• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Aspectes de la salut bucal en la gent gran

Aspectes de la salut bucal en la gent gran

La cavitat oral està constituïda per dents, ossos, articulacions, glàndules, músculs, nervi i altres estructures que permeten les funcions de masticació, parla i respiració, i confereixen els trets estètics.

Problemes com ara la pèrdua de dents o altres alteracions de la cavitat oral és consideren, moltes vegades, com a “coses pròpies de l’edat”. Certament, alguns canvis orals són naturals de l’edat, com, per exemple, el desgast o l’enfosquiment de les dents, però hi ha molts d’altres que no s’han d’atribuir a l’edat, sinó que són conseqüència de malalties orals, com ara la malaltia periodontal o les càries, o bé són propiciats pel fet de no haver mantingut un control de la salut oral adequat.

Determinats costums, com, per exemple, el consum excessiu de llimona, poden provocar un increment de l’erosió dental per l’efecte de l’àcid cítric.

Els pacients que pateixen d’una hèrnia d’hiat poden presentar deteriorament en l’esmalt dental, a causa de l’efecte de l’àcid clorhídric del suc gàstric en casos de reflux gàstric.

Certs hàbits mecànics, com ara la raspallada agressiva, poden produir abrasió dental.

Igualment, l’ús d’alguns fàrmacs pot tenir efectes adversos, com la sequedat de boca originada pels antidepressius o l’efecte nociu que poden tenir els anticoagulants orals.

Està demostrat que la salut bucal condiciona aspectes fonamentals de la qualitat de vida. Per a la qualitat de vida d’una persona gran és indispensable un estat nutricional òptim, la qual cosa no és possible si el primer procés de la digestió (masticació/salivació) no és adequat.

Hi ha estudis que estableixen una relació entre les malalties periodontals i alguns problemes del cor, com ara l’arteriosclerosi. Altres recerques relacionen l’augment de gastritis amb els pacients desdentats.

MALALTIES ORALS MÉS FREQÜENTS EN LA GENT GRAN

1. CÀRIES DENTAL

En la gent gran, el consum de sucre i d’aliments dolços entre els àpats pot incrementar-se. Està demostrat que la combinació de sucre i midó (dolços, pastissos, magdalenes) augmenta la incidència de càries.

L’enfocament terapèutic correcte no hauria de dirigir-se solament al tractament de la zona, mitjançant una obturació (el que es coneix popularment com a empastament), sinó també a la prevenció, amb un bon control de placa, control de la dieta i augment de la resistència dels teixits dentals durs amb l’aplicació freqüent de compostos fluorats (tant en pasta com en col•lutori).

L’odontòleg pot aconsellar i ajudar en la tria del producte més adequat en cada cas.

2. MALALTIA PERIODONTAL (pèrdua del suport dentari)

També són molt importants el diagnòstic i el tractament preventiu, tant el que l’equip professional (higienista o odontòleg) fa en la consulta com el que el pacient fa a casa assessorat per aquest mateix equip.

3. XEROSTOMIA O BOCA SECA (disminució de la salivació)

Es caracteritza per llavis secs i mucosa també seca, apagada, atròfica i fins i tot hipersensible, acompanyada de descamació i formació de fissures en la llengua. Pot produir també disfàgia (dificultat per deglutir), disfonia (dificultat per parlar) o disgèusia (alteració del gust). Aquest dèficit de lubricació provoca problemes de masticació, deglució i parla.

Es dóna sovint en gent gran, però, com s’ha dit, el problema es pot incrementar per la ingestió d’alguns fàrmacs.

La saliva no solament és important per a la nutrició, sinó que juga un paper fonamental en la neteja de la boca i protegeix contra la formació de càries.

Per al tractament de la xerostomia, en primer lloc, caldria eliminar els factors causals, però, si això no pot ser o si aquests factors no en són el motiu, el dentista pot marcar un seguit de normes per ajudar a reduir els efectes adversos de la malaltia.

El tractament és complex, però, a l’igual que en els apartats anteriors, les mesures preventives també són molt importants. La condició bàsica és una bona higiene bucodental i una cura de la pròtesi adequada (si el pacient en porta).

Amb caràcter general, es pot dir que una higiene bucal eficaç requereix l’eliminació mecànica de la placa (raspall dental, seda i raspall interdental), la qual es pot completar amb agents antimicrobians (col•lutoris o gels de clorhexidina) o mitjançant l’aplicació de fluor per prevenir les desmineralitzacions. És molt important tenir en compte que els col•lutoris i pastes dentífriques no han de contenir alcohol, atès que l’alcohol contribueix a incrementar la sequedat bucal.

