• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Com fer un bon ús de l’habitatge per pagar la residència geriàtrica

Com fer un bon ús de l’habitatge per pagar la residència geriàtrica

Ningú pot negar que l’augment de l’esperança de vida és un dels èxits de la nostra societat. No obstant això, viure més anys pot significar conviure amb diferents estats de salut que requereixin buscar l’assistència necessària per a les persones grans. Fins i tot amb bona salut, el pas dels anys comporta la disminució de les capacitats físiques com ara la visió, la mobilitat, etc., que dificulten el dia a dia i que fan necessari plantejar alternatives a la situació que la persona gran continuï vivint sola al seu habitatge.

Les residències geriàtriques són, en la majoria dels casos, la millor alternativa perquè les persones que ja no poden viure soles rebin l'assistència que necessiten i passin el final de l’etapa de la vellesa en un entorn segur i agradable. Però les residències són molt cares, i això fa que moltes famílies hagin de buscar opcions per poder pagar-les.

Moltes vegades la font per obtenir aquests recursos és l’habitatge de la persona gran. Actualment hi ha diverses fórmules en el mercat que permeten obtenir recursos a partir de l’habitatge. Tot i així, és important conèixer bé totes les alternatives i les implicacions que tenen, ja que hi ha diferències tan importants com perdre o mantenir la propietat de l’habitatge.

Vendre l’habitatge per pagar la residència

És una de les opcions que més fàcilment ens venen al cap quan la persona gran ha d’anar a una residència i, per tant, el pis queda deshabitat. És una manera relativament fàcil d’obtenir recursos, però cal tenir en compte les implicacions:

 • Vendre el pis significa perdre aquesta part del patrimoni familiar.
 • La necessitat de vendre en un moment concret pot conduir a no obtenir el millor preu (venda per sota del valor potencial de l’habitatge).
 • Vendre un pis comporta despeses (plusvàlua, despeses de notaria, etc.).
 • L’import de la venda de l’habitatge incrementa la renda disponible de la persona gran, fet que pot limitar l’accés a prestacions i ajudes públiques.
 • Cal valorar molt bé quants diners es necessiten anualment per pagar la residència, ja que els diners obtinguts de la venda són limitats. En cas d’estades llargues, els diners de la venda podrien no ser suficients.

Renda vitalícia immobiliària

Consisteix a cedir la propietat nua de l’habitatge a canvi d’una renda mensual vitalícia (fins a la mort del beneficiari). En determinats casos, aquesta fórmula dona l’opció que els beneficiaris puguin continuar vivint a l’habitatge en règim d’usdefruit.

En aquests casos, cal tenir en compte que:

 • Es perd totalment la propietat de l’habitatge, encara que es permeti que la persona gran el continuï ocupant. En el moment de la mort del beneficiari, els hereus no tenen cap dret d’ús ni de propietat sobre l‘habitatge.
 • El compromís de pagament de la renda és fins al moment de la mort del beneficiari o beneficiaris. Si aquesta situació es produeix abans del moment previst, els pagaments rebuts poden haver quedat molt per sota del valor de l’habitatge.
 • L’operació no es pot cancel·lar. Un cop signat el contracte de renda vitalícia immobiliària no es pot recuperar la propietat de l’habitatge.

Aquesta fórmula pot ser interessant per a persones grans que no tinguin hereus o si els hereus estan disposats a perdre aquest patrimoni, ja que la propietat és irrecuperable. La persona gran pot seguir vivint al pis i rep uns ingressos addicionals per cobrir les seves despeses (ajuda a domicili, etc.), però cal tenir en compte que l’import de la renda mensual pugui cobrir també el cost de la residència, per si arriba el moment en què la persona gran necessita anar-hi.

Hipoteca inversa

És un préstec hipotecari adreçat a persones més grans de 65 anys o dependents que tinguin un habitatge en propietat. La persona gran va rebent una renda mensual que genera un deute amb la garantia de l’habitatge.

 • Aquesta operació comporta importants despeses inicials (comissions d’obertura, despeses de notaria, etc.).
 • En el moment de la mort del propietari els hereus han de pagar la totalitat del deute acumulat sobre l’habitatge per poder mantenir-ne la propietat.
 • Si els hereus no poden fer front al pagament del deute acumulat, no poden recuperar la propietat de l’habitatge.
 • Els imports percebuts poden ser insuficients per pagar una residència, sobretot si la contractació és anterior a la necessitat d’anar a la residència.

