• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Control dels factors risc

Control dels factors risc

Els factors de risc són circumstàncies o situacions que augmenten les probabilitats d’una persona de contraure una malaltia. Així doncs, el control de factors de risc permet evitar noves condicions de salut desfavorables. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat al nostre país i a la resta de països desenvolupats. Per la seva rellevància en la salut pública, presentem a continuació els tres factors de risc cardiovascular principals:
El colesterol elevat, la pressió alta i la diabetis us posen en una situació de risc de patir una malaltia cardíaca o vascular cerebral. Les malalties cardiovasculars poden tenir greus conseqüències com ara la mort sobtada o produir grans discapacitats de per vida.

Colesterol:

 • Podeu controlar-vos el colesterol: Fins els 75 anys es recomana controls de colesterol en sang. El seguiment depèn de si teniu altres factors de risc o heu patit alguna malaltia cardiovascular
 • Consulteu amb el vostre metge la conveniència de fer més controls.
 • Assegureu-vos de seguir els consells dietètics generals de prevenció del risc cardiovascular

Hipertensió:

Controlar la vostra pressió pot salvar-vos la vida. La pressió alta sovint no causa cap molèstia ni dolor i pot passar fàcilment desapercebuda. Per això, cal mirar la pressió arterial per saber si és normal.

 • Controleu-vos la tensió arterial al menys una vegada l'any, i més sovint si esteu en situació de risc
 • Assegureu-vos de prendre els medicaments i de seguir els altres consells generals de prevenció del risc cardiovascular. Si sou hipertensos seguiu acuradament els consells del vostre metge

Diabetis: La diabetis que apareix a l'edat adulta és l’anomenada diabetis tipus 2.

 • La diabetis tipus 2 està relacionada amb l'obesitat. Per tant, controleu el vostre pes amb una dieta equilibrada. Si cal busqueu l'ajuda del vostre metge o d'un dietista per conèixer com adaptar la vostra dieta. Eviteu els sucres refinats: sucres de pastisseria, caramels...
 • Tingueu cura dels vostres peus. Porteu sabates adequades que no estrenyin els peus ni produeixin ferides. Aneu amb compte de no rebre cops als peus o cremades. Vigileu amb les estufes
 • Aneu anualment a l'oftalmòleg a revisar la vista
 • Prengueu els medicaments que us prescrigui el metge acuradament
 • És important mantenir la glucèmia (sucre a la sang) dins els límits que us fixi el vostre metge. Un nivell massa baix també pot ser perillós

Control de medicaments

Els medicaments poden ajudar-vos a mantenir la vostra salut, però també poden tenir efectes secundaris i molt especialment si se'n prenen molts. Utilitzeu-los adequadament i sempre per prescripció del vostre metge.

 • No prengueu medicaments pel vostre compte. Només prengueu els medicaments que us prescrigui el vostre metge
 • Sempre que aneu a qualsevol metge, el de capçalera o a l'especialista, porteu el llistat de tots els medicaments que preneu
 • Anoteu acuradament en un full l'hora, el tipus i la quantitat de pastilles que heu de prendre

Los factores de riesgo son circunstancias o situaciones que aumentan las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad. Así pues, el control de factores de riesgo permite evitar nuevas condiciones de salud desfavorables. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en nuestro país y en el resto de países desarrollados. Por su relevancia en la salud pública, presentamos a continuación los tres factores de riesgo cardiovascular principales:
El colesterol elevado, la presión alta y la diabetes le ponen en una situación de riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca o vascular cerebral. Las enfermedades cardiovasculares pueden tener graves consecuencias como la muerte súbita o producir grandes discapacitados de por vida.

Colesterol :

 • Puede controlaros el colesterol: Hasta los 75 años se recomienda controles de colesterol en sangre. El seguimiento depende de si tiene otros factores de riesgo o ha sufrido alguna enfermedad cardiovascular
 • Consulte con su médico la conveniencia de hacer más controles.
 • Asegúrese de seguir los consejos dietéticos generales de prevención del riesgo cardiovascular

Hipertensión :

Controlar su presión puede salvaros la vida. La presión alta a menudo no causa ninguna molestia ni dolor y puede pasar fácilmente desapercibida. Por eso, hay que mirar la presión arterial para saber si es normal.

 • Controle-la tensión arterial al menos una vez al año, y más a menudo si está en situación de riesgo
 • Asegúrese de tomar los medicamentos y seguir los otros consejos generales de prevención del riesgo cardiovascular. Si es hipertenso siga cuidadosamente los consejos de su médico

Diabetes : La diabetes que aparece en la edad adulta es la denominada diabetes tipo 2.

 • La diabetes tipo 2 está relacionada con la obesidad. Por lo tanto, controle su peso con una dieta equilibrada. Si hay que busque la ayuda de su médico o de un dietista para conocer cómo adaptar su dieta. Evite los azúcares refinados: azúcares de pastelería, caramelos …
 • Cuide sus pies. Lleve zapatos adecuados que no aprieten los pies ni produzcan heridas. Tenga cuidado de no recibir golpes en los pies o quemaduras. Cuidado con las estufas
 • Vaya anualmente al oftalmólogo a revisar la vista
 • Tome los medicamentos que le prescriba el médico cuidadosamente
 • Es importante mantener la glucemia (azúcar en la sangre) dentro de los límites que le fije su médico. Un nivel demasiado bajo también puede ser peligroso

Control de medicamentos

Los medicamentos pueden ayudarle a mantener su salud, pero también pueden tener efectos secundarios y muy especialmente si se toman muchos. Utilice adecuadamente y siempre por prescripción de su médico.

 • No tome medicamentos por su cuenta. Sólo tome los medicamentos que le prescriba su médico
 • Siempre que vaya a cualquier médico, el de cabecera o al especialista, lleve el listado de todos los medicamentos que toma
 • Anote cuidadosamente en una hoja la hora, el tipo y la cantidad de pastillas que debe tomar