Els pacients amb aquesta patologia han de cercar l’assessorament dietètic adequat i s’han de sotmetre a controls periòdics, amb l’objecte de prevenir infeccions i, si hi apareixen, fer-hi un tractament precoç.

Sobre aquest punt val a dir també que, amb caràcter general, és molt important:

– Evitar (tan com sigui possible) l’alimentació tova i/o triturada i incrementar la ingestió d’aigua per estimular la producció salival.

– Consumir xiclets sense sucre.

– Evitar l’ús d’adhesius protèsics, atès que, tot i que augmenten la fixació de la pròtesi, poden afavorir que s’hi facin fongs.

En els pacients amb xerostomia són més freqüents les candidiasis (que es tracten en el punt següent).

De vegades, com a conseqüència de la xerostomia, es produeix una sensació dolorosa de la mucosa, que es pot tractar amb rentades anestèsiques; si en calen, ha de receptar-les l’odontòleg.

En els casos severs, en els quals el dolor és important, pot resultar difícil que el pacient segueixi les instruccions. En aquest cas, es poden utilitzar substituts de la saliva o estimulants de les glàndules salivals.

Es poden humitejar els llavis del pacient desdentat amb un bastonet d’orelles, mullat amb algun tipus d’infusió, glicerina o llimona.

4. CANDIDIASIS ORALS (més conegudes popularment com a fongs)

Són més freqüents en la gent gran, i no solament per l’edat, sinó perquè s’hi produeixen alteracions endocrines, com ara diabetis descompensades, hipotiroïdisme o hemopaties, o factors alimentaris (desnutrició, mancances vitamíniques o de ferro).

Després del diagnòstic correcte, el tractament en aquest apartat s’ha d’enfocar, en primer lloc, a l’eliminació dels factors afavoridors (com ara la placa bacteriana), extremant-hi la higiene.

Als pacients que són portadors de pròtesi als quals els apareix una estomatitis candidiàsica, la pròtesi s’hauria de retirar sempre a la nit i fer-ne una higiene exhaustiva.

Si, a més, hi ha dipòsits de placa o incrustacions en la pròtesi, es pot submergir en una solució d’àcid acètic (dilució de vinagre en aigua).

Localment, es poden fer banys d’aigua bicarbonatada i aplicar-hi medicaments antifúngics, els quals han de ser pautats per l’odontòleg.

En la gent gran es donen altres patologies, amb una prevalença molt menor: el dolor orofacial (ocasionat, entre d’altres, per la famosa neuràlgia del trigemin), la síndrome de la boca ardent o el càncer oral, en el qual també és molt important el diagnòstic precoç fet per l’odontòleg.

L’aparició del càncer oral es veu afavorida per la suma de factors irritants (sobretot, tabac i alcohol) durant molt de temps; aquests factors alteren els teixits i propicien l’aparició de lesions cròniques que podrien degenerar.

Per norma, es recomana que qualsevol lesió oral que no desaparegui en quinze dies sigui examinada per un odontòleg.

TRACTAMENT ORAL ACTUAL A LA PERSONA GRAN

Es pot pensar que la gent gran no va prou al dentista perquè van viure en una època en què la salut oral no es considerava important, les intervencions orals eren més invasives (moltes vegades es limitaven a extraccions dentals) i els tractaments ocasionaven molèsties o dolor, i tot plegat feia que la visita a l’odontòleg fes por.

No obstant això, es pot afirmar que l’odontologia ha canviat i que, avui en dia, la major part dels tractaments tenen èxit, amb independència de l’edat del pacient.

El dentista modern és un professional que ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones i que en revaloritza la imatge tant a nivell personal com relacional. Cal no oblidar que la funció de les nostres dents no és solament instrumental (funció masticatòria i fonació), sinó també ornamental (o estètica).

La gent gran presenta més problemes de salut oral que la resta de la població. Una bona salut oral contribueix a un major benestar físic i mental. La prevenció és molt important per mantenir una salut oral correcta, i això es pot aplicar a totes les edats. La higiene oral diària extrema (incloent-hi raspallada dental, seda, raspalls interproximals) i l’ús d’alguns col•lutoris ajuden tant a reduir les malalties orals com a disminuir l’halitosi (mal alè), que preocupa tant alguns pacients.

De tot plegat es desprèn que la cura dental millora la qualitat de vida.

En la gent gran, es recomana fer revisions odontològiques semestrals per a la detecció de problemes en fase incipient.

Finalment, cal remarcar que, per descomptat, es pot arribar a una edat avançada i gaudir d’una salut oral òptima, però per això és molt important mantenir una bona higiene oral i fer controls periòdics amb el dentista.