 

Lloguer de l’habitatge per pagar la residència

És una bona opció que permet mantenir la propietat de l’habitatge. No obstant això, si es vol optar pel lloguer, cal tenir en compte alguns aspectes importants:

 • Posar un pis en lloguer moltes vegades requereix fer-hi petites reformes (pintura, revisió d’instal·lacions per obtenir els certificats necessaris, etc.), que comporten una despesa inicial.
 • Es pot tardar un temps a llogar l’habitatge.
 • En cas d’impagament o de canvi de llogaters, durant uns mesos no es cobra el lloguer.
 • L’import del lloguer no sempre és suficient per cobrir les depeses de la residència.

 

Programa Pensium

És una nova alternativa que combina l’opció de lloguer amb el finançament de la quantitat addicional necessària per cobrir la totalitat de la despesa de la residència.

Des del moment de la signatura del contracte, el beneficiari rep la quantitat de diners pactada per pagar la seva assistència, a canvi de cedir la gestió del lloguer de l’habitatge. Pensium fa les reformes necessàries i en gestiona el lloguer.

 • No requereix cap despesa inicial, ja que tant les despeses del contracte com les reformes necessàries queden incorporades al finançament del programa.
 • Amb els lloguers que es van cobrant, es va amortitzant el deute.
 • Quan el beneficiari mor, els hereus poden optar per pagar el deute pendent i disposar de l’habitatge, o deixar que Pensium continuï cobrant el lloguer fins a amortitzar la totalitat del deute pendent. La família no perd mai la propietat de l’habitatge.

Aquesta alternativa permet que el deute acumulat sobre l’habitatge sigui molt menor que en el cas de la hipoteca inversa, i dona als hereus l’opció d’amortitzar-lo de cop o de continuar amortitzant-lo amb els lloguers, mantenint en tot moment la propietat de l’habitatge.

En qualsevol cas, el més important és tenir en compte quina quantitat de recursos pot necessitar la família, ara i en el futur, i valorar el màxim d’alternatives possibles per prendre la decisió que s’adapti millor a cada situació.

 

Natalia Bundó

Directora de Màrqueting

Pensium

www.pensium.es

Nadie puede negar que el aumento de la esperanza de vida es uno de los logros de nuestra sociedad. Sin embargo, vivir más años puede significar convivir con diferentes estados de salud que requieran buscar la asistencia necesaria para las personas mayores. Incluso con buena salud, el paso de los años conlleva la disminución de las capacidades físicas como la visión, la movilidad, etc., que dificultan el día a día y que hacen necesario plantear alternativas a la situación que la persona mayor continúe viviendo sola en su vivienda.

Las residencias geriátricas son, en la mayoría de los casos, la mejor alternativa para que las personas que ya no pueden vivir solas reciban la asistencia que necesitan y pasen el final de la etapa de la vejez en un entorno seguro y agradable. Pero las residencias son muy caras, y esto hace que muchas familias tengan que buscar opciones para poder pagarlas.

Muchas veces la fuente para obtener estos recursos es la vivienda de la persona mayor. Actualmente hay varias fórmulas en el mercado que permiten obtener recursos a partir de la vivienda. Sin embargo, es importante conocer bien todas las alternativas y las implicaciones que tienen, ya que hay diferencias tan importantes como perder o mantener la propiedad de la vivienda.

Vender la vivienda para pagar la residencia

Es una de las opciones que más fácilmente nos vienen a la cabeza cuando la persona mayor tiene que ir a una residencia y, por tanto, el piso queda deshabitado. Es una manera relativamente fácil de obtener recursos, pero hay que tener en cuenta las implicaciones:

 • Vender el piso significa perder esta parte del patrimonio familiar.
 • La necesidad de vender en un momento concreto puede conducir a no obtener el mejor precio (venta por debajo del valor potencial de la vivienda).
 • Vender un piso conlleva gastos (plusvalía, gastos de notaría, etc.).
 • El importe de la venta de la vivienda incrementa la renta disponible de la persona mayor, lo que puede limitar el acceso a prestaciones y ayudas públicas.
 • Hay que valorar muy bien cuánto dinero se necesitan anualmente para pagar la residencia, ya que el dinero obtenido de la venta son limitados. En caso de estancias largas, el dinero de la venta podrían no ser suficientes.

