• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
El disseny ha d’entrar a les residències de gent gran

El disseny ha d’entrar a les residències de gent gran

Arran de la meva participació en el postgrau en Gestió i Dinamització de Projectes d’Envelliment Actiu i Saludable que vaig cursar a la UPF, vaig poder conèixer de prop la realitat demogràfica que mostra que cada dia hi ha més gent gran i que, a més, l’esperança de vida de les persones s’allarga. Alhora, vaig poder aprofundir en els canvis socials, físics i cognitius que es deriven de l’envelliment d’una persona i, en conseqüència, com a dissenyador, em va interessar especialment observar les necessitats i els desitjos que van apareixent en el dia a dia de les persones grans. Tot plegat va fer que em qüestionés com pot ajudar el disseny a afrontar aquests reptes.

En la meva pràctica com a dissenyador sovint m’ha tocat mirar d’esvair certs prejudicis entorn de la nostra professió, sobretot de persones que associen el disseny amb una cosa cara, extravagant o sofisticada. He hagut de fer, doncs, pedagogia i explicar que el disseny és present en tot allò que ens envolta, en els objectes quotidians (des dels més senzills als més tecnològics) que utilitzem cada dia i que ens fan la vida més fàcil a casa, a la feina, a la universitat, en el transport, en els espais públics… He hagut de repetir més d’un cop que el disseny no hi és només en els productes exclusius i a l’abast d’uns pocs; que els dissenyadors treballem per a un públic molt ampli en una societat diversa que evoluciona, canvia i envelleix, i que quan dissenyem un producte nou tenim una certa responsabilitat vers les persones, la cultura o el medi ambient.

Pel que fa a l’àmbit de les persones grans, penso que els dissenyadors hi tenim molt per aportar, ja que, malauradament, encara hi ha molts productes i espais que no s’adapten a les necessitats particulars de la població envellida.

En els darrers anys, he visitat diversos centres de dia i residències, he observat com hi viu la gent gran, com hi treballa el personal cuidador, he parlat amb personal directiu, terapeutes i auxiliars…; he pogut conèixer de prop els esforços que estan fent les residències per superar els models hospitalaris ja obsolets, per evolucionar cap a l’atenció centrada en la persona o per implantar unitats de convivència més compactes i confortables.

Tot i així, he vist que els canvis en l’“entorn viscut” són encara molt tímids, que hi ha moltes necessitats per resoldre, molts productes i espais per millorar. Segurament, els aspectes pràctics d’accessibilitat, de manteniment i neteja, de les normatives de seguretat i higiene, etc., posen moltes limitacions a l’hora de projectar i moblar una residència per a gent gran, però cal desafiar-les per aconseguir ambients més amables que convidin a quedar-s’hi a viure.

En general, m’he trobat amb residències massa institucionalitzades, amb espais poc acollidors, poc humanitzats, massa freds i impersonals: són llocs molt allunyats de la idea de llar domèstica, segura i confortable que tots tenim al cap.

La uniformitat i la monotonia són un defecte molt habitual. Per exemple, la repetició excessiva d’un recurs arquitectònic, d’una peça de mobiliari o d’una senyalització, no només crea entorns homogenis i impersonals, sinó que, a més, poden confondre i desorientar una persona gran a l’hora de trobar un espai o arribar fins a la seva habitació (amb la pèrdua d’autonomia i d’autoestima que se’n deriva).

S’hi podria introduir amb moderació una varietat de recursos arquitectònics o del tractament dels materials: els espais poden contenir objectes o aplicacions gràfiques que ajudin a identificar les estances i a recordar què passa en un espai concret –sala d’activitats, menjador, gimnàs, sala de lectura, etc. Tot això contribueix a diferenciar i personalitzar els espais, fa que el resident esculli on es troba més de gust en cada moment i, alhora, possibilita una orientació millor dins del centre.

Un altre tema mal resolt en molts centres és el tractament de la llum, sovint massa freda i uniforme (generalment, panells de llum blanca encastats). S’hi haurien de tenir en compte tractaments diferenciats per àrees pensant en diferents situacions al llarg del dia (no es requereix la mateixa llum en un moment de descans del resident que en el moment que el personal auxiliar ha de netejar una habitació).

L’ús del color als espais i als mobles a les residències i els centres de dia acostuma a ser molt estereotipat: hi predomina el blanc en les parets i els passadissos, i es complementa amb colors crus, grisos, apagats i sense caràcter en els teixits o el mobiliari. Aquí també hi ha molta feina per fer: hi ha dissenyadors especialistes en l´ús del color que en coneixen les propietats i saben que una paleta cromàtica ben escollida pot contribuir a donar calidesa a un espai i millorar-ne l’orientació.