Sonia Sáez

Responsable assistencial Centre Dental Agrupació Mútua

La cavidad oral está constituida por dientes, huesos, articulaciones, glándulas, músculos, nervio y otras estructuras que permiten las funciones de masticación, habla y respiración, y confieren los rasgos estéticos.

Problemas como la pérdida de dientes u otras alteraciones de la cavidad oral es consideran, muchas veces, como “cosas propias de la edad”. Ciertamente, algunos cambios orales son naturales de la edad, como, por ejemplo, el desgaste o el oscurecimiento de los dientes, pero hay muchos otros que no se deben atribuir a la edad, sino que son consecuencia de enfermedades orales, tales como la enfermedad periodontal o las caries, o bien son propiciados por el hecho de no haber mantenido un control de la salud oral adecuado.

Determinados costumbres, como, por ejemplo, el consumo excesivo de limón, pueden provocar un incremento de la erosión dental por el efecto del ácido cítrico.

Los pacientes que sufren de una hernia de hiato pueden presentar deterioro en el esmalte dental, debido al efecto del ácido clorhídrico del jugo gástrico en casos de reflujo gástrico.

Ciertos hábitos mecánicos, tales como el cepillado agresiva, pueden producir abrasión dental.

Igualmente, el uso de algunos fármacos puede tener efectos adversos, como la sequedad de boca originada por los antidepresivos o el efecto nocivo que pueden tener los anticoagulantes orales.

Está demostrado que la salud bucal condiciona aspectos fundamentales de la calidad de vida. Para la calidad de vida de una persona mayor es indispensable un estado nutricional óptimo, lo cual no es posible si el primer proceso de la digestión (masticación / salivación) no es adecuado.

Hay estudios que establecen una relación entre las enfermedades periodontales y algunos problemas del corazón, tales como la arteriosclerosis. Otras investigaciones relacionan el aumento de gastritis con los pacientes desdentados.

ENFERMEDADES ORALES más frecuentes EN PERSONAS MAYORES

1. CARIES DENTAL

En las personas mayores, el consumo de azúcar y de alimentos dulces entre las comidas puede incrementarse. Está demostrado que la combinación de azúcar y almidón (dulces, pasteles, magdalenas) aumenta la incidencia de caries.

El enfoque terapéutico correcto no debería dirigirse solamente al tratamiento de la zona, mediante una obturación (lo que se conoce popularmente como empaste), sino también a la prevención, con un buen control de placa, control de la dieta y aumento de la resistencia de los tejidos dentales duros con la aplicación frecuente de compuestos fluorados (tanto en pasta como en col • lutori).

El odontólogo puede aconsejar y ayudar en la elección del producto más adecuado en cada caso.

2. ENFERMEDAD PERIODONTAL (pérdida del soporte dentario)

También son muy importantes el diagnóstico y el tratamiento preventivo, tanto el que el equipo profesional (higienista u odontólogo) hace en la consulta como el que el paciente hace en casa asesorado por este mismo equipo.

3. xerostomía O BOCA SECA (disminución de la salivación)

Se caracteriza por labios secos y mucosa también seca, apagada, atrófica e incluso hipersensible, acompañada de descamación y formación de fisuras en la lengua. Puede producir también disfagia (dificultad para deglutir), disfonía (dificultad para hablar) o disgeusia (alteración del gusto). Este déficit de lubricación provoca problemas de masticación, deglución y habla.

Se da a menudo en personas mayores, pero, como se ha dicho, el problema se puede incrementar por la ingestión de algunos fármacos.

La saliva no sólo es importante para la nutrición, sino que juega un papel fundamental en la limpieza de la boca y protege contra la formación de caries.

Para el tratamiento de la xerostomía, en primer lugar, habría que eliminar los factores causales, pero, si esto no puede ser o si estos factores no son el motivo, el dentista puede marcar una serie de normas para ayudar a reducir los efectos adversos de la enfermedad.

El tratamiento es complejo, pero, al igual que en los apartados anteriores, las medidas preventivas también son muy importantes. La condición básica es una buena higiene bucodental y un cuidado de la prótesis adecuada (si el paciente lleva).

Con carácter general, se puede decir que una higiene bucal eficaz requiere la eliminación mecánica de la placa (cepillo dental, seda y cepillo interdental), la que se puede completar con agentes antimicrobianos (col • lutoris o geles de clorhexidina) o mediante la aplicación de flúor para prevenir las desmineralitzacions. Es muy importante tener en cuenta que los col • lutoris y pastas dentífricas no deben contener alcohol, dado que el alcohol contribuye a incrementar la sequedad bucal.

