamada velocidad de transmisión del virus. Este indicador mide el promedio de personas a las que una persona infectada puede contagiar en un cierto periodo de tiempo.

Este indicador se calcula comparando los casos confirmados durante tres días seguidos con los casos confirmados durante un periodo anterior de tres días. Por ejemplo, la tasa del día 30 de noviembre sumaría los casos de los días 30, 29 y 28, y los dividiría por los casos de los días 25, 24 y 23. Después, la RT se obtendría de la media diaria de los siete últimos días.

Una RT = 1, o que se acerque a este valor, implica que el número de casos nuevos se mantiene constante, porque cada persona infectada solo contagia a otra. Con el fin de contener la pandemia, nos interesa tener una RT < 1, porque esto significa que cada vez hay menos contagios respecto al número de personas infectadas. La semana del 21 al 27 de noviembre, la RT tenía un valor de 0,84, lo que indica una disminución en la velocidad de contagio.

REBROTE

Todos los indicadores que comentamos hacen referencia a valores del pasado o del presente, pero es importante de predecir cómo puede evolucionar la pandemia durante un período de tiempo determinado. Para ello, se utiliza el indicador de Riesgo de rebrote o índice de crecimiento potencial de la epidemia (iEPG). Este indicador utiliza la información de los casos nuevos durante los últimos días (IA14) y de la velocidad de reproducción del virus (RT), para informarnos del número estimado de casos nuevos que podrían diagnosticarse en los 14 días venideros. Es, pues, un valor de orientación para el futuro inmediato, y está relacionado con la probabilidad de aparición de brotes epidémicos nuevos. El Departamento de Salud establece un umbral de 70 puntos para determinar el riesgo moderado de rebrote, y un umbral de 100 puntos a partir del cual se considera que el riesgo de rebrote es muy alto.

El 30 de noviembre el índice de rebrote tenía un valor de 201, lo que revelaba que, en los primeros 14 días de diciembre, se preveía diagnosticar 201 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Esto señalaba que el riesgo de rebrote era muy alto, ya que se preveía que el IA14 se situaría en la banda de riesgo alto durante la primera quincena de diciembre.