El mobiliari que majoritàriament trobem als centres sovint té un aspecte “ortopèdic”, és sobredimensionat, pesat visualment i físicament. Les seves línies són antigues i no paren atenció en els materials i els detalls; els colors solen ser apagats i la tapisseria vinílica els fa poc transpirables i poc agraïts al tacte. Pel que he detectat, als professionals interioristes o a la direcció del centre se’ls fa difícil d’escollir el mobiliari per al centre, atès que moltes empreses nacionals especialitzades en mobles per a gent gran ofereixen productes mal dissenyats i amb els estereotips que he mencionat…

Els dissenyadors encara tenen molt camí per recórrer en el tema del mobiliari (i molt per aprendre dels països que ho estan fent bé): cal millorar-ne les prestacions, l’ergonomia, el confort i el manteniment, cal humanitzar el mobiliari i adaptar-lo a les tendències actuals, a més d’oferir un paleta de colors i acabats més atractiva.

Si ens fixem en les habitacions, costa de veure aquestes estances com a espais privats acollidors i “viscuts”. Caldria estudiar quin ús es fa de les habitacions, a part de dormir, i preguntar-se per què els residents hi passen tan poca estona. Com es podria adaptar l’habitació a les necessitats funcionals i emocionals de cada persona? És important potenciar la possibilitat de personalitzar l’habitació amb objectes aportats pels residents o pels seus familiars com un recurs per crear una certa intimitat i establir els límits entre l’espai comú i l’espai privat personal. La personalització ajuda, a més, a crear eines de comunicació per als residents que han perdut la capacitat d’expressar-se verbalment amb els familiars, els companys o el personal cuidador.

Arribats a aquest punt, aquests són només alguns dels aspectes detectats en què es podrien incorporar millores significatives des del disseny, però encara podríem continuar parlant dels espais exteriors, de l’ús de la vegetació, dels espais de trobada amb els familiars, de la decoració, de la senyalística, etc.

El que és evident és que les residències, tant les existents com les que vindran en el futur, són espais on moltes persones gent passaran els darrers anys de les seves vides i, per tant, han de ser tan acollidors com sigui possible.

Per fer realitat tot això cal que hi hagi una col·laboració estreta entre professionals de l’arquitectura, l’interiorisme i el disseny, sempre en diàleg constant amb el personal directiu, tècnic i auxiliar de les residències, gericultors, etc., i sobretot amb un procés acurat d’observació i estudi de les conductes, les rutines i les necessitats dels usuaris. Només així podrem crear residències que, més enllà de satisfer els requeriments pràctics i funcionals, aportin també avenços (per als residents, per al personal que hi treballa i per als familiars) en els aspectes emocionals, sensorials i estètics.

 

Emili Padrós Ferrer

Dissenyador i cofundador d’Emiliana Design Studio

Con motivo de mi participación en el posgrado en Gestión y Dinamización de Proyectos de Envejecimiento Activo y Saludable que cursé en la UPF, tuve la oportunidad de conocer de cerca la realidad demográfica que nos muestra que cada día hay más personas mayores y que, además, la esperanza de vida de las personas se alarga. Asimismo, pude profundizar en los cambios sociales, físicos y cognitivos que se derivan del envejecimiento de una persona y, en consecuencia, como diseñador, tuve un especial interés en observar las necesidades y los deseos que van surgiendo en el día a día de las personas mayores. Todo ello comportó que me cuestionara el modo en que el diseño puede ayudar a afrontar tales retos.

En mi práctica como diseñador, me ha tocado intentar desvanecer algunos prejuicios en torno a nuestra profesión, especialmente de personas que asocian el diseño con algo caro, extravagante o sofisticado. Así pues, me ha correspondido hacer pedagogía y explicar que el diseño está presente en todo lo que nos rodea, en los objetos cotidianos (desde los más sencillos hasta los más tecnológicos) que utilizamos a diario y que nos hacen más fácil la vida en casa, en el trabajo, en la universidad, en el transporte, en los espacios públicos… He tenido que repetir más de una vez que el diseño no solo se halla en productos exclusivos y al alcance de unos pocos; que los diseñadores trabajamos para un público muy amplio en una sociedad diversa que evoluciona, cambia y envejece, y que cuando diseñamos un nuevo producto tenemos una cierta responsabilidad en relación con las personas, la cultura o el medio ambiente.

Respecto al ámbito de las personas mayores, creo que los diseñadores tenemos mucho que aportar, puesto que, por desgracia, todavía quedan muchos productos y espacios que no se adaptan a las necesidades particulares de la población envejecida.

En los últimos años, he visitado varios centros de día y residencias, he observado cómo viven en ellas las personas mayores, cómo trabaja el personal cuidador, he hablado con personal directivo, terapeutas y auxiliares…; he podido conocer de cerca los esfuerzos que están haciendo las residencias para superar los actualmente obsoletos modelos hospitalarios, para evolucionar hacia la atención centrada en la persona o para implantar unidades de convivencia más compactas y confortables.

Sin embargo, he podido comprobar que los cambios en el “entorno vivido” todavía son muy tímidos, que quedan muchas necesidades por resolver, muchos productos y espacios que se han de mejorar. Seguramente, los aspectos prácticos relacionados con la accesibilidad, el mantenimiento y la limpieza, las normativas de seguridad e higiene, etc., comportan muchas limitaciones a la hora de proyectar y amueblar una residencia para la tercera edad, pero deben superarse para lograr ambientes más amables que inviten a quedarse a vivir en ella.