Los pacientes con esta patología deben buscar el asesoramiento dietético adecuado y deben someterse a controles periódicos, con el objeto de prevenir infecciones y, si aparecen, hacer un tratamiento precoz.

Sobre este punto hay que decir también que, con carácter general, es muy importante:

– Evitar (en lo posible) la alimentación blanda y / o triturada e incrementar la ingestión de agua para estimular la producción salival.

– Consumir chicles sin azúcar.

– Evitar el uso de adhesivos protésicos, dado que, aunque aumentan la fijación de la prótesis, pueden favorecer que se formen hongos.

En los pacientes con xerostomía son más frecuentes las candidiasis (que se tratan en el punto siguiente).

A veces, como consecuencia de la xerostomía, se produce una sensación dolorosa de la mucosa, que se puede tratar con lavadas anestésicas; si hacen falta, debe recetarle las odontólogo.

En los casos severos, en los que el dolor es importante, puede resultar difícil que el paciente siga las instrucciones. En este caso, se pueden utilizar sustitutos de la saliva o estimulantes de las glándulas salivales.

Se pueden humedecer los labios del paciente desdentado con un bastoncillo de orejas, mojado con algún tipo de infusión, glicerina o limón.

4. CANDIDIASIS ORALES (más conocidas popularmente como hongos)

Son más frecuentes en las personas mayores, y no solamente por la edad, sino porque se producen alteraciones endocrinas, tales como diabetes descompensadas, hipotiroidismo o hemopatías, o factores alimentarios (desnutrición, carencias vitamínicas o de hierro).

Tras el diagnóstico correcto, el tratamiento en este apartado se debe enfocar, en primer lugar, a la eliminación de los factores favorecedores (como la placa bacteriana), extremando la higiene.

A los pacientes que son portadores de prótesis a los que les aparece una estomatitis Candidiásica la prótesis debería retirar siempre por la noche y hacer una higiene exhaustiva.

Si, además, hay depósitos de placa o incrustaciones en la prótesis, se puede sumergir en una solución de ácido acético (dilución de vinagre en agua).

Localmente, se pueden hacer baños de agua bicarbonatada y aplicar medicamentos antifúngicos, los cuales deben ser pautados por el odontólogo.

En las personas mayores se dan otras patologías, con una prevalencia mucho menor: el dolor orofacial (ocasionado, entre otros, por la famosa neuralgia del trigémino), el síndrome de la boca ardiente o el cáncer oral, en el que también es muy importante el diagnóstico precoz hecho por el odontólogo.

La aparición del cáncer oral se ve favorecida por la suma de factores irritantes (sobre todo, tabaco y alcohol) durante mucho tiempo; estos factores alteran los tejidos y propician la aparición de lesiones crónicas que podrían degenerar.

Por norma, se recomienda que cualquier lesión oral que no desaparezca en quince días sea examinada por un odontólogo.

TRATAMIENTO ORAL ACTUAL A LA PERSONA MAYOR

Se puede pensar que la gente mayor no suficientemente al dentista para que vivieron en una época en que la salud oral no se consideraba importante, las intervenciones orales eran más invasivas (muchas veces se limitaban a extracciones dentales) y los tratamientos ocasionaban molestias o dolor , y todo ello hacía que la visita al odontólogo haz miedo.

Sin embargo, se puede afirmar que la odontología ha cambiado y que, hoy en día, la mayor parte de los tratamientos tienen éxito, con independencia de la edad del paciente.

El dentista moderno es un profesional que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y que en revaloriza la imagen tanto a nivel personal como relacional. No hay que olvidar que la función de nuestros dientes no es solamente instrumental (función masticatoria y fonación), sino también ornamental (o estética).

Las personas mayores presenta más problemas de salud oral que el resto de la población. Una buena salud oral contribuye a un mayor bienestar físico y mental. La prevención es muy importante para mantener una salud oral correcta, y esto se puede aplicar a todas las edades. La higiene oral diaria extrema (incluyendo cepillado dental, seda, cepillos) y el uso de algunos col • lutoris ayudan tanto a reducir las enfermedades orales como disminuir la halitosis (mal aliento), que preocupa tanto algunos pacientes .

De todo ello se desprende que el cuidado dental mejora la calidad de vida.

En las personas mayores, se recomienda hacer revisiones odontológicas semestrales para la detección de problemas en fase incipiente.

Finalmente, cabe destacar que, por supuesto, se puede llegar a una edad avanzada y disfrutar de una salud oral óptima, pero para ello es muy importante mantener una buena higiene oral y hacer controles periódicos con el dentista.

Sonia Sáez

Responsable asistencial Centro Dental Agrupación Mutua