• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Adaptacions de l’habitatge

Adaptacions de l’habitatge

L’adaptabilitat implica que, des dels processos de fabricació o construcció, es consideri la possibilitat de requerir futures adaptacions i que aquestes es puguin fer amb esforç i cost reduïts.

 En les adaptacions per a la llar cal combinar el suport a les persones dependents per facilitar-los la vida amb el suport a les persones que hi conviuen. La situació ideal és partir d’habitatges accessibles i adaptables, ben dissenyats per a totes les edats i circumstàncies, i que es puguin anar acomodant a les necessitats canviants que van sorgint.

 La principal adaptació que es fa és adequar la cambra de bany per facilitar la higiene de la persona. Consisteix en l’eliminació de la banyera i la instal·lació d’un plat de dutxa amb mampara geriàtrica. A més, s’acostumen a instal·lar passamans en passadissos i escales, i agafadors als lavabos, i s’amplien les portes per permetre el desplaçament en cadira de rodes.

 Entre els subministraments més freqüents hi ha els llits articulats i les cuines elèctriques per substituir les de gas.

 Ajuts tècnics

 La tecnologia específica per millorar la qualitat de vida de les persones amb limitacions es denomina tecnologia de la rehabilitació, i el seu producte, ajuts tècnics.

 Un ajut tècnic és qualsevol producte, instrument, servei o sistema tècnic utilitzat per persones amb discapacitat, fabricat especialment o disponible en el mercat, per prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar la dependència, discapacitat o minusvalidesa.

 En el mercat hi ha una gran diversitat de productes per donar resposta específica a persones amb limitacions sensorials, motores, cognitives o d’orientació. Són productes tan diversos com ara cadires de rodes, grues, adaptacions per al bany, comunicadors, coberts adaptats, pastilles, mobiliari geriàtric, etc.

 La Norma Tècnica UNE-EN ISO 9999 classifica els ajuts tècnics en:

 • Ajuts per a la teràpia i l’entrenament
 • Ortesis i pròtesis
 • Ajuts per a la cura i la protecció personal
 • Ajuts per a la mobilitat personal
 • Ajuts per a les activitats domèstiques
 • Mobiliari i adaptacions per als habitatges i altres immobles
 • Ajuts per a la comunicació, la informació i la senyalització
 • Ajuts per al maneig de béns i productes
 •  Ajuts i equips per millorar l’ambient, les maquinàries i eines
 • Ajuts per a l’oci i el lleure

 En els enllaços següents podreu trobar diferents exemples d’adaptacions de l’habitatge i d’ajuts tècnics:

http://www.cvi-bcn.org/

http://www.gracare.com/

La adaptabilidad implica que, desde los procesos de fabricación o construcción, se considere la posibilidad de requerir futuras adaptaciones y que estas se puedan hacer con esfuerzo y coste reducidos.

 En las adaptaciones para el hogar hay que combinar el apoyo a las personas dependientes para facilitarles la vida con el apoyo a las personas que conviven. La situación ideal es partir de viviendas accesibles y adaptables, bien diseñados para todas las edades y circunstancias, y que se puedan ir acomodando a las necesidades cambiantes que van surgiendo.

 La principal adaptación que se hace es adecuar el cuarto de baño para facilitar la higiene de la persona. Consiste en la eliminación de la bañera y la instalación de un plato de ducha con mampara geriátrica. Además, se suelen instalar pasamanos en pasillos y escaleras, y asideros en los lavabos, y se amplían las puertas para permitir el desplazamiento en silla de ruedas.

 Entre los suministros más frecuentes se encuentran las camas articuladas y las cocinas eléctricas para sustituir las de gas.

Ayudas técnicas

 La tecnología específica para mejorar la calidad de vida de las personas con limitaciones se denomina tecnología de la rehabilitación, y su producto, ayudas técnicas.

 Una ayuda técnico es cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico utilizado por personas con discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la dependencia, discapacidad o minusvalía.

 En el mercado hay una gran diversidad de productos para dar respuesta específica a personas con limitaciones sensoriales, motoras, cognitivas o de orientación. Son productos tan diversos como sillas de ruedas, grúas, adaptaciones para el baño, comunicadores, cubiertos adaptados, pastillas, mobiliario geriátrico, etc.

 La Norma Técnica UNE-EN ISO 9999 clasifica las ayudas técnicas en:

 • Ayudas para la terapia y el entrenamiento
 • Ortesis y prótesis
 • Ayudas para el cuidado y la protección personal
 • Ayudas para la movilidad personal
 • Ayudas para las actividades domésticas
 • Mobiliario y adaptaciones para las viviendas y otros inmuebles
 • Ayudas para la comunicación, la información y la señalización
 • Ayudas para el manejo de bienes y productos
 •  Ayudas y equipos para mejorar el ambiente, las maquinarias y herramientas
 • Ayudas para el ocio y el tiempo libre

 En los enlaces siguientes podrá encontrar diferentes ejemplos de adaptaciones de la vivienda y de ayudas técnicas:

Http://www.cvi-bcn.org/

Http://www.gracare.com/