En general, he visto residencias demasiado institucionalizadas, con espacios poco acogedores, poco humanizados, demasiado fríos e impersonales: son sitios que están muy lejos de la idea de hogar doméstico, seguro y confortable que todos tenemos en mente.

La uniformidad y la monotonía son un defecto muy habitual. Por ejemplo, la excesiva repetición de un recurso arquitectónico, de una pieza de mobiliario o de una señalización, no solo crea entornos homogéneos e impersonales, sino que, además, pueden confundir y desorientar a las personas mayores cuando se trate de hallar un espacio determinado o llegar hasta su habitación (con la pérdida de autonomía y de autoestima que ello comporta).

Se podría introducir de un modo moderado una variedad de recursos arquitectónicos o del tratamiento de los materiales: en los espacios podría haber objetos o aplicaciones gráficas que ayuden a identificar las estancias y recordar qué es lo que se hace en un espacio concreto –sala de actividades, comedor, gimnasio, sala de lectura, etc. Todo ello contribuye a diferenciar y personalizar los espacios, hace que el residente elija dónde está más a gusto en cada momento y, al mismo tiempo, ayuda a orientarse mejor dentro del centro.

Otro tema que en muchos centros no está bien resuelto es el tratamiento de la luz, frecuentemente demasiado fría y uniforme (generalmente, paneles de luz blanca empotrados). Deberían tenerse en cuenta tratamientos diferenciados por áreas pensando en las diferentes situaciones a lo largo del día (no se requiere la misma luz en un momento de descanso del residente que en el momento en que el personal auxiliar debe limpiar una habitación).

El uso del color en los espacios y el mobiliario de las residencias y centros de día suele ser muy estereotipado: predomina el blanco en las paredes y los pasillos, complementado con colores crudos, grises, apagados y sin carácter en los tejidos o el mobiliario. Aquí también queda mucho trabajo por hacer: existen diseñadores especialistas en el uso del color que conocen sus propiedades y saben que la elección de una buena paleta cromática puede facilitar la calidez de un espacio y mejorar la orientación.

El mobiliario que hallamos de manera predominante en los centros frecuentemente tiene un aspecto “ortopédico”, está sobredimensionado y es visual y físicamente pesado. Sus líneas son antiguas y no se percibe cuidado en los materiales y los detalles; los colores suelen ser apagados y la tapicería vinílica hace que transpiren poco y no resulten agradables al tacto. Por lo que he detectado, los profesionales interioristas o la dirección del centro tienen dificultades para elegir el mobiliario para el centro, dado que muchas empresas nacionales especializadas en muebles para personas mayores ofrecen productos mal diseñados y con los estereotipos mencionados…

A los diseñadores aún les queda mucho camino por recorrer respecto a este mobiliario (y mucho que aprender de los países que lo están haciendo bien): deben mejorarse sus prestaciones, ergonomía, confort y mantenimiento, es preciso “humanizar” el mobiliario y adaptarlo a las tendencias actuales, además de ofrecer un paleta de colores y acabados más atractiva.

Si observamos las habitaciones, cuesta imaginar estas estancias como espacios privados acogedores y “vividos”. Habría que ver el uso que se da a las habitaciones, al margen del dormir, y preguntarse por qué los residentes pasan tan poco tiempo en ellas. ¿De qué modo podría adaptarse la habitación a las necesidades funcionales y emocionales de cada persona? Es importante potenciar la posibilidad de personalizar la habitación con los objetos que aporten los residentes o sus familiares como recurso para crear cierta intimidad y establecer los límites entre el espacio común y el espacio privado personal. La personalización, además, favorece la creación de herramientas de comunicación para los residentes que han perdido la capacidad de expresarse verbalmente con los familiares, los compañeros o el personal cuidador.

Llegados a este punto, hemos visto solo algunos de los aspectos detectados en los que el diseño podría incorporar mejoras significativas, pero aún podríamos seguir hablando de los espacios exteriores, del uso de la vegetación, de los espacios de encuentro con los familiares, de la decoración, de la señalética, etc.

Lo que es evidente es que las residencias, tanto las existentes como las que lleguen en el futuro, son espacios donde muchas personas pasarán los últimos años de sus vidas y, por tanto, deben ser el máximo de acogedoras posible.

Para hacer realidad todo ello es necesario que se produzca una estrecha colaboración entre profesionales de la arquitectura, el interiorismo y el diseño, siempre en constante diálogo con el personal directivo, técnico y auxiliar de las residencias, gerocultores, etc., y ante todo con un cuidadoso proceso de observación y estudio de las conductas, las rutinas y las necesidades de los usuarios. Solo así podremos crear residencias que, más allá de satisfacer los requerimientos prácticos y funcionales, también aporten progresos (para los residentes, para el personal trabajador y para los familiares) en los aspectos emocionales, sensoriales y estéticos.

 

Emili Padrós Ferrer

Diseñador y cofundador de Emiliana Design Studio