Renta vitalicia inmobiliaria

Consiste en ceder la propiedad desnuda de la vivienda a cambio de una renta mensual vitalicia (hasta la muerte del beneficiario). En determinados casos, esta fórmula da la opción de que los beneficiarios puedan continuar viviendo en la vivienda en régimen de usufructo.

En estos casos, hay que tener en cuenta que:

 • Se pierde totalmente la propiedad de la vivienda, aunque se permita que la persona mayor lo continúe ocupando. En el momento de la muerte del beneficiario, los herederos no tienen ningún derecho de uso ni de propiedad sobre la vivienda.
 • El compromiso de pago de la renta es hasta el momento de la muerte del beneficiario o beneficiarios. Si esta situación se produce antes del momento previsto, los pagos recibidos pueden haber quedado muy por debajo del valor de la vivienda.
 • La operación no se puede cancelar. Una vez firmado el contrato de renta vitalicia inmobiliaria no se puede recuperar la propiedad de la vivienda.

Esta fórmula puede ser interesante para personas mayores que no tengan herederos o si los herederos están dispuestos a perder este patrimonio, ya que la propiedad es irrecuperable. La persona mayor puede seguir viviendo en el piso y recibe unos ingresos adicionales para cubrir sus gastos (ayuda a domicilio, etc.), pero hay que tener en cuenta que el importe de la renta mensual pueda cubrir también el coste de la residencia, por si llega el momento en que la persona mayor necesita ir.

Hipoteca inversa

Es un préstamo hipotecario dirigido a personas mayores de 65 años o dependientes que tengan una vivienda en propiedad. La persona mayor va recibiendo una renta mensual que genera una deuda con la garantía de la vivienda.

 • Esta operación conlleva importantes gastos iniciales (comisiones de apertura, gastos de notaría, etc.).
 • En el momento de la muerte del propietario los herederos deben pagar la totalidad de la deuda acumulada sobre la vivienda para poder mantener su propiedad.
 • Si los herederos no pueden hacer frente al pago de la deuda acumulada, no pueden recuperar la propiedad de la vivienda.
 • Los importes percibidos pueden ser insuficientes para pagar una residencia, sobre todo si la contratación es anterior a la necesidad de ir a la residencia.

 

Alquiler de la vivienda para pagar la residencia

Es una buena opción que permite mantener la propiedad de la vivienda. Sin embargo, si se quiere optar por el alquiler, hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes:

 • Poner un piso en alquiler muchas veces requiere hacer pequeñas reformas (pintura, revisión de instalaciones para obtener los certificados necesarios, etc.), que conllevan un gasto inicial.
 • Se puede tardar un tiempo en alquilar la vivienda.
 • En caso de impago o de cambio de inquilinos, durante unos meses no se cobra el alquiler.
 • El importe del alquiler no siempre es suficiente para cubrir los gastos de la residencia.

 

Programa Pensium

Es una nueva alternativa que combina la opción de alquiler con la financiación de la cantidad adicional necesaria para cubrir la totalidad del gasto de la residencia.

Desde el momento de la firma del contrato, el beneficiario recibe la cantidad de dinero pactada para pagar su asistencia, a cambio de ceder la gestión del alquiler de la vivienda. Pensium hace las reformas necesarias y gestiona el alquiler.

 • No requiere ningún gasto inicial, ya que tanto los gastos del contrato como las reformas necesarias quedan incorporadas a la financiación del programa.
 • Con los alquileres que se van cobrando, se va amortizando la deuda.
 • Cuando el beneficiario muere, los herederos pueden optar por pagar la deuda pendiente y disponer de la vivienda, o dejar que Pensium continúe cobrando el alquiler hasta amortizar la totalidad de la deuda pendiente. La familia no pierde nunca la propiedad de la vivienda.

Esta alternativa permite que la deuda acumulada sobre la vivienda sea mucho menor que en el caso de la hipoteca inversa, y da a los herederos la opción de amortizarlo de golpe o de continuar amortizándose con los alquileres, manteniendo en todo momento la propiedad de la vivienda.

En cualquier caso, lo más importante es tener en cuenta qué cantidad de recursos puede necesitar la familia, ahora y en el futuro, y valorar el máximo de alternativas posibles para tomar la decisión que mejor se adapte a cada situación.

 

Natalia Bundó

Directora de Marketing

Pensium

Www.pensium.es